منبع پایان نامه درباره عدم اطمینان، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عدم قطعیت

دانلود پایان نامه ارشد

كنند؛ بنابراين خوش بيني بيش از حد سرمايه گذاران با بالاترين ارزيابي شخصي، به افزايش قيمت اين شركت ها منجر مي شود كه اين افزايش قيمت در طول زمان با از بين رفتن ابهام ارزش شركت، اصلاح شده و درنتيجه به كاهش بازده هاي دوره هاي آتي منجر مي شود. هرچه نامطمئني ي ابهام ارزش بيشتر باشد، انعكاس اطلاعات در قيمت سهام به تأخير مي افتد درنتيجه توانايي پيش بيني بازده بر اساس اخبار، كاهش مي يابد و از طرف ديگر اگر ابهام ارزش، بالاترو با اخبار بد همراه باشد به انعكاس بازده هاي آتي بسيار پايين تري منجر مي شود و برعكس با اخبار خوب، بازده هاي آتي به نسبت بالاتري پيش بيني مي شود. افشاي شفاف تر ممكن است به كاهش اطلاعات نامطمئن و افزايش سرعت انعكاس اطلاعات در قيمت هاي سهام منجر شود. (امیری وحمزیی،93،1392)
عدم اطمینان و تصمیم گیری
مديريت به اطلاعاتي دسترسي دارد كه براي افراد ديگر قابل دسترسي نيست. درصورتي كه مديران با استفاده از مديريت سود قصد انتقال اطلاعاتي را داشته باشند كه معرف واقعيات و ارزش واقعي واحد تجاري است، نمي توان ايرادي بر آن وارد دانست؛ نگراني زماني ايجاد م يشود كه هدف مديران ازمديريت سود، عاملي براي گمراهي استفاده كنندگان از اطلاعات مربوط به عملكرد شركت است. به دليل اين كه سرمايه گذاران به عنوان يكي از فاكتورهاي مهم تصميم گيري به رقم سود توجه خاصي دارند، اين پژوهش ها از جنبه ي رفتاري، اهميت خاص خود را دارند. (امیری وحمزیی،93،1392)
انواع عدم اطمینان
در فرآیند تصمیم گیری چند معیاره، رتبه بندی گزینه های تصمیم گیری تحت تاثیر دو نوع عدم اطمینان قرار دارند:
الف)عدم اطمینان مربوط به شرایط و خصوصیات آینده محیط تصمیم گیری:
این نوع عدم اطمینان به وسیله مجموعه ای از سناریوها بیان می شود. تجزیه و تحلیل سناریو اغلب برای پیش بینی شرایط آینده محیط تصمیم گیری به کار می رود. سناریو ها در حقیقت تجزیه شرایط آینده محیط تصمیم گیری به تعدادی وضعیت ومجزا می باشند. این نوع عدم اطمینان در فرآیند تصمیم گیری چند معیاره کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
ب) عدم اطمینان موجود در قضاوت ها و عناصر ماتریس تصمیم:
عدم اطمینان موجود در قضاوت ها و عناصر تصمیم (ماتریس بازده) به وسیله توزیع احتمال مربوط به آن بیان می شود. البته باید به این نکته اشاره کرد که معیارهای تصمیم گیری به دو دسته تفکیک می شوند که عبارتند از: 1-معیارهای غیر مشهود و کیفی که به ارزیابی ذهنی نیاز داشته و در بیشتر موارد امکان اندازه گیری دقیق آنها وجود ندارد. 2-معیارهای مشهود و کمی که به صورت دقیق و مشخص قابل اندازه گیری می باشند. البته احتمال بروز خطا در اندازه گیری معیارهای کمی وجود دارد که این امر نتیجه ی خطای نمونه گیری و یا فنون شمارش و یا روشهای اندازه گیری (عمدا و یا سهوا) می باشد. در این نوع خطاها روشهای استاندارد آماری برای مشخص ساختن میزان عدم اطمینان وجود دارد.
