منبع پایان نامه ارشد درمورد زمان چرخه، نرخ بهره

دانلود پایان نامه ارشد

موجودي، هزينه جابه جايي مواد داخلي.
ساچان15 و همکاران [91] کل هزينه زنجيره تامين را در زنجيره دانه هند مورد مطالعه قرار داد. کل هزينه هاي زنجيره تامين را مجموع قيمت براي کشاورز، مجموع هزينه هاي اضافي، مجموع افزايش نرخ اجناس و مجموع ضايعات دانست. قيمت براي کشاورز هزينه رشد و پردازش دانه و حاشيه براي کشاورز است. هزينه هاي اضافي شامل هزينه هاي نگهداري موجودي، هزينه نگهداري مواد، هزينه حمل و نقل، هزينه پردازش سفارش و هزينه بسته بندي است. مجموع هزينه نرخ افزايش اجناس مقدار افزوده شده به قيمت تمام شده براي قيمت فروش است. مجموع ضايعات به سه دليل اتفاق مي افتد: ضايعات ناشي از منسوخ شدن، ضايعات ناشي از حمل و نقل، ضايعات ناشي از دزديدن. سو16 و همکاران [98] کل هزينه زنجيره تامين را شامل هر دو هزينه هاي ثابت استهلاک و عمليات دوره اي دانست.
هنگام اندازه گيري هزينه زنجيره تامين مهم اين است که بدانيم چه چيزي اندازه گيري مي شود. هل و کويين اندازه گيري SCC را توصيف کرد. کويين17 [85] يک مطالعه انجام شده توسط موسسه مطالعه و پژوهش McGrath & Plttiglio Rabin Todd را توصيف کرد. موسسه دريافت که 45% انتقال محصول به بازار مزيت هزينه زنجيره تامين در مقايسه با رقبا است. زمان چرخه سفارش نصف شده است. و علاوه بر اين زمان تحويل کالا به 17% بهبود يافته است. سلوانگ18 [95] اشاره به اين نکته دارد که هزينه يکي از مهمترين معيارهاي عملکرد زنجيره تامين است.
هل19 [50] در تحقيقات خود دريافت که شرکت هايي که زنجيره تامين کامل و بالغ دارند مي توانند نسبت به شرکت هايي که اين زنجيره را ندارند هزينه هاي خود را به سرعت کاهش دهند. هابر و سوييني20 [52] طي بررسي ها و تحقيقات خود بين 776 شرکت ايرلندي دريافتند که 59% از آنها کل هزينه زنجيره تامين خود را نمي دانند.
محققان بر روي صرفه جويي در SCC، رابطه بين واحدهاي مختلف و مشتريان جديد در SCC متمرکز شده اند. برن و هوي21 [17] روش هاي پيش بيني که منجر به صرفه جويي مجموع هزينه زنجيره تامين تا 9.7% مي شود را نوشتند.کريستوفر و گاتونا22 [21] به اين نتيجه رسيدند که صرفه جويي در SCC منجر به استراتزي قيمت گذاري خلاق و مديريت کاراي زنجيره تامين مي شود. صرفه جويي در هزينه زنجيره تامين فرصت هايي را براي افزايش سود مهيا مي کند.
هوسانگ و بنجو23 [51] به مطالعه در مورد رابطه بين واحدهاي مختلف زنجيره تامين پرداختند. ان ها بر اين عقيده اند که هر واحد تلاش مي کند هزينه هاي خاص خود را کاهش دهد. هر واحد نه تنها مي تواند واحدهاي درون شرکت بلکه واحدهاي شرکت ديگر را نيز سازماندهي کند. بهبود در توليد هزينه ي ساخت و توليد را کاهش مي دهد که براي بخش توليد يا شرکت مسئول جابه جايي محصول مثبت است، اما اين تغييرات مي تواند سبب افزايش هزينه هاي نصب که بيشتر از هزينه ي ساخت و توليد است باشد. اثر کلي بر زنجيره تامين منفي است.
