منبع پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، خدمات بهداشتی، تنظیم خانواده

دانلود پایان نامه ارشد

لازمالاجرا میشوند، برای دولتهای معاهدی که آنها را پذیرفتهاند، و برای سایر دولتهایی که پایبند مفاد این پروتکل و دیگر تبصرههای اصلاحیاند که قبلاً پذیرفتهاند،الزامآور خواهند شد.
ماده 19:
1- هر دولت معاهد، همواره میتواند پروتکل حاضر را با اخطاری کتبی خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد فسخ کند. اعلام فسخ شش ماه پس از اعلام وصول اخطار به دبیر کل نافذ میشود.
2- لازمالاجرایی مفاد پروتکل حاضر در مورد تمامی ابلاغیههای ارائه شده، طبق مادهی 2 یا
کلیهی تحقیقاتی که طبق مادهی 8، قبل از نافذ شدن اعلام فسخ آغاز شدهاند، ادامه مییابد.
ماده 20:
دبیر کل سازمان ملل متحد (موارد زیر را) به اطلاع دولتها میرساند:
الف) امضاها، تصویبها و عضویتها،
ب) تاریخ لازمالاجرا شدن پروتکل حاضر و هر تبصرهی اصلاحی که طبق مادهی 18 تصویب میشود،
ج) موارد فسخ طبق مادهی 19
ماده 21:
1- پروتکل حاضر، که متنهای انگلیسی، عربی، چینی، اسپانیایی، فرانسوی و روسی آن، اعتبار یکسان دارند، به آرشیو سازمان ملل متحد سپرده میشود.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد، یک نسخهی گواهی شدهی مطابق این پروتکل را به کلیهی دولتهای مذکور در مادهی 25 کنوانسیون تسلیم میکند.

