منبع پایان نامه با موضوع محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

افت ديد و…سرعت نقش تعيين کنندهاي داشته ويکي از عوامل ضروري به شمار مي رود.به همين صورت در مهندسي ترافيک(علي الخصوص در مديريت ترافيک) نيز بررسي سرعت وسايل نقليه در مواردي از قبيل نصب علائم لازم در نقاط و محلهاي مناسب، تعيين حداکثر سرعت وسايل نقليه در معابر مختلف و…. حائز اهميت و ضروري مي باشد.
چون در مهندسي ترافيک، اندازه گيري سرعت داراي اهداف و منظورهاي مختلفي مي باشد، در حالات مختلف، تعاريف گوناگوني براي سرعت ارائه شده وبه کاربرده مي شود. در واقع در هر حالت تعريف ارائه شده جنبه بخصوصي از سرعت را مدنظر قرار مي دهد. به همين جهت تعاريف مربوط به سرعت نقطه اي، سرعت حرکت، سرعت سفر، سرعت طرح، سرعت عملي، هريک بيانگر مفهوم سرعت براساس هدف ومنظور مورد نظر مي باشند. به عنوان مثال، اگرهدف ازاندازه گيري سرعت، بررسي تصادف باشد، سرعت نقطه اي يا سرعت لحظه اي وسيله يا وسايل نقليه تعيين خواهد گرديد. اما اگر مقصود تعيين سرعت وسايل نقليه بين دو نقطه مشخص بدون در نظر گرفتن زمان هاي توقف وسايل نقليه بين دو نقطه مذکور باشد.در اين حالت سرعت حرکت اندازه گيري مي شود.البته تعاريف متفاوت ديگري نيز براي سرعت وجود دارد که بيشتر جبنه آماري داشته و معمولا با مراجعه به منحني توزيع فراواني، مقاديرآنها تعيين مي گردد.سرعت ميانه (سرعتي است که 50 درصد تعداد وسايل نقليه با سرعتي کمتر از آن و 50 درصد ديگر با سرعتي بيشتراز آن حرکت مي کنند.) و سرعت نمونه (سرعتي است که داراي حداکثر فراواني مي باشد). مواردي از اين قبيل هستند.
? ميانگين زماني سرعت(TMS)
اطلاعات حاصل از مطالعات سرعت نقطه اي در فواصل زماني، توزيع سرعت در زمان را نشان مي دهد و مقدار متوسط اين نوع از سرعت ها که همان ميانگين رياضي سرعت ها مي باشد، به ميانگين زماني سرعتها (TMS) معروف مي باشد.

? ميانگين فضايي يا مکاني سرعت(SMS)
اطلاعات حواصل از مطالعات سرعت در طول قسمتي از يک راه، توزيع سرعت در فضا (در مسافت)را نشان مي دهد و سرعت متوسط بدست آمده در اين حالت، ميانگين فضايي يا مکاني سرعت ها (SMS) يا همان ميانگين سرعتها در مسافت، ناميده مي شود.
? عواملي که موجب تغييرات سرعت مي شوند.
متغييرها و عوامل متعددي ممکن است برروي سرعت تاثيرگذارباشند، برخي از اين متغييرها عبارتند از :
1 – جنسيت و خصوصيت راننده (زن يا مرد بودن او)، سن او، متاهل بودن يا نبودن او، محل سکونت او(داخل شهري يا خارج شهري) وجود سرنشينان ديگردر وسيله نقليه و تعداد آنها (رانندگي به صورت تنها و بدون همراه متوسط سرعت را بالا مي برد) طول مسيري که راننده طي مي نمايد نيز بر سرعت تاثير مي گذارد.(مسافت سفرموجب افزايش سرعت مي گردد.)