کومار و کراپ24 [64] در مطالعات خود دريافتند که مشتريان و محصولات جديد مي تواند SCC را به عقب بکشاند.
النستيگ و سگرستد25 [1] تجزيه تحليل سود و زيان را در 10 شرکت سوئدي ارائه کردند. (SCC در آن زمان استفاده نمي شد). دريافتند که تجزيه و تحليل هزينه مورد استفاده مجموعه اي از هزينه هاي ساخت، برآورد ارزش اقلام در موجودي، بررسي سودآوري محصول، حمايت از تصميم گيري در ارتباط با قيمت فروش قرار گرفته است. آن را نيز به عنوان بخشي از تجزيه و تحليل سودآوري مشتري استفاده کردند. همچنين آنها اشاره مي کنند که هنگامي که شرکت ها با تجزيه و تحليل سود و زيان در ارتباط هستند خود به برنامه ريزي منابع انساني26 گره خورده اند.

2-3- مدلسازي هزينه هاي زنجيره تامين
کار بامد و ويند27 [8] اولين تلاش هايي است که جهت تعيين وسيله حمل در يک بازار تک محصولي که مي تواند به عنوان يک مدل هزينه که مجموع هزينه حمل و نقل موجودي را مينيمم مي کند ديده شود.
بافي و ريولدز28 [15] يک مدل که شامل تعداد متغيرهاي مرتبط با حمل مي باشد توسعه داده اند، همچنين آن ها نشان داده اند که هزينه هاي حمل و نقل به طور مشخصي به روي هزينه موجودي تاثير مي گذارد.
کانستبل و ويبارک29 [22] يک مدل تئوريک موجودي که به طور مشخصي هزينه هاي حمل و برگشت از سفارش را توسعه مي دهند توسعه داده اند، اين مدل به طور پيوسته تعيين مي کند نقطه سفارش موجودي، مقدرا سفارش و انتخاب وسيله حمل ونقل که مجموعه هزينه حمل ونقل و موجودي را مينيمم مي کند.
لانگ لي30 [66] توابع هزينه حمل و نقل در مدل هايي که ارائه کرده است به صورت حالات مختلف هزينه ارسال پيشنهاد کرده است او روش محاسبه مقدرا بهينه موجودي را ارائه کرده است.
لارسن31 [67] يک مدل مقدار اقتصادي حمل32 با حالات تخفيف بر روي ارسال ايجاد کرده است که به طور همزمان مقدار و وسيله حمل را تعيين مي نمايد.
ايرتر و فرين [33] يک شرط اصلي جهت توافق بين خريدار، فروشنده و حمل کننده که مي تواند براي همگي سودآور باشد معرفي کرده است.
تعيين يک سياست بهينه براي مشخصات موجودي بسيار مشکل است. همچنين اغلب تخمين هزينه حمل موجودي در سيستم توزيع حدودي است زيرا آن ها به عنوان بخش کمي از مجموع هزينه هاي توزيع بررسي مي شود.
ون بيک33 [106] بر روي استراتژي هاي مختلف براي جايابي موجود در يک سيستم توزيع دو سطحي که شامل يک مرکز توليد کارخانه به عنوان مرکز توزيع و 4 مرکز توزيع محلي است.
هدف اين مدل تعيين بهترين استراتژي توزيع که مجموع هزينه هاي نگهداري و سفارش موجودي را مينيمم مي کند مي باشد.
داويس و داويدسن34 [25] يک تفاوت معني دار بين هزينه هاي فروش سفارش و فروش باقي مانده در انبار در موجودي محصول تمام شده براي صنايع اتومبيل در نقاط مختلف جهت کم شدن موجودي در مقياس وسيع نشان داده اند.
راجاگو پالن و کومار35 [86] ايده فراهم آوردن نياز مشتري از گزينه خريد از موجودي يا بوسيله جايگزيني يک سفارش و پيدا کردن مقدار بهينه موجودي جهت نگهداري توسط خرده فروش با هدف کاهش موجودي بررسي کرده اند. مسئله لصلي اين طراحي و در شبکه توليد و توزيع بوسيله پيوند بين تامين و تقاضا در محل خروجي سيستم و اقتصادي ترين روش است.
