منبع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، توسعه تجارت سیار، رگرسیون، ضریب تاثیر

دانلود پایان نامه ارشد

ئه می‌گردد :

نمودار 4-10 : مدل تحلیل عاملی تاییدی توسعه تجارت سیار با ضرایب غیر استاندارد

مطابق خروجی نرم‌افزار AMOS برای آزمون مدل تاییدی توسعه تجارت سیار، متغیر 21 که متغیر مرجه نیز می‌باشد دارای بیشترین ضریب رگرسیونی از عامل خود (توسعه تجارت سیار) است. به عبارتی این متغیر که توسط محقق به عنوان مرجع در سنجش متغیر مکنون توسعه تجارت سیار نیز فرض شده بود، بیشترین بار سنجش و اندازه‌گیری متغیر مکنون توسعه تجارت سیار را به خود اختصاص داده است. همچنین متغیر q23 با بار عاملی 909/0 نسبت به سایر متغیرهای مشاهده شده در این رده دارای بارعامل کمتری است.

بارهای عاملی مذکور در مدل تجارت سیار در این مرحله مورد بررسی معناداری قرار می‌گیرند. نتایج در جدول زیر ارائه می‌گردد :

جدول 4-19 : نسبت بحرانی و سطح معناداری

Estimate
S.E.
C.R.
P
Label
q21

Factor_6
1.000

q22

Factor_6
.971
.073
13.290
***

q23

Factor_6
.909
.070
12.994
***

q24

Factor_6
.910
.074
12.341
***

با استدلال مشابه قسمت‌های قبل، مشاهده می‌شود که تمام بارهای عاملی معنی دار هستند، این معنی داردی در سطح اطمینان 95% و سطح خطای 05% (P-Value=0/05) هستند که مقداره آماره t برای تمامی بارهای عاملی بالاتر از 96/1 و سطح معنی‌داری نیز کم‌تر از 05/0 می‌باشد. بنابراین رابطه متغیرهای مشاهده شده با متغیر مکنون توسعه تجارت سیار مورد تایید است. در گام بعدی به بررسی شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری می‌پردازیم .
با مراجعه به شاخص‌های برازش و قضاوت در مورد مقادیر این شاخص‌ها مشاهده می‌شود که برای دو شاخص مقتصد کای اسکوئر نسبی و شاخص RMSEA (که از اهمیت فوق‌العاده‌ای در برازش مدل برخوردارند) مقدار آنها در ناحیه قابل قبول قرار ندارد. نتایج مربوط به این دو شاخص در جداول زیر ارائه می‌گردد :
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
8
15.857
2
.000
7.929
Saturated model
10
.000
0

Independence model
4
532.935
6
.000
88.822

RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
.134
.078
.199
.008
Independence model
.479
.445
.514
.000

همانگونه که نتایج نشان می‌دهند مقدار آماره کای اسکوئر نسبی (CMIN/DF) با مقدار 929/7 و شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب (RMSEA) با مقدار 134/0 خارج از ناحیه مطلوب و مجاز هستند. اما باتوجه به اینکه مقادیر آنها نزدیک به مقادیر مجاز است؛ لذا، برای بهبود این شاخص‌ها و برازش مناسب مدل براساس شاخص‌های بهبود پیشنهاد شده به بررسی و اصلاح مدل با آزاد کردن پارامترهای ثابت می‌پردازیم. نتایج در جدول زیر ارائه می‌گردد .
جدول 4- 20 : شاخص‌های برازش متغیر مکنون توسعه تجارت سیار
شاخص برازش
مشخصه
مقدار
دامنه مطلوب
نتیجه
مجذور کای
x^2/df
008/0
0 تا 5
تایید
ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب
RMSEA
000/0
0/08
تایید
ریشه میانگین مربعات باقیمانده
RMR
000/0
0/05
تایید
نیکویی برازش
GFI
000/1
0/ 9
تایید
شاخص نیکویی برازش اصلاح شده
AGFI
000/1
0/85
تایید
شاخص برازش هنجار شده ( بنتلر ـ بونت )
NFI
000/1
0/90
تایید
شاخص برازش تطبیقی
CFI
000/1
0/ 90
تایید

همانگونه که مشاهده می‌شود تمام شاخص‌ها در اثر اصلاح مدل با بهبود شاخص‌ها مواجه شد که نشان از برازش مناسب دارد.
نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی که کای اسکوئر نسبی خوانده می در جدول فوق مقدار 008/0 گزارش شده است و نشان از وضعیت مطلوب برای مدل است.
• مقدار NFI یا شاخص برازش هنجار شده بنتلر-بونت بدست آمده مقدار 000/1 می باشد که با توجه به مقدار استاندارد 9/0 که حد مطلوب این شاخص می باشد، مدل با توجه به این شاخص از برازش مطلوبی برخوردار است.
• مقدار IFI یا شاخص برازش افزایشی بدست آمده مقدار 000/1 می باشد که این شاخص به برازش مطلوب مدل اشاره دارد.
• مقدار CFI یا شاخص برازش تطبیقی بدست آمده مقدار 000/1 می باشد که این شاخص به برازش مطلوب مدل اشاره دارد.
• مقدار RMSEA یا ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد بدست آمده مقدار 000/0 می باشد که با توجه به مقدار استاندارد کمتر از 08/0 ، مطلوب می باشد. در مجموع باتوجه به مقادیر بدست‌آمده برای شاخص‌های برازش می‌توان مدل اندازه‌گیری توسعه تجارت سیار را مورد تایید قرار داد.

