منبع پایان نامه ارشد با موضوع ویژگیهای شخصیتی، یژگیهای شخصیتی، ویژگیهای شخصیت، دال و مدلول

دانلود پایان نامه ارشد

از کجا آوردی؟».
2- خطاب به جهان: «من نه ماهیفروشم نه قصاب، منم شبامو مثل تو لازم دارم».
معتقد به برابری آدمها (زن و مرد) است.
10
1- خطاب به جهان: «دلم خوشه که این خط منه، فکر منه».
2- خطاب به جهان: «تو عقیدهای که مال خودت باشه نداری».
3- با وجود آگاهی از دیررسیدن به خانه در صورت رساندن استاد به مقصدش که راه دوری هم هست، این کار را میکند.
3- برای نوشتن فیلمنامهاش چند روز خانه را ترک میکند.
به فردیت اهمیت میدهد و استقلال طلب است.
11
خطاب به جهان: «نوشتن مثل تولده، نوشتن از زاییدن سخت تره».
کار فکری را بااهمیتتر از کار جسمی میداند.
12
خطاب به جهان: «امشب باران میبارد».
جهان: «هواشناسی گفته؟».
رویا: «نه من می گم».
بعد برای شستن ظرفها رو به آسمان کرده و طلب باران میکند…پس از چند لحظه باران میبارد.
به اهمیت اراده و خواست انسان باور دارد.
13
1- خطاب به جهان: «با فروش فیلمنامههام یه روزی تو جزیره زمین میخرم».
2- خطاب به جهان: «دارم به یه چیز تازه فکر می کنم، یه شهر جدید تو یه جزیرۀ دور افتاده که نه زندون داره و نه قبرستون».
3- خطاب به جهان: «من همونی نیستم که سی و دو سال پیش به دنیا اومدم».
رو به آینده دارد و خواهان تغییر و تحول است.
14
1- خطاب به جهان: «دارم به یه چیز تازه فکر میکنم، یه شهر جدید تو یه جزیرۀ دور افتاده که نه زندون داره و نه قبرستون».
دوستدار و خواهان آزادی است.
15
خطاب به جهان: «الان که دارم این جا رو میسابم به این فکر میکنم که اصلاً من کی هستم؟ یه روشنفکر یا یه کلفت؟».
علاقهمند به خودشناسی است.
16
1- روی کاغذ بیخط بهتر و صافتر مینویسد تا روی کاغذ خطدار.
2- چپدست است.
در قالبهــای کلیشهای و ازپیش تعیینشده نمیگنجد.

حال با توجه به توضیحات و جدول فوق میتوانیم ویژگیهای شخصیتی رویا را با نموداری نشان دهیم. اگر رویا را به مثابه دال مرکزی در نظر بگیریم، ویژگیهای شخصیتی او که همان دالهای مفصلبندی شده حول این شخصیت هستند طبق نمودار زیر است:

نمودار 4- 1 مفصلبندی دالهای مرتبط با شخصیت رویا

– شخصیت جهانگیر
جهانگیر همسر رویا است و همانند او گرایشی به مذهب ندارد. با اینکه ظاهرش چندان سختگیر نیز نمینماید، اما در بـرابـر تغییر مقاومت میکند و در جایـی که منافعش اقتضا میکند بـرای منکوبکردن رویا و شیوۀ جدید زندگیاش، دقیقاً ارزشهای سنتیِ زن را به رخ او میکشد. مثلاً وقتی رویا از کلاس دیر به خانه برمیگردد از او ساعت را میپرسد و میگوید: «زنی که دو تا بچه داره سر شب مییاد خونه». یا در صحنههای دیگر و به بهانههای مختلف اموری همچون لباسشستن، پختوپز، بچهداری و شوهرداری را به عنوان وظیفۀ اصلیاش به او گوشزد کرده و بهاینترتیب تلاش میکند تا تعادل را از راه بازگشت به نظم و تکرار پیشین به زندگی برگرداند. در ادامه چند نمونه از دیالوگهای او خطاب به رویا در این ارتباط آمده است:
جهان: «زیرپوشهای من نیست».
رویا: «لابد لابهلای رخت چرکاست».
جهان: «چند تا تکّش رو پاشو بشور».
رویا:« مشق دارم».
جهان: «چندساله رخت نشستی؟ نه جوراب تمیز دارم، نه زیر پیرهن، نه تمبون».

جهان: «یه چیزی درست کن بخورم».

رویا (که بعد از ده روز به خانه برگشته): «زلزله زده به این خونه؟»
جهان: «آشپزخونۀ بدون زن یعنی همین دیگه».
جهان (رویا را در حال شستن ظرفها میبیند): «امشبو ولش کن فردا بشور، امشب شب جمعه است مثلاً».
رویا: «روح بابای صابخونه میاد شب جمعه؟».
جهان: «کجای کاری؟»
رویا: «شبای جمعه از شبای دیگه درازتره؟».
جهان: «نه، فقط یه کمی خلوت تره».
جهان: «ساعت چنده؟».
رویا: «9- 8».
جهان: «تا حالا کجا بودی؟».
رویا: «استادمو رسوندم».
جهان: «تو تاکسی نارنجی هستی یا آژانس؟». «زنی که دو تا بچه داره سر شب مییاد خونه».

دیالوگهای جهان چنانکه مشاهده میشود روحیۀ سلطهطلبیاش را نیز بهخوبی آشکار میکنند. در انتهای فیلم نیـز وقتی رویا بـا فیلمنامۀ تمامشده از خانۀ مادرش بـرمیگردد، جهان در‌حالی‌که از چرکنویسهای او بـرای روشنکردن آتش شومینه استفاده میکند، خطاب به او میگوید: «میخوام ببینم بعد از این چند روز رنج و عذاب چی زاییدی؟». او با این جمله، “نوشتن” را که یک کار فکری است با “زاییدن” که کاری جسمی است مقایسه میکند و به‌این‌ترتیب، سعی می‌کند تا با کنشها و گفتار تحقیرآمیز، تلاش همسرش را بی اهمیت جلوه دهد.
جدول 4- 2 دال و مدلولهای مرتبط با شخصیت جهانگیر

دال ارزشی
مدلول
1
1- نشانهای از مذهبیبودن در او دیده نمیشود.
2- دوست و همکار صمیمیاش کراوات میزند.
غیرمذهبی است.
2
1- خانه در محلۀ متوسط رو به بالای شهر دارد.
2- ماشین دارد.
3- مهندس نقشهکش است و در یک شرکت کار میکند.
4- همسرش به کلاس نویسندگی میرود.
از طبقه متوسط است.
3
1- از رویا میخواهد که لباسهایش را بشوید.
2- از رویا میخواهد که برایش غذا درست کند.
3- از رویا انتظار دارد که وظایف زناشوییاش را به موقع انجام دهد.
5- به رویا گوشزد میکند که باید زود به خانه برگردد و به امور بچه ها رسیدگی کند.
برای زن و مرد نقش و وظیفۀ مشخص و ازپیشتعیینشده قائل است.
سلطهطلب است. امرونهی می کند.
4
1- در حال دادن دسته گل به رویا (به مناسبت قبولی در کلاس نویسندگی) و خطاب به او: «میخوام بدبختیمون رو جشن بگیرم».
2- در جای دیگر خطاب به رویا: «این کِرمِ نوشتن که تو جونِ تو افتاده از این خونه یه تماشاخونه ساخته».
3- خطاب به رویا: «اگه می خوای سری تو سرا دربیاری به دَرَک… ، بنویس تا گندش دربیاد».
4- خطاب به رویا (با حالت تحقیر): «میخوام ببینم بعد از این چند روز رنج و عذاب چی زاییدی؟».
5- از کپیِ نوشتههای رویا به عنوان هیزم شومینه استفاده میکند.
6- به نظرش کولهپشتی رویا خانه را شلوغ کرده و آن را پرتاب میکند.
7- پس از خواندن فیلمنامهای که رویا نوشته، نظر خاصی نمیدهد و بیاهمیت به نوشتۀ او، به اتاق خواب میرود (و رویا را نیز دعوت میکند).
در برابر تغییر و تحول مقاومت میکند و اصرار بر حفظ شرایط موجود دارد.

