پایان نامه ارشد با موضوع جامعه آماری، طرح پژوهش، پژوهش کیفی، تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

فرضیهیا پاسخ دادن به سؤالهای پژوهش را فراهم میآورد. (سرمد و همکاران، 1384، 22) روش پژوهش میتواند به اشکال مختلفی تقسیم بندی گردد: در نوع اول روش به دو دسته کمی169 و کیفی170 تقسیم میشود.
پژوهش کیفی
پژوهش کیفی یک پژوهش تفسیری است، بنابراین سوگیریها، ارزشها و قضاوتهای پژوهشگر روی گزارش وی تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر پژوهش ارزشی است و برخی از پژوهشگران کیفی، آن را مزیت پژوهشات کیفی و رمز مشکل گشایی طرح کیفی میدانند. (لاک و همکاران، 1987) به عبارت دیگر پژوهشات کیفی، توصیفی است که در آن پژوهشگر به فرآیند معنی و درک حاصل از واژگان و تصاویر تمایل دارد. ( ازکیا و دربان آستانه، 1382، 295) و این پژوهش جز پژوهشات کیفی دسته بندی میشود.
پژوهش کمی
این قبیل پژوهشات ریشه در مکتب اثبات گرایی دارند و دانشمندان این مکاتب علاقمند به تبدیل اطلاعات پژوهش به صورت نمادهای ریاضی به منظور استفاده از قابلیت تحلیلهای آماری و ریاضی برای توصیف و تحلیل پدیدههای اجتماعی میباشد. اکثر روشهای پژوهش در علوم اجتماعی گرایش به کمیکردن یافتههای پژوهش دارند که از آن جمله میتوان به پژوهشات آزمایشی، پیمایشی و بسیاری از پژوهشات اسنادی اشاره کرد. این دو دسته پژوهش مکمل همدیگر میباشند و در شناخت پدیدهها میتواند به شکل توام به کار روند. در دسته بندی نوع دوم روش به دو دسته : گذشته نگر- آینده نگر و نتیجه گرا و تصمیم گرا تقسیم بندی میشود. به طور کلی چنانچه دادههای گردآوری شده در رابطه با رویدادهایی باشد که در گذشته رخ داده است طرح پژوهش را میتوان گذشته نگر171 تلقی کرد. در صورتی که دادههای مورد نیاز پژوهشگر دربارهی رویدادهایی باشد که پژوهشگر باید رخداد آنها را طی دستکاریهایی نسبت بهیک متغیر به وجود آورد و یا به طور کلی متغیر مورد مطالعه چنان باشد که مشاهده آن در آینده میسر باشد در این صورت طرح پژوهشی آینده نگر172 تلقی میشود. و منظور از پژوهشات نتیجه گرا پژوهشاتی هستند که هدف پژوهشگر صرفا ًیافتن پاسخ به مسئله ای است که هیچ گونه کاربردی بلافاصله بر آن مترتب نمیباشد. در حالی در پژوهش تصمیم گرا هدف پژوهشگر یافتن پاسخ مسئله ای است که نتیجه آن بلافاصله میتواند در تصمیمگیری مورد استفاده قرار گیرد. (سرمد و همکاران، 78، 1384) به طور كلي روشهاي تحقيق در علوم رفتاري را مي تواند با توجه به دو معيار هدف تحقيق و نحوه جمع آوري دادهها تقسيم بندي نمود.