4-4 بررسی مدل‌ ساختاری تحقیق
در تحقیق حاضر از 5 متغیر به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر توسعه تجارت سیار استفاده کردیم که در مجموع می‌توان گفت مدل ساختاری شامل 5 متغیر بیرونی (مستقل) و یک متغیر درونزا (وابسته) است. مدل ساختاری زیر نیز براساس متغیرهای مذکور در مدل مفهومی در محیط نرم‌افزار آموس مورد بررسی و آزمون قرار می‌گیرد تا از این طریق ضریب تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی و آزمون قرار گیرد. بنابراین روش مورد استفاده برای آزمون فرضیات تحقیق استفاده از روش تحلیل مسیر می‌باشد. این روش دارای برتری‌هایی نسبت به روش‌های معمولی تحلیل رگرسیون است. در این روش ضرایب رگرسیونی بتاهای استانداردی هستند که تاثیر یک متغیر مستقل را بر متغیر وابسته در حضور دیگر متغیرها بررسی می‌کند. نرم‌افزار AMOS با استفاده از امکان آزمون مدل‌های ساختاری به صورت ترسیمی (به منظور آزمون فرضیات تحقیق) این امکان را به محقق می‌دهد که بتواند روش تحلیل مسیر را در بین متغیرهای مستقل و وابسته بکار برد. مدل مسیر برای تحقیق حاضر در دوحالت تخمین پارامترهای غیر استاندارد و استاندارد ارائه می‌گردد :

نمودار 4-11 : مدل ساختاری تحقیق در حالت تخمین غیر استاندارد

در این نمودار های مسیر متغیرهای مستقل (عوامل تاثیرگذار بر توسعه تجارت سیار با مشخصه‌های (F1,F2,F3,F4,F5) بکار رفته‌اند. همچنین متغیر درون‌زای تحقیق (توسعه تجارت سیار) با عنوان Tejarat در نمودارهای مسیر در حالات استاندارد و غیر استاندارد مشخص هستند. متغیر بیرونی e نیز مربوط به خطای ساختاری مدل می‌باشد و عواملی غیر از متغیرهای تاثیرگذار مذکور (F1,F2,F3,F4,F5) در مدل هستند که بر توسعه تجارت سیار تاثیر می‌گذارند. که واریانس این خطا در مدل غیر استاندارد مقدار 41/0 برآورد شده است.

نمودار 4-12 : مدل ساختاری تحقیق در حالت تخمین استاندارد

در جدول زیر ضرایب رگرسیونی استاندارد برگرفته‌ از نمودار مسیر در حالت استاندارد ارائه می‌گردد. از این جدول در بخش آزمون فرضیات استفاده خواهیم کرد :
جدول 4-21 : ضرایب رگرسیونی استاندارد مدل ساختاری تحقیق

جهت مسیر

ضریب رگرسیونی استاندارد
Tejarat

F1
/0202
Tejarat

F2
/0049
Tejarat

F3
/0214
Tejarat

F4
/0111
Tejarat

F5
/0215

در ادامه تحلیل‌های این بخش ابتدا معنی‌داری ضرایب رگرسیونی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در جدول زیر ضرایب رگرسیونی غیر استاندارد و سطح معنی‌داری برای هریک ارئه می‌گردد گه یکی از جداول مبنا برای رد یا تایید فرضیات تحقیق است :
جدول 4-22 : بررسی معنی‌داری ضرایب رگرسیونی مدل ساختاری تحقیق

