منبع پایان نامه ارشد با موضوع منافی عفت، جرایم منافی عفت، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

می‌باشد: بخش نخست مربوط به مفاهیم، خصایص و مستندات جرایم منافی عفت می‌باشد که از دو فصل تشکیل شده است. در فصل اول مفاهیم مقدماتی و در فصل دوم خصایص و مستندات جرایم منافی عفت توضیح داده شده است.
بخش دوم راجع به اصول حاکم بر جرم‌انگاری و دادرسی جرایم منافی عفت می باشد که در فصل اول، اصول حاکم بر جرم‌انگاری و در فصل دوم، اصول حاکم بر دادرسی جرایم منافی عفت مورد ارزیابی قرارگرفته است. بخش سوم که در مورد اصول حاکم بر واکنش اجتماعی در قبال جرایم منافی عفت می‌باشد نیز، به دو فصل تقسیم شده است که در فصل اول، اصل امر به معروف و نهی از منکر و در فصل دوم، اصل کیفرزدایی مورد بررسی قرارگرفته است.

بخش نخست:
مفاهیم، خصایص و مستندات جرایم منافی عفت

فصل اول: مفاهیم مقدماتی
مفاهیم مقدماتی شامل مفاهیم اصلی و مرتبط می‌باشد. مفاهیم اصلی، مفاهیمی هستند که ارتباط مستقیم با موضوع تحقیق داشته و شامل مفاهیمی مانند اصول و جرایم منافی عفت می‌شود که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به زنا، لواط، مساحقه، قوادی و…اشاره نمود.
مفاهیم مرتبط به طور مستقیم در عنوان تحقیق به کار نرفته اند ولی بی‌ارتباط با موضوع مطروحه نمی باشند همانند سیاست کیفری، جرایم جنسی و جرم‌انگاری
مبحث اول: مفاهیم اصلی
در این مبحث تعریف اصول و جرایم منافی عفت، اقسام جرایم منافی عفت که به دو دسته جرایم منافی عفت مستوجب حد و جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر تقسیم می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار اول: اصول
اصول واژه‌ای عربی و جمع اصل است در لغت نامه‌های عربی «اصل» را قواعدی که احکام مبتنی بر آنهاست معنا کرده‌اند1.
در لغت نامه‌های فارسی «اصل» به معنای ریشه، بن و بنیاد2 و «اصول» به معنای پایه‌ها، قواعد و قوانین3 آمده است.
معنای اصطلاحی اصول چندان از معنای لغوی آن فاصله نگرفته است و بیشتر نویسندگان که درصدد تعریف اصول رشته‌های مختلف علمی برآمده‌اند به تعریف لغوی آن پای بند بوده‌اند.
یکی از نویسندگان اصول را چنین تعریف می‌کند: «مقصود از اصول، قانون‌ها و ضوابطی است که به حوزه عملکردها نظر دارد که خود، بی واسطه یا با واسطه از مبانی دینی نشات می گیرد4.»
یکی از حقوقدانان در تعریف اصول جرم‌انگاری چنین می‌نویسد: «مراد از اصول، پایه‌های اساسی جرم انگاری است که بر مبنای مورد تایید در هر نظریه استوارند، ملاک ها یا قاعده‌هایی‌اند که ستون‌های اساسی نظریه جرم‌انگاری را شکل داده و روشن می‌کنند که قانونگذاران با باور به آن مبانی، چه ملاک‌هایی را باید رعایت کنند5».
گفتار دوم: جرایم منافی عفت
در توضیح منافیات عفت چنین گفته‌اند: « ارتکاب امور جنسی شرم‌آور در عرف یک جامعه بدون مواقعه و یا شروع در آن6» شایان ذکر است که تعریف مذکور معنای خاصی از این اعمال است و در معنای عام، امور جنسی منتهی به مواقعه یا شروع به آن را هم شامل می‌شود. نویسنده دیگری استنباط خود را از جرایم منافی عفت اینگونه بیان می‌کند:«روابط جنسی نامشروع زن و مرد تا حدی که مواقعه نباشد و اعمال و رفتار موافق محرمات شرعی و زشتی‌های اخلاقی و مخالف معیارها و مقررات شرعی و هنجارهای اجتماعی را گویند7»
از حاصل جمع تعاریف یاد شده به این نتیجه می‌رسیم که جرم منافی عفت، رفتارهای منتهی، به آمیزش جنسی یا غیر آن است که به دلیل تعارض با ارزش‌هایی چون پاکدامنی و پارسایی مورد عنایت مقنن واقع شده و از طریق راه‌یابی به گردونه‌ی حقوق کیفری مشمول مجازات گردیده است. از ایرادات وارد بر مقنن که در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی آمده است این است که تنها به ذکر نام عفت اشاره نموده است. همچنین نحوه نگارش به نحوی است که مخاطب را دچار تردید می‌کند که آیا مقصود قانون‌گذار جرایم منافی عفت بوده است و وصف عمومی تنها به اخلاق بر می‌گردد یا باید آن را به واژه‌ی عفت هم تسری داد. ظاهراً قانون‌گذار مفهوم عفت و عفت عمومی را به فهم عرف واگذار کرده است که متاسفانه به دلیل تنوع برداشت های شخصی نتیجه‌ای جز تشتت تعاریف و نظرات در برنخواهد داشت.