2-5- بررسی اجمالی متن کنوانسیون
پس از ارائه متن کنوانسیون و پروتکل اختیاری آن، اینک لازم است به نحو اجمال مروری بر مواد و محتوای کنوانسیون داشته باشیم و تصویری نسبتاً روشن از مفاد و مقررات محتوایی آن به دست بیاوریم.
همانطور که از عنوان کنوانسیون پیداست، هدف زدودن هر نوع تبعیض علیه زنان و تأمین تساوی همه جانبه آنان با مردان است، بنابراین با توجه به تفاوت جسمی و طبیعی گریزناپذیر بین این دو جنس از نوع انسانی، در مرحله اول، باید مفهوم تبعیض تعریف شود و آنگاه مصادیق مهم رفع تبعیض و برقراری تساوی بیان گردد و اقدامات لازم برای تأمین این منظور نیز تشریح گردد. برای جلوگیری از اطاله کلام در این بخش فقط به ذکر مفاد مواد کنوانسیون اکتفا نموده، در جای خود و در حد ضرورت به شرح و بسط و تفسیر و بررسی آن خواهیم پرداخت:
2-5-1- تعریف تبعیض:
ماده یک کنوانسیون، تبعیض علیه زنان را این گونه تعریف کرده است: «از نظر این کنوانسیون عبارت تبعیض علیه زنان به معنی قائل شدن هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت براساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهای اساسی آنها و بهرهمندی و اعمال آن حقوق، بر پایه مساوات با مردان، صرفنظر از وضعیت تأهل آنها، در تمام زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینهها، اثر مخرب دارد یا اصولاً هدفش از بین بردن این وضعیت است».
در یک کلام منظور این ماده این است که هرگونه قانون، تصمیم، رویه عملی، فرهنگ و سنت رایج که بر شناسایی و استفاده و اعمال حقوق مساوی زن با مرد در تمام زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره لطمه وارد آورد و زن را به لحاظ زن بودن، از برخورداری از این حقوق مساوی محروم یا محدود کند، تبعیض محسوب میشود. در برخی از مواد کنوانسیون مصادیق و مواردی از تبعیض که دولتها ملزم به رفع آنها و برقراری مساوات بین زنان و مردان در آن زمینهها شدهاند، شمرده شده است که به آنها اشاره میکنیم:
2-5-2- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی:
طبق ماده 7 «دولتهای عضو کنوانسیون موظف هستند اقدامات مقتضی برای رفع تبعیض علیه زنان در زندگی سیاسی و عمومی کشور، اتخاذ نموده و مخصوصاً اطمینان دهند که در شرایط مساوی با مردان، حقوق زیر را برای زنان تأمین کنند:
الف) حق رأی دادن در همه انتخابات و همهپرسیهای عمومی و صلاحیت انتخاب شدن در همه ارگانهایی که با انتخابات عمومی برگزیده میشوند.
ب) حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آنها و به عهده گرفتن پستهای دولتی و انجام وظایف عمومی در تمام سطوح دولتی.
ج) حق شرکت در سازمانها و انجمنهای غیردولتی مربوط به زندگی عمومی و سیاسی کشور.
2-5-3- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بینالمللی:
ماده 8 مقرر میدارد: «دولتهای عضو باید اقدامات مناسب و مقتضی برای اطمینان و تضمین این امر فراهم آورند که زنان در شرایط مساوی با مردان و بدون هیچگونه تبعیض بتوانند نمایندگی دولت خود را در سطح بینالمللی احراز کنند و در کارهای سازمانهای بینالمللی مشارکت داشته باشند».
2-5-4- تساوی در حقوق مربوط به تابعیت:
طبق ماده 9: «دولتهای عضو، به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حذف تابعیت میدهند. مخصوصاً دولتها باید اطمینان دهند و تضمین کنند، که نه ازدواج زن با یک مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبهخود موجب تغییر تابعیت زن،
بیتابعیت شدن او، یا تحمیل تابعیت شوهر بر او نمیشوند.
دولتهای متعاهد در رابطه با تابعیت کودکان به زن، حق مساوی با مرد اعطا میکنند».
اعمال و اجرای بند 2 در عمل مشکلاتی را به وجود میآورد و تعیین تابعیت کودک را در برخی موارد که پدر و مادر تابعیت مختلف دارند دچار اشکال مینماید و لذا چنانکه بعداً خواهیم دید، کشورهای زیادی بر آن حق شرط قائل شدهاند.
2-5-5- تساوی در آموزش:
ماده 10 به طور مبسوط به مسأله تساوی زن و مرد در برخورداری از آموزش و بهرهمندی از امکانات آموزشی پرداخته و مقرر میدارد که: «دولتهای عضو تمام اقدامات لازم برای رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و تضمین حقوق مساوی آنان با مردان در زمینه آموزش، مخصوصاً در موارد زیر اتخاذ مینمایند:
الف) شرایط مساوی برای آموزشهای شغلی و حرفهای، دسترسی به تحصیل، و اخذ مدرک از مؤسسات آموزشی در همه سطوح مختلف در مناطق روستایی و شهری؛ این تساوی باید شامل دورههای پیشدبستانی، آموزش عمومی، فنی، حرفهای و آموزش عالی فنی و نیز هر شیوه دیگر کارآموزی شغلی بشود.
ب) امکان دسترسی به برنامه آموزشی، امتحانات، کادر آموزشی، اماکن تحصیلی و تجهیزات آموزشی که در همه آنها از کیفیت و معیارهای مساوی با مردان برخوردار باشد.
ج) محو هر نوع مفهوم تقلیدی و کلیشهای از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشی که دستیابی به این هدف را ممکن سازد، مخصوصاً با تجدیدنظر در متون کتب درسی و برنامههای مدارس و تعدیل و تطبیق روشهای آموزشی.
د) اعطای فرصت یکسان برای استفاده از بورسها و دیگر مزایای تحصیلی.
هـ) فرصتهای یکسان برای دستیابی به برنامههای آموزشی مداوم، از جمله برنامههای عملی سوادآموزی بزرگسالان، مخصوصاً برنامههایی که هدف آنها کاهش هرچه سریعتر فاصله آموزشی موجود بین زنان و مردان است.
و) کاهش تعداد دختران دانشآموزی که ترک تحصیل میکنند و برنامهریزی برای زنان و دخترانی که قبلاً ترک تحصیل کردهاند.
ز) دادن فرصت مناسب به زنان برای شرکت فعال در ورزش و تربیت بدنی.
ح) دسترسی به آموزشهای خاص تربیتی که سلامتی و تندرستی خانواده را تضمین مینماید، از جمله اطلاعات و مشورتهای مربوط به تنظیم خانواده.

