منبع مقاله درمورد نشانه شناسی، برجسته سازی، اولویت بندی، تحلیل محتوای کیفی

دانلود پایان نامه ارشد

گفته هاي ثبت شده از مصاحبه شوندگان، بحثها و گفتگوها، اصول مربوط به مشاهدات، نوارهاي ويدئويي، اسناد و …) .
6-7-3- برجسته سازی :
برجسته سازی بیانگر یکی از تأ‌ثیرات قدرتمند رسانه ها است. توانایی رسانه ها در اینکه به ما بگویند ، که چه مواردی مهم و قابل توجه هستند . برجسته سازي ، فراگردي است كه طي آن رسانه هاي جمعي ، اهميت نسبي موضوعات مختلف را به مخاطب انتقال مي دهند. هر چه رسانه ها اهميت بيشتري به موضوع يا رويداد بدهند، مخاطبان اهميت بيشتري براي آن قائل مي شوند.
7-7-3- نشانه شناسی :
خاستگاه تاریخی نشانه‌شناسی را به آگوستین قدّیس نسبت داده‌اند؛ زیرا او میان نشانه‌های طبیعی، نشانه‌های قراردادی و كاركرد نشانه‌ها نزد انسان و حیوان، تمایز قائل شد. اگرچه می‌توان نشانه‌شناسی را تا زمان ارسطو و افلاطون ردیابی كرد؛ ولی نام نشانه‌شناسی را جان‌لاك ) 1632 – ۱۷۰۴) مطرح نمود و به شناختی كه هم به مفاهیم ذهنی و هم درعین حال به نشانه‌های مربوط به ارتباط میان انسان‌ها بپردازد، اطلاق كرد.
ظهور نشانه‌شناسی به‌عنوان رشته‌ی علمی را مدیون چالرز سندرس پیرس (1914-1839) هستیم.
8-7-3- عناصر خبری :
منظور از عناصر خبری ، همان عناصر شش گانه که ، چه ، کی ، کجا ، چگونه و چرا است که در واقع تشکیل دهنده اصلی بدنه خبر هستند و در اخبار مختلف تعداد و میزان اهمیت این عناصر متفاوت است و هر شبکه با توجه به مقتضیات و نیازهای خود ، برخی از این عناصر را برجسته ترکرده و مانور بیشتری بر روی آنها می دهد.
9-7-3- نحوه بیان خبر :
منظور شیوه ای است که گویندگان خبر باتوجه به سیاست های شبکه و تا اندازه ای سلایق شخصی و موضوع و
میزان اهمیت خبر ، برای اعلام خبرها بکار می گیرند. نحوه بیان خبر می تواند بصورت رسمی یا با لحن عامیانه باشد.
10-7-3- چیدمان اخبار :
چیدمان اخبار در هر بخش خبری ، ترتیب چینش خبرها با توجه به درجه اهمیت ، به روز بودن و سیاست های کاری و مدیریتی شبکه است .
11-7-3- حالات چهره :
در هنگام خوانش اخبار توسط گوینده خبر، ممکن است با توجه به محتوای خبر و یا براساس ارزشهای خبری موجود در متن خبر و یا براساس درجه اهمیت خبر از جهت جذابیت برای شبکه ، مخاطب و… ، حالات خاصی درچهره گوینده پدیدار می شود . از جمله این حالات ، حالت تعجب با بالا بردن ابروها و گشاد شدن حلقه چشم و یا ابراز شادمانی از طریق حالات لب و دهان و چشم است و یا نزدیک شدن چشم ها و ابروها در هنگام تاسف از نمونه های دیگر است.
12-7-3- لحن بیان خبر :
با توجه به سیاست های کاری و مدیریتی هر شبکه تلویزیونی ، نوع نگاه و زاویه دید شبکه نسبت به اخبارمتفاوت می شود. لحن بیان می تواند مثبت ، منفی و یا خنثی باشد. در اینجا منظور لحن محتوایی و نهفته در شیوه بیان اخبار و میزان انتشار اطلاعات و گزینش اطلاعاتی خاص ، برای اعلام است . لحن بیان در مقایسه اخبار دو شبکه متفاوت با رویکردهای متفاوت خود را نسان می دهد . لحن موجود در بیان یک خبر می تواند برای یک شبکه با توجه به سیاست های موجود مثبت و همان لحن برای شبکه مخالف ، منفی تلقی شود.
8-3- قابلیت اعتماد1
