منبع تحقیق درمورد رفتار انسان، آداب و رسوم، صاحب نظران، توسعه شهر

دانلود پایان نامه ارشد

تغييرات از چند جهت بر زندگي طبقه کارگر تأثير گذاشت:اول نوسانهاي اقتصادي در دهه 1960 سبب نزديکي طبقه کارگر به طبقه متوسط گرديد.دوم-روند توسعه شهري در دهه هي پنجاه وشصت ميلادي که به گسست در انسجام محيط هاي اجتماعي انجاميد.علاوه بر اين هوراک به تغيير در خود ورزش نيز اشاره مي کند:در فراين نوسازي،ورزش از شکل سنتي با خاستگاه طبقاتي ملهم از طبقه کارگر به شکل مدرن با ويژگي هايي مانند تسلط رسانه ها،نمايش بين المللي و تجاري شدن تغيير يافت.اين تغيير در درازمدت سبب شد تماشاگران که خود را عضوي از باشگاه تلقي مي کردند،از صحنه خارج شوند.شکل گيري خرده فرهنگ هاي جوانان را مي توان به مثابه واکنش به تناقض هايي دانست که در بسياري از سطوح با نوسازي فوتبال سنتي همراه بود(هوراک،1991 :534)
گزارش تحقيقي کينگ9 درباره حوادث خشونت آميز قبل از برگزاري مسابقه فوتبال بين دو تيم منچستر يونايتد و گالاتاسراي ترکيه که موضوع رساله دکتراي وي مي باشد از جمله تحقيقات ديگري است که در اين رابطه به به انجام رسيده است.اين مسابقه در چارچوب رقابت هاي قهرماني باشگاه هاي اروپا در سوم دسامبر993 در شهر استانبول ترکيه برگزار شد.شب قبل از برگزاري بازي بين ترک هاي محلي و طرفداران تيم منچستر در هتل تامسا-محل اقامت انگليسي هاي طرفدار منچستر-درگيري هايي درگرفت که در نهايت با دخالت پليس ضد شورش خاتمه يافت.کينگ تحليل خود از حادثه هتل تامسا را با تلفيق نظريه بورديو در مورد نقش عاملان اجتماعي در کنش،با الگوي بازنگري شده نقاط اشتعال وادينگتون درباره آشوب و بي نظمي اجتماعي ارائه کرده است.تحليل کينگ اين است که کنش متقابل اجتماعي نتيجه اجتناب ناپذير قواعد تجويز شده نيست،بلکه عمل اجتماعي حاصل هدايت راهبردي آگاهي هاي اجتماعي است و به هيچ وجه اجتناب ناپذير نيست.کينگ نتيجه مي گيرد که رويارويي خشونت آميز در هتل تامسا با در نظر گرفتن يک سابقه تاريخي خاص محتمل بود.آگاهي ملي و تأکيد بر خصلت مردانگي نزد برخي طرفداران منچستر و وضعيت سياسي و موقعيت ايدئولوژيک دولت ترکيه و برخي از شهروندانش.اما اين شرايط نيز نمي توانست عامل خود به خودي وقوع رويداد مذکور باشد،بلکه اين رويداد نتيجه يک عمل اجتماعي پيچيده اي بود که با توجه به سابقه تاريخي در مورد روابط دو گروه طرفداران،انها را در موضعي خصمانه ولي فراتر از هر گونه نيت خاص فردي به رويارويي با يکديگر کشاند.از نظر کينگ حادثه هتل تامسا از تصورات طرفداران منچستر درباره هويت ملي و مردانگي شان الهام گرفت.آگاهي هاي تاريخي که در چنين مواردي خشونت را تشديد مي کرد،از طريق تفسيرهاي طرفداران از خشونت بازتوليد شده بود.پس از اين واقعه براي حدود يک سال طرفداران منچستر در شعارهاي خويش سرودهاي ضد ترکي به کار مي بردند(کينگ،1995)
کليفورد استوت10 و جف پيرسون11 (از محققان دانشگاه ليورپول انگلستان).در تحقيقي که درسال(2005). با عنوان”منعيات فوتبال” به سفارش پليس عمومي انگلستان انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که رفتار پليس در قبال تماشاگران در بروز اوباشگري فوتبال نقش بسيار مهم و تعيين کننده اي دارد زيرا هم هواداران را از صحنه ي آشوب و درگيري دور مي کند و هم محرک آنان است(استوت،2005).
