منبع پایان نامه ارشد درمورد عرضه و تقاضا، منابع سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

مرتبط مي پردازيم[53]. يک مدل برنامه ريزي خطي عدد صحيح آميخته براي طراحي شبکه لجستيک معکوس با هدف حداقل سازي هزينه ارائه داده اند. اين کار جز معدود مقالاتي است که به طراحي يک سيستم کششي در لجستيک معکوس مبتني بر تقاضاي مشتريان براي محصولات احيا شده پرداخته است[71]. با در نظر گرفتن اين موضوع در يک شبکه بازيافت سنگ به ارائه يک مدل برنامه ريزي عدد صحيح آميخته تصادفي با هدف حداکثرسازي سود پرداخته اند، و اين مدل را براي چند حالت و با در نظر گرفتن سناريوهاي مختلف توسعه داده اند. براي طراحي شبکه لجستيک حلقه بسته فرآهم آوردگان خدمات لجستيک طرف سوم[30] يک مدل پيشرفته دو هدفه برنامه ريزي عددصحيح آميخته با ادغام مراکز توزيع با مراکز جمع آوري و مراکز احيا ارائه کرده اند. البته از حالات مختلف احيا تنها جنبه تعميرات را مورد توجه قرار داده است. اهداف اين مدل شامل حداقل سازي هزينه و حداقل سازي زمان خدمت دهي به مشتري مي باشد. آن ها براي حل مدل ارائه شده، يک روش ترکيبي جستجو پراکنده ارائه داده اند. اما مقالات اندکي نيز در سال هاي اخير به طراحي شبکه توزيع به طور يک پارچه (شامل لجستيک مستقيم و معکوس به طور همزمان) پرداخته اند. از آن جمله مي توان به [58] اشاره کرد. در اين مقاله يک مدل برنامه ريزي غيرخطي عددصحيح آميخته براي طراحي شبکه لجستيک يک پارچه براي فراهم آورندگان خدمات لجستيک طرف سوم ارائه شده است. براي از عهده برآمدن عدم قطعيت موجود در اين شرايط مشخصه هاي مسئله براي هر دوره معين مي گردند، و در دوره بعد مدل به طور مجدد براي مشخصه هاي جديد حل مي شود.

2-6- مدلسازي زنجيره تامين معکوس[102]
در اينجا موقعيت مدل ها و تکنيک در زمينه ي تحقيق در عمليات زنجيره تامين معکوس به کار رفته است. از اين رو ماتريس برنامه ريزي زنجيره تامين براي هر در زنجيره تامين رو به جلو و زنجيره تامين معکوس را نشان مي دهيم، تفاوت آنها در اين قسمت به سادگي نشان داده مي شود.
تنها در چند دهه ي پيش فرآيندهاي برنامه ريزي حوزه ي برنامه ريزان با مهارت هاي تحليلي به خوبي توسعه يافت که برنامه ها به صورت دستي حل شد. در اواخر سال 1980 ، سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني49 پديدار شدند و تکنولوژي مهمي براي سازماندهي معاملات در زنجيره تامين(استادلر و کيلگر) شد. پياده سازي سيستم هاي ERP اغلب انتظارات را برآورده نکردند، اگرچه ديد و فرصت براي تبادل اطلاعات بهبود يافت، و پيوستگي در منبع داده به دست آمد (شاپيرو). پشتيباني براي برنامه ريزي و زمانبندي در سيستم هاي ERP محدود بود. ژئوفين و کريشنان اظهار داشتند که سرمايه شرکت ها اساسا هيج برنامه ريزي در ERP ندارند.