عدم اطمینان قضاوت ها به وسیله ی دو منبع مشخص می شود:
1-منبع خارجی عدم اطمینان به محیط تصمیم گیری و فرآیند جمع آوری داده ها و اطلاعات مربوط می شود.
2-منبع داخلی عدم اطمینان به ابهام و عدم اطمینان ناشی از محدودیت میزان اطلاعات در دسترس تصمیم گیرنده و میزان تسلط و درک او از مسئله اشاره می کند.(منصور مومنی،1389،233)
برابري در توزیع اطلاعات
مفاهیم مساوات (برابری)، منصفانه و عدالت بطور گستردهای در متون فلسفی بکار رفته است. اخیراً مفاهیم گوناگونی از مساوات در متون، تئوری ها و مدل های اقتصادی بطور تحلیلی مورد بحث قرار گرفته است که برجستهترین آنها «اصول عدالت1» میباشد. این مفاهیم در موضوعات اقتصادی همچون شیوههای انتخاب که درباره منابع طبیعی، جیرهبندی کالا، ساختار دستمزد منصفانه، توزیع درآمد و مالیات میباشد، استفاده شده است. لذا اینگونه موارد باعث می شود تا آگاهی اقتصاددانان در مورد اینکه اتخاذ تصمیمات، حداقل تا حدودی متاثر از توجه به مساوات است، افزایش یابد.
مساوات (برابری)، به معنی دسترسی برابر به اطلاعات مربوط برای ارزیابی میباشد. به عبارت دیگر مساوات یعنی شرایطی که اطلاعات بطور متقاون بین سرمایهگذاران توزیع شود.
تقارن اطلاعات بدین معناست که طرفین مبادلهکننده به یک اندازه از کیفیت کالای مورد مبادله و شرایط مبادله در بازار اطلاع داشته باشند. عدم تقارن اطلاعات به حالتی اطلاق می شود که یکی از طرفین مبادله کننده کمتر از طرف دیگر در مورد کالا یا وضعیت بازار، اطلاعات داشته باشد، به عبارت دیگر توزیع اطلاعات بین کلیه استفادهکنندگان از اطلاعات، ناهمسان باشد.
یکی از شروط رقابت کامل، شفافیت اطلاعات است و فقدان آن باعث پیدایش رانت میگردد. شفافیت اطلاعات را با مقداری تورش، می توان تقارن اطلاعات تعریف کرد. طبق نظر نورس دوگلاس2 هر قدر از جامعه سنتی به طرف جامعه مدرن حرکت میکنیم، میزان عدم تقارن اطلاعات افزایش مییابد، زیرا هر قدر یک جامعه پیشرفته تر باشد، تقسیم کار و تخصص نیز بیشتر خواهد شد. تنوع تولیدات و افزایش تخصص و تقسیم کار، عدم تقارن اطلاعات (داشتن اطلاعات توسط متخصصین و نداشتن این اطلاعات توسط دیگران) را افزایش می دهد.
در صورت عدم تقارن اطلاعات نه تنها آگاهی یکی از طرفین مبادله در مقایسه با طرف دیگر درباره برخی صفات بااهمیت بیشتر خواهد بود، بلکه احتمال دارد که او از پنهان کردن این اطلاعات سود هم ببرد. بر طبق فرضیه رفتاری که بر بیشینهسازی ثروت، مبتنی است، اگر انجام برخی از اعمال مانند تقلب، دزدی یا دروغ دارای سودآوری بیشتری نسبت به سایر فرصتهای موجود باشد، طرفین مبادله به اینگونه اعمال متوسل میشوند.
