منبع پایان نامه درمورد تقسیم سود، آزمون فرضیه، سود سهام، گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه ارشد

واتسون)…………………………………………………………103
4-10 روش‌های برآورد مدل…………………………………………………………………………………………………………….104
4-10-1 آزمون فرضیه اول پژوهش…………………………………………………………………………………………………..105
4-10-2 آزمون فرضیه دوم پژوهش………………………………………………………………………………………………….108
4-10-2-1 مدل سرمایهگذاری تحقیق و توسعه………………………………………………………………………………….109
4-10-2-2 مدل سرمایهگذاری سرمایهای…………………………………………………………………………………………..111
4-10-3 آزمون فرضیه سوم پژوهش………………………………………………………………………………………………….114
4-10-3-1 مدل اول شرکت های با رشد بالا …………………………………………………………………………………….115
4-10-3-2 مدل دوم شرکت های با رشد پایین………………………………………………………………………………….117
4-11 خلاصه نتایج فرضیات…………………………………………………………………………………………………………….119
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-12 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………120
فصل پنجم؛ خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها
1-5 دیباچه……………………………………………………………………………………………………………………………………122
2-5 چکیدهای از ماهیت و تحلیل های پژوهش………………………………………………………………………………….122
5-3 نتیجهی آزمون فرضیه اول پژوهش……………………………………………………………………………………………..124
5-4 نتیجهی آزمون فرضیه دوم پژوهش…………………………………………………………………………………………….125
5-5 نتیجهی آزمون فرضیه سوم پژوهش……………………………………………………………………………………………126
5-6 خلاصهی نتایج آزمون فرضیهها و مقایسه با نتایج پیشین…………………………………………………………………128
5-7 پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..129
5-7-1 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی………………………………………………………………………………………….129
5-7-2 پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………..129
5-8 محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………130
5-9 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………131
پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………………………………132
منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………..154
چکیدهی انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..160

چکیده
قضيه نامربوط بودن تقسيم سود سهام ميلر و موديلياني(1961) بر این موضوع دلالت دارد كه در بازارهاي کامل سياست تقسيم سود نبايد روي تصميمات سرمايه گذاري تاثيربگذارد. با اين حال در بازارهاي ناقص محدوديت مالي خارجي که از عدم تقارن اطلاعات نشأت مي گيرد، ميتواند شركت را به منظور تقسيم سود مجبور به چشم پوشي از پروژه هاي سرمايهاي با ارزش كند. هدف ما از این مطالعه بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایهگذاری میباشد. نمونه پژوهش شامل 99 شرکت در طی سالهای 1387-1391 میباشد. کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و سرمایهگذاری کل و سرمایه گذاری سرمایهای و سرمایهگذاری تحقیق وتوسعه به عنوان سرمایهگذاری وابسته میباشند. برای آزمون تمام فرضیههای این پژوهش به جزء فرضیه سوم که رگرسیون چندگانه به روش دادههای تلفیقی بود بصورت رگرسیون چندگانه به روش دادههای ترکیبی استفاده شد. برای تعیین کیفیت گزارشگری مدل اقلام تعهدی اصلاح شده دیچاو و دیچو (سال 2006)، تهیه شده توسط ام سی نیکول، به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد که رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سیاست تقسیم سود و تصمیمات سرمایه گذاران معنا دار نمیباشند.
واژههای کلیدی: کیفیت گزارشگری مالی، سیاست تقسیم سود، سرمایهگذاری کل، سرمایهگذاری سرمایهای، سرمایهگذاری تحقیق وتوسعه

فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 دیباچه
با پیشرفت علم و فنآوری، روابط اقتصادی سازمان به مراتب پیچیدهتر از گذشته شده و اقتصاد وارد مرحله جدیدی شده است، به طوری که موسسات کوچک به شرکتهای بزرگ سهامی چند ملیتی تغییر شکل دادند که این امر موجب توسعه و گسترش بازارهای مالی و پولی شده و هزاران نفر در سراسر دنیا اقدام به سرمایهگذاری در سهام شرکتها نمودهاند و این رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی منجر به رقابت شدیدی درعرصه تجارت، صنعت و سرمایهگذاری شده است. لذا شرکتها برای بقا و گسترش فعالیتهای خود، نیاز به انجام سرمایهگذاریهای مناسب و بهموقع دارند. از آنجا که گزارشهای مالی شرکتها باید اطلاعاتی فراهم نماید که برای سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل و بستانکاران و سایر استفادهکنندگان در سرمایهگذاریهای منطقی، اعطای اعتبار و تصمیمات مشابه سودمند باشد و اطلاعات ارائه شده باید برای کسانی که درک معقولی از امور تجاری و فعالیت های افتصادی دارند و یا خواستار مطالعه اطلاعات با سعی و کوشش معقول هستند، قابل فهم باشد. همچنین گزارشهای مالی بایستی اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیهی اقتصادی بنگاه گزارشگر، ارزیابی عملکرد و توان سود آوری، ارزیابی چگونگی تامین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیشبینی وضعیت آتی فراهم نماید. در نتیجه این گزارشها اهمیت به سزایی در تحقق اهداف یاد شده دارند و افزایش کیفیت آنها میتواند موجب کاراتر بودن سرمایهگذاری شرکتها و حفظ و توسعه منابع آن ها گردد(خدائی و یحیایی، 1389).
از طرف دیگر در اواخر قرن 20 میلر و مودیلیانی1 اثبات می کنند که در بازار سرمایه کامل، سیاست سود تقسیم شده در ارزش شرکت نامربوط است زیرا: (1) فقط سرمایه گذاری هایی که درآمد و جریان نقد آتی
تولید کنند روی ارزش شرکت اثر می گذارند و (2) سرمایه ها مستقل از تقسیم سود هستند. بعدها اصطلاح “اصل تفکیک” توسط فاما و میلر2 یک پیشبینی مهم از قضیه نامربوط بودن تقسیم سود میسر میسازد : سیاست تقسیم سود نباید روی تصمیمات سرمایه گذاری اثر بگذارد.
با این حال در بازارهای ناقص سیاست تقسیم سود می تواند روی تصمیمات سرمایه گذاری موثر باشد. وقتی مدیران در مورد ارزش داراییها و پروژههای سرمایهگذاری بیشتر از سرمایهگذاران خارجی میدانند مشکلات و مخاطرات اخلاقی میتواند، دسترسی شرکت را به منابع خارجی محدود سازد. این محدودیت میتواند نتیجه رقابت بین پروژههای سرمایهگذاری و سود سهام برای منابع داخلی باشد و شرکت با محدود کردن منابع داخلی باید بین دنبال کردن سرمایهگذاریها و پراخت سود تقسیم شده یکی را انتخاب کنند. پرداخت سود سهام میتواند شرکت را مجبور به چشم پوشیدن از سرمایه گذاری روی پروژه ها کند. پژوهشهای اخیر نشان میدهد که سود سهام تقسیم شده اثر منفی روی سرمایهگذاری دارد. شواهدی که توسط باروا3 وهمکاران بررسی شده است، نشان میدهد که مدیران به منظور حفظ سود سهام از فرصت های سرمایهگذاری چشمپوشی می کنند. دانیل و همکاران4 (2010) به شواهد سازگاری رسیدهاند، شرکتهایی که با کمبود وجه نقد مواجه هستند به منظور حفظ تقسیم سود سرمایهگذاریهای خود را کاهش میدهند. همچنین ممکن است که شرکتی صرفا برای افزایش تقسیم سود سهام سرمایهگذاری های خود را کاهش دهد. ما فرض می کنیم که گزارشگری مالی نقش مهمی را در کاهش محدودیت و یا اثر منفی تقسیم سود بر روی سرمایهگذاری بازی می کند. کیفیت بالای گزارشگری با ارائه اطلاعات بیشتر روی ارزش سرمایهگذاری شرکت باعث عدم تقارن اطلاعاتی میشود(باشمن و اسمیت5 2001). علاوه بر این، کیفیت بالای گزارشگری مالی مشکلات و مخاطرات اخلاقی را ازطریق تسهیل نمودن قراردادها و نظارت بر آن کاهش می دهد(هیلی و پیلپو6 2001). پس شرکتهایی با کیفیت عالی گزارشگری مالی دسترسی بیشتری به منابع خارجی دارند. بنابراین احتمال کمتری وجود دارد که مجبور به چشمپوشیدن از پروژههای سرمایهگذاری برای پرداخت سود سهام شوند(وانگ و یو7 ،2012).
در این پژوهش نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی خواهد شد. دراین فصل ابتدا مسئله بیان و ضرورت انجام آن تبیین میگردد. سپس با توجه به مسئله و سوالات پژوهش ، فرضیات پژوهش تدوین و ارائه می شود، در ادامه روش پژوهش بصورت کلی تشریح می شود.
1-2 بیان مسئله
رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادي، منجر به رقابت شدیدي در عرصه تجارت، صنعت و سرمایهگذاري شده است لذا شرکت ها براي بقاء و گسترش فعالیت هاي خود، نیاز به انجام سرمایه گذاري هاي مناسب و به موقع دارند. گزارشهاي مالی شرکت ها باید اطلاعاتی فراهم نماید که براي سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، بستانکاران وسایر استفادهکنندگان در سرمایهگذاريهاي منطقی، اعطاي اعتبار و تصمیمات مشابه سودمند باشد. گزارشهاي مالی بایستی اطلاعات لازم براي ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادي بنگاه، ارزیابی عملکرد و توان سودآوري، ارزیابی چگونگی تامین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفاي مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن اطلاعات مکمل براي درك بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی را فراهم نماید(یحیایی،خدایی،1389). با توجه به محدودیت منابع، توسعه سرمایهگذاری از جمله مسائل بسیار با اهمیت است، از اين رو جایگاه با اهمیت اطلاعات در توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری مورد اتفاق صاحب نظران علوم اقتصادی است(حیدری کرد زنگنه و عالی پور 1386). از طرفی پژوهشگران و اهل حرفه حسابداری به دنبال افزایش کیفیت حسابداری به عنوان ابزاری برای ادای مسئولیت پاسخگویی به نیازهای جامعه بودهاند. به عنوان مثال بنابر مفاهيم نظري گزارشگري مالي، هدف صورتهاي مالي عبارت از ارائه اطلاعاتي تلخيص و طبقه بند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره انحراف معیار، آزمون فرضیه، گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری مالی Next Entries منبع پایان نامه درمورد گزارشگری مالی، تقسیم سود، کیفیت گزارشگری، کیفیت گزارشگری مالی