منبع پایان نامه ارشد درباره دوران باستان

دانلود پایان نامه ارشد

معاصر …………………………………………………………… 98
9_3 نتايج مقايسه موارد تاثير گذار بر تقسيم بندي محلات در گذشته و حال …………………. 99
10_3 ترسيم خطوط و تحديد حدود محلات ………………………………………………………………….. 100
فصل4. تحليل اطلاعات و آزمون فرضيات ………………………………………………………………… 103
1-4 شهر تهران ………………………………………………………………………………………………………………….. 103
1-1-4 معرفي شهر تهران …………………………………………………………………………………………………… 103
2-1-4 بررسي تقسيمات شهري در تهران ………………………………………………………………………… 104
2-4 معرفي منطقه 1 شهر تهران ………………………………………………………………………………………. 109
1-2-4 موقعيت جغرافيايي منطقه 1 شهر تهران ……………………………………………………………… 110
2-2-4 بررسي عوامل طبيعي موثر در مرزبندي محله هاي منطقه 1 شهر تهران ………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 111
3-2-4 ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي منطقه 1 شهر تهران ……………………………………………….111
4-2-4 ويژگيهاي جمعيتي و اقتصادي منطقه 1 شهر تهران …………………………………………… 112
5-2-4 بررسي شاخصهاي تقسيمات محله اي در منطقه 1 شهر تهران ………………………….. 115
3-4 محلات مورد بررسي …………………………………………………………………………………………………… 119
1-3-4 معرفي محلات مورد بررسي منطقه 1 شهر تهران ……………………………………………….. 119
1-1-3-4 درکه…………………………………………………………………………………………………………………… 119
2-1-3-4 قيطريه ………………………………………………………………………………………………………………. 126
2-3-4 بررسي شاخصهاي تقسيمات محله اي در محلات مورد نظر منطقه 1 تهران ……… 130
1-2-3-4 درکه ………………………………………………………………………………………………………………. 130
2-2-3-4 قيطريه ………………………………………………………………………………………………………………. 133
3-3-4 تحليل اطلاعات و آزمون فرضيات …………………………………………………………………………. 136
1-3-3-4 تحليل هاي توصيفي منطقه يک شهر تهران …………………………………………………….. 136
2-3-3-4 تحليل هاي توصيفي و کيفي محلات مورد نظر ……………………………………………….. 148
3-3-3-4 تحليل استنباطي فرضيه هاي پژوهش ………………………………………………………………. 187
4-3-4 مقايسه کلي محلات قيطريه، درکه و کوهسار ………………………………………………………. 201
نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………………………. 203
فصل5. ارائه الگو و شاخص هاي مناسب تقسيم بندي محلات ……………………………….. 206
1-5 نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………………………… 207
2-5 نتايج آزمون فرضيات …………………………………………………………………………………………………. 216
3-5 مدل پيشنهادي و راهکارها ………………………………………………………………………………………. 231
1-3-5 راهکارها ………………………………………………………………………………………………………………… 231
2-3-5 شاخصهاي استخراجي جهت مرزبندي محلات ……………………………………………………. 233
3-3-5 مدل استفاده از شاخصهاي استخراجي در مرزبندي محلات مورد نظر ………………… 235
1-3-3-5 درکه و کوهسار ……………………………………………………………………………………………….. 235
2-3-3-5 قيطريه …………………………………………………………………………………………………………….. 236
پيشنهادي براي مطالعات آتي …………………………………………………………………………………………… 237
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………… 239
منابع فارسي ……………………………………………………………………………………………………………………… 240
منابع لاتين …………………………………………………………………………………………………………………………. 255
سايتها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 257
پيوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………. 259

