منبع پایان نامه ارشد درباره سلامت اجتماعی، تفکر انتقادی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده شده است:
1) پرسشنامه سلامت اجتماعی کیینز.
2) پرسشنامه سبکهای هویت(ISI-g6).
3)  پرسشنامه تفکرانتقادی ریکتس100( (CTDI.

3-5-1-پرسشنامهی سلامت اجتماعی کیینز)1998)
کینز بر اساس مدل نظری خود از سلامت اجتماعی، پرسشنامه سلامت اجتماعی را تهیه کرد و با استفاده از تحلیل عوامل تاییدی مدل 5 بعدی به کار رفته در پرسشنامه خود را از نظر تجربی مورد تایید قرار داد. این پنج بعد انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انطباق اجتماعی و شکوفایی اجتماعی است این پنج بعد سلامت اجتماعی هر کدام دارای پنج گویهای است و در کل متغیر سلامت اجتماعی دارای 25 گویه است که توسط طیف 5 قسمتی لیکرت از کاملا”موافق تا کاملا”مخالف سنجیده شد. ابزار حاضر در بردارنده 5 مولفه، انسجام اجتماعی (سوالات 1- 5 )، پذیرش اجتماعی( 6- 10)، مشارکت اجتماعی( 11- 15 )، انطباق اجتماعی ( 16 – 20 )، شکوفایی اجتماعی ( 21 – 25 ) است. که 10 سوال آن (4- 12-13-14-15-16-17-18-22-23) به صورت معکوس نمرهگذاری میشود.آلفای کرونباخ برای 25 گویه سلامت اجتماعی برابر81/0 محاسبه شده است.
در ایران، جوشن لو و همکاران(1385) درمطالعهای به نام بررسی ساختار عاملی مقیاس سلامت روانی و اعتبار پرسشنامه سلامت اجتماعی کیینز را با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استاندارد نمود و آن را بهترین مورد برای پردازش است. فارسینژاد نیز در سال(1385) پرسشنامه مذکور را با استفاده از تحلیل عاملی هنجاریابی نمود. در فرم کوتاه شده آن باباپور و همکاران(1388) برای بررسی پایایی این ابزار از روش همسانی دورنی استفاده کردند گزارشات آنها چنین بود که آلفای به دست آمده برای کل مقیاس .78/0 و برای هریک از خرده مقیاسها که شامل: یکپارچگی اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و چسبندگی اجتماعی به ترتیب71/0، 74/0، 74/0، 70/0، 77/0 می‌باشد این ابزار از پایایی مطلوبی برخوردار است.
3-5-2-پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس(2003)( (CTDI
پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی بر اساس تفکر انتقادی فاسیون (1990) ساخته شده است آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت 5 درجهای (از شدیدا مخالف=1 تا کاملا موافق=5 )میزان موافقت یا مخالفت خود را در هریک از عبارات مشخص کند این ابزار یک ابزار استاندارد است و در تحقیقات مختلف، ارزیابی، پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفته است.
ریکتس (2003) باتوجه به مشکلی که در مقیاس گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا وجود داشت. (طولانی بودن پرسشنامه) سعی کرد یک مقیاس کوتاه‌تر ولی تاثیرگذارتر و پایاتر تهیه کند پرسشنامه 33 سوالی بر اساس مقیاس مذکور در این زمینه طراحی نمود. با عنایت به گزارش دلفی در زمینه پرسشنامه مذکور، با نظر ده تن از متخصصین در دانشگاه فلوریدا، سه مولفه خلاقیت، بلوغ شناختی (بالیدگی) و درگیری ذهنی (تعهد) به عنوان زیر مقیاسهای پرسشنامه شناسایی شدند. خلاقیت: تمایل در کنجکاویهای هوشمندانه و خلاقانه برای کشف واقعیتهای جدید. بالیدگی: تا چه اندازه بر پیجیدگیهای مسائل واقعی، واقفاند و با توجه به شناختی که از خود و دیگران دارند، تا چه میزان قادر به پذیرش دیدگاه دیگران هستند (انتقادپذیری). تعهد: آمادگی برای استدلال و پیشبینی موقعیتهایی که نیازمند استدلال بوده و اطمینانی که نسبت به توانایی خود در زمینه استدلال کردن دارند.
این پرسشنامه دارای 33 عبارت است و سه زیر مقیاس ،خلاقیت101 (11عبارت )، بالیدگی 102(9عبارت )، و تعهد103 (13عبارت) است. که 8 سوال (212-15-19-23-30-32-33) آن به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند. ضریب پایایی برای کل پرسشنامه 86/0 و برای هر یک از زیر مقیاسهای خلاقیت 79/0، بالیدگی75/0،و تعهد89/0 حاصل گردید.
در مطالعه پاکمهر و دهقانی(1389) ضریب آلفای کرونباخ 76/0 گزارش شده است و در پژوهش قنبری هاشمآبادی و همکاران( 1391) در مقیاسهای خلاقیت، بالیدگی و تعهد به ترتیب 79/0، 71/0، 57/0، به دست آمده است. همچنین در مطالعه پاکمهر وهمکاران(1392) با استفاده از آلفای کرونباخ و روش دونیم کردن به بررسی اعتبار مقیاس گرایش به تفکر انتقادی پرداختند هدف، سنجش میزان تعیین هماهنگی درونی سئوالات با توجه به میزان همبستگی بین دو نیمه سئوالات و از طریق آلفای کرونباخ، سنجش ثبات درونی آن است. نتیجه یافتهها چنین بود که پرسشنامه مذکور به طور کلی از ثبات درونی نسبتا مطلوبی برخوردار است ضرایب به ترتیب برای هریک از سه خرده مقیاس خلاقیت، بالیدگی و تعهد، 64/0، 76/0، 89/0 و برای کل پرسشنامه 68/0 گزارش شد.
ضرایب به دست آمده با نسخه اصلی تفاوتهایی داشت پاک مهر و همکاران علل این تفاوتها را ناشی از بافت فرهنگی، تفاوتهای فردی و نظام آموزشی بیان کردند البته مقدار 68/0 در قیاس با نسخه اصلی که 86/0 اعلام شده بود فاصلهی نسبتا زیادی است که دلایل آن ذکر شد به علاوه نوریس و انیس104 (به نقل پاکمهر و همکاران، 1389) ضرایب پایایی بالاتر از 67/0 ضرایب قابل قبولی هستند.