Estimate
S.E.
C.R.
P
Label
Tejarat

F1
.240
.057
4.170
***

Tejarat

F2
.058
.055
1.063
.288

Tejarat

F3
.319
.073
4.392
***

Tejarat

F4
.148
.066
2.259
.024

Tejarat

F5
.161
.036
4.412
***

داوری : براساس خروجی نرم‌افزار AMOS چنانچه مقدار آماره t سطح بحرانی (C.R.) بیشتر از مقدار عددی 96/1 باشد و سطح معنی داری (P-Value) از 05/0 کمتر باشد آنگاه نتیجه می‌گیریم که بارعاملی (ضریب رگرسیونی) اختلاف معنی‌دار با مقدار صفر دارد. برای مدل فوق و ضرایب رگرسیونی (غیر استاندارد) برای تاثیر عامل‌های F1,F3,F4,F5 بر متغیر توسعه تجارت سیار (عامل Tejarat) مقدار آماره t از 96/1 بیشتر بوده و سطح معنی‌داری (P-Value) نیز از 05/0 کم‌ترمی باشد. لذا تاثیر عامل‌های مذکور بر توسعه تجارت سیار مثبت و معنادار است، اما تاثیر عامل دوم (F2) بر توسعه تجارت سیار باتوجه به مقدار سطح بحرانی و سطح معنی‌داری معنادار شناخته نشد که در جدول فوق نمایان است.
توجه : مدل ساختاری فوق در دسته‌بندی مدل‌هایاندازه‌گیری در معادلات ساختاری از دسته مدل‌های رگرسیونی قرار دارد. در این مدل‌ها تعداد پارامترهای برآورد شده با تعداد کل پارامترهای یک مدل رگرسیونی برابری می‌کنند و نتیجه این فرآیند صفر شدن درجه آزادی مدل و مقدار آماره کای اسکوئر است. که این نوع مدل‌ها در معادلات ساختاری به مدل‌های اشباع شهرت دارند. مطلب عنوان شده از جدول زیر برگرفته از خروجی مدل است :
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
21
Number of distinct parameters to be estimated:
21
Degrees of freedom (21 – 21):
0

CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
21
.000
0

Saturated model
21
.000
0

Independence model
6
167.043
15
.000
11.136
همانگونه که نتایج نشان می‌دهند مقدار آماره کای اسکوئر (CMIN) برای مدل‌ ساختاری تحقیق در حالت اشباع است (تطبیق سطر اول و دوم جدول) که این مدل‌ها طبق نطریه ری‌کف و مارکولیدیز (2002) نیازی به بررسی شاخص‌های برازش برای تایید مدل ندارند و نیاز به آزمون نیست. لذا مدل برازش یافته فرض می‌شود و مورد تایید است.
در گام بعد با استفاده از نتایج روش‌های آماری در بخش استنباطی به تصمیم‌گیری در مورد تایید یا رد فرضیات می‌پردازیم.

4-4 بررسی فرضیات تحقیق
در این بخش با استفاده از نتایجی که از روش‌های مختلف آماری به دست آمد به بررسی فرضیات تحقیق می‌پردازیم. نتایج همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته نشان داد که داده‌ها برای انجام روش معادلات ساختاری و نتیجه‌گیری براساس روش تحلیل مسیر مناسب هستند. از اینرو جهت آزمون فرضیات تحقیق (بررسی تاثیر عوامل پنج‌گانه بر توسعه تجارت سیار) نتایج را در جدول زیر خلاصه کرده‌ایم. این نتایج مطابق جداول 4-21 و 4-22 و نمودارهای 4-11 و 4-12 می‌باشند.
جدول 4-31 : بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از معادلات ساختاری
جهت مسیر
ضریب تاثیر (ضریبرگرسیون)

سطح معنی داری
P-Value
سطح بحرانی
t-Value
نتیجه فرض
توسعه روند اجتماعی توسعه تجارت سیار
/0202
0/000
4/170
تأیید
توسعه تکنولوزی جدید توسعه تجارت سیار
/0049
0/288
1/063
رد
قیمت منطقی خدمت توسعه تجارت سیار
/0214
0/000
4/392
تأیید
عوامل تقاضا توسعه تجارت سیار
/0111
0/024
2/259
تأیید
محتوای جذاب توسعه تجارت سیار
/0215
0/000
4/412
تأیید

تاثیر متغیر توسعه روندهای اجتماعی بر توسعه تجارت سیار دارای ضریب تاثیر 20% است که بادرنظر گرفتن مقدار سطح بحرانی آماره t و سطح معنی داری (P-Value) نتیجه می گیریم این ضریب تاثیر مثبت و معنادار است.
تاثیر متغیر توسعه تکنولوژی‌های جدید بر توسعه تجارت سیار دارای ضریب تاثیر 05% است که بادرنظر گرفتن مقدار سطح بحرانی آماره t و سطح معنی داری (P-Value) نتیجه می گیریم این ضریب تاثیر معنادار شناخته نمی‌شود، زیرا؛ سطح معنی‌داری این ضریب رگرسیونی (288/0) بیش از حد مجاز (05/0) است.
تاثیر قیمت منطقی خدمات بر توسعه تجارت سیار دارای ضریب تاثیر 21% است که بادرنظر گرفتن مقدار سطح بحرانی آماره t و سطح معنی داری (P-Value) نتیجه می گیریم این ضریب تاثیر مثبت و معنادار است.
تاثیر متغیر عوامل تقاضا بر توسعه تجارت سیار دارای ضریب تاثیر 11% است که بادرنظر گرفتن مقدار سطح بحرانی آماره t و سطح معنی داری (P-Value) نتیجه می گیریم این ضریب تاثیر مثبت و معنادار است.
تاثیر متغیر محتوای جذاب بر توسعه تجارت سیار دارای ضریب تاثیر 5/21% است که بادرنظر گرفتن مقدار سطح بحرانی آماره t و سطح معنی داری (P-Value)

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی تاییدی، میانگین مجذورات Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، تلفن همراه، توسعه تجارت سیار، فناوری اطلاعات