2- وسيله نقليه، نوع، وزن، عمر، قدرت و توان موتور آن
3- جاده و مسير سفرشامل: موقعيت جغرافيايي(منطقه پست، تپه ماهور، ويا کوهستاني، وجود قوانين منطقه اي درايالتهاي مختلف) نوع قوسها و شيبها، طول شيب ها، مسافت ديد(هرچه فاصله ديدايمني کمتر باشد، سرعت نيز کمتر خواهد بود.)، موقعيت و تعداد خطوط عبور وسايل نقليه، نوع روسازي، وجود موانع در کنار جاده، تعداد و فاصله بين تقاطع ها، ميزان توسعه ونوع کاربريهاي اطراف.
4- ترافيک عبوري از مسير، حجم، دانسيته يا چگالي، سبقتها، دسترسيها، وسايل کنترل ترافيک مورد استفاده، مقررات مربوط به سرعتها.
5- شرايط محيطي شامل زمان(ساعت- روز- ماه- فصل) شرايط جوي و آب وهواي منطقه.
? بررسي روابط بين سرعت، تردد و چگالي يک جريان ترافيک:
راه هاي متعددي براي بررسي جريان و وضعيت ترافيک وجود دارد. در اين بررسي، سه عامل سرعت تردد و چگالي داراي اهميت خاصي مي باشند.تردد، نشان دهنده تعداد وسايل نقليه (کميت ترافيک)دريک مسيربوده وهر سه عامل مذکور باهم، نشانگرکيفيت ترافيک مي باشند.منظور از چگالي، تعداد وسايل نقليه اي است که در واحد طول يک مسير (يک کيلومتريا يک مايل)در حرکت مي باشند.
? برنامه ريزي ترافيکي
برنامه ريزي ترافيکي براي شبکه راههاي موجود و اتخاذ تصميمات لازم براي استفاده مناسب و بهينه از تسهيلات موجود تنها با تکيه براطلاعات و برداشتهايي که به واقعيت نزديک باشند، امکان پذيراست.از اين رو هرچه اطلاعات در انطباق بيشتري با آنچه که در شبکه اتفاق مي افتد داشته باشند، بهتر مي توان نقايص، کمبودها واشکالات احتمالي را شناسايي نمود و در جهت اصلاح آنها اقدامات مقتضي صورت داد.
شاخص ها و پارامترهاي مختلفي که در مهندسي ترافيک به کار مي روند، هريک بيانگر مفهوم خاصي بوده و مي توانند در دايره خود، وضعيت ترافيک راارزيابي نمايند. شاخص هايي چون فاصله عبور، حجم ترافيک، فاکتور ظرفيت، سرعت متوسط، ضريب ساعت اوج(PHF) و مواردي از اين قبيل هريک باتوجه به تعريف خود، کميت يا کيفيت جريان ترافيک را بررسي و ارزيابي مينمايند. هريک از اين موارد به طور گسسته و بي ارتباط با ساير موارد، تنها يکي از مشخصات جريان ترافيک رامورد مطالعه و بررسي قرار مي دهند.براي اين که بتوان مشخصات جريان ترافيک را به طورپيوسته و در حالتي که همه پارامترهاي اساسي باهم در ارتباط باشند، مطالعه و بررسي نمود، بايد از مدلهاي موجود در اين زمينه استفاده کرد.
مدل هاي رايج دراين زمينه همان مدلهاي ارائه شده مي باشند. البته همان طور که گفته شد مدلهاي ديگري نيز دراين رابطه وجود دارند که به اندازه مدلهاي مطرح شده، متداول نمي باشند.
به هر صورت بااستفاده از يکي از اين مدلها(بسته به شرايط جريان ترافيک، مدلي که داراي بيشترين انطباق با شرايط موجود مي باشد) مي توان رفتار و عملکرد جريان ترافيک را مدلسازي نمود وبا استفاده ازمدل حاصل، خصوصيات جريان ترافيک (چگالي، تردد، سرعت متوسط) را درحالات دلخواه مختلف ( براي ترددماکزيمم، براي ساعات اوج و…)بدست آورد. سپس بر اساس مقادير بدست آمده از مدل مورد استفاده، سياستهاي مناسب و تصميمات لازم براي بهبودوضعيت جريان ترافيک وضع مي گردند.