با مسئلۀ نویسنده شدنِ رویا، تحقیرآمیز برخورد میکند.

5
1- به اتفاق همکارش در حالِ کشیدنِ نقشۀ زندان (با حصارهای بلند و سیم خاردار) دیده میشود.
2- بیشتر در محیطهای بسته مانند حمام ودستشویی دیده میشود.
3- بیشتر در محیطهای تاریک دیده میشود (برخلاف رویا که بیشتر در روشنایی دیده می شود).
تمایل به محصور کردن دارد.
6
1- وقتی بچهها درِ خانه را به روی او باز نمیکنند، او در را می شکند.
2- رویا را با ساتور تهدید میکند که مشتش را باز کند.
وقتی کارش پیش نمیرود به زور و خشونت متوسل میشود.

نمودار 4- 2 مفصلبندی دالهای مرتبط با شخصیت جهانگیر

به جز استفاده از نظام نشانهای زبان که در گفتگوها نمود پیدا میکند، فیلم از نظامهای نشانهای دیگری همچون اسامی و تصاویر هم به منظور تأثیرگذاریِ بیشتر و درک بهتر شخصیتها بهره میبرد. مثلاً اسم جهانگیر معنای تسلط بر جهان و به انقیاد درآوردن آن را به ذهن متبادر میکند، چنانچه در دنیای فیلم نیز میبینیم، جهانگیر قصد به انقیاد در آوردن رویا را دارد. در مقابل، اسم رویا بر خلاف همسرش معنایی از رهایی و آزادی را به ذهن میرساند. جهانگیر در فیلم، نقشهکش است و در حال طراحی نقشۀ زندان دیده میشود، زندان نیز محدودکردن را با خود به همراه دارد. اما علاقة رویا در فیلم، فیلمنامهنویسی است؛ کاری که به ذهنی باز و نامحدود نیاز دارد. جهان نقشۀ زندانی را طراحی میکند با دیوارهای چهارمتری و سیم خاردار، حال آنکه رویا طرح شهری بدون زندان و قبرستان را در سر میپروراند.
در فیلم، و در چند نمای مختلف جهان را یا به دنبال دستشویی، یا در حمام و در حال تراشیدن ریش میبینیم و یا این که به دنبال لباس تمیز است، انگار آلودگیهایی دارد که باید از شرّشان خلاص شود. جهان هیچ وقت چیزی را تمیز یا منظم نمیکند، اگر هم ماهی پاک میکند، پاک کردن ماهی بیشتر به آلودهکردن چیزهای دیگر میانجامد. بهطورکلی آنچه او در خانه انجام میدهد معمولاً به هم ریختن و آلودهکردن است. او همچنین در چند نما در حال خاموشکردن چراغ و یا بستن در تصویر شده است، یک بار هم به جای بازکردن در، آن را میشکند. این نماها نقطۀ مقابل نماهایی است که در آنها رویا نمایشداده میشود، او را معمولاً در حال نظمدادن و تمیزکردن میبینیم؛ آراستن و نظمدادن به امور خانه، یا آمادهکردن پسر و دخترش برای رفتن به مدرسه. رویا چند بار نیز در حال روشنکردن چراغ و یا بازکردن در و عبور از آن تصویر شده است؛ شاید همان درهایی که قرار است در آینده باز کند.

– شخصیت استادِ رویا
استاد فیلمنامهنویسیِ رویا با وجود این که متعلق به نسل گذشته است (چنانکه سر کلاس تاریخ تولد خود را همزمان با سال ساخت فیلم حاجی آقا آکتور سینما اعلام میکند) ولی طرزتفکر مدرن دارد و رویـا را به اندیشیدن برای پیداکردن جایگاه خود در عالم و همچنین آفرینش دنیای جدید تشویق میکند.
جدول 4- 3 دال و مدلولهای مرتبط با شخصیت استاد رویا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل فیلم، تحلیل گفتمان، تحلیل متنی، تحلیل متن Next Entries مقاله رایگان با موضوع عقد استصناع، استصناع