منبع پایان نامه ارشد درمورد تقارن اطلاعاتی، اطلاعات مالی، صورت های مالی، عدم تقارن

دانلود پایان نامه ارشد

همچنين به عنوان ابزاری برای تصميم گيری از جايگاه ويژه ای برخوردار است همچنين با مروری بر تاريخچه و ادبيات کهن دانش حسابداری در می يابيم که کمتر مفهوم يا پديده ای، همانند سود مورد بحث و منازعه فراگير بين و تئوريسين ها متفکران حسابداری و طبقات مختلف حرفه حسابداری و مالی قرار گرفته است. بر اساس فرضيات و همچنين تحقيقات انجام شده مشاهده می شود که سود حسابداری بار و محتوای اطلاعاتی دارد. محاسبه سود حسابداری به عنوان معياری برای ارزيابی شرکت ها ويا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می شود، توسط حسابداران حرفه ای ومفسران مالی همواره مورد تأکيد قرار داشته است همچنين با توجه به اين که صورت های مالی اطلاعات مربوط و با ارزشی را برای گروه های برون سازمانی فراهم می کند، اتکای شديدتری بر اعداد حسابداری به ويژه سود و به موقع بودن آن دارد. پس از رسوايی های انرون و ورلدکام در سال 2002، تاکنون تحقيقات زيادی در زمينه حاکميت شرکتی و کيفيت سود انجام شده است روهايدا1 (2011) .بسياری از محقيقن، ورشکستگی اين شرکت های بزرگ ناشی از ضعيف بودن حاکميت شرکتی در آنها می دانند. با وقوع اين رويدادها شفافيت صورت های مالی مورد ترديد قرار گرفت. ديفويند و همکاران2 (2000) بيان کردند که اين رسوايی ها منجر به نقش حاکميت شرکت شد. حاکميت شرکتی در برگيرنده مجموعه روابط بين سهامداران، مديران، و ساير افراد ذينفع است که متضمن نظام کنترلی به منظور رعايت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحيح مصوبات مجمع و جلوگيری از سوء استفاده های احتمالی است. دی آنجلو3 (1981) و روداک و همکاران4 (2006) اعتقاد دارند که سيستم های مکانيزم حاکميت شرکتی مناسب منجر به تقويت و مهارت مديران و کميته حسابرسی شده و نظارت مؤثر بر فعاليت های مديران نموده و در نهايت منجر به بهبود کيفيت صورت های مالی افشاء شده می شود. مهمترين ويژگی های شرکت ها تفکيک مالکيت از مديريت آنهاست. در طی سی سال گذشته موارد بسياری از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگی مواجه شرکت ها با اين گونه تضاد ها از سوی اقتصاد دانان مطرح شده است. اين موارد به طور کلی تحت عنوان تئوری نمايندگی در حسابداری مديريت بيان می شود. تئوري نمايندگي به اين موضوع اشاره دارد كه بخشي از عمليات شركت ها به روابط نمايندگي بين سها مداران و مديران مربوط مي شود. در واقع جدايي مالكيت سهام و كنترل مديريت بر عمليات شركت مي تواند به تضاد منافع منجر شود و هزينه هاي نمايندگي ناشي از اين تضاد منافع بين مديران و سهامداران بوجود آيد. بدون اين مسئله نمايندگي، كيفيت گزارشگري هيچ مسئله خاصي نخوا هد داشت چون مديران هيچ گونه انگيزه اي براي تحريف گزارشات مالي يا مخفي نگه داشتن اطلاعات ندارند. حاكميت شركتي يكي از سازوكارهاي كاهش مسئله نمايندگي است. مكانيزم هاي حاكميت شركتي مي تواند فرصت هاي مديريت سود را كاهش و در نتيجه كيفيت سود را افزايش دهد. در تئوری نمايندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است. بنابراين به منظور دستيابی به اين هدف بر کار نماينده نظارت و عملکرد او را ارزيابی می کنند. سود نيز يکی از اقلام مندرج در صورت های مالی است که به موقع بودن آن در تصميم گيری استفاده کنندگان صورت های مالی تأثير بسزايی دارد. و توجه بسياری را به خود معطوف ساخته است. يکی از گروه های اصلی استفاده کنندگان از صورت های مالی سهامداران هستند. از اين رو عموماً اين تصور می شود که ساختار مالکيت شرکت ها به تغيير رفتار شرکت ها منجر می شود. اين امر از فعاليت های نظارتی که سرمايه گذاران مختلف در اين ساختار انجام می دهند، نشأت می گيرد جنکينز5 (2006).