2-5-6- تساوی در اشتغال و حقوق کار:
مسألهی برابری حقوق زن و مرد در امور مربوط به اشتغال همواره مورد بحث و توجه بوده و در اسناد مختلفی از جمله مقررات سازمان بینالمللی کار (I.L.O) به این امر عنایت لازم مبذول شده است؛ ماده 11 کنوانسیون نیز به طور مشروح ابعاد این مسأله را مورد بررسی قرار داده و مقرر
میدارد:
1. دولتهای عضو باید اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال انجام دهند و اطمینان دهند که بر مبنای تساوی مردان و زنان، حقوق یکسان مخصوصاً در موارد زیر برای زنان رعایت میشود:
الف) حق کار (اشتغال) به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی.
ب) حق امکانات شغلی یکسان، از جمله اجرای ضوابط یکسان در مورد انتخاب شغل.
ج) حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقای مقام، برخورداری از امنیت شغلی، تمام امتیازات و شرایط خدمتی و حق استفاده از دورههای آموزش حرفهای و بازآموزی، از جمله کارآموزی و شرکت در دورههای آموزش حرفهای پیشرفته و آموزش مرحلهای.
د) حق دریافت مزد مساوی، استفاده از مزایا و برخورداری از رفتار مساوی در مشاغل و کارهایی که ارزش یکسان دارند، همچنین رفتار مساوی در ارزیابی کیفیت کار.
هـ) حق برخورداری از تأمین اجتماعی مخصوصاً در موارد بازنشستگی، بیکاری، بیماری، دوران ناتوانی و پیری و سایر موارد از کارافتادگی، همچنین حق استفاده از مرخصی استحقاقی.
و) حق برخورداری از مراقبت بهداشتی و امنیت شرایط کار از جمله ایمنی لازم برای دوران بارداری.
2. به منظور جلوگیری از تبعیض علیه زنان به دلیل ازدواج، یا بارداری و تضمین حق مسلم آنان برای کار، دولتهای عضو اقدامات مناسب ذیل را معمول خواهند داشت:
الف) ممنوعیت اخراج به خاطر حاملگی یا مرخصی زایمان و اعمال تبعیض در اخراج به لحاظ وضعیت زناشویی با برقراری ضمانت اجرا برای تخلف از این امر.
ب) دادن مرخصی دوران زایمان با پرداخت حقوق یا مزایای اجتماعی مناسب بدون از دست رفتن شغل، سمت، یا مزایای اجتماعی.
ج) تشویق و حمایت لازم برای ارائه خدمات اجتماعی به نحوی که والدین را قادر سازد تا تعهدات خانوادگی را با مسئولیتهای شغلی هماهنگ سازند و در زندگی عمومی شرکت جویند، مخصوصاً از طریق تشویق به تأسیس و توسعه تسهیلات مراقبت از کودکان.
د) حمایت ویژه از زنان در دوران بارداری در مشاغلی که ثابت شده برای آنها زیانآور است.
3. قوانین حمایتی در رابطه با موضوعات مطروحه در این ماده باید متناوباً در پرتو پیشرفتهای علمی و تکنیکی مورد بازنگری قرار گیرند و در صورت ضرورت، اصلاح و نسخ و یا تمدید شوند».
2-5-7- تساوی در دستیابی به تسهیلات بهداشتی:
ماده 12 در این خصوص میگوید: «1- دولتهای عضو باید اقدامات لازم را برای محو تبعیض علیه زنان در زمینه مراقبتهای بهداشتی به عمل آورند و براساس تساوی بین زن و مرد دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله خدمات بهداشتی مربوط به تنظیم خانواده را تضمین کنند.
2- دولتهای عضو، علاوه بر مقررات بند یک این ماده، خدمات لازم را برای زنان در دوران بارداری، زایمان و دوران پس از زایمان تأمین نموده در صورت لزوم خدمات رایگان در اختیار آنها قرار خواهند داد و همچنین در دوران بارداری و شیردادن، تغذیه کافی به آنها خواهند رساند».
2-5-8- تساوی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی:
طبق ماده 13؛ «دولتهای عضو باید اقدامات مقتضی برای محو تبعیض علیه زنان در دیگر زمینههای زندگی اقتصادی و اجتماعی به عمل آورند و بر مبنای تساوی زن و مرد، حقوق یکسان را برای آنها مخصوصاً در موارد ذیل تأمین نمایند:
الف) حق استفاده از مزایای خانوادگی
ب) حق استفاده از وامهای بانکی، رهن و دیگر اعتبارات بانکی
ج) حق شرکت در فعالیتهای تفریحی، ورزشی، و کلیه جنبههای زندگی فرهنگی».

2-5-9- تساوی در مسایل قانونی و مدنی:
ماده 15 در این زمینه مقرر میدارد:
«1. دولتهای عضو، تساوی زنان را با مردان در برابر قانون میپذیرند.
2. دولتهای عضو، در امور مدنی، همان اهلیت قانونی را که مردان دارند به زنان میدهد، و امکانات مساوی برای اجرای این اهلیت را در اختیار آنها قرار میدهند. مخصوصاً دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در انعقاد قرارداد و اداره اموال میدهند و در تمام مراحل دادرسی در دادگاهها و محاکم با آنها رفتار یکسان خواهند داشت.
3. دولتهای عضو قبول میکنند که هرگونه قرارداد یا اسناد خصوصی دیگر از هر نوع که به منظور محدود کردن صلاحیت قانونی زنان تنظیم شده باشد باطل و بلااثر تلقی میشود.
4. دولتهای عضو میپذیرند که در رابطه با قانون رفت و آمد اشخاص و انتخاب مسکن و محل اقامت، زن و مرد از حق مساوی برخوردار باشند.»
2-5-10- تساوی در حقوق خانواده:
ماده 16 متکفل بیان این موضوع مهم و قابل اهمیت است و مقرر میدارد:
1. دولتهای عضو باید اقدامات لازم را برای رفع تبعیض علیه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی به عمل آورند و مخصوصاً بر پایه تساوی حقوق مرد و زن امور زیر را تضمین کنند:
الف) حق یکسان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل متحد، سازمان ملل، حقوق بشر، مجمع عمومی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، ناسازگاری، سازمان ملل متحد، مجمع عمومی