1-4-3 الف) دسته بندی پژوهشات بر حسب هدف
پژوهشات علمی براساس هدف پژوهش به سه دسته تقسیم میگردد: پایه(بنیادی)، کاربردی و پژوهش و توسعه. تحقيقات پايه173: این تحقیات در انتزاعي ترين شکل خود، به منظور ايجاد و پالايش نظريهها صورت میگیرند. در اين نوع تحقيقات، مسئله از حوزه اجرايي واقعي ناشي نشده است. هدف اساسي اين نوع تحقيقات آزمون نظريهها، تبيين روابط بين پديدهها و افزودن به مجموعه دانش موجود در يک زمينه خاص است. تحقيقات بنيادي به کشف قوانين و اصول علمي مي پردازد و درصدد توسعه مجموعه دانستههاي موجود درباره اصول و قوانين علمي است. (خاکی، 1383 )
پژوهشات کاربردی174: تحقيق كاربردي در جهت اجرايي كردن نظريات و نگرشها ي علمي استفاده میشوند. هدف از تحقيق كاربردي دستيابي به پيامدهاي عملي، پيدا كردن راه حل براي مسايل واقعي وتوسعه دانش كاربردي در يك زمينه خاص و روش انجام كارهاي عملي است. (حسن زاده، 1383، 139)
پژوهش و توسعه175: هدف اساسی این نوع پژوهشات تدوین یا تهیهی برنامهها، طرحها و امثال آن است، به طوری که ابتدا موقعیت نامعین خاصی مشخص شده و براساس یافتههای پژوهشی، طرح یا برنامهی ویژهی آن تدوین و تولید میشود. (سرمد و همکاران، 1384، 79)
این پژوهش برمبنای تقسیم بندی براسای هدف از جمله پژوهشات کاربردی محسوب میشود.
2-4-3 ب) دسته بندی پژوهشات بر حسب نحوه و زمان گردآوری دادهها (طرح پژوهش)
پژوهش تاریخی
پژوهش پیمایشی
پژوهش آزمایشی
پژوهش تاریخی176: در صورتی که پاسخ مسئله به زمان گذشته مربوط باشد، در آن صورت، از روش تاریخی استفاده میشود. پژوهش تاریخی با توصیف انتقادی و تحلیل رویدادهای گذشته برای شناخت و درک بهتر رویدادها در زمان حال سروکار دارد. و فراتر از این، متضمن روش کار و شیوه ای است که به نوعی مکمل مشاهده بوده و در جریان آن مورخ درصدد آزمون واقعیت گزارشهایی بر میآید که از مشاهدات دیگران به دست آمده است. (درما و بیرد، 1981)
پژوهش پیمایشی177: پیمایش روشی در پژوهش میباشد که فراتر ازیک فن خاص در گردآوری اطلاعات است و هدف آن اکتشافی، توصیفی و یا تبیینی است هرچند عمدتاً در آن از پرسشنامه استفاده میشود اما ابزار دیگری از قبیل مصاحبه ساختمند، مشاهده، تحلیل محتوا و غیره هم کاربرد دارد. مشخصه روش پیمایش، مجموعه ساختمند یا منظمیاز دادههاست که آن را «ماتریس صفت ویژگی» میگویند. هر مورد از آن برحسب متغیر گردآوری میشود و با کنار هم گذاشتن این اطلاعات به مجموعه ساختمندی از دادهها میرسیم. با این همه تا جایی که بتوان ویژگی هر مورد را بر حسب متغیر به دست آورد لزومی ندارد که گردآوری دادهها خیلی ساختمند باشد، از آنجا که پرسشنامه ساده ترین راه تهیه ماتریس دادههای ساختمند است، لذا رایج ترین ابزار مورد استفاده در پژوهش پیمایشی است، اما ضرورتاً پیوندی بین پژوهش پیمایشی و پرسشنامه وجود ندارد. (خاکی، 1383، ص 108-109)
پژوهش آزمایشی178: اگر پاسخ مسئله به زمان آینده مربوط باشد، از پژوهش تجربی استفاده میشود. هر گاه پژوهشگر به کار تازه ای دست بزند تا تغییراتی در شرایط فعلی ایجاد نماید، به پیش بینی رویدادهای آینده نیز علاقمند شده و اینیک روش تجربی است زیرا هدف از این کار، تلاش برای ایجاد وضعیتی تازه بر اساس تجربه و آزمایش و مطالعه آن در شرایطی کنترل شده به منظور رسیدن به پیش بینیهای قابل تعمیم تر میباشد. (کومار، 1374)
با توجه به مطالب بیان شده این پژوهش از حیث نحوه گردآوری دادهها از نوع پژوهشات پیمایشی- توصیفی به شمار میرود.