1-2- بيان مسئله
سود حسابداری يکی از اقلام مهم صورت مالی است اطلاعات سود برای اينکه به تصميم استفاده کنندگان مربوط باشد، بايد در زمانی مؤثر واقع شود و در دسترس استفاده کنندگان قرار گيرد. به موقع بودن سود به عنوان يکی از ويژگی های کيفيت سود به شمار می رود. و به بهبود فرآيند تصميم گيری استفاده گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکميت شرکتی بر کيفيت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، از جمله به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، مشکلات و مسائل نمايندگی را از طريق کاهش تقارن اطلاعاتی بين مديريت وسهام داران به حداقل می رساند. در مقابل، افشای ضعيف اطلاعات مالی اغلب باعث گمراهی سهامداران و در نتيجه تأثير نامطلوبی بر ثروت آنان می گردد. در تئوري نمايندگي هدف مالكان حداكثرسازي ثروت است، بنابراين، به منظور دستيابي به اين هدف بر كار نماينده نظارت و عملكرد او را ارزيابي مي كنند. سود خالص نيز يكي از اقلام مندرج در صورت هاي مالي است كه در تصميم گيري استفاده كنندگان صورت هاي مالي تأثير بسزايي دارد و توجه زيادي را معطوف خود ساخته است. يكي ازگروه هاي اصلي استفاده كنندگان از صورت هاي مالي سهامداران هستند. از اين رو عموماً اين گونه تصور مي شود كه ساختار مالكيت شركت ها ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود. اين امر از فعاليت هاي نظارتي كه سرمايه گذاران مختلف در اين ساختار انجام مي دهند، نشأت مي گيرد. از حيث تئوري، نهادها ممكن است انگيزه هايي براي نظارت فعال، بر مديريت داشته باشند در اين صورت سؤال مطرح اين است كه: آيا متفاوت بودن ساختارمالكيت شركت ها بر به برافشای به موقع اطلاعات مالی ازجمله سود تأثير دارد. و نتيجه تحقيقات قبلی، حاکی از آن است که سازوکارهای حاکميت شرکتی، نظير ويژگی های هيأت مديره، ساختارهای مالکيت و کيفيت حسابرسی، رويه های افشای اطلاعات مالی را تحت تأثير قرار می دهد، کارامانو و وافيس6 (2005). بنابراين می توان گفت حاکميت شرکتی عاملی است که می تواند باعث بهبود کيفيت اطلاعات ارائه شده توسط مديريت می گردد. اگرافشای به موقع سود توسط مديريت به عنوان ابزاری برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بين مديريت و سرمايه گذاران بالقوه تلقی گردد، افشای سود به موقع از اهميت در خور توجهی برخوردار است. و يک فاکتور حياتی به شمار می رود. بنابراين، ما در تحقيق حاضر به بررسی رابطه بين برخی ازسازوکارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سود می پردازيم.

1-3- اهميت وضرورت انجام تحقيق
امروزه به دليل گسترش فعاليت های اقتصادی، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمايه گذاری در بازار های سرمايه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقيقی و حقوقی، مهمترين ابزار جهت اتخاذ تصميمات مالی، دسترسی به اطلاعات درست وبه موقع وتحليل دقيق و واقع بينانه آن می باشد. که درنتيجه باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. ورشکستگی اخير شرکت ها بزرگ باعث شده است که جامعه به اهميت شفافيت و پاسخگويی شرکت ها پی ببرد. از سوی ديگر مراجع قانون گذار حاکميت شرکتی را به عنوان ابزاری سودمند برای بهبود کيفيت اطلاعات مالی افشاء شده توسط شرکت ها تلقی می کنند با اين فرض به موقع بودن سود حاوی اطلاعاتی درباره زمانبندی، شکل وصحت آنها باشد مطالعه رابطه بين افشای به موقع سود و سازوکارهای حاکميت شرکتی دارای اهميت است، با عنايت به تلاش هايی که در کشور ما به منظور شناساندن ماهيت نظام حاکميت شرکتی و اهميت آن از بعد از نظارت بر شرکت صورت گرفته است، شناخت اثر بخشی سازوکارهای حاکميت شرکت در ايران و نقش آنها در افزايش به موقع افشاء کردن سود ارائه شده توسط مديريت از اهداف خاص تحقيق حاضر به شمار می رود. نتايج اين تحقيق مورد علاقه قانون گذاران بازار سرمايه خواهد بود زيرا اين نتايج با سازوکارهای حاکميت شرکتی که کيفيت افشای اطلاعات مالی و در نتيجه دقت در به موقع بودن سود را متأثر می سازد، سر و کار دارد. علاوه بر اين، نتايج مورد علاقه سرمايه گذاران و تحليل گيران مالی خواهد بود؛ از اين نظر که اين نتايج مبنايی را به منظور ارزيابی کميت و کيفيت اطلاعات مندرج در افشای به موقع سود فراهم خواهد کرد. از سوی ديگر، نتايج اين تحقيق شناخت ما را از رابطه بين افشای مالی و ساختار مالکيت به عنوان يکی از سازوکارهای حاکميت شرکتی افزايش دهد و نيز شواهد بيشتری را در رابطه با نقش سازوکارهای حاکميت شرکتی در کاهش تضاد منافع بين مديريت و سهامداران فراهم خواهد نمود. فرصت های مربوط به تجارت و معاملات داخلی مختل می کند و کاهش هزينه های کل را دنبال دارد، ارائه به موقع در نهايت می تواند بازه ی زمانی عظيم مربوط به درآمددهی کاهش دهد. در عوض اعتبار مدير يت و کاهش هزينه های مربوط به سهام را در پی دارد.

