منبع مقاله درباره شورهای اسلامی، رضایت گردشگر، گردشگری مذهبی، کشورهای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

جنس……………………………………………………………………………………………………………………… 81
شکل(4-4): پاسخگویان از نظر سن…………………………………………………………………………………………………………………………… 82
شکل(5-4): اشتغال پاسخگویان………………………………………………………………………………………………………………………………… 83
شکل (6-4): وضعیت تاهل پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………………………… 83
شکل(7-4): تحصیلات پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………………………… 84
شکل(8-4): درآمد ماهانه پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………….. 84
شکل (9-4): تعداد سفر گردشگران……………………………………………………………………………………………………………………. 86
شکل (10-4): مدت اقامت گردشگران……………………………………………………………………………………………………………….. 6 8
شکل(11-4): نوع سفر……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86
شکل(12-4) هدف از سفر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
شکل(13-4): انتظارات /عملکرد محیط و جاذبه مقصد……………………………………………………………………………………………… 89
شکل(14-4): انتظارات /عملکرد دسترسی مقصد………………………………………………………………………………………………………. 90
شکل(15-4): انتظارات /عملکرد تسهیلات و خدمات مقصد……………………………………………………………………………………… 91
شکل (16-4): انتظارات /عملکرد تصویر از مقصد…………………………………………………………………………………………….. 94
شکل(17-4): توزیع تمایلات رفتاری آینده گردشگران عتبات عالیات……………………………………………………………………….. 96

مقدمه
گردشگری مذهبی به عنوان یکی از مهمترین زیرمجموعههای صنعت بزرگ و متنوع گردشگری جهانی از جایگاه ویژهای در رشد اقتصادی کشورها برخوردار است. به طوریکه در دهههای اخیر گردشگری دینی در اکثر کشورهای جهان در حال افزایش میباشد و علاقه فراوان مردم به خاطر بازدید از این اماکن به مذاهب و ادیان بیشتر شده است (کاویانفر،8:1386).
با توجه به تأثیر شگرف گردشگری در زمینههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع امروز، باید با نظری بلند و مدیریتی عالمانه، آگاهانه و با برنامهریزی درست، در جهت گسترش آن تلاش کرده و آثار منفی آن را به حداقل رسانید. بنابراین یکی از روشهای سنجش کارایی خدمات و تسهیلات موجود در یک ناحیه ارزیابی نظر بهرهبرداران و استفادهکنندگان از این خدمات یا به عبارت بهتر رضايتمندي گردشگران میباشد (فنی و همکاران،35:1391).
رضايتمندي گردشگران يكي از مهمترين عوامل رقابتي و بهترين شاخص براي تضمين رشد سودهاي آني محسوب ميشود. امروزه بسياري از مراكز، اركانها و سازمانها ميزان رضايت گردشگران را به عنوان معياري مهم براي سنجش كيفيت كار خود قلمداد ميكنند و اين روند همچنان در حال افزايش است (قلیپور سلیمانی،1387 :3 ).
رضایت گردشگران باعث میشود تا این احساس رضایت در تمایل آنان به بازگشت و تداوم مسافرت به مقصد، از یک سو و تشویق و ترغیب دوستان و آشنایان به دیدار از شهر مقصد مؤثر واقع شود و به این ترتیب موجبات تداوم و پایداری گردشگری و رونق اقتصادی در منطقه موردنظر شود (فنی و همکاران،35:1391).
کشور عراق یکی از مهمترین پایگاههای مذهبی جهان تشیع که دارای توانمندیهای گردشگری با کارکردهای مذهبی _ فرهنگی ارزشمند در سطح ملی و بینالمللی میباشد، ورودگردشگران مذهبی ایرانی به کشور عراق میتواند آثار شگرفی در زمینههای مختلف از جمله اقتصادی _ اجتماعی از خود به جا گذارد ، اما کسب آثار مثبت و مطلوبیتها زمانی امکانپذیر است که بستر مناسب آن یعنی نهادهای مدنی و زیر ساختهای اجتماعی نیز فراهم شده باشد. یکی از مهمترین مسائلی که هر نهاد متولی پذیرش گردشگر یا زائر با آن مواجه است، شناسائی و ارزیابی رضایت گردشگران از محصول ارائه شده است .