رامون اسپايچ12 از دانشگاه آمستردام هلند در تحقيقي که در سال (2006). با عنوان جنبه هاي خشونت هولوگانيسم در بين تماشاگران فوتبال انجام داد به اين نتيجه رسيد که اوباشگري و رفتارهاي ونداليست تماشاگران فوتبال تحت تاثير شش عامل اصلي شکل مي گيرد. از جمله هيجان زدگي و برانگيختگي هيجاني خوشايند، ايجاد هويت مردانه و خشن، هويت يابي هاي منطقه اي و محلي، مديريت فردي و جمعي شهرت، ايجاد احساس همبستگي و تعلقو قدرت و خودمختاري (اسپايچ، 2006).
ون و همکارانش13(2001) به بررسي رفتارهاي خشونت آميز تماشاگران فوتبال پرداخته اند یافته هاي آنان نشان مي دهد که آشوب ها زائيده ی فعاليت هاي جمعي جوانان براي وجود و کسب موفقيت ظاهري در مقابل رقباست.اين حوادث بيشتر جنبۀ جنجالي و خشونت هاي بدون درگيري فيزيکي دارد و کمتر سبب آسيب ديدگي و صدمات فيزيکي و زدوخورد هاي آشکار مي شود(کاظمي و دوستان،103:1386)
دال لاگو14(1994) از جمله پژوهشگراني است که تحقيق در مورد هواداران فوتبال در ايتاليا که به تيفوسي ها شهرت دارند را بر عهده داشته است.دال لاگو با الهام از نظريه پيتر مارش معتقد است فوتبال از طريق مجموعه خاصي از نمادها و واژگان خاص کلامي به طرفداران هويت مي بخشد.اين امر امکان تقسيم بندي جهان اجتماعي طرفداران فوتبال به دو جبهه دوستان و دشمنان را ممکن مي سازد.دال لاگو ورزشگاه هاي محل برگزاري مسابقات را بسيار فراتر از يک محيط فيزيکي مي داند.و تأکيد مي کند که اکثر رفتارهاي اجتماعي آلتراها در ورزشگاه ها آيين گونه هستند و به شکل حرکات،هجوم ها و شعارهاي نمادين صورت مي گيرند.اما وضعيت ها و شرايطي نيز وجود دارند که در آن نزاع هاي واقعي امکان وقوع دارد.به نظر دال لاگو هنگامي که جنگ و دعوا خارج از ورزشگاه رخ مي دهد،بيشتر امکان منجر شدن به خشونت واقعي را پيدا مي کند.وي با تأکيد بر ويژگي هاي ورزش فوتبال سه عامل را محرک رفتارهاي خاص طرفداران آن معرفي کرد:نخست اينکه فوتبال به طرفدارانش اجازه مي دهد که عميقترين احساسات خود را نسبت به بعضي نمادها و قراردادهاي زباني نشان دهند که اين موضوع زمينه اي براي ايجاد تقسيمات اجتماعي و از جمله تقسيم طرفداران به گروه هاي دوست و دشمن مي شود.دوم اينکه فوتبال مسابقه اي ساده بين دو تيم نيست،بلکه از ديد طرفداران،مسابقۀ فوتبال فرصتي براي نبرد تشريفاتي است.چنين تشريفات و رسومي ممکن است در موقيت هاي خاص و پيش بيني نشده اي به زد و خوردهاي بدني مبدل شود.علت سوم به نظر لاگو اين است که ورزشگاه مکاني است براي بازي،نه حظور افراد،در حالي که از ديدگاه طرفداران بازي،ميدان مسابقه نمادي است که در آن نبردهايي بين گروه دوست و دشمن انجام مي گيرد(لاگو،1994 :86)

مباني نظري
خشونت در ورزش خاص فوتبال نيست و خشونت فوتبال نيز به منطقه ي جغرافيايي خاص يا فرهنگي ويژه اي محدود نمي شود اما از آنجا که خشونت و پرخاشگري پديده هايي رواني و اجتماعي هستند که در محيط هاي جمعي و هيجان آور امکان تجلي پيدا مي کنند و فوتبال نيز بيش از ديگر ورزش ها زمينه ساز چنين محيطي به شمار مي رود خشونت در فوتبال بيش از رشته هاي ورزشي ديگر تجلييافته و به آن توجه شده است(کاظمي،102:1386).
