منبع پایان نامه درباره تحلیل واریانس، اکسیژن مصرفی، عملکرد استقامتی، دامنه حرکتی

دانلود پایان نامه ارشد

) …………………………………………………………………….. 75
فصل چهارم: يافته هاي آماري پژوهش 76
4ـ1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..77
4ـ2 آزمون پیش فرض طبیعی بودن توزیع متغیرهای اندازهگیری شده …………………………………………..77
4ـ3 توصیف دادهها …………………………………………………………………………………………………………………..77
4ـ4 آزمون فرضیهها ………………………………………………………………………………………………………………….79
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري 92
5ـ1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….93
5ـ2 خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………93
5ـ3 بحث و بررسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 94
5ـ4 نتیجهگیری ………………………………………………………………………………………………………………………109
5ـ5 پیشنهادات برخاسته از پژوهش ………………………………………………………………………………………….110
5ـ6 پیشنهادات برای پژوهشهای آینده …………………………………………………………………………………….110
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………..112
پیوستها ……………………………………………………………………………………………………………………………….123
فهرست شکلها
شکل 2ـ1 : مدل سه نمایی پاسخ اکسیژن مصرفی، شامل : دامنههای منحنی نمایی( A´c,A´p,A´s)، ثابت هاي زماني ((τc- τp- τs ، تاخيرهاي زماني( ,TDs TDp)…………………………………………………………42
شکل 2ـ2 : ثابتهای زمانی نمودار اکسیژن مصرفی …………………………………………………………………..43
شکل 2ـ3 : تاثیر شدت فعالیت ورزشی بر پویایی اکسیژن مصرفی …………………………………………….48
فهرست جدولها
جدول 3ـ1 : طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………….67
جدول 3ـ2 : مشخصات آزمودنیهای پژوهش …………………………………………………………………………..69
جدول 4ـ1 : توصیف متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………..78
جدول 4ـ2 : نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری در ارتباط با متغیر Vo2…………………79
جدول 4ـ3 : نتایج آزمون تعقیبی LSD فرضیه 1……………………………………………………………………….. 80
جدول 4ـ4 : نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری در ارتباط با متغیر ثابت زمانی 1 ………..81
جدول 4ـ5 : نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری در ارتباط با متغیر ثابت زمانی 2 ………..82
جدول 4ـ6 : نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری در ارتباط با متغیر ثابت زمانی 3 ………..83
جدول 4ـ7 : نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری در ارتباط با متغیر Vco2 ………………….84
جدول 4ـ8 : نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری در ارتباط با متغیر RER …………………85
جدول 4ـ9 : نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری در ارتباط با متغیر VE ………………………86
جدول 4ـ10 : نتایج آزمون تعقیبی LSD فرضیه 5 ……………………………………………………………………….87
جدول 4ـ11 : نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری در ارتباط با متغیر TV ……………………88
جدول 4ـ12 : نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری در ارتباط با متغیر Fb …………………….89