3-5-3- مقیاس سبک های هویت(1998) (ISI-g6 )
این ابزار اولین بار توسط برزونسکی ( 1989) ساخته شد و پس ازآن در سال 1992 توسط وایت و همکارانش مورد تجدید نظر قرار گرفت. این ابزار شامل 40 گویه است که 11 گویه آن مربوط به سبک اطلاعاتی ،10 گویه آن به سبک مغشوش – اجتنابی و 9 گویه مربوط به سبک هنجاری و 10 گویه آن به تعهد هویت تعلق دارد که چهار سوال آن (9-11-14-20) به صورت معکوس نمره گذاری میشود که در پژوهش حاض گویههای تعهد مورد تحلیل و استفاده قرار نمیگیرند چرا که برزونسکی آن را یک سبک نمیداند. سوالات روی یک مقیاس پنج درجه ای از کاملا ” موافق تا کاملا” مخالف نمره گذاری شده است.
برزونسکی (1997) در آخرین نسخهی تجدید نطر شده پرسشنامه، آلفای کرونباخ که بر روی یک نمونهی 618 نفری انجام داده بود برای سبک هویت اطلاعاتی، سبک هویت هنجاری و سبک هویت سردرگم/اجتنابی و همجنین تعهد به ترتیب 70/0، 64/0، 76/0، 71/0 گزارش داد.
وایت105و ومپلر106(1998) جهت بررسی ویژگیهای مقیاس تجدید نظر شده سبکهای هویت برزونسکی را روی نمونه 361 نفری از دانشجویان انجام دادند ضرایب آلفابی کرونباخ برای سبک هویت اطلاعاتی، هنجاری، و سردرگم/اجتنابی را به ترتیب 59/0، 64/0، 78/0 به دست اوردند. اما متوجه شدند برخی از نمونهها در پاسخگویی به این سوالات دچار مشکل داشتند. اعتبار سازه نشان داد که همه مقیاسها به طور مثبت با هم ارتباط دارند این نتیجه در حالی حاصل شد که انتطار میرفت سبک هنجاری با سبک اطلاعاتی همبستگی مثبت و سبک سردرگم با سبک اطلاعاتی همبستگی منفی نشان دهد.
وایت وهمکاران (1998) جهت رفع این نقص اقدام به بررسی اعتبار سازه نسخه اصلی پرسشنامه سبکهای برزونسکی (1990) کردند و نسخه تجدید نظر شده آن را مورد بررسی قرار دادند روش کار آنها چنین بود که ابتدا سوالات تعهد را حذف کردند و پاسخ به بقیه سوالات مربوط به سبکهای هویت را با روش تحلیل عاملی اکتشاف و چرخش وریماکس تجزیه و تحلیل کردند ضریب همبستگی (r) سبکهای هویت اطلاعاتی، هنجاری، سردرگم به ترتیب 79/0، 81/0، 84/0 که بالا و قابل ملاحظه بودند.
دانشورپور(1385) در مطالعه خود باتعداد نمونه 320نفر ضریب آلفای کرونباخ سبکهای هویت اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم/اجتنابی و تهعد به ترتیب57/50، 50/0، 54/0، 66/0 گزارش کرد.
3-6- پایایی پرسشنامه
جدول3-6-1ضریب خرده آزمونهای پرسشنامه سلامت اجتماعی به همراه تتای ترتیبی در صورت حدف سوال