خيلي از مدل هاي رياضي بر روي طراحي شبکه به صورت اجزا جدا از هم شبيه جايابي انبار تاکيد کرده اند. اين مدل ها ترکيب هزينه هاي موجودي به عنوان يک ترکيب با تابع هدف، هدف را ناديده گرفته اند.
پرل و سيريسوپنسيلپ36 [84] ترکيب بين تصميم گيري جايابي، حمل و نقل و موجودي ارائه کرده اند در اين مقاله، طرح شماتيک بين تصميمات جايابي تسهيلات، حمل و نقل و موجودي ارائه شده است.
وايدياناتن جايارمن37 [104] تصميم هاي جايابي مرکز توزيع، تعداد انبار و تخصيص مشتري به انبارهاي باز و تخصيص انبار به کارخانجات را ارائه کرده اند.
2-4- مدل هاي توليد-توزيع زنجيره تامين
راندولف38 [87] در مقاله خود مقدار سفارش اقتصادي39 و مقدار توليد اقتصادي40 ترکيب کرده است، در اين تحقيق تصميم گيري مشترک بر روي (EOQ) و (EPQ) در شرايط مختلف به عمل آمده است که به عنوان ترکيب مدل تامين-توليد مطرح شده است.
بررسي بر روي ترکيب مدل هاي توليد-توزيع از زمان مطالعات سيلور و پيترسون [92] و واگنر [106] آغاز شده است.
بعضي از مقالات به طور مشخص بر روي ترکيب توليد و توزيع تمرکز داشته اند که شامل تحقيقات بلمن فيلد [12] برنز[16] و هاهم [48] مي باشد، در اين مقالات مقدار موجودي در مبدا و مقصد براساس مدل EOQ و همچنين ترکيب با برنامه هاي توليد به صورت پيوسته و گسسته را بررسي مي کنند.
ارنگ و همکاران41 [34] طراحي شبکه زنجيره تامين را به عنوان يک مسئله تصميم گيري استراتژيکي براي مدل هاي توليد-توزيع مطرح کرده اند در اين تصميم گيري تعداد مکان هاي تامين کنندگان مواد خام، توليدات، موجودي ميان فرآيند و تسهيلات توزيع براي يک بازه زماني تعيين مي کنند.
ويدال42 و همکاران [107] مدل هاي استراتژيک توليد-توزيع را بررسي کرده اند، و تمرکز اصلي بر روي مدل هاي برنامه ريزي عدد صحيح مختلط است.
در ادامه اين مقالات مي توان به کار مارتين43 [76] اشاره کرد که يک گزارش موفقيت آميز از کاربرد برنامه ريزي رياضي جهت ترکيب سيستم هاي توليد-توزيع شامل 4 کارخانه، 40 مرکز تقاضا و 200 محصول مي باشد.
داسکي و کاتر44 [23] يک مدل براي سيستم تامين-توزيع براساس کاربرد توابع پيوسته جهت ارائه هزينه توزيع و تقاضاي مشتري طراحي کرده اند.
بوک بيندر45 و همکاران [13] ترکيب برنامه ريزي موجودي و حمل و نقل (توليد-توزيع) را در مسئله توزيع کاغذ با موجودي احتياطي مورد بررسي قرار داده اند.
ليندا 46 [70] يک مطالعه موردي در زمينه تبادل هزينه هاي جا به جايي، هزينه موجودي و هزينه حمل و نقل (توليد-توزيع) انجام داده اند. در مدل آن ها نيازهاي موجودي احتياطي تخمين زده شده و براساس اطلاعات واقعي گذشته مورد بررسي قرار گرفته است، تصميم گيري در زمينه موجودي احتياطي مستقل از تصميمات جايابي-تخصيص ني باشد و موجودي احتياطي با تقاضاي تخصيص داده شده به هر مرکز توزيع محاسبه مي شود.
