منبع پایان نامه درباره خرید مجدد، کیفیت درک شده، ریسک درک شده

دانلود پایان نامه ارشد

همکاران (2009) سهمقدار 02/0، 15/0 و 35/0 را برای نشان دادن قدرت پیشبینی ضعیف، متوسط و قوی سازه یا سازههای برونزای مربوط به آن تعریف کردهاند. ذکر این نکته ضروری است که این مقدار تنها برای سازههای درونزای مدل که شاخص های آنها از نوع انعکاسی میباشد، محاسبه میگردد (داوری و رضازاده، 1392).
جدول (4-14) کیفیت پیش بینی کنندگی ( Q2 )
سازه
Q2
کیفیت درک شده
280/0
صرفه جویی در هزینه اطلاعات
202/0
ریسک درک شده
064/0
قصد خرید مجدد
195/0

با توجه به جدول فوق مقدار Q2 به سازهها کیفیت درک شده، صرفه جویی در هزینه اطلاعات و قصد خرید مجدد در حد متوسط بوده و برازش متوسط مدل ساختاری را حاکی است.

4-3-4-1-6) معیارRedundancy
این معیار نشانگر مقدار تغییرپذیری شاخصهای یک سازهیدرونزا است که از یک یا چند سازهی برونزا تأثیر میپذیرد. هر سازه حاصل ضرب مقدار اشتراکی114 آن سازه در مقدارR^2 همان سازه است. هر قدر که مقدار این معیار بیشتر باشد، برازش مدل ساختاری مدل نیز بیشتر است (داوری و رضازاده، 1392).
جدول (4-15) معیارRedundancy
سازه
Red
کیفیت درک شده
168/0
صرفه جویی در هزینه اطلاعات
105/0
ریسک درک شده
043/0
قصد خرید مجدد
074/0

4-4-3) بررسی مدل کلی پژوهش
بررسی مدل کلی پژوهش با استفاده از معیارGOF انجام میشود. این معیار عبارت است از میانگین هندسی متوسط ضریب تعیین چندگانه در متوسط مشترکات. میانگین هندسی R2320/0 و متوسط مشترکات 558/0است.
فرمول(4-1) 423/0= 320/0× 558/0 = GOF=√((Communality) ̅× (R^2 ) ̅ )

این ضرایب باید در مدل اولیه و مدل نهایی با هم مقایسه شوند و عدد بزرگتر نشاندهنده برازش بهتر مدل است که در جدول (4-18) ارائه شده است.

4-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیهها

جدول (4-16) نتایج حاصل از آزمون فرضیهها
نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش به روش حداقل مربعات جزئی
فرضیه‌های تحقیق
ضریب
مسیر
آماره t
سطح
معناداری
نتیجه آزمون
فرضیه
اعتبار برند← کیفیت درک شده
331/0
114/4
05/0>
( پذیرش فرضیه
اعتبار برند ← صرفه جویی در هزینه اطلاعات
224/0
498/2
05/0>
( پذیرش فرضیه
اعتبار برند ← ریسک درک شده
181/0-
229/2
05/0>
( پذیرش فرضیه
پرستیژ برند ← کیفیت درک شده
202/0
679/2
05/0>
( پذیرش فرضیه
پرستیژ برند ← صرفه جویی در هزینه اطلاعات
177/0
998/1
05/0>
( پذیرش فرضیه
پرستیژ برند ← ریسک درک شده
023/0-
259/0
05/0>
( رد فرضیه
تصویر برند← کیفیت درک شده
315/0
809/3
05/0>
( پذیرش فرضیه
تصویر برند ← صرفه جویی در هزینه اطلاعات
265/0
677/2
05/0>
( پذیرش فرضیه
تصویر برند ← ریسک درک شده
189/0-
197/2
05/0>
( پذیرش فرضیه
ریسک درک شده ← صرفه جویی در هزینه اطلاعات
020/0
357/0
05/0>
( رد فرضیه
کیفیت درک شده← قصد خرید مجدد
385/0
702/5
05/0>
( پذیرش فرضیه
صرفه جویی در هزینه اطلاعات ← قصد خرید مجدد
211/0
041/3
05/0>
( پذیرش فرضیه
ریسک درک شده ← قصد خرید مجدد
159/0-
490/2
05/0>
( پذیرش فرضیه
درگیری محصول رابطه بین کیفیت درک شده و قصدخرید مجدد را تعدیل میکند
300/0
691/0
05/0>
( رد فرضیه
دانش محصول رابطه بین ریسک درک شده و قصدخرید مجدد را تعدیل میکند
090/0
730/0
05/0>
( رد فرضیه

جدول (4-17) بار عاملی مدل اصلاح شده تحقیق
سازه
شماره سوال
بار عاملی
سازه
شماره سوال
بار عاملی
اعتبار
برند
1
857/0
کیفیت درک شده
19
785/0

2
838/0

20
801/0

3
701/0

21
829/0

4
815/0

22
618/0

5
843/0

23
765/0
پرستیژ
برند
6
634/0

24
681/0

7
718/0
صرفه جویی در هزینه اطلاعات
25
833/0

8
655/0

26
757/0

9
740/0

27
884/0

10
696/0

28
797/0

11
553/0
ریسک درک شده
29
774/0
تصویر برند
12
758/0

30
816/0

13
740/0

31
436/0

15
728/0

32
859/0

16
741/0

33
777/0

17
676/0
قصد خرید مجدد
42
824/0

43
807/0

18
583/0

44
898/0

45
437/0

4-6) اثر تعدیلگری
متغیر تعدیلگر جهت یا شدت رابطه بین متغیر مستقل و وابسته را تعدیل (کم یا زیاد) میکند. قابلیت بررسی تأثیر متغیرهای تعدیلگر در نرمافزار Smart PLS وجود دارد. ازاین‌رو برای تحلیل متغیرهای تعدیلگر مدل از این نرم افزار استفاده شده است. برای نمونه نتایج حاصل از نرمافزار PLS Smart برای بررسی فرضیه چهاردهم درگیری محصول قادر است تاثیرگذاری کیفیت درک شده بر قصد خرید مجدد را تعدیل نماید در شکل (1-4) نشان داده شده است که از آنجایی که آماره t این تاثیر گذاری کمتر از 96/1 و معادل 691/ . شده است، لذا معناداری این تاثیرگذاری رد شده است.

شکل (4-1) متغیر تعدیلگر درگیری محصول بر کیفیت درک شده و قصد خرید مجدد

همچنین رابطه تعدیل گری فرضیه فرضیه پانزدهم دانش محصول قادر است تاثیرگذاری ریسک درک شده بر قصد خرید مجدد را تعدیل نماید در شکل (4-2) نشان داده شده است و از از آنجایی که آماره t این تاثیرگذاری کمتر از 96/1 و معادل 730/0شده است، لذا معناداری این تاثیرگذاری رد شده است.

شکل (4-2) متغیر تعدیلگر دانش محصول بر ریسک درک شده و قصد خرید مجدد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره ریسک درک شده، کیفیت درک شده، خرید مجدد Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی خرید مجدد، قصد خرید مجدد، تصویر برند