انطباق اجتماعی

انسجام اجتماعی
44/0
40/0
37/0
45/0
42/0
با حذف سوال16(پیچدگی دنیا)
باحذف سوال17(درک دنیافقط توسط مجقیقین)
با حذف سوال 18(بیگانگی از فرهنگها)
باحذف سوال19(دنیاباارزش است)
با حذف سوال20(پیشبینیدنیاسخت است)
59/0
53/0
56/0
55/0
55/0
باحذف سوال 1( تعلق به جامعه)
باحذف سوال 2(مهم بودن در جامعه)
با حذف سوال3(جامعه آرامش بخش)
باحذف سوال4(اهمیت ندادن جامعه به من)
با حذف سوال5(نزدیکی به افرا)

شکوفایی اجتماعی

پذیرش اجتماعی
41/0
50/0
47/0
29/0
49/0
با حذف سوال21(جامعه مانع پیشرفت است)
باحذف سوال22(عدم تغیردنیا باخواستههای من)
با حذف سوال23(موثرنبودنقانون برزندگی من)
باحذف سوال24(جامعهبستره پرباریست)
با حذف سوال25(مفیدبودن دنیا)

54/0
46/0
45/0
39/0
42/0
با حذف سوال6(تاثیرگذاری بر افراد)
باحذف سوال7(مردم مهربانند)
با حذف سوال8(خودمحوربودن مردم)
باحذف سوال9(اهمیت مردم به خود)
حذف سوال10(اهمیت به مشکلاتدیگران)

پایایی کل

مشارکت اجتماعی
63/0
51/0
82/0
47/0
50/0
انسجام اجتماعی
پذیرش اجتماعی
مشارکت اجتماعی
انطباق اجتماعی
شکوفایی اجتماعی
84/0
79/0
77/0
73/0
76/0
با حذف سوال11(ارائه کار باارزش به جامعه)
باحذف سوال12(ارائه فعالیتهای روزانه)
با حذف سوال13(بیارزش بودن برای جامعه)
باحذف سوال14(بیارزش بودن برای جامعه)
با حذف سوال15(سهیم نبودندرکارهاباارزش)

جدول3-6-2ضریب تتای ترتیبی کل خرده آزمونهای پرسشنامهتفکر انتقادی و سبکهای هویت به همراه پایایی در صورت حدف سوال

سبکهای هویت(هویت اطلاعاتی)

