منبع پایان نامه درمورد کارشناسی ارشد، اعتبار اسنادی، حقوق مدنی، دوره کارشناسی

دانلود پایان نامه ارشد

279

1كاتوزيان،ناصر،قواعدعموميقراردادها،جلداول،چاپهفتم،شركتسهاميانتشار،1385،ص38
2- شهيدي،مهدي،حقوقمدني،جلداول،تشكيلقراردادهاوتعهدات،چاپسوم،انتشاراتمجد،1382،ص61
1- مقالهشرايطعموميپيمان،چالشهاوراهكارها،ميزگردبررسيمسائلجامعهپيمانكاري،نشريهتوسعه،آذر1380،ص13
10انصاري،وليالله،حقوققراردادهاياداري،چاپچهارم،نشرحقوقدان،1387،ص 23
11همان،ص 2
12طباطبائيمؤتمن،منوچهر،حقوقاداري،چاپسيزدهم،انتشاراتسمت، 1386 ،ص 35
13كاتوزيان،ناصر،قواعدعموميقراردادها،جلدسوم،چاپچهارم،شركتسهاميانتشار، 1383 ،ص 253
14شهيدي،مهدي،حقوقمدني،جلداول،ص 9
15همان،ص83
16امامي،محمدواستوارسنگري،كوروش،مقالهاصولحاكمبرتنظيموانعقادقراردادهايدولتي،سايتاتحاديه سراسريكانونهايوكلايدادگستريايرانwww.iranbar.org
17. فروحی ، مرتضی، منبع پیشین، ص24
18adhesion contract
19شهيدي،مهدي،پيشين،ص88
20كانوزيان،ناصر،حقوقمدني،دورهعقودمعين،جلد 1،چاپنهم،شركتسهاميانتشار، 1384 ،ص 5
21خميني،سيدروحالله،تحريرالوسيله،جلداول،چاپدوم،مؤسسهمطبوعاتدارالعلم،ص 5
22كاتوزيان،ناصر،پيشين،ص 5
23شهيداول،لمعهدمشقيه،جلد 2،ترجمهعليشيرواني،چاپهفدهم،انتشاراتدارالفكر، 1381 ،ص12
24امام خميني(ره)،پيشين،ص 579
25همان،ص584
26كاتوزيان،ناصر،حقوقمدني،دورهعقودمعين،جلد 1،ص 56
27امامي،سيدحسن،حقوقمدني،جلددوم،چاپشانزدهم،انتشاراتاسلاميه، 1382 ،ص 2
28.امامي،سيدحسن،پيشين،ص 3
29چعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، بنیاد راستا، چاپ هفتم، تهران، ص 532
30انصاری، ولی الله، حقوق قرادادی اداری، حقوقدانان، تهران، 1377، ص 32
31-Laubader cde.a), Traite de droit odministratif , Tome, paris .1995,:p:740
32طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، سمت، 1379، ص 256
33داوید، رنه، نظام بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه دکتر صفایی، آشکاری، عراقی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1364، 267 و319
34انصاری، ولی الله، همان، ص 32
35نظریه شماره 409 مورخه 16/8/1363، مجموعه قوانین مالی و محاسباتی، سال 1363، ص 357
36هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی ، ج 2، یلدا، تهران، 1372، ص 242
37-Standby Letter of Credit.
38غلامحسین افتاده، نقش اعتبارت اسنادی در تسهیل و تضمین معاملات تجاری بین المللی، نامه اتاق بازرگانیف تک شماره، تیرماه سال 77، ص107
39دکتر ربیعا اسکینی، مباحثی از حقوق تجارت بین الملل، نشر دانش امروز سال1371، ص33
40دکتر محمود عرفانی، حقوق تجارت، جلد اول دانشگاهی، سال 67، ص39
41دکتر مرتضی نصیری، حقوق چند ملیتی، نشر دانش امروزف سال 67، ص64
42غلامحسین افتاده، نقش اعتبارت اسنادی در تسهیل و تضمین معاملات تجاری بین المللی، نامه اتاق بازرگانی، تک شماره، تیرماه سال 77، ص108
43شیوه های عملی صادرات و واردات، ترجمه دشتباز، محمد صالح ذوقی و غیرهف انتشارات کمیته اتاق بازرگانی، ص211
44غلامحسین افتاده، نقش اعتبارات اسنادی در تسهیل و تضمین معاملات تجاری بین المللی، نامه اتاق بازرگانی، شماره 5، سال 77، ص110
45همان
46.Uniform Rules for Contract Guarantees (URCG), Int’l Chamber of Commerce, I.C.C. Publication No.p: 325 (1978)
47.Uniform Rules for Demand Guarantees (U.R.D.G.), Int’l Chamber of Commerce, I.C.C. Publication No.p: 458 (1992)
48.International Stand-by Practices (I.S.P. 98), Int’l Chamber of Commerce, I.C.C. Publication No. 590 (1998)
49دکتر حسین خزائی، روش های پرداخت ثمن در بیع بین الملل، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 33، بهمن 73، ص4
50مقرات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
51غلامحسین افتاده، همان
52ماده 3 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
53ماده 4 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
54غلامحسین افتاده، مأخذ پیشین، شماره 2، ص91
55غلامحسین افتاده، مأخذ پیشین، شماره 3، ص89
56ماده 5 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
57 دکتر ربیعا اسکینی، تعارض قوانین در داوری تجاری بین المللی، مجله حقوقی، شماره 11، سال 68، ص155 و 156
58غلامحسین افتاده، شکل های اعتبار اسنادی، نامه اتاق بازرگانی، دی 76، شماره 10، ص88
59فاطمه حمیدی، پیشین، ص44
60ماده 6 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
61 ماده 8 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
62 دکتر محمد رضا مهربان، مدیریت سفارشات خارجی، نشر البرز، سال 71، ص55
63راهنمای اینکوترمز 1990، ترجمه عسگر شیرزاد، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی، سال 71، ص32
64فاطمه حمیدی، پیشین، ص44
65ماده 9 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
66دکتر حشمت الله سماواتی، پیشین، ص116
67ماده 7 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی.
68غلامحسین افتاده، پیشین، ص82
69دکتر اکبر ابوالحسنی، انواع اعتبارات اسنادی برگشت پذیری، مقررات نشریه 500 مجله صنعت حمل و نقل، شماره 154، سال 74، ص74
70 فاطمه حمیدی، پیشین، ص49
71ماده 9 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
72غلامحسین افتاده، اطمینان و تزلزل در تأیید و عدم تأیید، نامه اتاق بازرگانی، سال 76، شماره 12، ص92
73همان، ص92
74فاطمه حمیدی، پیشین، ص59
75قسمت ز ماده 48 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
76ماده 48 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی.
77غلامحسین افتاده، پیشین، ص97
78 بند ب ماده 48 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
79 بند هـ ماده 48 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
80بند ز ماده 48 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
81دکتر شهریار بهرامی، پیشین، ص56
82فاطمه حمیدی، پیشین، ص56و 57
83دکتر حشمت الله سماواتی، پیشین، ص133
84-Norbet Horn, bank guarantees, standby letter of credit and performance bonds in. international trade , kluwer law and Taxation Pubishers, Boston, 1990,p.4
85-Henry Campbell Black, M.a. , Blacks Law Dictionary , 6th ed ., West Publishing Co, ,1990,.p705.
86-Philippe Simler , Juris Classerur Civil, Repertorior Notarial, edition du Juris Classeeur, 1998 , Fasc . k, Caution nnement (Art.2011 a 2043),p3-Jean Louis Rives – Lange , Moniqe Contamine – Raynaud,op.cit .,p978
87 -Jean-Louis-Rives- Lange, Monique Contamine-Raynaud.op.cit,.p979
88-دکتر بهروز اخلاقی، بحثی پیرامون ضمانتنامه های بانکی، مجله کانون وکلا، ش 148-149، پائیز و زمستان 1368، ص156.
89- دکتر سید محمود کاشانی، همان،ص21.
90- مسعود مزینی- محمد حسن مهاجری تهرانی-همان،ص234.
91 -Orderer- Guarntee Party.
92 -Guarantor Bank.
93 -Counter Guarantor Bank
94 – Beneficiary.
95- R.I.V.F.Bertams, Bank Guarantees in International Trade , Kluwer Law InTERNATIONAL Pulication, Boston ,Second ed.,1998,P.29.
96- Conditional & Unconditional of Guarantee(LIG).
97-عبدالعلی نظافتیان، ضمانتنامه های بانکی بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1368صص 106-105.
98. مسعودی ، علیرضا، ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1383، ص75-76
99R.J. Gavigan, Wysko Investment Co. v. Great American Bank: A New Attack on theUsefulness of Letters of Credit, 14 NW. J. INT’L L. & BUS. 184, 202 (1993).