اهميت اين مقوله سبب شده که از اواخر دهه ي 1960 ميلادي پژوهشگران علوم اجتماعي تعبيرهاي متفاوتي از رفتار خشونت آميز تماشاگران فوتبال ارائه دهند و دلايل زيادي را درباره ي اين پديده معلوم کنند که گستره ي ان ها از دگرگوني هاي کلان اجتماعي تا عوامل فردي را در بر مي گيرد(همان).
خشونت در فوتبال از ناحيه تماشاگران و برگزارکنندگان هر چه باشد يک آسيب اجتماعي براي جامعه ورزشي است.
نظريه هاي گوناگوني در مورد خشونت در فوتبال مطرح شده که از جمله آنها مي توان به توجيه جغرافيايي خشونت(شرايط آب و هوايي خشونت زاست).اشاره کرد که اين ديدگاه مورد تاييد قرار نگرفت.
نظريه توجيه محيط طبيعي و نظر لومبروزو براي بعضي از انسانها که وارث پرخاشگري حيواني بوده اند و يا نظريات توارث کروموزومي نيز براي خشونت فوتبال قابل تاييد نيست.
نظريه نيرو و توانمندي نيز که بيشتر جوانان را اغلب خشونت آفرين مي داند فقط در موارد معدودي مصداق يافته است و اغلب رد مي شود به خصوص که در بسياري از کشورهاي توسعه يافته وجود ورزش الزامي،تغذيه مناسب و پرورش جسماني،بروز خشونت در فوتبال با توانمندي آنان کارساز نبوده است.لذا بايد خشونت در فوتبال نيز عمدتا جامعه شناسي بررسي شود. باورهاي فرهنگي تا حد زيادي چاره سازند.(جهانفر،43:1381).
اصولا جوامع را با فرهنگ ها شناسايي مي کنند. براي اين که بتوان جامعه اي را شناخت و براساس فرهنگ ها از يکديگر تشخيص داد بايد فرهنگ آن را به طور کامل شناخت. اين موضوع متضمن برخورد و شناسايي آداب و رسوم، مناسبات، مراودات اشياي مادي و ارزش هاي معنوي آن جامعه خواهد بود.در طبقه بندي مباني نظري پژوهش هاي تحليل شده مربوطه خشونتنوعي آسيب شناسي اجتماعي است وبه نظريه هاي زيست شناختي(8%). روانشناختي(16%). و جامعه شناسي(76%). مرتبط بوده است و راهکار جامعه شناختي براي خشونت زدايي نيز موثرترين خواهد بود.(همان).
در مورد منشأ رفتارهاي خشونت آميز انسان تاکنون تبيين جامع و يگانه اي ارائه نشده است .ژان ژاک روسو فيلسوف فرانسوي در قرن هجدهم شرارت و خباثت بشر را امري غير طبيعي و محصول جامعه مي داند .از نظر وي ، انسان شريف و پاک به دنيا گام مي گذارد و اين جامعه است که شرارت را به او مي آموزد.اما هابز برخلاف روسو موانع اجتماعي را براي مهار و باز داشتن بشر از از وحشيگري و بربريت امري اجتناب ناپذير مي داند.