تفکرانتقادی(خلاقیت)
65/0
62/0
67/0
65/0
64/0
68/0
68/0
67/0
65/0
64/0
66/0
با حذف سوال1(دانش راجب مذهب و عقاید)
باحذف سوال2(تفکردر مورد زندگی)
با حذف سوال5(مطالعه درباره عقاید و مذهب)
باحذف سوال6(درنطرگرفتن دیدگاه دیگران)
با حذف سوال7(برنامه مشخص برای آینده)
با حذف سوال9(سردرگمی درعقاید مذهبی)
باحذف سوال16(صرف وقت درزمینه سیاست )
با حذف سوال18(یافتنعقاید بامشورت و مطالعه )
باحذف سوال25(پذیرفتن حقیقت )
با حذف سوال26(راحل مسئله زیاد است )
با حذف سوال30(یافتن انگیزه هنگام مشکلات)

71/0
70/0
73/0
71/0
70/0
71/0
74/0
72/0
71/0
73/0
74/0
با حذف سوال1(یادگیری همیشگی است)
باحذف سوال5(اهمیتدرک عمیقموضوعات)
با حذف سوال7(پرسیدن سئوالات)
باحذف سوال11(آگاهی مهم است)
با حذف سوال14(لذت از حل مسئله)
با حذف سوال17(یادگیری لذت بخش است)
باحذف سوال24(امکان غلط بودن نظر من)
با حذف سوال25(فکرزیادبرای فهم مشکل)
باحذف سوال26(استفاده از مشورت )
با حذف سوال28(استفاده بهبنه از اینترنت)
با حذف سوال29(پاسخ دادن بغیر روال معمول)

هویت هنجاری

بالندگی
51/0
50/0
55/0
57/0
58/0
53/0
58/0
58/0
55/0
با حذف سوال4(عمل به ارزشها
باحذف سوال10(پیگیری اهداف)
با حذف سوال11(آگاه نبودن از ارزشها)
باحذف سوال12(آگاهی از مسائل کشور)
با حذف سوال14(تردیددر موردانتخاب درست کارها)
با حذف سوال19(پایبندی به عقاید)
باحذف سوال21 (برنامهریزی اینده از کودکی )
با حذف سوال23(میل به داشتن عقاید ثابت)
باحذف سوال28(اعتقاد به داشتن مجموعهای از عقایدثابت)

49/0
43/0
48/0
50/0
47/0
53/0
54/0
54/0
54/0
با حذف سوال2(مهم نبودن مخالفت دیگران )
باحذف سوال12(ثبات در برابر تغیر)
با حذف سوال15(پایبندی به تعصبات)
باحذف سوال19(عجول در قضاوت و تصمیم)
با حذف سوال23(جامعه من بهترین است)
با حذف سوال30(مرگ سزای قاتلان است)
با حذف سوال31(شنیدن نظرات دیگران)
باحذفسوال32(برای سیاست راهحل سادههست)
باحذفسوال33(شغلبرایبیخانمان کافی نیست)

هویت سردرگم/اجتنابی

تعهد
55/0
56/0
52/0
57/0
51/0
55/0
57/0
53/0
53/0
52/0
با حذف سوال3(نداشتن اهداف روشن)
باحذف سوال8(اقدام به تصمیگیری)
با حذف سوال13(عدم توجه به حل مشکلات )
باحذف سوال15(علاقمندی به کارها)
با حذف سوال17(فکر نکردن در مورد آینده)
با حذف سوال20(تردید در مورد شغل آینده )
باحذف سوال22(تصمیگیری با توجه عقاید )
با حذف سوال24(صبرهنگام تصمیم اجباری)
باحذف سوال27(آسان گرفتن زندگی )
با حذف سوال29(نداشتن تفکر درباره مسائل)

80/0
80/0
79/0
79/0
79/0
79/0
80/0
80/0
81/0
79/0
79/0
79/0
80/0
با حذف سوال3 (ایجارفرصتبرایحلمشکلات)
باحذف سوال 4(علاقمندی به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تفکر انتقادی، سلامت اجتماعی، هویت دینی، پیشرفت تحصیلی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سلامت اجتماعی، رگرسیون، سطح معنادار، پذیرش اجتماعی