منبع تحقیق درمورد فرسایش خاک، استان لرستان، تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

گرادیانت‌هاي شیب، انواع کاربرد زمین، میزان پوشش گیاهی و میزان فرسایش خاک طبقه بندی شده. کاهش در سرعت فرسایش خاک 11/2% در طول یک دوره 3 ساله بعد از حفاظت خاک وجود دارد. مقایسه شدت فرسایش خاک بین قبل از فرسایش و بعداز فرسایش مشخص مي‌کند که فرسایش خاک به طور آشکار تقلیل یافته و اندازه گیری کاملا موثر بوده است.
مهدی فر و طالبی (1385) مطالعه ای با عنوان بررسی مشخصات کمي‌کیفی و خصوصیات رویشگاهی دارمازو ( (Quercus infectoria Oliv به منظور شناخت خصوصيات رويشگاهي گونه دارمازو انجام داده. نتايج حاصل نشان ميدهد كه مساحت رويشگاه اين گونه در منطقه 5751 هكتار بوده. پراكنش آن از ارتفاع 1200 تا 2400 متر از سطح دريا مي باشد كه در محدوده ارتفاعي 1200 تا 2000 متر از سطح دريا منطقه مورد مطالعه تشكيل تيپ داده و از 2000 تا 2400 متر به صورت پراكنده در منطقه حضور دارد. بافت خاك رويشگاه مورد مطالعه متوسط (لومي)، نسبتاً سنگين (لومي رسي) تا سنگين (رسي) مي باشد و اسيديته آنها از 4/7 تا 8 متغير است كه نشان دهندة آهكي بودن اين خاكها مي باشد. ماده آلي در خاك نسبتاً خوب است. درمجموع جهت هاي شمالي و فرمهاي دره و دامنه در محدوده ارتفاعي 1200 تا 1600 متر بالاتر از سطح دريا رويشگاههاي مناسبي از نظر خصوصيات كمي و كيفي درختان دارمازو هستند. از نظر خصوصيات کیفی نیز مشخص شد که بهترین وضعيت شاخه دهي (درختان بدون شاخه) در فرم دامنه (6/74 % ) و در طبقه ارتفاعي 1200تا 1600 متر (7/73 %) قرار دارند.
طالبی و همکاران (1385) در مطالعه ای تحت عنوان بررسي نياز رويشگاهي و برخي خصوصيات كمي و كيفي بلوط ايراني (Quercus brantii Lindl) در جنگلهاي استان چهارمحال و بختياري، در سه منطقه جنگلي فلارد لردگان، سرخون اردل و چري بازفت استان چهار محال و بختياري كه بلوط ايراني (Quercus brantii Lindl) گونه غالب جنگلهاي آن است انجام دادند. در ابتدا تيپ هاي جنگلي كه بلوط عنصر اصلي آن بود مطالعه شد. سپس سه منطقه شمال غرب، غرب و جنوب غرب كه گسترشگاه اصلي بلوط ايراني در استان (مناطق ذكر شده) مي باشند، انتخاب و در هر منطقه 12 قطعه نمونه 10 آري در فرمهاي مختلف زمين (يال، دامنه و دره) و جهتهاي جغرافيايي اصلي (شمالي، جنوبي، شرقي و غربي) انتخاب شدند. در مجموع 36 قطعه نمونه پياده شد و خصوصيات رويشگاهي منطقه، خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك و مشخصات كمي و كيفي درختان در هر قطعه نمونه مطالعه شدند. نتايج نشان دادند كه بلوط ايراني گونه اي نورپسند است كه بيشترين حضور را در جهت جغرافيايي جنوب غربي با ارتفاع 1800 تا 2000 متر بالاتر از سطح دريا نشان مي دهد. pH خاك مناطق مطالعه شده بين 72/7 در سطح تا 85/7 در عمق نوسان داشته و ميزان ازت كل و ماده آلي نسبتاً خوب و شوري خاك ناچيز است. بيشتر درختان بلوط مورد بررسي شاخه زاد بوده (بين 6/78 تا 2/84 درصد) كه به طور متوسط هر پايه 4 تا 5 جست توليد مي كند. اين موضوع دخالت شديد انسان را در منطقه نشان مي دهد. قطر برابر سينه و ارتفاع درختان بلوط به ترتيب بين 8/13 و 0/19 سانتيمتر و بين 3/4 و 2/5 متر در فرمهاي مختلف زمين نوسان مي كند.