بنابراین پژوهش حاضر ضمن تدوین یک چارچوب تئوریک برای ماهیت محصول مقاصد گردشگری در کشور عراق، سنجش رضایت گردشگران از محصول گردشگری کشور عراق را با استفاده از مدل HOLSAT انجام خواهد داد.
1-1-بيان مسئله
گردشگری یکی از سریعترین صنایع در حال توسعه در اقتصاد جهانی است. اهمیت این صنعت به قدری است که تنها صنعت نفت و صنایع خودرو از آن بالاتر میباشند (اوبرت1 ،5:2002). علیرغم این واقعیت که صنعت گردشگری بخشی از تاریخ بشر است و از دوران باستان رایج بوده است، پویایی و رشد آن تنها در نیمه دوم قرن بیستم آغاز شده است. در حالی که در دهه 1950 حدود 25 میلیون نفر جزء گردشگری بینالمللی قرار گرفتند در سال 2009 تعداد آنها به بیش از 800 میلیون نفر که در برخی از منابع این آمار 930 ملیون نفرمیباشد (سازمان جهانی گردشگری2 ،22:2010).
در واقع صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع جهان که نقش عمدهای در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها و توسعه اقتصادی آنها دارد از سوی کارشناسان، دانشمندان، مدیران و برنامهریزان اقتصادی کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. صنعت توریسم عمدتاً از دو جهت حائز اهمیت بسیار است. اولا موجبات آشنایی ملل با دیگر فرهنگها، نژادها، اقوام، سرزمینها، گویشها را فراهم مینماید، و ثانیا دیگر کشورهای مختلف جهان در سایه برخورداری از امکانات گوناگون و جاذبههای متنوع در صدد جلب گردشگران هستند (گوهریان ،1384 :25).
توريسم مذهبي3 يكي از رايجترين اشكال گردشگري در سراسر جهان است كه سابقهي آن به قرون و اعصار گذشته مرتبط ميگردد. مدارك و اسناد تاريخي موجود از تمدنهاي كهن بينالنهرين، مصر، ايران، هند، چين و غیره نيز آثار و قراين بر جاي مانده از روزگار پيش از تاريخ حكايت از سفرهاي زيارتي انسان هاي متعددي دارد كه از ديرباز به منظور انجام فرايض ديني و مذهبي مسير هاي طولاني را جهت زيارت طي ميكردند. البته منظور این نیست که توریسم مذهبی_زیارتی فقط مخصوص مسلمانان و کشورهای اسلامی است. این نوع گردشگری، زیارت در تمام ادیان و مذاهب را شامل میشود. در کشورهای اسلامی نیز جاذبههای دیگر گردشگری، جاذبههای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و انسان ساخت وجود دارد و گردشگران مسلمان هم با انگیزههایی به جز زیارت سفر میکنند (حاج غلامرضایی ،1376: 54-53).
جاذبههای مذهبی، زیارتگاهها و اماکن مقدس هر ساله تعداد زیادی از گردشگران را به سوی خود جذب میکنند، تاسیسات اقامتی و پذیرایی این نوع از گردشگری مانند مسافرخانهها و زائرسراها با توجه به بافت اجتماعی– فرهنگی و عقیدتی گردشگران و جامعه میزبان دارای ویژگیهای خاص خود است که در هر کشوری از تنوع بسیار بالایی برخوردار میباشد (رضوانی، 1386 : 19)
توريستهای مذهبي، گردشگران فرهنگي هستند كه براي زيارت اماكن، آثار، يادمان مذهبي، انجام اعمال مذهبي و ديني، ترويج و آموزش و گذران اوقات فراغت به مكانها و مراكز مذهبي سفر ميكنند. مردم با توجه به مذهبی که دارند به مکانهای مختلف جهت مقاصد زیارتی سفر میکنند. امروزه گردشگری مذهبی با همه اجزاء و گونههای مختلف آن، به سبب ویژگیهای ساختاری و کارکردی خاص، توانسته خود را در متن گردشگری جهانی جای دهد و بر اساس برآوردی این نوع گردشگری 26% از کل جریانهای گردشگری جهان را به خود اختصاص داده است (رحیم پور ،1379: 2 ).