ویژگی بارز «برابری فرصت» این است که یک مفهوم از قبل تعیین شده (آیندهنگر) از مساوات است. این مفهوم نقطه مقابل مفاهیم توجیهکننده (گذشته نگر) از عدالت است که مستلزم برابری نتایج واقعی است. البته این دو مستقل از هم نیستند. واضح است که افزایش «برابری فرصت» بطور قابل ملاحظهای به «برابری نتایج» کمک خواهد کرد. جاذبه اصلی مفهوم آیندهنگری برابری فرصت این است که با انگیزه کارآیی، نسبت به مفاهیم گذشتهنگر که کمتر مساواتطلب هستند، مغایرت دارد. ایجاد تساوی در فرصتها، اجازه می دهد تا انگیزههای بیشتری برای کار و سرمایهگذاری نسبت به ایجاد سود یا ثروت واقعی بوجود آید. بنابراین، تضادهای مساوات – کارآیی که اغلب باعث نگرانی سیاستگذاران می شود، موقعی که برابر فرصت به عنوان مفهوم هدایتکننده مساوات انتخاب می شود، تعدیل خواهد شد. (امیری و حمزی،1390، 92)

مفاهیم سود
تعریف سود
آدام اسمیت، اقتصاد دان مشهور اسکاتلندی ، نخستین شخصی بود که سود را این گونه تعریف کرد:
سود مبلغی است که مصرف آن آسیبی برسرمایه وارد نمی کند(هندریکسون،1992،81)3. سرجان هیکس،اقتصاد دان انگلیسی وبرنده جایزنوبل با بیانی دقیق ترسود را این گونه تعریف کرد : سود مبلغی است که شخص طی یک دوره زمانی مصرف کند وثروتش درپایان دوره همانند اول دوره باشد (همان منبع،282).
هر چند حسابداران از تعاریف اقتصادی سود پشتیبانی می کنند اما برای اندازه گیری سود به تعاریفی روی آورند که بیشتر جنبه ی عملیاتی دارد تا جنبه نظری. ذیلاً تعاریف ارائه شده ازسود به وسیله مراجع رسمی و دوتعریف از فرهنگ حسابداری کوهلر به ترتیب بیان شده اند : .« سود … مبلغی است که از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته ، سایر هزینه ها . زیانهای غیر عملیاتی از درآمدها یا درآمدهای عملیاتی حاصل می شود …» (محمدی،1391، 16)
« سود (زیان): خالص مازاد(کسر) درآمد برهزینه دریک دوره حسابداری است… » (هیأت اصول حسابداری)
تعریف مسأله پیش بینی
برای تعریف مسأله پیش بینی، باید ازمسأله تصمیم شروع کرد. اطلاعاتی که از فرآیند پیش بینی حاصل می شود برای بهبود بخشیدن به فرآیند تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین ماهیت تصمیماتی که اتخاذ می شود بسیاری از ویژگی‌های مورد انتظار سیستم پیش بینی را تعیین خواهد کرد. بررسی مسأله تصمیم باید کمک کند تا سؤالات زیر پاسخ داده شود :
چه چیزی پیش بینی می شود؟ عناصر زمانی پیش بینی چیست ؟ پیش بینی چگونه انجام می شود ؟ چه دقتی مورد نیاز است؟
1. هنگام تعیین « چیزی که پیش بینی می شود » متغیرهایی تعریف می شود که باید تجزیه و تحلیل و پیش بینی شوند . بدیهی است سطح جزئیات مورد نیاز، اهمیت بسزایی دارد. بسیاری از عوامل نظیر دسترسی به داده‌ها، دقت، هزینه تجزیه وتحلیل و ترجیحات تصمیم گیرنده، در سطح جزئیات مورد استفاده تأثیر دارند . در مواردی که انتخاب متغیرهای مناسب به روشنی امکان پذیر نیست می توان راه کارهای مختلفی را آزمون کرد و راه کار دارای بهترین عملکرد را از میان آنها انتخاب کرد.
2. عناصر زمانی تصمیم شامل دوره پیش بینی، افق پیش بینی و فاصله پیش بینی است.
ـ دوره پیش بینی ، واحد اصلی زمانی است که پیش بینی برای آن انجام می شود برای مثال پیش بینی سود هر سهم سال آینده.
ـ افق پیش بینی ، تعداد دوره های آتی است که با پیش بینی پوشش داده می شود برای مثال پیش بینی سود هر سهم 5 سال آینده بصورت سالانه که دوره سالانه وافق پنج ساله است .