آثار تئوريک وتجربي که در خلال قرن بيستم درباره رفتارهاي پرخاشجويانه و خشن انجام شده اند در دو گروه جاي مي گيرند ،برخي منبع خشونت را ناشي از سايق هاي دروني و غرايز مي دانند(مانند روانشناسان ،رفتارشناسان ). دوم گروهي که پرخاشگري وخشونت را واکنش به رويدادهاي محيطي درنظر مي‌گيرند که از طريق آموزش فرهنگي و فردي تعديل مي شود(انسان شناسان،جامعه شناسان و روانشناسان).علي رغم استقبالي که از رهيافت هاي زيست شناختي و تئوري رفتار غريزي در آغاز مطرح شدن از آن برخوردار شدند اين نظريه ها در عرصه پژوهش هاي علمي از تداوم و پايداري چنداني برخوردار نشدند.دليل ناکامي اين نظريه ها در استدلال دوري آنهاست.اين نظريه ها در پاسخ به اينکه چرا مردم پرخاشجو هستند عنوان مي کند که انسان داراي غريزه پرخاشجويي است.اما درپاسخ به همين‌ پرسش که از کجا مي‌توان متوجه غريزي بودن پرخاشجويي در انسان شد وجود پرخاشجويي در بين مردم را مورد استناد قرار مي دهند.يعني براي تأييد پرخاشگري به ميزان بالاي وقوع آن متوسل مي شوند(بارون و بايرن15،1994 :438) .
نظريه پردازاني که در چارچوب اين تئوري به تبيين خشونت مي پردازند با در نظر گرفتن منشأ رفتار انسان و حيوان بدون توجه به ويژگي ها و متغيرهاي فرهنگي و اجتماعي در انسانها و اتکا به مطالعات آزمايشگاهي سعي در ارائه تعميمي زيست شناختي کرده اند.وجود تنوع تاريخي و فرهنگي در جوامع انساني و تفاوت در ميزان وقوع خشونت در وضعيت ها و موقعيت هاي تاريخي و فرهنگي گوناگون و استناد به مطالعات و مشاهدات محدود در بستر زماني،مکاني،فرهنگي و اجتماعي خاص، تبيين پديده خشونت بر اساس عوامل زيست شناختي را مورد ترديد قرار مي دهد (برم و کاسين،1993: 351-350)
بارون و بايرن ضمن اشاره به اختلاف جوامع در سطوح خشونت معتقداند که اين تفاوت ها نشان مي دهد که پرخاشگري و خشونت به شدت تحت تأثير عوامل اجتماعي و فرهنگي قرار دارد(بارون و بايرن،1994 :438)
در ادامه اين مطالب سعي خواهيم کرد نظريه هاي مطرح شده در زمينه خشونت و پرخاشگري را که به عنوان متغير وابسته در تحقيق مطرح شده عنوان کنيم و سپس چارچوب نظري اين تحقيق را با الهام از ديدگاهي مشخص بنيان نهيم ،تا بر اساس آن بتوانيم به يک تبيين علمي از موضوع مطرح شده دست پيدا کنيم، و به عنوان چراغ راه اين تحقيق آن را به کار گيريم.پيش از پرداختن به نظريه هاي مربوطه،لازم است اضافه کنيم از آنجا که ونداليسم يکي از ابعاد خشونت و پرخاشگري تماشاگران فوتبال است و در اين تحقيق هم به بعضي از شاخص هاي آن از جمله تخريب اتوبوس ها،آسيب زدن به وسايل و امکانات ورزشگاه و….توجه شده،و از ونداليسم مي توان به عنوان يک رفتار انحرافيياد کرد که از جانب تماشاگران صورت مي گيرد،بنابراين بخشي از نظريه هاي مطرح شده در ذيل مباني نظري اين تحقيق شامل نظريه هاي انحرافات اجتماعي که از جانب صاحب نظران اين حوزه مطرح شده نيز مي شود.
پارادايم زيست شناختي
از ديدگاه پيروان اين پارادايم،انسان نظير ديگر حيوانات داراي سائقي فطري براي دست يازيدن به خشونت و پرخاشگري است که تنها از طريق ترس از تنبيه آن

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، فرهنگ جوانان، قرن نوزدهم Next Entries منبع تحقیق درمورد ورزشکاران، رفتار پرخاشگرانه، گروه مرجع، رفتار انسان