منابع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، آزمون فرضیه، عملکرد کارکنان، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیق…………………………………………………………………………………………………109
4-3-2)آزمون کولموگروف-اسمیرنوف……………………………………………………………………………………….109
4-3-3) آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………….111
4-3-4) آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………..112
4-3-5) آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………..113
4-3-6)آزمون فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………..114
4-4)آزمون رگرسیون چند متغیره……………………………………………………………………………………………..115

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….118
5-2)نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………..118
5-2-1)نتایج تحلیل توصیفی مربوط به فرضیه ها…………………………………………………………………………….118
5-3)نتایج آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………..119
5-3-1)نتایج آزمون فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………..119
5-3-2)نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………..119
5-3-3)نتایج آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………..119
5-3-4)نتایج آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………….119
5-4)پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………..120
5-4-1)پیشنهادات بر اساس یافته ها و فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………120
5-4-2)پیشنهادات برای محقق آینده…………………………………………………………………………………………….121
5-5)بررسی همسویی و عدم همسویی نتایج تحقیق و پیشینه تحقیق………………………………………………………….121
5-6)محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………122

منابع و مواخذ

پیوست و ضمائم

عنوان فهرست جداول صفحه

جدول 2-1-1) مدل تعامل دانش نهفته و صریح…………………………………………………………………………………32
جدول 2-1-2)مدل مدیریت دانش با توجه به ساختار کار……………………………………………………………………….35
جدول 2-1-3)مدل مفهومی مرحله ای توسعه مدیریت دانش سازمانی ………………………………………………………..40
جدول 2-1-4)عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش …………………………………………………………………………….46
جدول 2-2-1)ارزیابی دستگاهها و کارکنان بر اساس مقایسه نگرش نوین با سنتی…………………………………………..61
جدول 2-2-2)عوامل مثبت ومنفی مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………….64
جدول 2-2-3)ارزیابی عملکرد پرستاران براساس روش عامل سنجی ……………………………………………………….74
جدول 3-1)جدول تعیین آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………102
جدول4-1)جدول توصیف سن…………………………………………………………………………………………………..105
جدول 4-2)جدول توزیع فراوانی جنسیت………………………………………………………………………………………105
جدول 4-3)جدول توزیع فراوانی تحصیلات…………………………………………………………………………………..106
جدول 4-4)جدول توصیفی متغییر کسب دانش…………………………………………………………………………………106
جدول 4-5) جدول توصیفی متغییر تسهیم دانش……………………………………………………………………………….107
جدول4-6) جدول توصیفی متغییر بکارگیری دانش…………………………………………………………………………..107
جدول 4-7) جدول توصیفی متغییر مدیریت دانش……………………………………………………………………………..108
جدول4-8) جدول توصیفی متغییر عملکرد…………………………………………………………………………………….108
جدول4-9)آزمون کولموگروف-اسمیرنوف…………………………………………………………………………………….109
جدول4-10)ضریب همبستگی مدیریت دانش و عملکرد کارکنان…………………………………………………………….111
جدول4-11) ضریب همبستگی کسب دانش و عملکرد کارکنان………………………………………………………………112
جدول 4-12) ضریب همبستگی تسهیم دانش و عملکرد کارکنان…………………………………………………………….113
جدول 4-13) ضریب همبستگی بکارگیری دانش و عملکرد کارکنان……………………………………………………….114
جدول4-13)جدول رگرسیون به کارگیری دانش و عملکرد کارکنان………………………………………………………..115

عنوان فهرست نمودارها صفحه

نمودار 1-1)مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………..6
نمودار 2-1-1)مدل عمومی دانش در سازمان…………………………………………………………….27
نمودار2-1-2)مدل معماری دانش………………………………………………………………………..28
نمودار 2-1-3)مدل بویست روابط داده ، اطلاعات و دانش………………………………………………..30
نمودار 2-1-4)چارچوب مفمومی فرایندهای ایجاد دانش…………………………………………………….31
نمودار2-1-5)مدل شش بعدی مدیریت دانش………………………………………………………………34
نمودار 2-1-6)مدل مبتنی بر فرایندها و فراهم کنندهای مدیریت دانش………………………………………..36
نمودار2-1-7)مدل مبتنی بر فرایندهای دانش……………………………………………………………..38
نمودار2-3-1)مدل مدیریت دانش در پژوهش مک کین وزک……………………………………………….96
نمودار2-3-4) مدل مدیریت دانش گلد…………………………………………………………………..94

عنوان فهرست اشکال صفحه

شکل 2-1-1)انواع ایجاد دانش……………………………………………………………………………15
شکل 2-1-2)فرایند مدیریت دانش(چرخه دانش)……………………………………………………………..16
شکل 2-1-3)اجزای مدیریت دانش…………………………………………………………………………21
شکل 2-1-4)فرایندهای مدیریت دانش………………………………………………………………………23
شکل 2-1-5)فرایندهای مدیریت دانش………………………………………………………………………23
شکل 2-1-6)تئوری مدیریت دانش جامعه نگر……………………………………………………………….26
شکل 2-1-7)مدل مدیریت دانش…………………………………………………………………………..29
شکل 2-2-1)مراحل مختلف ارزیابی عملکرد………………………………………………………………..55
شکل2-2-2) مثلث ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………..56
شکل2-2-3)ابعاد چهارگانه مدیریت عملکرد…………………………………………………………………63
شکل2-2-4)نحوه طراحی نظام ارزیابی عملکرد……………………………………………………………..67
شکل2-2-5)فرایند تعیین معیارهای عملکرد………………………………………………………………….68
شکل2-2-6)نمونه ای از مقیاس درجه بندی پیوسته………………………………………………………….72
شکل2-2-7)نمونه ای از فرم ارزیابی به روش انتخاب اجباری ………………………………………………..77
شکل2-2-8)فرایند بهبود عملکرد…………………………………………………………………………..87

چکیده:
مدیریت دانش امکان دسترسی به تجربیات ، دانش و تخصص را فراهم می کند که این عمل توانائیهای جدیدی ایجاد می کند ، عملکر را بهبود می بخشد ، نوآوری را افزایش می دهد، اطلاعات و سرمایه های دانش موجود در سازمان را بکار می گیرد ، توزیع دانش و اطلاعات را در حوزه های مختلف سازمانی تسهیل می کند و اطلاعات دانش را در فرایندهای روزانه کسب و کار ادغام می کند.

نظر به اهمیت بهبود عملکرد کارکنان ، این تحقیق به بررسی مدیریت دانش و رابطه آن با عملکرد کارکنان در بانک صادرات استان اردبیل پرداخته است. روش این تحقیق از نوع پیمایشی – توصیفی بوده که از مجموعه تعداد 360 کارمند بانک صادرات استان اردبیل به عنوان جامعه آماری ، تعداد 181 کارمند به عنوان نمونه انتخاب شده است . به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه و برای آزمون فرضیات از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.

پس از انجام آزمون ، به شرح ذیل فرضیه ها مورد تائید قرار گرفتند: بین متغییر مدیری

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد ارزیابی عملکرد، مدیریت دانش، مدیریت عملکرد، ساختار اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، عملکرد کارکنان، استان اردبیل، بهبود عملکرد