اعتبار ، پايايي و عينيت ، ملاك هايي هستند كه براي ارزيابي كيفيت تحقيق در پارادايم تحقيق متعارف اثبات گرايان استفاده مي شود. همانند يك روش تفسيري، تحليل محتواي كيفي ، از سنت اثبات گرايانه در فرضيه هاي اصلي ، اهداف تحقيق و فرآيندهاي استدلالي متفاوت مي باشد. بنابراين باعث ايجاد ملاك متعارف نامناسب براي قضاوت نتايج تحقيق مي گردد. براي سازماندهي اين فضا، لينكلن و گوبا ( 1985 ) ، چهار معيار براي ارزيابي كار تحقيقي تفسيري ايجاد كردند : اعتبار پذيري ، انتقال پذيري ، قابليت اطمينان و تائید پذيري اعتباراشاره دارد به ” ارائه مناسب ساختارهاي دنياي اجتماعي تحت مطالعه” لينكلن و گوبا (1985)، يكسري فعاليت هايي كه به بهبود بخشيدن اعتبار در نتايج تحقيقتان كمك مي كند، را ارائه مي كنند: تماس طولاني با محيط پرورش ، مشاهده ي مستمر، بررسي از زواياي مختلف، تحليل موارد منفي، بررسي كردن تفاسير در مقابل داده هاي خام ، تبادل نظر با همتايان و كنترل از سوي اعضا. براي ارتقاي اعتبار تحليل محتواي كيفي محققان نه تنها نياز به طراحي استراتژي هاي جمع آوري داده ها ،كه قادر به درخواست كردن مناسب عرضه ها مي باشد دارند،بلكه همچنين نيازمندطراحي فرآيندهاي واضح (شفاف) براي رمزگذاري كردن وترسيم نتايج از داده هاي خام مي باشند.
انتقال پذيري اشاره به سبط فرضيه ي كاري محقق وارد كه مي تواند در مفهوم ديگري بكار گرفته شود. فراهم آوردن يك شاخص انتقال پذيري وظيفه محقق نيست و تا اندازه اي او براي ايجاد مجموعه داده ها وتوضيحات، مسئول مي باشد كه به اندازه كافي ارزشمند مي باشد، بنابراين ديگر محققان قادر به قضاوت كردن در مورد انتقال پذيري يافته ها براي موقعيت ها و محيط هاي متفاوت مي باشند.
قابليت اطمينان اشاره به پيوستگي فرايند داخلي و روشي كه محقق براي تغيير شرايط در پديده به خود اختصاص مي دهد، دارد.
قابليت تائید، اشاره به گسترش مشخصه هاي داده ها دارد همانگونه كه توسط محقق ثابت نگه داشته شده است، مي تواند بوسيله كساني كه نتايج تحقيق را مي خوانند و باز بيني مي كنند ، تائید شود.
تكنيك اصلي براي برقراري قابليت اطمينان و قابليت تائید از طريق رسيدگي فرآيند ها و يافته هاي محقق مي باشد. قابليت اطمينان بوسيله ي بررسي كردن ثبات فرايند هاي مطالعه و قابليت تائید توسط سنجيدن انسجام داخلي و دروني ما حصل تحقيق، يعني، داده ها، يافته ها، تفاسير و پيشنهاد ها صورت مي گيرد. عناصري كه مي تواند در اين رسيدگي ها مورد استفاده قرار گيرد شامل داده هاي خام، يادداشتهاي دامنه، نكته هاي تئوري، راهنماي رمز گذاري، نكات فرآيند و غيره مي باشد. فرآيند رسيدگي داراي 5 مرحله است: پيش ثبت كردن، تعيين توانايي رسيدگي، توافق رسمي، اعتماد پذيري( قابليت اطمينان و تائید ) و مذاكرات.
دراین پژوهش اخبار بخش های خبری مورد مقایسه دریک بازه زمانی مشخص ضبط و پیاده شده و بدون هرگونه سوگیری و جهت گیری متعصبانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته است . با نظر استاد راهنما شیوه مناسب برای انجام این تحقیق ، تحلیل محتوای کیفی همراه با نشانه شناسی در نظر گرفته شده و زیر نظر ایشان مراحل تحقیق به انجام رسید. روند پژوهش ، استفاده صحیح از روش تحقیق مورد استفاده و شیوه دستیابی به اطلاعات وهمچنین پیاده کردن یافته های تحقیق زیر نظر اساتید محترم راهنما و مشاور بدقت کنترل گردیده و صحت انجام کار و نتایج حاصله به تائید اساتید راهنما و مشاور رسیده است .