بند اول: تعریف جرایم منافی عفت
«جرایم منافی عفت» ترکیبی اضافی است که از کنارهم قرارگرفتن سه واژه، جرایم، منافی، و عفت ایجاد شده است.

«جرایم» واژه‌ای عربی و جمع جرم است و در لغت گناه، خطا و بزه8 ترجمه شده است. «منافی» در لغت به معنای طرد کننده و نیست کننده و مخالف9 آمده است. «عفت» را باز ایستادن از حرام، پارسایی کردن، پاکدامنی و پرهیزگاری10 معنا کرده‌اند. عفت را اعتدال و میانه‌روی در شهوت11 هم ترجمه کرده‌اند که به نظر می‌رسد این معنا صحیح‌تر است.
به نظر می‌رسد در سیاست جنایی اسلام، جرایم منافی عفت را می‌توان خروج قوه شهوت از حد اعتدال تعریف کرد. حد اعتدال این قوه، ارتباط جنسی زن و شوهر است و هرگونه ارتباطی غیر از این، رفتار منافی عفت تلقی می‌شود.
قانون مجازات اسلامی فقط در ماده 637 عبارت «عمل منافی عفت غیر از زنا» را به کار برده است. در این ماده تعریفی از عمل منافی عفت غیر از زنا ارائه نشده و تقبیل و مضاجعه به عنوان مصادیقی از این جرایم مطرح شده‌اند. با توجه به عدم ارائه تعریف از سوی قانون‌گذار تعریف‌های مختلفی از این جرایم صورت گرفته است.
برخی از نویسندگان این جرایم را به جرایم منافی عفت مستلزم حد وجرایم منافی عفت مستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده تقسیم کرده‌اند و به توضیح مصادیقی که در این دو دسته قرار می‌گیرند پرداخته‌اند12. ولی تعریفی از این جرایم ارائه نداده‌اند تا در مواردی که در رابطه با منافی عفت بودن عملی تردید وجود دارد بتوان به آن مراجعه کرد.
به نظر بعضی دیگر، جرایم منافی عفت اعمال ناروای جنسی هستند که در شرع و قانون برای آنها مجازات خاصی تعیین شده است این جرایم به سه دسته تقسیم می‌شوند: جریحه‌دار کردن عفت عمومی (انجام عمل منافی عفت در ملاعام)، هتک عفت (انجام عمل جنسی بدون مواقعه) و هتک ناموس (ارتکاب امور جنسی که منجر به مواقعه شود)
ویژگی مثبت این تعریف این است که به ممنوعیت عمل از سوی قانون‌گذار اشاره کرده است ولی به نظر می‌رسد جریحه‌دار کردن عفت عمومی را نمی‌توان یکی از اقسام جرایم منافی عفت دانست. عملی ممکن است هم منافی عفت باشد و هم عفت عمومی را جریحه‌دار کند که در این صورت به موجب ماده 638 قانون مجازات اسلامی قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شود.
عده‌ای جرایم منافی عفت را امور جنسی می‌دانند که در عرف جامعه شرم‌آور است و ممکن است برای مواقعه و یا شروع در آن باشد یا نباشد. اگرچه این تعریف نسبت به سایر تعریف‌ها کامل‌تر به نظر می‌رسد اما علاوه بر شرم‌آور بودن عمل در عرف جامعه جرم‌انگاری آن از سوی قانون‌گذار نیز لازم است. با در نظرگرفتن نقاط تعریفی که مطرح شد، جرایم منافی عفت در نظام حقوق ایران را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: «هرگونه رابطه جنسی دو جنس مخالف خارج از علقه زوجیت و رابطه دو جنس موافق که ممکن است مواقعه یا از مقدمات آن باشد و یا فراهم کردن امکان رابطه های مذکور برای دیگران که در قانون برای آنها مجازات تعیین شده است13.»
بند دوم: اقسام جرایم منافی عفت
جرایم منافی عفت به دو دسته جرایم منافی عفت مستوجب حد و جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر تقسیم می شوند که به تعریف و بررسی هریک از آنها پرداخته می‌شود.