يانگ47 و همکاران [111] با در نظر گرفتن لايه هاي مختلف براي توليد-توزيع يک مدل ترکيبي ايجاد کرده اند، آن ها مجموعه از توليدکنندگان، توزيع کنندگان و مشتريان را به عنوان مجموعه مورد بررسي قرار داده اند و با فرض تکميل يک محصول در چند مرحله توليد در هر کارخانه و سپس توزيع آن ها در يک شبکه توزيع تا رسيدن به دست مشتري مدل خود را توسعه دادند و همچنين يادآوري کرده اند که امکان ساخت يک مدل يکپارچه براي تامين-توزيع وجود دارد.
اسکوت48 و همکاران [93] بر روي ترکيب توابع حمل و نقل و انبارداري (توليد-توزيع) در زنجيره تامين براساس مدل شبيه سازي توسعه داده اند.
2-5- مدل هاي چند رده اي و چند کالايي شبکه لجستيک
بيشتر ادبيات موجود در زمينه طراحي شبکه هاي لجستيک شامل مدل هاي مختلف مکان يابي تسهيلات بر پايه برنامه ريزي خطي عدد صحيح آميخته است. اين مدل ها انواع مختلفي از مدل هاي ساده نظير مکان يابي تسهيلات با ظرفيت نامحدود تا مدل هاي پيچيده تر نظير مدل چند رده اي با ظرفيت محدود و يا مدل هاي چند کالايي را شامل مي شوند. همچنين الگوريتم هاي قدرتمندي بر پايه تئوري بهينه سازي ترکيباتي براي حل اين مدل ها ارائه گشته است.
در زمينه طراحي شبکه لجستيک مستقيم ادبيات فربهي وجود دارد که ما در اين قسمت به برخي از مقالات مرتبط اشاره مي کنيم. [54] به ارائه مدل برنامه ريزي خطي عدد صحيح آميخته براي يک شبکه لجستيک چندکالايي و چهار رده اي پرداخته اند. اين مدل جز معدود مدل هايي است که به تصميم گيري در باره رده تامين کنندگان مي پردازد. اين مقاله روشي ابتکاري بر مبناي روش لاگرانژ براي حل مسئله ارائه داده است [77]. براي طراحي مجدد به ساختار شبکه انبارها به منظور کاهش هزينه ها از يک متدولوژي چندهدفه برنامه ريزي فيزيکي استفاده کرده اند در اين روش براي هر يک از اهداف مقادير حداقل و حداکثري را به عنوان هدف تعريف شده و حداقل جمع وزني انحراف از اين مقادير محاسبه شده است[3]. به ارائه يک مدل برنامه ريزي خطي عدد صحيح آميخته براي طراحي شبکه لجستيک مستقيم، در يک زنجيره دو رده اي با هدف حداقل سازي هزينه پرداخته است. آن چه که اين مقاله را از ساير مقالات مشابه متمايز مي سازد حذف فرض هاي ساده سازي مانند ظرفيت نامحدود تسهيلات، تعداد معين تسهيلات و تک ظرفيتي بودن تسهيلات است[2]. به ارائه يک مدل غيرخطي چند هدفه براي طراحي شبکه زنجيره تامين چهار رده اي پرداخته است. اهداف موردنظر حداقل سازي هزينه و حداکثرسازي سطح پاسخ گويي به مشتري مي باشد. سطح پاسخ گويي به مشتري به حداکثر زمان مجاز تحويل و نرخ بهره برداري از مراکز توزيع ترجمه شده است. در پايان به علت پيچيدگي بالاي مسئله مورد بررسي راه حلي کارا با استفاده از الگوريتم ژنتيک اولويت محور ارائه گرديده است. در واقع اين مقاله توسعه يافته مقاله [41] است.
در زمينه لجستيک معکوس نيز تلاش هاي قابل توجهي صورت گرفته که در اين قسمت به بررسي برخي از مقالات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان listening، University، Press. Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد عرضه و تقاضا، منابع سازمان