فصل 4 : یافته های تحقیق
1-4- چیدمان و اولویت بندی اخبار در دوشبکه
2-4- بررسی اخبار شبکه یک و شبکه من و تو (1)
3-4- تحلیل مقایسه ای اخبار مشترک دو شبکه
4-4- تحلیل مقایسه ای تفاوت های بخش های خبری
دو شبکه
5-4- خلاصه ای از مهمترین یافته های تحقیق
6-4- پاسخ به سوالات تحقیق

1-4- چیدمان2 و اولویت بندی اخبار
1-1-4- شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران
الف- شروع اخبار با اعلام 3 الی 4 عنوان اصلی خبرتوسط گوینده بخش خبری است.اولویت با مهمترین خبر روز داخلی یا خارجی است( بیشتر اخبار مهم و روز جهانی در اولویت قرار دارند) همچنین اولویت اهمیت اخبار ، به ترتیب اهمیت شخصیت های سیاسی و دینی است که در خبر حضور دارند.
ب- در ادامه تشریح و تفسیرعناوین اصلی اخبار همراه با گزارشهای تصویری و مصاحبه با شخصیتهای سیاسی و مذهبی ، کارشناسان و مردم می باشد. همچنین در مورد اخبار خارجی همراه با گزارشها و برقراری ارتباط زنده با خبرنگاران اعزامی به محل است.
ج- بخش بعدی ، مروری دیگر بر عناوین اصلی خبری این بخش خبری است .
د- پس از مرور عناوین اصلی ، دیگر عناوین خبری بر اساس اولویت های ذکر شده در قبل ، به تشریح و همراه با گزارشهای تصویری و مصاحبه پخش می گردد. بیشتر حجم این بخش از اخبار مربوط به اخبار و رخدادهای داخلی کشور می شود. تعداد عناوین خبری در این بخش معمولابیشتر از عناوین اصلی است . این بخش از اخبار گاهی در برخی از بخش های خبری بصورت متمرکز و یکجا و گاهی بصورت چند بخش کوتاه در لابلای اخبار عنوان می گردد.
ه- اخبار کوتاه قسمت بعدی بخش های خبری شبکه یک سیما را شامل می شود . تعداد اخبار کوتاه معمولا بین 5 تا 9 خبر است که بصورت تیتر وار بر روی تصاویر مربوط به همان خبر درج و توسط گوینده خبر نیز اعلام می گردد.
و- پیش بینی وضعیت هوای کشور در روزهای آینده بصورت درج بر روی تصویر و یا همراه با توضیحات کارشناس هواشناسی حاضر در استودیوی خبر بر روی نقشه های ماهواره ای است .
ز- مهمترین عناوین خبرهای ورزشی ایران و جهان ، قسمت بعدی بخش خبری را تشکیل می دهند. این بخش نیز همراه با تصاویر مسابقات ورزشی و مصاحبه می باشد.
ح- تاریخ روز ( شمسی ، قمری و میلادی) و اوقات شرعی ، معمولا پیش از پایان بخش خبری در این قسمت اعلام می گردد. در بخش خبری ساعت 14 ، تاریخ و اوقات شرعی همان روز و در بخش خبری ساعت 21، تاریخ و اوقات شرعی فردا ، برروی صفحه درج وتوسط گوینده خبراعلام می شود.