برنامه ريزي مقدمه اي براي تصميم گيري است (فلشمن). تعدادي از تصميمات گرفته شده در تمام سطوح از زنجيره تامين، از سطح استراتژيک از طريق سطح تاکتيکي به سطح عملياتي، بسيار زياد است. ارزش فناوري اطلاعات براي حمايت از کنترل و برنامه ريزي مشهود است. به معرفي واحد زمانبندي و برنامه ريزي پيشرفته50 که به پياده سازي سيستم هاي ERP منجر مي شود. واحد APS، مدلهاي تحقيق در عمليات را براي حمايت تصميم گيرنده در فرآيندهاي برنامه ريزي بکار مي گيرد.Stadler & Kilger بتفضيل وضعيتي از APS را شرح دادند. مرور کلي از واحد APS در ماتريس برنامه ريزي زنجيره تامين مير در شکل (2-1) نشان داده شده است.

شکل(2-1): ماتريس برنامه ريزی زنجيره تامين
ادبيات در مدلهاي تحقيق در عمليات براي لجستيک معکوس به شدت در سالهاي اخير افزايش يافته است. بسياري از مقالات، توليد مجدد در صنعت را مورد توجه قرار داده اند. فلشمن استفاده از مدل هاي رياضي را در طراحي شبکه، مديريت موجودي و برنامه ريزي و کنترل توليد نشان داد. گانگور و گاپتا يک نگرشي را، با بحث در مورد ادبيات در توليد با توجه به محيط زيست و بهبود محصول را توسعه دادند. همچنين کتاب گايد و وان واسنهو و دکر شامل فصل هاي اختصاص داده شده به برنامه ريزي و کنترل و همچنين به عنوان پشتيباني فناوري اطلاعات نوشته شده است.
تکنيک هاي پشتيباني از تصميم در تحقيق در عمليات مي تواند براي بهبود فرآيندهاي برنامه ريزي مورد استفاده قرار گيرد. در اينجا مدل هاي تحقيق در عمليات در استراتژيک برنامه ريزي شبکه مورد مطالعه قرار مي گيرد. جزئيات مورد نياز که اغلب ما را مجبور به تجزيه و تحليل فرآيندهاي عملياتي مي کند اما حدود وظايف در سطح تاکتيکي يا استراتژيک باقي مي ماند.
در اين قسمت به بررسي ماتريس برنامه ريزي زنجيره تامين براي زنجيره تامين معکوس که همانند مير است مي پردازيم. به دنبال محصول در چرخه ي حيات و تمرکز بر روي فرآيندهاي برنامه ريزي در لجستيک معکوس هستيم. به بيان ديگر پس از توزيع، فروش و قبل از توليد با استفاده مجدد. شکل (2-2) ماتريس برنامه ريزي زنجيره تامين معکوس را به تصوير مي کشد.

شکل(2-2): ماتريس برنامه ريزي زنجيره تامين معکوس

2-6-1- استراتژي برنامه ريزي شبکه معکوس
استراتژيک برنامه ريزي شبکه معکوس يک نوع کار مديريتي با سطح بالاست که شامل قسمت فوقاني هرم از لجستيک است که در شکل ترسيم شده است. آن را شامل مراحل طراحي فرآيندها يا شبکه توزيع معکوس، بررسي موقعيت و ظرفيت تسهيلات بازيابي و تخصيص محصولات بازيافت شده به بازار است.
2-6-2- برنامه ريزي بازگشت
برنامه ريزي بازگشت استفاده از داده ها بر روي نوع و مقداري از محصولات است که مي تواند برگردد. هدف از اين فرآيند به دست آوردن اطلاعات لازم براي تصميم گيري بهتر است. نه تنها شامل پيش بيني مدل، بلکه مانند روش دلفي براي ترکيب قضاوت انسان به کار مي آيد. ادبيات در اين زمينه محدود است. گه و واراپراساد و کلي و سيلور روشي را براي برنامه ريزي استفاده مجدد ظروف بازگشتي توصيف کردند. تکتاي و تکتاي يک مرور کلي از روش هاي پيش بيني براي برنامه ريزي بازگشت ارائه دادند. مشابه ونگر در برنامه ريزي تقاضا در زنجيره تامين رو جلو، سه بعد را مي توان مشخص کرد: ابعاد محصول ، ابعاد جغرافيايي و بعد زمان. بعد محصول شامل اطلاعات مربوط به گروه محصول، خانواده يا خط، و در شرايط يا کيفيت محصولات بازگشتي است. ابعاد زمان و جغرافيايي به منطقه و لحظه زماني که بازگشتي ها ترخيص شده اند اشاره دارد. اين اطلاعات از اهميت مستقيمي براي جمع آوري و برنامه ريزي ظرفيت مورد نياز براي تسهيلات برخوردار است.