5-3 جامعه آماری
با توجه به تعریف، یک جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر تمایل دارد دربارهی صفت (صفت ها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. (سرمد و همکاران، 177)
در این پژوهش گروه خبرگان صنعت روانکارها در ایران که اغلب در چهار شرکت اصلی و بزرگ ایران (ایرانول، بهران، پارس و سپاهان) درحال فعالیت بوده یا هستند به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده اند. که بخشی از این افراد از مدیران و متخصصان این چهار شرکت و برخی درصنف و گروهی دیگر هم به طور مستقل در حال فعالیت میباشند.
6-3 نمونه آماری
در این پژوهش به دلیل آنکه پاسخگویی به پرسشنامه نیازمند تخصص، آگاهی و تجربه کافی در صنعت میباشد و دادههای جمع آوری شده در زمره دادههای کیفی گنجانده می شود، از اهمیت و حساسیت بالایی برخودار است. و نتایج تحلیل چنین دادههایی به کیفیت اطلاعات آن بستگی دارد، بنابراین پس از مشورت با مدیران و مشاوران چهار شرکت، 42 نفر از افراد خبره و شایسته که شناخت لازم در این زمینه را داشتند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و پرسشنامهی مذکور جهت پاسخگویی در اختیار آنها گذاشته شد.
7-3 روش گرد آوری اطلاعات
برای گردآوری اطلاعات روشها و ابزارهای مختلفی وجود دارد که این روشها نه فی نفسه بهترین اند و نه بدتر از روشهای دیگر، همه چیز به هدف پژوهش، مدل تحلیلی و خصوصیات میدان تحلیل بستگی دارد. (کیوی وهمکاران، 1385)، پژوهشگر باید با توجه به شناختی که از پژوهش دارد روش و ابزار مناسب برای گردآوری و تحلیل اطلاعات را انتخاب کند. به طور کلی چهار ابزار برای این منظور وجود دارد:
1-7-3 روشهای کتابخانه ای
پژوهشگر در ابتدای پژوهش نیاز به مطالعه و شناخت زمینهی فعالیتی اش دارد. اما آنچه پژوهشگران در ابتدای کار پژوهشی دچار آن میشوند کتاب زدگی و آمار زدگی میباشد که از بلعیدن سریع و حریصانهی مقدار زیادی کتاب، مقاله یا دادههای آماری به بار میآید که برای جلوگیری از آن، پژوهشگر باید اندکی کتاب را با دقت انتخاب کند و بطور عمیق بخواند و چند نمونه دادههای آماری را با حوصله تعبیر و تفسیر کند. (کیوی و همکاران، 1385)
روشهای کتابخانهای در تمامی پژوهشات علمی مورد استفاده قرار میگیرد، ولی در بعضی از آنها در بخشی از فرایند پژوهش از این روش استفاده میشود و در بعضی از آنها موضوع پژوهش از حیث روش، ماهیتاً کتابخانهای است و از آغاز تا انتها متکی بریافتههای پژوهش کتابخانهای است.