جدول 4ـ13 : نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری در ارتباط با متغیر ضربان قلب ………..90
جدول 4ـ14 : نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری در ارتباط با متغیر لاکتات خون ……….91
فهرست پیوستها
پیوست 1 : پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………124
پیوست 2 : رضایت نامه …………………………………………………………………………………………………………..125
پیوست 3 : برنامه حرکات کششی ایستا و پویا …………………………………………………………………………..126
پیوست 4 : نتایج آزمون کلموگراف- اسمیرنف …………………………………………………………………………..128

1ـ1 مقدمه
در همهی دورانها ورزشكاران در جستجوي راهي بودهاند تا عملكرد ورزشي خود را بهبود بخشند. يكي از روشهایی كه ميتواند بر توسعه عملكرد ورزشي تأثير بگذارد و ورزشکار را از لحاظ فیزیکی و روانی برای عملکرد مطلوب آماده کند، گرم کردن است (3). گرم كردن با افزايش دما (96،3) و افزایش متابوليسم انرژي عضله، افزايش خاصيت ارتجاعی بافت، افزایش برونده قلبي و جريان خون محيطي، بهبود عملكرد دستگاه عصبي و فراخواني عصبي عضلاني واحدهاي حركتي (3) و افزایش هماهنگی (96)، ميتواند بر عملكرد ورزشي (3،14،79) و پیشگیری یا کاهش میزان آسیب اثر گذار باشد (14،79). هرچند فعالیتها و روشهای متنوعی برای گرم کردن مورد استفاده قرار میگیرد، اما معمولا اکثر ورزشکاران مبتدی و نخبه حرکات کششی را به عنوان بخشی از برنامه گرم کردن قبل از فعالیت اصلی به منظور افزایش جریان خون، تمرکز و هماهنگی (136)، افزایش انعطاف پذیری و دامنه حرکتی، کاهش سفتی عضله، جلوگیری از آسیب و بهبود اجرا، به کار میبرند (13،89،133،135،136). حرکات کششی انواع مختلفی دارند که از جمله رایجترین آنها میتوان به کشش ایستا و پویا اشاره کرد (79،122،135،136). هر چند کشش ایستا روشی آسان و ایمن بوده (133) و به وفور در فعالیتهای گرم کردن به منظور کاهش سفتی عضله، افزایش دامنه حرکتی (116)، جلوگیری از آسیب و حتی بهبود عملکرد مورد استفاده قرارمیگیرد (96،135)، اما، پژوهشهای اخیر نشان دادهاند که کشش ایستا قبل از تمرین یا رقابت، باعث کاهش عملکرد در فعالیتهایی شامل حداکثر تولید نیرو، قدرت، توان و پرش عمودی (25،30،44،89،108،122،134)، دو سرعت (53،86)، چابکی (86) و زمان عکس العمل و تعادل (24) میشود. همچنین، گزارش شده است که اثرات منفی این کشش بر عملکرد تا 60 دقیقه (129) و یا 120 دقیقه (13) بعد از کشش نیز باقی میماند. علاوهبر این، علی رغم اینکه بسیاری از نویسندگان نقش آن را در پیشگیری و کاهش آسیب گزارش کرده اند (27،112)، برخی دیگر از محققان تاثیر کشش بلافاصله قبل ازتمرین را در پیشگیری از آسیب رد کرده اند (28،64). برهمین اساس، درسالهای اخیر، استفاده از کشش دینامیک در برنامه گرم کردن توسعه پیدا کرده است (96) و مطالعات بسیاری نشان داده اند که این نوع کشش، میتواند باعث بهبود توان، نیرو، قدرت و پرش عمودی (68،71،86،96،131،132)، زمان دویدن دوی سرعت (53،72،86)، شتاب و هماهنگی (86) و چابکی (15،86) شود. ازاین رو، بسیاری از محققان گزارش کرده اند که کشش دینامیک موثرتر ازکشش ایستا است و حتی برخی پیشنهاد میکنند که کشش ایستا از برنامه گرم کردن حذف شود (30،86) و کشش پویا جایگزین گردد (86).