فهرست جداول:
جدول شماره 1: نتيجه گيري رويکرد توسعه پايدار شهري…………………………………………………… 30
جدول شماره 2: نتيجه گيري نظريه حکمروايي خوب شهري ……………………………………………… 33
جدول شماره 3: نتيجه گيري مدل شهر سالم……………………………………………………………………….. 54
جدول شماره 4: جدول کاربردي مباني نظري …………………………………………………………………….. 57
جدول شماره 5 : تحول محله هاي شهري از دوران باستان تاكنون ……………………………………. 75
جدول شماره 6: مقايسه موارد تاثير گذار بر تقسيم بندي محلات در گذشته و حال………… 99
جدول شماره 7: تغييرات جمعيت و تقسيمات شهري تهران در دوره هاي مختلف ………… 107
جدول شماره 8: خلاصه اطلاعات جمعيتي منطقه يک …………………………………………………….. 112
جدول شماره 9: مقايسه جمعيت و مساحت دو محله درکه و قيطريه در منطقه يک ……… 112
جدول شماره 10: شاخصهاي اقتصادي معرف منطقه (در مقايسه با شهر تهران در سال 1375)…………………………………………………………………………………………………………………………………. 113
جدول شماره 11: نواحي و محلات منطقه يك شهرداري تهران………………………………………… 117
جدول 12 توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه به گزينه هاي سوال اول…………………… 136
جدول 13 توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه به گزينه هاي سوال دوم …………………. 137
جدول 14 توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه به گزينه هاي سوال سوم ……………………138
جدول 15 توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه به گزينه هاي سوال چهارم ………………. 139
جدول 16 توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه به گزينه هاي سوال پنجم ………………. 140
جدول 17 توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه به گزينه هاي سوال ششم ………………… 141
جدول 18 توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه به گزينه هاي سوال هفتم ……………….. 142
جدول 19 توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه به گزينه هاي سوال هشتم ……………… 143
جدول 20 توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه به گزينه هاي سوال نهم ………………….. 144
جدول 21 توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه به گزينه هاي سوال دهم ………………… 145
جدول 21 توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه به گزينه هاي سوال يازدهم ……………… 146
جدول شماره 22 شاخص هاي آمار توصيفي عوامل موثر در تغيير مرزبندي محله هاي شهري منطقه 1 شهر تهران از نظر ساکنين محله …………………………………………………………………………. 188
جدول شماره 23. آزمون t تك نمونه‌اي براي مقايسه ميانگين نمونه و ميانگين جامعه در عوامل موثر در تغيير مرزبندي محله هاي شهري منطقه 1 شهر تهران…………………………………….. 188
جدول شماره 24. اولويت بندي عوامل موثر در تغيير مرزبندي محله هاي شهري منطقه 1 شهر تهران (شاخص هاي مطلوب) ……………………………………………………………………………………… 189
جدول شماره 25 شاخص هاي آمار توصيفي عوامل موثر در تغيير مرزبندي محله هاي شهري منطقه 1 شهر تهران از نظر مسولين ………………………………………………………………………………….. 190
جدول شماره 26. آزمون t تك نمونه‌اي براي مقايسه ميانگين نمونه و ميانگين جامعه در عوامل موثر در تغيير مرزبندي محله هاي شهري منطقه 1 شهر تهران ……………………………………. 191
جدول شماره 27. اولويت بندي عوامل موثر در تغيير مرزبندي محله هاي شهري منطقه 1 شهر تهران(شاخص هاي مطلوب) …………………………………………………………………………………………….. 192
جدول شماره 28 شاخص هاي آمار توصيفي مهمترين مشکل مرزبندي جديد محله هاي شهري از نظر فرآيندي ………………………………………………………………………………………………………… 193
جدول شماره 29 آزمون t تك نمونه‌اي براي مقايسه ميانگين نمونه و ميانگين جامعه در مهمترين مشکل مرزبندي جديد محله هاي شهري از نظر فرآيندي ………………………………… 194
جدول شماره 30. اولويت بندي مهمترين مشکل مرزبندي جديد محله هاي شهري از نظر فرآيندي ………………………………………………………………………………………………………………………………. 194
جدول شماره 31. شاخص هاي آمار توصيفي مهمترين مهمترين مشکل مرزها و تقسيمات محله اي در وضع موجود از نظر محتوايي طرح ………………………………………………………………….. 195
جدول شماره 32. آزمون t تك نمونه‌اي براي مقايسه ميانگين نمونه و ميانگين جامعه در مهمترين مشکل مرزها و تقسيمات محله اي در وضع موجود از نظر محتوايي طرح ………… 195
جدو

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره برنامه چهارم توسعه، برنامه پنجم توسعه، دوران باستان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نقشه راه