100-Tender LIG-TENDER (BID)bond
101- در بند اول از ماده 10آیین نامه معاملات دولتی مصوب اسفند ماه 1349 هیات وزیران موضوع سپرده گذاری شرکت کنندگان و همچنین موضوع ضبط سپرده یاد شده توسط اداره برگزار کننده مناقصه به نفع خود، در صورت انصراف پیشنهاد دهنده از انعقاد قرارداد پس از اعلام رای کمیسیون مناقصه مورد اشاره قرار گرفته است. مجموعه قوانین سال 1350 از انتشارات دادگستری جمهوری اسلامی ایران، ص 7 ایین نامه ها.
102- Jean LOUIS Rive- Lang , Moniqe Contamine-Raynaud, OP.CIT, p:736.
103- Philippe Simler, OP. CIT., NO.,58
104-Advance Payment L/G-Advance Payment Bank Gaurantee.
105-Good execution or Performance L/G(bond).
106 – Rententio MONEY l/g
107-مسعود مزینی- محمد حسن مهاجری تهرانی، همان، ص 239-عبداعلی نظافتیان، همان ص 151.
108- شرایط عمومی پیمان، از انتشارات سازمان برنامه و بودجه، سال 1378.
109 -Counter L/G- Back to BACK L/G
110در این خصوص کوشش هایی برای تطبیق و مقایسه اعتبار اسنادی با پاره ای از مفاهیم حقوقی ایران به عمل آمده است که برخی از این مطالعات را می توان در این منابع دید: دکتر محسن محبی، جنبه های حقوقی اعتبارات اسنادی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی سال 1362-لیندا صیاد، اعتبارات اسنادی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1369- یاسان کمالی، بررسی اعتبار اسنادی در قالب عقد جعاله، تحقیق دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی،سال 1367- دکتر اسداله کریمی، مروری بر اعتبارات اسنادی و آخرین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 9، سال 1367، ص 89 به بعد- اکبر بوالحسنی، سفارشات خارجی (توصیف و تحلیل حقوقی)، نشر ماهنامه صنعت حمل و نقل، سال 1375، ص 249 به بعد.
111در اینکه آیا جهت تحقق حواله وجود سه رکن ضرورت دارد؛ یک ایجاب از جانب محیل و دو قبول یکی از جانب محتال و دیگری از جانب محال علیه و یا اینکه جهت تحقق آن دو رکن بیشتر نیاز نیست؛ ایجاب از سوی محیل و قبول از سوی محتال که محال علیه در واقع به مثابهشخص ثالثی است که ماده 724 قانون مدنی بر این امر تصریح کرده، رک: دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین(4)، عقود اذنی – وثیقه های دین انتشارات بهنشر، 1364، صص 405-404-دکتر محمد جعفر جعفر لنگرودی، عقد حواله، نشر گنج دانش، 1370، صص57-56.
112برای دیدن نظرات فقهای امامیه در خصوص ماهیت حقوقی جعاله رک: زین الدین بن نورالدین عاملی معروف به شهید ثانی، مسالک الافهام، چاپ سنگی عبدالرحیم، ج 2، کتاب جعاله-ابولقاسم نجم الدین جعفر بن حسن حلی معروف به محقق حلی، شرایع الاحکام، چاپ سنگی افست(کتابچی)، کتاب جعاله – شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر، جواهر الکلام، چاپ سنگی خوانساری، ج 35، ص 187 به بعد و برای دیدن نظرات حقوقدانان نیز در این خصوص ر ک: محمد بروجردی عبده، حقوق مدنی، تهران، 1329، ج 1، ص 317 به بعد- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، نشر کتابفروشی اسلامیه، 1364، ج2، ص 121- دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین 2، نشر گنج دانش، 1373، ص 244 به بعد.
113البته باید توجه داشت که امروزه در اعتبارات اسنادی به جهت فعالیت شرکت ها و موسسات تجاری نقش اشخاص حقیقی چندان از قدرت و گستردگی لازم برخوردار نیست تا موضوعاتی نظیر حدوث حجر و فوت و تاثیرشان بر قرارداد اعتبار مطرح باشد.
114اکبر بوالحسنی، سفارشات خارجی (توصیف و تحلیل حقوقی)، نشر ماهنامه صنعت حمل ونقل، 1375، ص 251
115همان، ص 254
116البته همچنانکه در مورد جعاله نیز اشاره شد امروزه با عنایت به نقش اشخاص حقوقی همچون شرکت ها و موسسات در امور تجاری و کمرنگ شدن نقش اشخاص حقیق در این خصوص، مواردی چون حدوث حجر و فوت نمی تواند تاثیری در طرفین اعتبار اسنادی داشته باشد.
117-همان، ص 253- دکتر ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، نشر شرکت انتشار، 1370 ص 178 به بعد
118- دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ص 184

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره شوري، ژنوتيپ، محتوي، پايه Next Entries تحقیق درباره افغانستان