گاهي اوقات تصميم گيري در فرآيند برنامه ريزي بازيابي (اشپنگلر) داخل مي شود که حمايتي را از تصميم براي قبول يک دسته بازگشتي براي بازيابي فراهم مي کند و در هزينه ي شارژ يا قيمت پيشنهادي را ارائه مي کند.
2-6-3- قيمت گذاري و مبادله
قيمت گذاري و مبادله در هر دو طرف عرضه و تقاضا از زنجيره تامين معکوس اتفاق مي افتد.
در طرف عرضه، قيمت گذاري و مبادله فرآيند سازمان دهي کسب بازگشتي ها از بازار است. فرآيند قيمت گذاري و مبادله، همراه با برنامه ريزي بازگشت، به عنوان مديريت دستيابي محصول ناميده مي شود. مديريت دستيابي محصول رابطه ي بين فعاليت هاي جمع آوري شده و ارزش عمليات بازيابي در زنجيره تامين معکوس است. مروري بر مديريت دستيابي محصول در گايد و جايارامن آورده شد. در اينجا ما قيمت گذاري و مبادلات در مديريت محرک مشتريان براي بازگشت محصول يعني دستيابي به محصول را محدود مي کنيم. براي برخي محصولات، دستيابي متفاوت است: مشتريان انگيزه ي کمي براي بازگشت محصول دارند که بايد با محرک هاي اقتصادي به صورت پاداش يا با تخفيف تشويق شوند. علاوه بر اين، نه تنها قيمت نقش مهمي را ايفا مي کند، بلکه سهولت بازگشت نيز بايد وجود داشته باشد: به عنوان مثال، روش هاي ساه ي اجرايي، نظير پاکت هاي پستي پيش پرداخت يا طراحي جعبه، نرخ بازگشت را افزايش مي دهد. گايد يک مدل اقتصادي براي تعيين دستيابي به قيمت را نشان مي دهد.
در سمت تقاضا، قيمت گذاري و مبادله شامل فرآيند مديريت کانال هاي تقاضاي ثانويه و تطابق تقاضا براي محصولات بازيابي شده با عرضه در دسترس است. در زنجيره با حلقه بسته، فرآيند داخلي است و شامل معاملات انتقال قيمت بين دو مرکز سود است. در زنجيره با حلقه باز، بازار الکترونيکي بوسيله ي کوکيناکي و کريکه شرح داده شده است. کارگزاران که توسط راجرز و تيبن لمکه شرح داده شد نقشي را در تعيين قيمت ايفا مي کنند. کارگزاران معمولا با محصولات خود سروکار ندارند، اما به عنوان واسطه بين بازار و زنجيره تامين معکوس هستند. در روشي مشابه، بازارهاي الکترونيکي و کارگزاران اغلب از فرآيندهايي در طرف عرضه از زنجيره تامين معکوس حمايت مي کنند.