ط- در پایان بخشهای خبری ساعت 14 و 21 شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران ، بار دیگر عناوین اصلی بخش خبری توسط گوینده خبر ، بازگو می شود.
2-1-4- شبکه من و تو (1)
الف- شروع اخبار معمولا با اعلام 4تا 5 عنوان اصلی اخبار است (هرکدام توسط یکی از گویندگان و خبرنگاران برنامه)
ب- پس از اعلام عناوین اصلی هریک از گویندگان خبری را که خود اعلام کرده تشریح می کند و با گرداننده بخش خبری آنرا باز و به کند و کاو در زوایای مختلف آن می پردازند. در برخی روزها نیز عناوین اصلی بدین صورت مطرح نمی شوند بلکه هر عنوان خبری که اعلام می گردد بلافاصله توضیحات تکمیلی ، تفسیرها و گزارشهای مربوط به آن نیزدر همان لحظه مطرح می شوند.
ج- معمولا پس از عناوین اصلی و تشریح کامل آنها ، چند عنوان خبری دیگر نیز همراه با گزارش و تفاسیر مربوطه مطرح می شوند . گاه نیزاین عناوین خبری در لابه لای عناوین اصلی مطرح می شوند. در برخی از بخشهای خبری نیز تنها به همان چند عنوان خبری که در ابتدای برنامه مطرح شده و شرح و تفصیل آنها بسنده می شود.
2-4- بررسی اخبار شبکه یک سیما و شبکه من وتو (1)
1-2-4- مقدمه
کدگذاری روزها و بخش های خبری و اخبار مربوط به هر بخش خبری به صورت مجزا صورت گرفته ومستقل از عنوان بندی فصول پایان نامه است . جداول مربوط به کدگذاری اخبار در روزه و بخشهای خبری شبکه های مورد مطالعه در ذیل آمده است .

جدول 1-4- نام و کد شبکه ها

نام شبکه

کد شبکه

شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی

2-2-4

شبکه من وتو (1)

3-2-4

جدول 2-4- کد روز و بخش های خبری شبکه یک

روزهای هفته و تاریخ

نام بخش خبری

کد بخش خبری
شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی
شنبه 7/8/90

بخش خبری ساعت 14

1

بخش خبری ساعت 21

2

یکشنبه 15/8/90

بخش خبری ساعت 14

3

بخش خبری ساعت 21

4

دوشنبه 23/8/90

بخش خبری ساعت 14

5

بخش خبری ساعت 21

6

چهارشنبه 2/9/90

بخش خبری ساعت 14

7

بخش خبری ساعت 21

8

چهارشنبه 9/9/90

بخش خبری ساعت 14

9

بخش خبری ساعت 21

10

پنج شنبه 17/9/90

بخش خبری ساعت 14

11

بخش خبری ساعت 21

12

جدول 3-4- کد روز و بخش های خبری شبکه من وتو (1)

روزهای هفته و تاریخ

کد
اتاق خبر ، شبکه من وتو (1)
شنبه 7/8/90

1

یکشنبه 15/8/90

2

دوشنبه 23/8/90

3

سه شنبه

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد تحلیل محتوا، نشانه شناسی، روش تلفیقی، تحلیل های کمی Next Entries منبع مقاله درمورد نظام سرمایه داری، صهیونیستی، رژیم صهیونیستی، خیرین مدرسه ساز