علی رغم پژوهشهای بسیاری که در مورد اثر حاد کشش قبل از رویدادهای بیهوازی انجام گرفته، اثر حاد آن روی عملکرد هوازی و استقامتی هنوز دقیقا تحقیق و بررسی نشده و در جوامع علمی مورد سوال و بحث است (129،135). در عملکرد استقامتی، علاوهبر حداکثر اکسیژن مصرفی و آستانه لاکتات، توانایی استفاده موثر از انرژی و در نتیجه اقتصاد فعالیت بالا و یا VO2 پایینتر برای یک کار یکسان، یک جز حیاتی (12،13)، به خصوص درمیان ورزشکاران نخبه است (13). بویژه در پژوهشهای بسیاری ارتباط قوی بین اقتصاد دویدن (مصرف انرژی کمتر در سرعت معین) و عملکرد استقامتی گزارش شده است (40،46،123،129). در مجموع، فاکتورهای اثرگذار متعددی بر هزینه انرژی و اقتصاد دویدن و در نتیجه بر عملکرد استقامتی شناخته شده است که از آن جمله میتوان به سن، جنس، خستگی (21،123)، فاکتورهای آنتروپومتری (مورفولوژی اندام، سفتی عضله، طول تاندون، وزن و ترکیب بدن..)، فیزیولوژیکی (حداکثراکسیژن مصرفی، دمای مرکزی، ضربان قلب، تهویه، لاکتات، نوع تار و سرعت انقباض تار، تعریق، فاکتورهای متابولیکی و..)، محیطی (دما، ارتفاع، باد، کفش)، بیومکانیکی (انعطاف پذیری، ذخیره و بازسازی انرژی الاستیک، نیروی واکنش زمین، طول گام و فاکتورهای مکانیکی و تکنیک دویدن…) و تمرینی (پلایومتریک، مقاومتی،تمرین در گرما،تمرین در ارتفاع ، سرعت و حجم تمرین ..) (114) اشاره کرد. همچنین به نظر میرسد، تمرینات ورزشی بویژه تمریناتی که در مرحله گرم کردن پیش از رقابت استفاده میشوند نیز، بتواند بر هزینه انرژی و اقتصاد دویدن و پویایی اکسیژن مصرفی موثر باشد. بنابراین، اینگونه تمرینات باید به گونهای انتخاب شوند که از افزایش هزینه انرژی جلوگیری کنند و باعث بهبود عملکرد شوند (129). به هرحال، مطالعات در این زمینه محدود و همچنان مورد توجه محققان میباشد.
1ـ2 بیان مساله
گرم کردن یکی از اجزای کلیدی تمرین و مسابقه است. یک برنامه گرم کردن مناسب ورزشکار را از نظر جسمی و روحی برای تمرین و مسابقه آماده می سازد (3). حرکات کششی معمولا به عنوان بخشی از برنامه گرم کردن جهت افزایش دامنه حرکتی بدون درد برای افزایش اجرا و جلوگیری از آسیب مطرح است (13،135). مطالعات بسیاری نشان دادهاند که، کشش ایستا قبل از رویدادهای بیهوازی باعث کاهش عملکرد، ولی کشش پویا باعث افزایش عملکرد میشود. باوجوداین، اثر حاد کشش روی عملکرد هوازی و استقامتی هنوز روشن نشده است. برای مثال، برخی مقاله های گزارش شده در رابطه با این موضوع، اثرحاد کشش ایستا بر افزایش حداکثراکسیژن مصرفی به عنوان یکی از تعییین کننده های اصلی عملکرد هوازی نسبت به زمانی که هیچگونه کششی انجام نمیشود را نشان داده اند (135). از طرفی، در پژوهشی که توسط کور1 و همکارانش با هدف بررسی تاثیر سه نوع گرم کردن بر حداکثراکسیژن مصرفی انجام شد، گزارش شد که اثر کشش پویا نسبت به ایستا بیشتراست (79). به هرحال، یکی دیگر از اجزای حیاتی موثر بر عملکرد هوازی و استقامتی، توانایی استفاده موثر از انرژی (اقتصاد دویدن) است (129)، زیرا هزینه انرژی بالاتر در تمرین باعث کاهش کارایی مکانیکی سیستم عضلانی و کاهش عملکرد و طی کردن مسافت کمتر میشود (10). درحقیقت، اقتصاد دویدن، تقاضای (هزینه) انرژی در سرعت معین هنگام دویدن زیربیشینه است و از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره اکسیژن مصرفی، حداکثر اکسیژن مصرفی، مبانی نظری، فیزیولوژی Next Entries منبع پایان نامه درباره اکسیژن مصرفی، حداکثر اکسیژن مصرفی، فعالیت ورزشی، فیزیولوژی