با ذکراين مطالب در مورد چگونگي استفاده از شاخص ها و مدلها دربرنامه ريزي ترافيکي، اهميت ونقش اين مدلها و شاخص ها آشکارمي گردد.
2-4-5- تحليل هزينه سيستم حمل ونقل
انواع هزينه ها: هزينه ثابت:با مقدار خدمات ارائه شده در کوتاه مدت، تغيير نمي کند.
هزينه متغيير: با مقدار خدمات ارائه شده، تغيير مي کند.
نمودار هزينه ميانگين: هزينه کل(ثابت و متغيير)تقسيم بر بازده خروجي، يعني هزينه در ساعات جايگاه.
هزينه نهايي: تغيير در هزينه کل براي هر واحد بازده.
اصول تحليل هزينه: هدف تحليل، روش تحليل هزينه ها را تعيين مي کند.
تحيلي هزينه هاي تغيير خدمات: از هزينه نهايي نموي استفاده کنيد.کدام هزينه تحت تاثير تغيير قرار مي گيرند؟ آيا نيازاست درمورد شرايط تحليل سال بعد تصميم گيري شود؟ 5 سال بعد؟
تحليل يک سيستم جديد: هزينه هاي کل، طرح اجرايي، خريد وسيله نقليه، تسهيلات، اجاره کردن، آموزش و عملکردها را بررسي کنيد.
تخصيص کمبود و درآمد: هزينه ها را در نظر بگيريد و آنها را به مسيرهاي جداگانه اختصاص دهيد.سهم درآمد آنها و کمبود بودجه آنها چيست؟
تغييرات خدمات، نموي هستند – شما باحذف بخش هايي ازکار در پول صرفه جويي مي کنيد- ارزش يک تا هفت ساعت صرفه جويي، صفر است. هزينه اضافي استفاده از وسايل نقليه در خارج از پيک ها9 (احتمالا فقط بخشي از هزينه در مايل است، يعني هزينه هاي سوخت اضافي و نگهداري و تعميرات. نکته مهم اين است که اين تغييررا در چه جهتي و براي چه چيزي استفاده مي کنيد- جهان بدون آن را با جهان داراي آن تغيير مقايسه کنيد. تغيير هزينه نموي را بررسي کنيد- با اضافه کردن يا حذف خدمات، از يک سيستم تخصيص کلي استفاده کنيد.
مدل هزينه براي برنامه ريزي حمل و نقل: از گستره اي روش هاي مختلف، بسته به شرايط خود استفاده نکنيد.
ساده: ميانگين هزينه سيستم در هر واحد خدمات، يعني هزينه کل، ساعت يا هزينه کل در هرمايل را بگيريد که براي محاسبه سريع و تحليل يک سيستم جديد به کار مي رود. اين روش تمايل دارد صرفه جويي هاي پتانسيل حذف بخشي از خدمات يا هزينه هاي سبط خدمات را بيشتر تخمين بزند، چون شامل هزينه هاي ثابت ومتغيير مي شود.
پيچيده: کل سيستم را دوباره طراحي کنيد تا به بررسي تاثير تغيير و اجراي بخشي از خدمات بپردازيد که براي اجراي خدمات و بودجه بندي براي تغيير سيستم بعدي به کار مي رود.
متوسط: مدل هاي هزينه با تعداد محدودي متغير- هزينه در ساعت، در مايل و در وسيله نقليه.
روشهاي تخصيص هزينه: براي محاسبه هزينه هاي خدمات حمل ونقل، تمام هزينه هاي سيستم بايد به دسته هاي مفروض تخصيص داده شوند. براي مثال: معادله بايد مخارج خود را بررسي کنيد و هريک را به مايل ها، ساعت ها و وسايل نقليه اختصاص دهيد.