پناهی و همکاران (1385) در مطالعه ای تحت عنوان بررسي کمي‌و کیفی توده‌هاي طبیعی اوجا در جنگل جلگه ای نور، جهت بررسی‌هاي کمي‌و کیفی ابتدا با روش نمونه برداری انتخابی 6 قطعه نمونه بزرگ دایره ای به مساحت 4/0 هکتار در منطقه برداشت کرده و مهم ترین فاکتورهای کمي‌و کیفی درختان اوجا را اندازه گیری و ثبت کردند. همچنین تجدیدحیات در هر قطعه نمونه بزرگ (5 قطعه دایره ای به شعاع 1 متر) مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج حاصله درختان اوجا درختانی سالم، تنه ای خوش فرم، سیلندریک و بدون قوس و عاری از هرگونه صدمه و خسارت با شاخه دوانی عادی بودند. فرم تاج اکثر درختان متقارن و شاداب بوده است. متراکم ترین طبقه ارتفاعی برای نهال‌هاي اوجا طبقه 5 – 0 سانتیمتر بوده است. خاک لومي‌رسی تا رسی با PH قلیایی – کمي‌آهکی و غنی از مواد آلی و ازت بوده است. در نتیجه بررسی‌هاي انجام شده کیفیت روبشگاه مطلوب تعیین گردیده است.
شیخ الاسلامي‌و احمدی (1386) تحقیقی تحت عنوان مطالعه رويشگاه گونه لرگ fraxinifolia(Lam.)Spach) (Petrocarya در جنگل ماشلك نوشهر انجام دادند. نتايج اين بررسي در رويشگاه هاي مورد مطالعه نشان ميدهد كه لرگ در شرايط محيطي ويژهاي انتشار دارد. در مناطق مسطح در كناره جوي ها گستره خاصي ازپراكنش لرگ مشاهده گرديد. نتايج كلي نشان ميدهد لرگ گونه ايست كه در خاكهاي كم عمق و نيمه عميق با عناصر غذايي متوسط رويش دارد. در اكثر رويشگاه ها خاك داراي بافت رسي لومي تا رسي شني بوده و اسيديته خاك از اسيدي ضعيف تا قليايي نوسان دارد. در مجموع تنها يك درصد كل درختان لرگ در مناطق مورد مطالعه داراي پوسيدگي بوده، 17 درصد درختان غير شاغولي و باقي درختان داراي تنه شاغولي ميباشند. 20 درصد درختان داراي دوشاخگي بوده و سهم درختان بدون شاخه 16 درصد مي‌باشد. و تنها 9 درصد درختان داراي تاج نامتقارن ميباشند. لرگ همه ساله در بين زادآوري كف جنگل وجود داشته و هم بصورت دانه زاد و هم شاخه زاد تجديد حيات صورت ميگيرد. گونه هاي همراه درختي شامل ممرز، توسكا، بلوط، انجيلي، پلت و خرمندي است، كه پراكنش گونه هاي توسكا و پلت نسبت به ساير گونه ها به علت شرايط مشابه رويشي بيشتر ميباشد.
زاهدی پور و همکاران (1386) در مطالعه ای تحت عنوان بررسي پراكنش و خصوصیات کمي‌و کیفی رویشگاه‌هاي پسته وحشی استان مرکزی (کوه سقز)، ضمن بررسي دقيق خصوصيات رويشگاه، خصوصيات كمي و كيفي درختان از قبيل تعداد درخت در هكتار، ارتفاع درختان، قطر تاج بزرگ و كوچك، ارتفاع تنه، قطر تنه، نوع فرم رويشی، شادابي و سلامت تنه و تاج و ساير ويژگيها در منطقه كوه نظر كرده شهرستان ساوه را مورد بررسي قرار دادند. نتايج حاصله از اين تحقيق نشان مي دهد كه محدوده ارتفاعی پراکنش درختان 1845 – 2030 متر از سطح دریا بوده، تعداد درختان 70 – 100 اصله در هکتار و میانگین ارتفاع آنها برابر 81/3 متر بوده که حداکثر ارتفاع 5 متر مي‌باشد. از طرفی ارتفاع تنه درختان 19/1 متر و میانگین ارتفاع تاج نیز برابر 69/2 متر بوده است. میانگین قطر برابر سینه 7/16 سانتیمتر و میانگین ارتفاع قطر تاج بزرگ و کوچک به ترتیب 56/4 و 93/2 متر است که 33% آن بصورت شاخه زاد مي‌باشد. تعیین میزان شیب و جهت‌هاي جغرافیایی محدوده پراکنش نیز از نتایج بسیار مهم این طرح مي‌باشد.