نكته  قابل توجه در اين زمينه اين است كه گردشگری مذهبی تنها شکلی از اشکال گردشگری میباشد که بر موانع آب و هوایی غلبه مینماید. “سینگ “یکی از نظریهپردازان این صنعت در این زمینه میگوید: “به نظر میرسد روحیه ادیسه بر موانع آب و هوایی غلبه مینماید. بدین ترتیب با تغییرات فصل و تحولات آب و هوایی مشاهده میشود که تعداد توریسم و بازدید از شهرها و مراکز مذهبی دچار تغییر نمی شود.” و اينكه برای این نوع گردشگر، تنها مقصد حائز اهمیت نیست. تجربه او از همان ابتدای ترک مبدا آغاز میشود و تمام مسیر و وقایعی را که در طول مسیر با آن مواجه میشود دربر میگیرد (میرا4،11:2004).
از دیدگاه اسلام و قرآن،گردشگری نه تنها برای زیارت و سیاحت بلکه برای مشاهده دیگر جوامع وآشنایی با دیگر فرهنگها و فرهنگ غنی اسلامی اهمیت بسیار زیادی دارد. در خصوص گردشگری دو مساله در اسلام حائز اهمیت است. اولا گردشگری و سیر و سیاحت در پهنهی گیتی و مشاهدهی آثار صنع و آشنا شدن با فرآوردههای جوامع بشری و ملل مختلف که آن هم از آثار صنع الهی محسوب میشود. ثانیا جلب گردشگران به کشورهای اسلامی موجب میشود تا از نزدیک با فرهنگ اصیل و تمدن دیر پای اسلامی آشنا شوند .سفرهای زیارتی در بین مسلمانان از اهمیت بیشتری نسبت به سایر مذاهب برخوردار است. در این مورد سفر به مکه معظمه از دلایل قوی این ادعا است. همه ساله میلیونها مسلمان از کشورهای مختلف دنیا جهت زیارت خانه خدا به مکه سفر میکنند: سفر های زیارتی به مکه بدون تردید یکی از بزرگترین رخدادها در تاریخ مسلمانان است (معرفت ، 1376 :23 ).
رضايتمندي گردشگران5 يكي از مهمترين عوامل رقابتي و بهترين شاخص براي تضمين رشد سودهاي آني محسوب ميشود. امروزه بسياري از مراكز، اركانها و سازمانها ميزان رضايت گردشگران را به عنوان معياري مهم براي سنجش كيفيت كار خود قلمداد ميكنند و اين روند همچنان در حال افزايش است. رضايت گردشگران زماني به دست ميآيد كه فرايندهاي مناسب به گونهاي طراحي شوند كه خدمات ارائه شده توقعات و انتظارات گردشگر را بر آورده نمايد. در رضايتمندي گردشگران هماهنگي ادارات و سازمان هاي متولي و مرتبط با اين صنعت براي فراهم نمودن امكانات لازم و جلب رضايت گردشگر به منظور بازديد مجدد است. تحقيقات سازمان جهاني گردشگري و ديگر مطالعات نشان ميدهد كه تبليغات براي توسعه اين صنعت در هر كشور يا منطقه ضروري است يعني براي جلب گردشگران به يك منطقه بايد قابليتهاي گردشگري آن منطقه به افراد شناسانده شود ( قلیپور سلیمانی،1387 :3 ).
همچنین محصول گردشگری یک مقصد، شامل پنج جزء، محیط و جاذبههای مقصد، تسهیلات و خدمات مقصد، دسترسی مقصد، تصویر از مقصد و هزینههای مصرفکننده است. کیفیت یک محصول یا کالا از مهمترین عوامل رضایتمندی مشتریان است که در موسسات خدماتی تحت تاثیر متغییرهای گوناگون قرار میگیرد (زیویار و همکاران ،1391: 186-173 ).
امروزه رضایت مشتری را میتوان به عنوان جوهره موفقیت در جهان رقابتی درنظر گرفت (زیویار و همکاران 1391: 186-173) موضوع افزایش رقابت در صنعت جهانی گردشگری سبب شده است تا از مدیران هتلها و ادارات دولتی به دنبال جستجوی راهبردهای جدید برای افزایش گردشگران داخلی و خارجی باشند. رسیدن به این هدف با بهبود کیفیت که آینده گردشگران در گرو آن است د

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره گردشگری مذهبی، رضایت گردشگر، رضایت گردشگران، محصول گردشگری Next Entries منبع مقاله درباره رضایتمندی، رضایت گردشگر، رضایت گردشگران، گردشگری مذهبی