پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه‌های سوم و ششم، در متن و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه چهارم در متن و تصاویر هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در فعالیت‌ها در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه پنجم در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در همه پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه ابداع توجه شده است.
جدول شماره 4-47. میزان توجه به مؤلفه قدرت تخیل در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
قدرت تخیل
0.141
0.342
0.135
0.022
0.044
0.029
0
0.017
0.018
0.006
0.030
0
میانگین
0.206
0.032
0.012
0.012

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-47 ازنظر میزان توجه به مؤلفه قدرت تخیل نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن و تصاویر در حد کم و در فعالیت‌ها در حد خوب توجه شده است و در پایه چهارم در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه پنجم در متن هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه ششم در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه سوم در حد متوسط و در پایه چهارم، پنجم و ششم در حد خیلی کم به مؤلفه قدرت تخیل توجه شده است.
جدول شماره 4-48. میزان توجه به مؤلفه دوراندیشی در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
دوراندیشی
0.077
0.042
0.103
0.096
0.063
0.067
0.052
0
0.020
0.167
0.111
0.087
میانگین
0.074
0.075
0.021
0.121

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-48 ازنظر میزان توجه به مؤلفه دوراندیشی نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر در حد کم‌توجه شده است و در پایه چهارم در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است. در پایه پنجم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه ششم در متن و فعالیت‌ها در حد کم و در تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه سوم، چهارم و پنجم در حد خیلی کم و در پایه ششم در حد کم به مؤلفه دوراندیشی توجه شده است.
جدول شماره 4-49. میزان توجه به مؤلفه دقت و کمال‌جویی در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
دقت و کمال‌جویی
0.038
0.008
0.064
0.015
0
0.019
0.098
0
0.024
0.061
0
0.013
میانگین
0.037
0.011
0.040
0.025

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-49 ازنظر میزان توجه به مؤلفه دقت و کمال‌جویی نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه‌های چهارم، پنجم و ششم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی با این مؤلفه نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در همه پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه دقت و کمال‌جویی توجه شده است.
جدول شماره 4-50. میزان توجه به مؤلفه کنترل سرنوشت در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
کنترل سرنوشت
0.051
0.008
0.008
0.017
0.006
0.010
0.058
0
0
0.017
0
0.013
میانگین
0.022
0.008
0.019
0.010

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-50 ازنظر میزان توجه به مؤلفه کنترل سرنوشت نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه‌های سوم و چهارم، در متن و فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه پنجم در متن در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها و تصاویر هیچ‌گونه توجهی با این مؤلفه نشده است و در پایه ششم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی با این مؤلفه نشده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در همه پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه کنترل سرنوشت توجه شده است.
جدول شماره 4-51. میزان توجه به مؤلفه استقلال‌طلبی در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
استقلال‌طلبی
0
0
0
0.022
0
0.010
0.098
0.006
0.024
0.061
0
0.080
میانگین
0
0.010
0.042
0.047

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-51 ازنظر میزان توجه به مؤلفه استقلال‌طلبی نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم در متن و فعالیت‌ها و تصاویر هیچ‌گونه توجهی با این مؤلفه نشده است و در پایه چهارم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی با این مؤلفه نشده است. در پایه پنجم در متن فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه ششم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی با این مؤلفه نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در همه پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه استقلال‌طلبی توجه شده است.
جدول شماره 4-52. میزان توجه به مؤلفه هدف‌گرایی در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
هدف‌گرایی
0.103
0.008
0.008
0.022
0
0.038
0.023
0
0.054
0.017
0
0.013
میانگین
0.040
0.020
0.026
0.010

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-52 ازنظر میزان توجه به مؤلفه هدف‌گرایی نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه‌های چهارم، پنجم و ششم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی با این مؤلفه نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در همه پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه هدف‌گرایی توجه شده است.
جدول شماره 4-53. میزان توجه به مؤلفه عمل‌گرایی در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
عمل‌گرایی
0.167
0.050
0.064
0.030
0.044
0.086
0.058
0
0.119
0.044
0
0.053
میانگین
0.093
0.053
0.059
0.032

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-53 ازنظر میزان توجه به مؤلفه عمل‌گرایی نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن در حد کم و در فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه چهارم در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه پنجم در متن در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها هیچ توجهی نشده است و در تصاویر در حد کم‌توجه شده است و در پایه ششم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در همه پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه عمل‌گرایی توجه شده است.
جدول شماره 4-54. میزان توجه به مؤلفه قاطعیت در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
قاطعیت
0.013
0
0.016
0.007
0
0.019
0.046
0
0.030
0.039
0
0.020
میانگین
0.010
0.009
0.025
0.020

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-54 ازنظر میزان توجه به مؤلفه قاطعیت نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در کل پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه قاطعیت توجه شده است.
جدول شماره 4-55. میزان توجه به مؤلفه ابتکار و نوآوری در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
ابتکار و نوآوری
0
0.025
0.056
0.015
0.069
0.010
0.034
0
0.101
0.061
0
0.113
میانگین
0.027
0.031
0.045
0.058

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-55 ازنظر میزان توجه به مؤلفه ابتکار و نوآوری نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه چهارم در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه‌های پنجم و ششم در متن در حد خیلی کم، در فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در تصاویر در حد کم‌توجه شده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در همه پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه ابتکار و نوآوری توجه شده است.
جدول شماره 4-56. میزان توجه به مؤلفه دانش در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
دانش
0.333
0.350
0.222
0.844
0.484
1.038
0.723
0.778
0.506
0.483
0.383
0.293
میانگین
0.302
0.789
0.679
0.386

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-56 ازنظر میزان توجه به مؤلفه دانش نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن و فعالیت‌ها در حد خوب و در تصاویر در حد متوسط توجه شده است و در پایه‌های چهارم، پنجم و ششم در متن و فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی خوب توجه شده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه‌های سوم و ششم در حد خوب و در پایه‌های پنجم و ششم در حد خیلی زیاد به مؤلفه دانش توجه شده است.
جدول شماره 4-57. میزان توجه به مؤلفه توانایی تصمیم‌گیری در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوا Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوا، نظم جویی، مدیریت زمان