1-4- اهداف تحقيق
هدف از تحقيق حاضر بررسی رابطه بين حاکميت شرکتی و مالکيت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران است. بديهی است انجام چنين مطالعاتی، مشروط به بهبود فرآيند تصميم گيری استفاده گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکميت شرکتی بر کيفيت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، از جمله به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، مشکلات و مسائل نمايندگی را از طريق کاهش تقارن اطلاعاتی بين مديريت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کيفيت اطلاعات ارائه شده توسط مديريت می گردد. اين تحقيق در صدد يافتن پاسخی برای اين سؤال است که آيا حاکميت شرکت با نوع مالکيت شرکت ارتباط دارد؟ آيا به موقع بودن سود به نوع مالکيت شرکت بستگی دارد؟ از آن جايی که در اين مطالعه، شواهدی در خصوص مالکيت شرکتی و همچنين به موقع بودن سود ارايه خواهد شد، اهداف تحقيق را می توان به صورت زير بيان کرد:
بررسی رابطه بين مالکيت خانوادگی و به موقع بودن سود
بررسی رابطه بين مالکيت نهادی و به موقع بودن سود
بررسی رابطه بين مالکيت شرکتی و به موقع بودن سود

1- 5- فرضيه های تحقيق ومبانی نظری آنها
وقتی عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام يک شرکت افزايش می يابد، ارزش ذاتی آن با قيمت در بازار سرمايه متفاوت خواهد بود. بنابراين، وجود عدم تقارن اطلاعاتی دربازارسرمايه، سرمايه افراد عادی را در اين بازار، به مخاطره می اندازد. همچنين اگر اطلاعات مربوط به سود به موقع باشند، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتيجه واقعی شدن بازده مورد انتظار سرمايه گذاران می گردد. شرکت هايی که سود به موقع تری دارند، بدليل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بين مديران و سرمايه گذاران قيمت سهام آنها سقوط کمتری خواهد داشت. مک کوناگی و همکاران7 (2001) با استفاده از تئوری نمايندگی نشان دادند که در شرکت های خانوادگی، ارزش بازار سرمايه نسبت به ارزش دفتری، بيشتر از شرکت های غير خانوادگی است. افزون بر آن نسبت های عملياتی در شرکت های خانوادگی نسبت به شرکت های غيرخانوادگی، مساعدتر است. همچنين شرکت های خانوادگی، نسبت به شرکت های غيرخانوادگی دارای کارايی بالاتر، ريسک کمتر و ارزش بيشتری هستند. اندرسون و همکاران8 (2003) نيز به اين نتيجه رسيدند که مالکيت خانوادگی باعث کاهش هزينه های نمايندگی برای هزينه های بدهی می شود.
فرضيه اول : بين مالکيت خانوادگی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.
نتايج تحقيق نويسي و نايكر (2006) نشان مي دهند كه حضور سرمايه گذاران نهادي تأثير مثبت بر کل ارزش شركت خواهد داشت. تاسيا و گو در تحقيقي، ارتباط بين مالكيت نهادي و عملكرد شركت را مورد بررسي قرار دادند. مالكيت نهادي برابر درصد سهام نگهداري شده توسط شركت هاي دولتي از كل سهام سرمايه مي باشد. آنها نشان دادند كه سرمايه گذاران نهادي ممكن است به سرمايه گذاران كمك كنند تا مسائل نمايندگي حاصله از تفكيك مديريت و مالكيت را كاهش دهند. هارتزل و همکاران9 (2005) در تحقيق خود شواهدي يافتند که بر اساس آن شرکت هاي نظارت شونده به وسيله مالکان نهادي از توانايی محدود کردن رفتار مديران برخوردار هستند به علاوه مالکان نهادي فرصت، منابع و توانايی نظارت، نظم دادن و تأثير بر مديران را در اختيار دارند. نظارت بر شرکت ها از طريق مالکان نهادي می تواند مديران را براي توجه بيشتر بر عملکرد شرکت و توجه کمتر به رفتار فرصت طلبانه يا خدمت به خود وادار کند. نوروش و همکاران (1384) با استفاده از دو نمونه متشکل از شرکت هاي با درجه پايين مالکيت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات مالی، منابع فارسی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی