منبع پایان نامه ارشد با موضوع نااطمینانی، بورس اوراق بهادار، ساختار سرمایه، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

واقعی به سوی هدف می‌کند.
کمترین سرعت تعدیل به دوره‌هایی مربوط می‌شود که نااطمینانی خاص شرکت حداقل (پایین) و نااطمینانی اقتصاد کلان بالا می‌باشد. یعنی بین سرعت تعدیل ساختار سرمایه با افزایش سطح نااطمینانی خاص شرکت رابطه مثبت و با افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان رابطه منفی دارد. این امر نشان می‌دهد شرکت برای کاهش کسری مالی خود بهترین زمان برای انتشار سهام را در حالت نااطمینانی خاص شرکت حداکثر و نااطمینانی اقتصاد کلان حداقل می‌بینند. همانند حالت‌های اول و دوم، تغییرات سرعت زمانی که سطح نااطمینانی اقتصاد کلان از حالت متوسط به بالا می‌رود، بیشتر از حالتی است که از سطح پایین به متوسط تغییر می‌کند.

4- کسری مالی و اهرم پایین‌تر از هدف
در دوره‌هایی که شرکت‌ها در حال تجربه کسری مالی و اهرم پایین‌تر از هدف هستند، بالاترین سرعت تعدیل مربوط به سطح نااطمینانی صفر می‌باشد. یعنی شرکت‌ها در حالتی که نااطمینانی به حداقل خود می‌رسد تمایل بیشتری به افزایش سطح بدهی خود برای تعدیل انحراف اهرمی دارد. مقدار این سرعت با ضریب مثبت برابر 55/59% می‌باشد که درصد بالاترین سرعت تعدیل بعد از خود که در حدود 18/28% می‌باشد، بسیار بزرگ‌تر و مقدار آن چشم‌گیر است.
پایین‌ترین سرعت برای دوره‌ای می‌باشد که نااطمینانی اقتصاد کلان حداکثر (بالا) و نااطمینانی خاص شرکت حداقل (پایین) می‌باشد. پس افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرعت تعدیلات اثر منفی و افزایش نااطمینانی خاص شرکت بر سرعت تعدیلات در حالت کسری مالی و اهرم پایین‌تر از هدف مثبت می‌باشد. با توجه به این نتیجه می‌توان این‌گونه بیان کرد که شرکت‌ها به سمت بدهی بیشتر برای تعدیل اهرم خود در دوره های که نااطمینانی خاص شرکت در حال افزایش و نااطمینانی اقتصاد کلان کاهشی است، می‌رود. اثر گذاری نااطمینانی خاص شرکت و اقتصاد کلان بر روند تعدیل تقریبا به یک اندازه است.

5-3- محدودیت‌های تحقیق
یکی از محدودیت‌های پژوهش پیش رو محدودیت در انتخاب نمونه و کم تعداد بودن داده‌های تحقیق نسبت به نمونه‌های خارجی آن است. در بعضی مواقع وجود داده‌های اشتباه نیز از محدودیت‌های این پژوهش است مانند نرخ تورم که به‌عنوان متغیر تأثیرگذار در پروکسی نااطمینانی اقتصاد کلان انتخاب‌شده است، مشاهده‌شده که با تغییر در دولت‌ها نحوه محاسبه و وزن دهی به کالاهای موجود در محاسبه تورم دچار تغییراتی شده است که می‌تواند در یافته‌های صورت گرفته این تحقیق اثرگذار باشد.

5-4- پیشنهاد‌های تحقیق
5-4-1- پیشنهاد‌های کاربردی تحقیق
با توجه به یافته‌های تحقیق، مدیران الگوهای یکسانی برای تعدیلات اهرم واقعی به‌سوی اهرم هدف در دوره‌های که نااطمینانی دستخوش تغییرات می‌شود، استفاده می‌کنند پس برای فعالان بازار و مدیران این الگوها می‌تواند در تصمیمات سیاست‌های تأمین مالی قابلیت کاربردی داشته باشد.

5-4-2- پیشنهاد‌های برای تحقیقات آتی
در محاسبه نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت می‌توان از متغیرهای دیگری همچون نرخ رشد اقتصادی، GDP،… استفاده کرد و یا حتی از یک مجموعه متغیرها بهره برد و برای نااطمینانی خاص شرکت از جریان وجه نقد و … استفاده کرد. درروش محاسبه نااطمینانی می‌توان از روش‌های نوین و متفاوتی که دقت بالاتری دارند، استفاده کرد. مدل‌های به‌کاربرده شده به‌عنوان مدل استاندار برای اهرم هدف که توسط محققان این حوزه ارائه‌شده است، متنوع بوده و محققان می‌توانند از مدل‌های دیگری بهره ببرند. در این تحقیق از چهار متغیر در مدل استاندارد استفاده‌شده است اما برای پژوهش‌های آتی می‌توان از متغیرهایی همچون سپر مالیاتی غیر بدهی، مخارج سرمایه‌ای، بازده سهام و… استفاده کرد.