2-6-4- برنامه ريزي جمع آوري و جابه جايي بازگشتي
برنامه ريزي جمع آوري و جابه جايي بازگشتي فرآيندهاي سازمان دهي و برنامه ريزي حمل و نقل بازگشتي و جابه جايي کالاهاي دريافتي است. بولنز و بولنز مرور گسترده اي بر جمع آوري و جنبه هاي مسيريابي وسيله نقليه در لجستيک معکوس ارائه داد. مدل هاي مسيريابي وسيله نقليه توسعه يافته اند که ترکيبي از جريان رو به جلو و معکوس را در وسيله ي نقليه مي پذيرد. مدل هاي بدست آمده عبارت اند از مدل هاي مسيريابي وسيله نقليه با انتخاب و تحويل به طور همزمان (دسلف،2001) و مدل انتخاب و تحويل (دوماس) . در شرايطي با برنامه منظم از پيش تعيين شده براي مثال جمع آوري زباله را که انگل و اسپرانزا و تکسيرا شرح داده اند مدل هاي مسيريابي حمل ونقل تناوبي استفاده مي شود. تقسيم بندي مشتريان اغلب در جهت حفظ تعادل حجم کاري به کار گرفته شد (بولنز). ترکيب سفارشات رو به جلو و معکوس در حمل و نقل پيچيده نه تنها مشکل مسيريابي بلکه مشکل بارگذاري نيز وجود دارد. سياست FIFO براي بارگذاري زمانيکه انتخاب و تحويل آميخته شده اند کافي نيست.
انتقال بازگشتي ها به تسهيلات بايد قبل از اتفاق افتادن پردازش تخليه شود.دبريتو و دکستر مسائل حمل و نقل بازگشتي را مطرح کردند. حمل و نقل بازگشتي فرآيند دريافت، حمل و نقل داخلي و ذخيره سازي را شامل مي شود. بسته به نوع بازگشت، حمل و نقل بازگشتي به طور مستقيم به درجه بندي و تعيين وضعيت، بازگشتي هاي بازرگاني مربوط مي شود. به عنوان مثال، استفاده مجدد به عنوان يک گزينه ي بازيابي است. تحقيقات در اين زمينه محدود است و در اکثر موارد ادبيات در جريان رو به جلو اشاره مي شود.
2-6-5- برنامه ريزي بازيابي محصول
برنامه ريزي بازيابي محصول با انتخاب گزينه هاي بازيابي در سطح تاکتيکي در ارتباط است. گزينه هاي بازيابي براي محصولات بازگردانده شده توسط موارد زير مشخص شده است: ظرفيت فرآيند، موجودي موجود، بازگشتي هاي عرضه شده، تقاضاي بازار و قيمت ها. مدل کريکه انتخاب فرآيند بازيابي براساس معيارهاي اقتصادي، فني و زيست محيطي است. مدل تيري توصيف يک مدل براي بهينه سازي جريان براي هر دو زنجيره رو به جلو و عقب، مکان يابي و ظرفيت تسهيلات را نشان مي دهد. اين مدل توليد جديد، بازتوليد و دفع را مورد بررسي قرار مي دهد. اشپنگلر مدل را براي تعيين نوعي از پياده سازي قطعات مونتاژ و ارتباط آن با گزينه بازيابي توسعه داد. بولنز مدل سود و هزينه را براي تطبيق عرضه و تقاضا در يک شبکه که سود را بيشينه مي کند توسعه دادند. واريانس معني دار در تقاضا، عرضه و قيمت در شرايط با بازيافت مواد (به ويژه فلزات) رخ مي دهد. اين نيز توسط اشپنگلر که يک مدل يکپارچه را براي برنامه ريزي روزانه و دستيابي به هسته براي فرآيند بازيابي، و ارائه کاربرد در بازيافت الکترونيک است توصيف شد. اين مدل با انتخاب راه دمونتاژ قطعات و تعيين گزينه هاي بازيابي سود را حداکثر مي کند.
2-6-6- کنترل موجودي
سيستم هاي موجودي توسط بسياري از نويسندگان، به عنوان مثال وان در لان ، توکتاي و فلشمن مطرح شد. در اينجا به کنترل موجودي قطعات، مفاهيم مشابه کاربرد مواد، مونتاژ مقدماتي يا توليد اشاره شده است. سيستم هاي برنامه ريزي موجودي با بازگشت، انتخاب منابع يابي دوگان را مطرح مي کند؛ استفاده از قطعات تازه توليد و يا به کار گرفتن قطعات بازيافتي است. شکل زير طرح اين وضعيت است. يکي ديگر از متغيرهاي تصميم گيري در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد زمان چرخه، نرخ بهره Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد توسعه بازار، تلفن همراه