هزينه ها در هر ساعت – حقوق و مزاياي راننده. هزينه ها در مايل – حقوق و مزاياي تعمير و نگهداري، قطعات، سوخت، تايرها، تصادف ها (بيمه؟). هزينه ها در هر وسيله نقليه- مديريت، تبليغات، کرايه هاي قانوني، تدارکات اداري، آموزش، اقلام بالادستي، تاسيسات و غيره ( برخي مخارج مي توانند در چند دسته قرار گيرند.توجه کنيد که معدودي از آيتم ها (حقوق و مزاياي راننده، سوخت و هزينه هاي نگهداري و تعميرات) بخش اعظم هزينه ها هستند. مدل کاملا تخصيص داده شده هزينه هاي ثابت را مي گيرد و سعي مي کند آنها را متغيير سازد، خصوصا قسمت هزينه در هر وسيله نقليه: يعني اگر شما %10 به دسته وسيله نقليه اضافه کنيد، هزينه هاي اجرايي %10 افزايش نمي يابد در مورد چگونگي رخ دادن اين تغيير فکر کنيد.
روش هاي تخصيص هزينه حمل ونقل : بسياري از شاخص هاي عملکرد-مخارج عملکردي در هر ساعت وسيله نقليه، مخارج عملکردي در هر نقل مسافر يک طرفه، مخارج اجرايي به صورت درصد مخارج کل و درآمد در هرمايل نقل مسافر يک طرفه- به اطلاعات مالي دقيق نياز دارند. يک ارزيابي عملکرد کامل به برآوردهاي مخارج و درآمد نياز دارد، نه تنها براي سيستم حمل ونقل به طور کل، بلکه براي مولفه هاي خدمات جداگانه و تک تک که مورد تحليل قرار مي گيرند. براي مثال اگر مدير بخواهد تشخيصي جامع دقيق بر سيستم تعهدي نياز داردکه مخارج و درآمد بتوانندبه درستي با خدمات ارائه شده و مصرف شده مرتبط شوند.براي مثال، اگر سيستم تعهدي به کار نرود، يک صورتحساب بيمه وسيله نقليه سالانه پرداخت شده در يک ماه، در مخارج اغراق مي کند و معيارهاي عملکرد مالي مرتبط با آن ماه هنگام پرداخت صورت حساب نيز دچار اغراق مي شوند. به همين شکل، حساب کردن درآمد در دوره اي که دريافت مي شود، به جاي زماني که به حساب آورده مي شود، به طور نادرستي درآمد واقعي در هر مسافر يا بهبود هزينه کلي سيستم را نشان مي دهد، علاوه بر داده هاي مخارج و درآمد عملکردي ارائه شده توسط سيستم حسابداري تعهدي، ممکن است مدير سيستم، بسته به هدف ارزيابي، نياز داشته باشد تطبيق هايي براي داده هاي مخارج انجام دهد.نياز به چنين تطبيق هايي اغلب وقتي احساس مي شود که ارزيابي شامل مقايسه عملکرد يک سيستم خصوصي با عملکرد يک سيستم غير انتفاعي، دولتي مي شود.براي اين نوع مقايسه، علاوه بر مخارج عملياتي پايه، ممکن است رسيدگي خاصي به هزينه ها نيا باشد که به خاطر هزينه هاي تحميل شده توسط عامل خصوصي و نه توسط عامل دولتي روي عامل غيرانتفاعي، مثل استهلاک، سود و ماليات هاي معين، ايجاد مي شود چون رسيدگي صحيح به اين تفاوت هاي هزينه براي يک مقايسه منصفانه عملکردهاي ترانزيت دولتي و خصوصي ضروري است، مديريت ترانزيت فدرال10 هزينه چندين مطالعه در مورد اين مسائل را تقبل کرده است و گزارش و راهنماهايي را دراين زمينه چاپ کرده است.اين راهنماها چگونگي تعيين صحيح مخراج را توضيح مي دهند. ” تحليل هزينه کاملا تخصيص داده شده : راهنماي تامين کنندگان ترانزيت دولتي” يک گزارش تهيه شده توسط price water house مي باشد که اطلاعات مفصلي درمورد چگونگي مقايسه قيمت دقيق و منصفانه خدمات ترانزيت دولتي و خصوصي ارائه مي دهد. اين

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع مدت زمان انتظار، بهبود عملکرد، توسعه شهر Next Entries منبع پایان نامه با موضوع شبکه حمل ونقل، جدول داده