کرد و همکاران (1386) در در مطالعه ای تحت عنوان بررسی کمي‌وکیفی گونه‌هاي جنگل کاری شده پارک طبیعت پردیسان (شهر تهران)، آماربرداری به صورت تصادفی سیستماتیک و با شدت 3/1 درصد در شبکه آماری 100 × 150متر و قطعات نمونه دایره ای شکل 2 آری انجام دادند. در بررسی کمي‌پارامترهایی همچون قطر برابرسینه، قطرتاج، ارتفاع درخت و طول تاج اندازه گیری و سپس نمودار پراکنش قطر و ارتفاع ومنحنی ارتفاع ترسیم شد. بررسی کیفی نیز شامل ارزیابی فرم تاج و شادابی درختان و فرم تنه و درصد زنده مانی بود . در تجزیه و تحلیل داد ه ها جهت بررسی مشخصه‌هاي کمي‌از تجزیه واریانس و آزمون دانکن استفاده شد . نتایج این بررسی نشان مي‌دهد که گونه‌هاي سوزنی برگ خصوصاً کاج تهران دارای بیشترین رویش قطری و ارتفاعی بوده وگونه اقاقیا کمترین میزان رویش را داشته است. از نظر شادابی (سلامت تاج) کلیه گونه ها دارای وضعیت مناسبی هستند به طوری که در بین پهن برگان گونه عرعر با 1/69 درصد شادابی و در بین سوزنی برگان گونه کاج تهران با 3/83 % شادابی از بیشترین میزان سلامت تاج برخوردارند . به لحاظ زنده مانی گونه اقاقیا و سرونقره ای با 9/89 درصد بیشترین و گونه کاج با 80 درصد کمترین میزان را دارا مي‌باشند.
سهرابی و همکاران (1387) مطالعه ای تحت عنوان بررسي خصوصيات رويشگاهي و جنگل‌شناسي توده لرگ در شول آباد استان لرستان انجام دادند. اين تحقيق به‌منظور شناخت ويژگيهاي رويشگاهي و جنگل شناسي يك توده استثنايي لرگ “Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach ” موجود در استان لرستان انجام شده است. در اثر محدود بودن عرصه تحت پوشش گونه ياد شده پس از نقشه‌برداري و تهيه نقشه رويشگاه، آماربرداري از مشخصه‌هاي كمي و كيفي بصورت صددرصد انجام شد. در بررسي به‌عمل آمده مشخص شد كه شرايط اقليمي رويشگاه لرگ در شول‌آباد نيمه‌مرطوب سرد و محل استقرار اين توده تراس كوچك رودخانه‌اي با بافت خاك لوم رسي(Clay Loam) و 5/7 = pH است كه به مرور زمان در اثر ته‌نشيني رسوبات آن به‌وجود آمده است. درختان در حاشيه رودخانه دائمي مستقر شده‌اند و سنگ بستر آن داراي سازند آهكي است. حداقل و حداكثر قطر درختان لرگ به ‌ترتيب 2 و 128 سانتي‌متر، ميانگين رويش قطري سالانه‌ درختان اين توده برابر با 8/3 ميلي‌متر و موجودي سرپا در توده مورد مطالعه برابر 5/389 سيلو در هكتار تعيين شد. حداكثر و حداقل ارتفاع درختان لرگ در رويشگاه به ترتيب 28 و 3/2 متر و ميانگين ارتفاع براساس رابطه لوري (Lory) برابر 1/19 متر برآورد شد. پس از ترسيم منحني پراكنش تعداد در طبقات قطري مختلف، شكل نمودار حالت کاهنده و مشابه جنگلهاي ناهمسال نامنظم تشخيص داده شد. تجديد حيات درختان لرگ به‌طور متوسط برابر با 15226 اصله در هكتار بوده است. در ارزيابي فرم رويشي توده از نظرمنشأ مشخص شد كه 58 درصد درختان شاخه‌زاد و 42 درصد دانه‌زاد هستند و ميزان تاج پوشش توده ياد شده نيز بين 90 تا 100 درصد تعيين گرديد.
ابراهیم زاده و همکاران (1388) مطالعه ای را تحت عنوان ترکیب روغنی اسانس و فعالیت آنتی اکسیدانی لرگ انجام دادند که نتایج بررسی ها نشان داد بر اساس فنل بالاتر و کل فلاونوئید در برگ ها، فعالیت آنتی اکسیدانی بالاتری در عصاره برگ مشاهده شد. علاوه بر این، ترکیب شیمیایی اسانس برگ محاسبه شد. ترکیب عمده اکسید bisabolol (6/23 % ) بود. ترپن ها و مونوترپن ترکیبات عمده در اسانس برگ مي‌باشد. حضور این ترکیبات ممکن است به دلیل فعالیت آنتی اکسیدانی خوبی از عصاره برگ باشد.
فلاح چای و همکاران (1388) مطالعه ای تحت عنوان بررسي برخي از خصوصيات رويشي گونه بنه Pistacia mutica F.&M. در جنگلهاي منطقه ماه پرويز ياسوج انجام دادند. دراین کار اندازه گيري كمي شامل تعداد در هكتار، ارتفاع درخت، قطر تاج، قطر برابر سينه، حجم و … همچنين اندازه گيري كيفي شامل وضعيت تاج، فرم گونه، درصد اختلاط گونه ها و كيفيت تنه و تاج درختان انجام شد. نتايج حاصله نشان مي دهد با توجه به تنكي جنگل هاي منطقه مورد مطالعه، درختان با ارتفاع بالا مشاهده نمي شود. در اين منطقه دامنه ارتفاعي درختان دانه زاد 5 الي 10 متر و شاخه زادها بين 2 تا 8 متر مي باشد. اندازه گيري قطر برابر سينه درختان نمونه نشان مي دهد كه بيشترين تعداد درختان در كلاسه قطري بين 10 تا 30 سانتي متري پراكنش دارند. از نظر تاج پوشش و تراكم درختان جنگلي، بيشترين تراكم تاج پوشش مربوط به تيپ بلوط- بنه با 9/83 اصله در هكتار و كمترين تراكم مربوط به تيپ بنه- بادام كوهي با 8/41 اصله در هكتار ميباشد. در مجموع تنه درختان كوتاه و داراي انشعابات زياد و در درختان بلوط به شكل جست گروه و فاقد ارتفاع بلند هستند. اكثر درختان مصرف هيزمي داشته و فاقد مصارف تجارتي و صنعتي مي باشند.
آقاخانی و همکاران (1388) در مطالعه ای تحت عنوان بررسي كمي و كيفي ذخيره گاه جنگلي شهرستان تفرش (مطالعه موردي ذخيره گاه جنگلي بنه فرك) براي بررسي پوشش گياهي منطقه و با توجه به مساحت 20 هكتاري عرصه از روش آماربرداري 100 % استفاده نموده و مشخصه هاي كمي و كيفي مثل شكل درخت، فرم رويشي، ارتفاع درخت، تعداد جست، متوسط قطر تاج (در دوجهت)، قطر برابر سينه، وضعيت درخت، درجه سرخشكيدگي، نوع آفت و درجه آفت زدگي را بررسي و اندازه گيري نمودند. طبق نتايج به دست آمده تعداد كل پايه هاي درختي برابر با 2017 اصله ( 1248 دانه زاد و 769 اصله شاخه زاد) و متوسط تعداد در هكتار برابر با 101 اصله است. متوسط مساحت تاج پوشش 6/892 متر مربع و درصد تاج پوشش در هكتار

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد فرسایش خاک، دریای خزر، استان ایلام Next Entries منبع تحقیق درمورد گیاه شناسی