منابع
ابزري، مهدي و دستگیر، محسن و قلیپور، علی (1386). “بررسی و تجزیه و تحلیل روش‌های تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. فصلنامه بررسی‌های اقتصادي، دوره 4، شماره 4، زمستان 1386: صص 89-73.
احمدپور، احمد و یحیی زاده، محمود (1387). “مدیریت مالی”. جلد اول، مازندران، انتشارات مازندران.
آذر، عادل و مؤمنی، منصور (1377). “آمار و كاربرد آن در مديريت”. جلد دوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت
اعتمادي، حسين و منتظري، جواد (1392). “بررسي عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأكيد بر رقابت بازار توليد”. مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران، دوره 20 ، شماره 3، پاييز 1392: صص 26-1.
بازرگان، عباس و سرمد، زهره و حجازی، الهه (1385). “روش‌های تحقیق در علوم رفتاری”. تهران، انتشارات آگاه.
باقرزاده، سعید (1382). “تبیین الگوی ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. فصلنامه ‌تحقیقات مالی، سال پنجم، شماره‌ی 16: صص 47-23.
بختیاری، پرویز (1377). حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران. سازمان مدیریت صنعتی.
بدری، احمد و ایمنی فر، محمد (1390). “تحلیل واشکافانه ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران”. مطالعات تجربی حسابداری مالی، تابستان 1390، شماره 30.
بروکز، کریس (1389). “مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی مالی: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در علوم مالی”. ترجمه دکتر احمد بدری، جلد اول، تهران، انتشارات نص، چاپ اول.
بریگام، گاپنسکی (1382). “مدیریت مالی میانه”. ترجمه علی پارسائیان، تهران، انتشارات ترمه.
بریگام، یوجین اف و ارهارت، مایکل (1387)، “مدیریت مالی در تئوری و عمل (2)”. ترجمه علیرضا فرهانی، انتشارات ترمه.
بلکویی، ریچارد و مایرز، استیوارت (1383). “مدیریت مالی”. ترجمه و اقتباس سعید باقرزاده، جلد اول، تهران، انتشارات زرین‌کوب.
پارسایان، احمد (1389)، “مبانی آمار ریاضی”، چاپ نهم، مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان.
پورحيدري، اميد (1374). “بررسي عوامل تعيين كننده ساختار مالي شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران “. پایان‌نامه كارشناسي ارشد مدیریت، دانشگاه تهران.
تهرانی، رضا (1387)، “مدیریت مالی: شرح درس، مثال‌های آموزشی و نکات کاربردی”. چاپ چهارم، انتشارات نگاه دانش.
تهرانی، رضا و نوربخش، عسگر (1389). “فرهنگ مالی و سرمایه‌گذاری”. تهران، انتشارات نگاه دانش، چاپ اول.
جونز، چارلزپی (1384). “مدیریت سرمایه‌گذاری”. ترجمه رضا تهرانی و عسگر نوربخش، انتشارات نگاه دانش، چاپ دوم.
حاجی‌زاده، الهام و مهرمنش، حسن (1392). “بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه‌ی بهینه و تغییر عوامل تعیین کننده‌ی ساختار سرمایه هدف در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار”. علوم اجتماعی، پژوهش‌های علوم انسانی، مهر، سال پنجم، شماره‌ی 24.
حجازی، رضوان و خادمی، صابر(1392). “تأثير عوامل اقتصادی و ويژگی‌های شرکتی بر ساختار سرمايه شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. پژوهش‌های حسابداری مالی دوره 5, شماره 2، سال پنجم، شماره دوم.
حسینی، مهدی (1390). “آزمون تعدیل ساختار سرمایه هدف در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
خالقی مقدم، حمید و باغومیان، رافیک (1385). “مروری بر نظریه‌های ساختار سرمایه”. پیک نور، سال پنجم، شماره چهارم.
خشنود، سمیرا (1384). “بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران”. کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی.
خلیفه سلطانی، سید احمد و ساعدی، رحمان و اخلاقی، حسن علی (1390). “بررسی تأثیر ویژگی‌های خاص شرکت و ابزارهای راهبردی شرکتی بر ساختار سرمایه با استفاده از مدل توبیت”. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداري مالی، سال چهارم، شماره 19، زمستان 91، صفحات 135-112.
راعی، رضا و سعیدی، علی (1391). “مبانی مهندسی مالی و مدیریت نااطمینانی”. تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم، پاییز.
رهنماي رودپشتي، فريدون (1387). “مديريت مالي راهبردي”، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران.
سعیدی ولاشانی، علی (1387). “سود و زيان جامع”. مجله حسابرس، بهار، شماره 40. صص 76 تا 84.
سوری، علی (1391). “اقتصادسنجی همراه با کاربرد آن در نرم‌افزار “eviews7. تهران، نشر فرهنگ شناسی، چاپ پنجم، ویرایش چهارم.
سينايي، حسنعلي و علي رضاييان، (1384). “بررسي تأثیر ویژگی‌های شرکت‌ها بر ساختار سرمايه (اهرم مالي)”، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي، شماره 19.
شباهنگ، رضا (1381). “تئوری حسابداری (جلد اول)”. نشریه شماره 157، انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.
شیدای مقدم، مسعود (1391). “بررسی بین ترکیب دارایی‌ها و سودآوری با ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهرانگ. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مالی، دانشگاه تهران.
صفری گرایلی، مهدی (1387). “بررسی تأثیر ساختار سرمایه‌ بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
صمدی، سعید و خوش اخلاق، رحمان و جلیلی کامجو، پرویز و امیری، هادی (1392). “ارزیابی تأثیر همزمان و مجزای شاخص‌های پولی و مالی بر رشد اقتصاد: کاربرد مدل پانل پویای دو مرحله‌ای آرلانو-باور/ بوندل-باند”. فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي ايران، سال دوم، شماره‌ی 7، پايیز 92: صص 86-63.
قالیباف اصل، حسن (1384)، “مدیریت مالی”. مفاهیم و کاربردها، چاپ دوم، تهران، انتشارات پوران پژوهش.
قاليباف اصل، حسن و ایزدی، سلما (1388). “مطالعه تجربي تئوري توازي ايستا در بورس اوراق بهادار تهران”. مجله دانش و توسعه (علمي- پژوهشي)، سال شانزدهم، شمارة 26، بهار 1388.
کاتبی، حسینقلی (1387). “حقوق تجارت”. انتشارات کتابخانه‌ی گنج دانش، ويرايش اول، چاپ دوازدهم.
کریمی تکانلو، زهرا و رنج پور، رضا (1392). “اقتصادسنجی داده‌های تابلویی”. انتشارات سمت، چاپ اول.
كشاورز، حميده و موسوي، سيد عليرضا (1390). “بررسي رابطه عوامل ساختار سرمايه و طبقات ريسك سيستماتيك در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. فصلنامه مديريت، سال هشتم، ویژه‌نامه، بهار.
گرجی، امیرحسین (1391). “تبیین سرعت تعدیل ساختار سرمایه به کمک مدل دینامیک ساختار سرمایه بهینه با تأکید بر عوامل رقابت بازار محصول”. کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
وستون، بریگام و یوستون (1386). “مدیریت مالی”. چاپ دوم، جلد دوم، ترجمه حسین عبده تبریزي و فرهاد حنیفی، انتشارات آگاه و پیشبرد، تهران.
متان، مجتبی و یحیی‌زاده فرد، محمود و نبوی هاشمی، سید علی (1389)، “تأثیر ویژگی‌های شرکت بر ساختار سرمایه آن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. فصلنامه مدیریت: صص 15-1.
محمدی، راضیه (1384). “عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. راهنمایی اسماعیل مشیری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء.
مدرس سبزواری، احمد (1378)، “مدیریت مالی (جلد اول)”، چاپ و نشر بازرگانی.
مدرس، احمد و فرهاد عبدالله‌زاده (1378)، “مدیریت مالی (جلد دوم)”، چاپ اول، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
مرمرچی، امیرحسین (1378)، “عوامل مؤثر بر بافت سرمایه و نسبت‌های اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه.
ندیری، محمد و محمدی، تیمور (1390)، “بررسی تأثیر ساختارهای نهادی بر رشد اقتصادی با روش GMM داده‌های تابلوی پویا”، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، سال پنجم، شماره 3: صص 24-1.
مشايخ، شهناز و شاهرخي، سيده سمانه. ( 1385 ). “عوامل مؤثر بر ساختار سرمايه”. ماهنامه، حسابدار، شماره 176: صص 19-13.
مشکی، مهدی (1390)، “تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت‌های بورسی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته و حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی”. مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره سوم، شماره اول: 119-91.
مظاهری، طهماسب (1388). “تبیین ساختار سرمایه مناسب در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع نااطمینانی، نااطمینانی اقتصاد کلان، سرعت تعدیل، ساختار سرمایه Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع of، and، pp:، Structure