الف: جرایم منافی عفت مستوجب حد
در حدود شرعی، موضوع هر حدی و نوع جرم آن کاملاً مشخص شده، دارای تعریف مشخص بوده، نوع عقوبت‌های حدی مشخص شده‌اند از این رو حاکم شرع نمی‌تواند از آن محدوده پا را فراتر بگذارد و یا کوتاهی نماید. در قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان حدود پنج نوع جرم منافی عفت ذکر شده است که عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی، و قذف که به تعریف چهار نوع اول آن پرداخته می‌شود.
زنا یکی از شنیع ترین اعمالی است که انسان مرتکب آن می‌شود. در قانون مجازات اسلامی 1370 زنا اینگونه تعریف شده است. «زنا عبارتست از جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او حرام است اگرچه دردبر باشد، در غیر موارد و طی شبهه» و درقانون مجازات اسلامی 1392 تعریف ارائه شده به این صورت است: «زنا عبارتست از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد و طی به شبهه نیز نباشد.» زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیزآگاه باشد.
همجنس گرایی، عملی برخلاف فطرت است و هرچه با فطرت همخوانی نداشته باشد، تاثیر سو دارد، یعنی نه تنها فاعل و مفعول با این عمل به آرامش نمی‌رسند، بلکه بر تحیر وسرگردانی آنها افزوده می‌شود. یکی از روابطی که امروزه در مجامع مختلف مورد بحث و ارزیابی قرارگرفته است، همجنس بازی است. همجنس بازی مردان، لواط و همجنس بازی زنان، مساحقه نام دارد.
از نظر فقه اسلامی، لواط شنیع‌ترین و زشت‌ترین عمل انسانی است. بیشتر مردان قوم لوط، مرتکب این عمل می‌شدند به گونه‌ای که می‌توان آنها را مجرم حرفه‌ای یا به عادت دانست و قبل از نزول عذاب بارها از طرف پیامبرشان نهی شده بودند. حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر اینصورت 100 ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.
در روایات اهل بیت مساحقه زنای اکبر نامیده شده و مرتکب آن را مورد لعن و نفرین خداوند، فرشتگان واولیای الهی دانسته‌اند. سحق در لغت به معنای مالیدن و کوبیدن14 است. در اصطلاح فقها سحق عبارت از آن عملی است که دو زن با همدیگر انجام می‌دهند، یعنی فرج خود را به فرج دیگری می‌مالند و از این طریق اطفا شهوت می‌کنند. به بیان دیگر همان کاری را که دو مرد با همدیگر در لواط انجام می‌دهند، دو زن نیز با همدیگر انجام می‌دهند، منتها با این تفاوت که در دو مرد مساله و لوج و دخول است، اما در دو زن و لوج و دخول در کار نیست15. مجازات مرتکب آن 100 تازیانه است.
استمتاع جنسی از ران دیگری، به مانند مالیدن آلت تناسلی به آن را تفخیذ می‌گویند. در قانون مجازات اسلامی 1370 تعریفی در این مورد ارائه نشده بود ولی در قانون مجازات اسلامی جدید، قانون‌گذار تعریفی را بیان نموده است:«تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است»حد تفخیذ برای هریک 100 تازیانه است.
قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است. حد قوادی برای مرد 75 ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر 75 ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‌شود و برای زن فقط 75 ضربه شلاق است.
ب: جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر
در تعزیرات سنجش بزه ارتکابی و تعیین نوع و مقدار مجازات متناسب، به نظر و صلاحدید حاکم بستگی دارد همچنین در کم و کیف هر مجازاتی، حال بزهکار از نظر توانایی وی باید رعایت شود گرچه در مواردی میزان تعزیرات مشخص شده اما غالباً این امر به حاکم جامعه اسلامی سپرده شده است.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده مقررات ویژه‌ای درباره جرایم منافی عفت انشا نموده است. فصل هجدهم این بخش به جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص یافته است. به موجب ماده 637 ق. م. ا: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.»
و در ماده 638 آمده است: «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74ضربه شلاق محکوم می‌گردد.»
1- روابط نامشروع مادون زنا
روابط نامشروع مادون زنا رفتاری است که برخلاف زنا به حد آمیزش جنسی نمی‌رسد ولی با پاکدامنی و عفت فرد منافات دارد و زمینه مناسبی برای نزدیک شدن ب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع منافی عفت، جرایم منافی عفت، کرامت انسان، کرامت انسانی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع سیاست کیفری، منافی عفت، هرزه نگاری، جرایم جنسی