در پژوهشاتی که ظاهراً ماهیت کتابخانهای ندارند نیزپژوهشگران ناگزیر به استفاده از روشهای کتابخانهای در پژوهش خود هستند. در این گروه پژوهشات، پژوهشگر باید ادبیات و سوابق مسئله و موضوع پژوهش را مطالعه کند. در نتیجه باید از روش کتابخانهای استفاده کند و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب اعم از فیش، جدول و فرم، ثبت و نگهداری نماید و در پایان کار نسبت به طبقه بندی و بهره برداری از آنها اقدام کند. (حافظ نیا، 1386، 164)
آشنایی با افکار و آثار جدید و قدیم متفکرین به پژوهشگر کمک میکند که افق اندیشههایش را بگستراند و از مرز تعبیرهای کهنه و زمان باخته فراتر برود و چنین معرفتی استعداد و دید انتقادی را در پژوهشگر پرورش میدهد و او در زندگی اجتماعی چیزهایی میبیند که دیگران نمیبینند، معانی را در مییابند که دیگران در نمییابند و لذا پرسشهایی را مطرح میکنند که از مخیلهی دیگران نمیگذرد. (کیوی و همکاران، 1385)
در این پژوهش نیز برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از مطالعات کتابخانهای به طور گسترده ای استفاده شده است. این مطالعات شامل بررسی پایان نامهها و پژوهشهای موجود و مرتبط با موضوع، مقالات و کتب لاتین و فارسی مرتبط، مجلات علمی و همچنین از اینترنت برای دستیابی بهیافتهها و اطلاعات جدید بوده است
2-7-3 مصاحبه179
این ابزار گردآوری دادهها، امکان برقراری تماس مستقیم با مصاحبه شونده را فراهم میآورد و با کمک آن میتوان به ارزیابی عمیق تر ادراکها، نگرشها، علایق و آرزوهای آزمودنیها پرداخت. از سوی دیگر مصاحبه ابزاری است که امکان بررسی موضوعهای پیچیده، پی گیری پاسخها یا پیداکردن علل آن و اطمینان یافتن از درک سؤال از سوی آزمودنی را فراهم میسازد.
برای آنکه مصاحبه دارای کارایی بوده و در رسیدن به هدفهای پژوهش به پژوهشگر یاری نماید، توجه به نکات زیر ضروری است:
ایجاد جوی دوستانه
توجه و علاقه مصاحبه گر
نظم در ارائه سؤالها
نشان ندادن عکس العمل به پاسخهای آزمودنی
مطرح کردن سؤالها به شیوه مشابه در طول مصاحبه. (سرمد و همکاران وهمکاران، 1384)
باتوجه به مطالب بیان شده در این پژوهش، برای اطمینان در انتخاب مدل و عوامل مشخص شده در آن، مصاحبه ای با تعداد اندکی از خبرگان و اندیشمندان صنعت صورت گرفت تا در انتخاب مدل و عوامل اطمینان لازم را کسب شود.
3-7-3 پرسشنامه
پرسشنامه عبارت است از مجموعهای از پرسشها که به صورت باز یا بسته (دارای مقیاس) طراحی شده اند تا وضعیت نگرش افراد نسبت به یک واقعیت از طریق آن ارزیابی شود؛ تکمیل آن میتواند به طریق مراجعه شخصی، پستی و یا تلفنی صورت پذیرد. کاربرد پرسشنامه معمولاً در مطالعات پیمایشی غیر حضوری است. یک پرسشنامه را نباید همچون فهرستی از پرسشها در نظر گرفت و باید در طراحی یک پرسشنامه به چهار جنبه توجه کرد:
الف: گزینش محتوای سؤالها
ب: انواع سؤالها
ج: ساختاز نگارشی پرسشها
د: انتخاب سؤال (خاکی، 1383)
در این پژوهش به منظور دستیابی به پاسخ سؤالات با توجه به عوامل مشخص شده در مدل تامسون و استریکلند طی پرسشنامه اولیه 45 عامل برای شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تعیین شد که بر اساس آن پرسشنامه دوم طراحی و پس از تائید اساتید راهنما و مشاور، برای امتیازدهی در اختیار خبرگان صنعت گذاشته شد تا بر اساس یک طیف ده تایی به عوامل امتیاز دهند. در مجموع از 10 پرسشنامه پر شده جهت تلفیق نظرات و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، تحلیل شبکه، عوامل حیاتی موفقیت، عوامل حیاتی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، ناسازگاری، تحلیل شبکه، جمعیت شناختی