ـ فاصله ی پیش بینی،تواتری است که با آن پیش بینی جدید انجام می شود.اغلب فاصله ی پیش بینی و دوره ی آن مساوی است . بنابراین پیش بینی ها در هر دوره با استفاده از جدیدترین نیازهای دوره و اطلاعات جاری مورد تجدید نظر قرار می گیرند .
3. شکل مورد نیاز پیش بینی سومین ویژگی های مسأله پیش بینی است معمولاً پیش بینی یکی از شکل‌های زیر را به خود می گیرند.
ـ برآورد ارزش مورد انتظار متغیر به علاوه برآورد انحراف معیار خطای پیش بینی .
ـ دامنه‌ای که با احتمال تعیین شده ، شامل ارزش آتی واقعی خواهد بود .
4. دقت پیش بینی ـ که در مسأله تصمیم مورد نیاز است بر روی سیستم پیش بینی مورد استفاده اثر خواهد گذاشت . ویژگی مهم یک سیستم تصمیم گیری خوب ، توانایی آن در دست یابی به کارایی بهینه در مواجهه با عدم قطعیت است . بهبود در دقت پیش بینی، عدم اطمینان را کاهش می دهد ولی بهبود اضافی ممکن است از دیدگاه اقتصادی توجیه‌پذیر نباشد. (محمدی،1391،23)
هدف اصلی پیش بینی تحلیلگران
پیش بینی عنصری کلیدی در تصمیم گیری است زیرا اثر بخشی نهایی هر تصمیم به پیامدهای رویدادهای بعد از تصمیم بستگی دارد . توانایی پیش بینی جنبه های غیر قابل کنترل این رویدادها، قبل از اتخاذ تصمیم می تواند به انتخاب بهتری منجر شود به همین دلیل سیستم های مدیریتی برای برنامه ریزی و اداره عملیات ، دارای مدل های پیش بینی هستند . برنامه ریزی در زمینه های مالی، تولید موجودی کالا ، فرآیند تولید اداری و نظایر آن متضمن پیش بینی در ابعاد مختلف است.
هدف پیش بینی کاهش ریسک در تصمیم گیری است و با وجود آن که پیش بینی ها معمولاً صحیح نیست ، ولی میزان خطای پیش بینی به سیستم مورد استفاده برای پیش بینی بستگی دارد . با تخصیص منابع بیشتر برای پیش بینی می توان دقت آن را افزایش داد . و در نتیجه برخی از زیان های ناشی از عدم اطمینان را در فرآیند تصمیم گیری حذف کرد یا کاهش داد .
از آنجا که پیش بینی ،ریسک را کاملاً حذف نمی کند ، ضروری است در فرآیند تصمیم ، صریحاً عدم قطعیت پیش بینی مورد توجه قرار گیرد . از نظر مفهومی تصمیم گیری با پیش بینی را می توان در رابطه زیر نشان داد :
خطای پیش بینی + تصمیم‌گیری با فرض صحیح بودن پیش بینی = تصمیم واقعی
این رابطه نشان می دهد که سیستم پیش بینی باید علاوه بر پیش بینی، خطای آن را نیز توصیف کند بنابراین اگر توزیع احتمال متغیر پیش بینی شونده را در فرآیند پیش بینی داشته باشیم ، ریسک بطور عینی در فرآیند تصمیم گیری وارد می شود.
بدون شک پیش بینی به خودی خود پایان کار نیست بلکه وسیله ای برای رسیدن به هدف است سیستم پیش بینی، جزئی از مجموعه سیستم تصمیم گیری است و به عنوان یک سیستم فرعی در واکنش با اجزای کل سیستم ، عملکرد کلی را تعیین می کند (صدری،1390، 17) .
خطای پیش بینی
در تمامی پیش بینی ها عدم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره عدم قطعیت، عدم قطعیت اطلاعات، گزارشگری مالی، ریسک سیستماتیک Next Entries منبع پایان نامه درباره کیفیت سود، انواع ریسک، دارایی ها، بازدهی سهام