منابع پایان نامه درمورد حمل و نقل، آزمون فریدمن، سطح معنادار، رتبه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

ارشد
47
14%
دکتری
18
5%
مجموع
343
100%

نمودار4-6: وضعیت پاسخ دهندگان برحسب تحصیلات
4-3. یافتههای تحقیق
4-3-1. یافتههای تحقیق عامل جاذبههای گردشگری
4-3-1-1. یافتههای اولیه از طریق مصاحبه
این جامعه با توجه به اطلاعات خود فرصتهای مناسب کارآفرینانه را به شرح زیر بیان کردند:
1- تلکابین، 2- شکارگاههای مصنوعی، 3- پیست اسکی و ورزشهای زمستانی، 4- تورهای گردشی مخصوص ناتوانان جسمی(معلولین)، 5- ورزشهای بومی مانند چوگان ، 6- پرستاری از کودکان و سالخوردگان در مراکز خرید و مراکز تفریحی، 7- برگزاری جشنوارهها و نمایشگاهها، 8- معرفی و تبلیغ جاذبههای گردشگری به گردشگران، 9- رستورانهای بینالمللی در مراکز گردشگری،10-برنامهریزی و رزرو امکانات در مقاصد و جاذبههای گردشگری، پیش از صفر.
آنچه بیان شد، فرصتهایی هستند که کارآفرینان می توانند از آنها کسب و کار خلق کنند. بر اساس یافتهها، پرسشنامهای محقق ساخت که در ضمیمهی همین پایاننامه قرار دارد طراحی و میان جامعهی گردشگران توزیع شد، نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه به شرح زیر است:
4-3-1-2. تحلیل آزمون فریدمن در جاذبههای گردشگری
پرسشنامه‌اي كه در پيوست اين پژوهش آمده است با استفاده از يافته هاي حاصل از بررسي جامعه نمونه طراحي و میان تعداد 343 نفر از مسافران با توجه به فرمول بیان شده در فصل سوم، توزیع شد. نتایج زیر از آنها استخراج شد. برای دو بعد”اهمیت” و “رضایت” با توجه به نحوه طراحی پرسشنامه آزمون فریدمن به صورت متمایز انجام شد. نتایج حاصل در جدول 4-6 مشاهده میشود.

جدول 4-7:آزمون فریدمن فرصتهای چاذبههای گردشگری
فرصتهای جاذبههای گردشگری
میانگین رتبه
رتبه
اهمیت
تلکابین
98/4

شکارگاههای مصنوعی
36/3

ورزشهای زمستانی
48/5

توانیابان
92/5

ورزشهای بومی
22/3

پرستاری از خردسالان و سالخوردگان
6/6

برگزاری جشنوارهها
94/5

معرفی جاذبههای گردشگری
84/6

رستورانهای بینالمللی در جاذبههای گردشگری
62/5

برنامهریزی
4/7
رضایت
تلکابین
18/4

شکارگاههای مصنوعی
66/3

ورزشهای زمستانی
08/5

توانیابان
46/4

ورزشهای بومی
98/4

پرستاری از خردسالان و سالخوردگان
64/3

برگزاری جشنوارهها
6/6

معرفی جاذبههای گردشگری
42/7

رستورانهای بینالمللی در جاذبههای گردشگری
08/7

برنامهریزی
92/7

جدول4-8: آماره آزمون فریدمن اهمیت جاذبههایگردشگری
تعداد
343
کای-دو
450/48
درجه آزادی
9
سطح معناداری
000/0

جدول4-9: آماره آزمون فریدمن رضایت جاذبههایگردشگری
تعداد
343
کای-دو
077/66
درجه آزادی
9
سطح معناداری
000/0

همانطور که مشاهده میشود سطح معناداری در دو بعد “اهمیت” و “رضایت” در جاذیههای گردشری دارای سیگوند صفر می باشد بنابراین فرض یکسان بودن رد شده و رتبهبندی صحیح می باشد. در رتبهبندی بعد اهمیت، برنامهریزی پیش از سفر بالاترین اهمیت و ورزشهای بومی کمترین اهمیت را دارااست. در رتبه بندی بعد رضایت نیز برنامه ریزی پیش ازسفر، بالاترین میزان رضایت و پرستاری از خردسالان و سالخوردگان پایینترین میزان رضایت را نشان میدهد.
4-3-1-3. تحلیل براساس مدل اواویک در جاذبههایگردشگری
با توجه به طراحی پرسشنامه براساس مدل اواویک، برای بدست آوردن رتبهبندی نهایی، از میانگین رتبههای بدست آمده در آزمون فریدمن استفاده شد و با روش اولویک، رتبه بندی نهایی فرصتهای جاذبههای گردشگری بدست آمد .
فرصت ساخت تلکابین: اين فرصت كه سئوال 1 پرسشنامه اهميت آن و سؤال 2 رضايت از آن را مي‌سنجيد،نمره نهايي به دست آمده عبارت خواهد بود از:

ارزش تلکابین

اهميت
رضايت
نمره نهايي ویژگي
نمره
98/4
18/4
8/5
شکارگاه های مصنوعی: اين فرصت كه سئوال 3 پرسشنامه اهميت آن و سئوال 4 رضايت از آن را مي‌سنجيد، نمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از:
ارزش شکارگاه های مصنوعی

اهميت
رضايت
نمره نهايي ویژگي
نمره
36/3
66/3
06/3

پیست ورزشهای زمستانی: اين فرصت كه سئوال 5 پرسشنامه اهميت آن و سئوال 6 رضايت از آن را مي‌سنجيد. نمره نهايي به دست آمده براي اين فرصت عبارت است از:
ارزش پیست ورزشهای زمستانی

اهميت
رضايت
نمره نهايي ویژگي
نمره
48/5
08/5
88/5
ورزشهای بومی: اين فرصت كه سئوال 7 پرسشنامه اهميت آن و سئوال 8 رضايت از آن را مي‌سنجيد، نمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از:

ارزش فرصت چوگان

اهميت
رضايت
نمره نهايي ویژگي
نمره
18/5
66/3
7/6

تورهای گردشی مخصوص ناتوانان جسمی(معلولین): اين ويژگي كه سئوال 9 پرسشنامه اهميت آن و سئوال 10 رضايت از آن را مي‌سنجيد، نمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از:

ارزش فرصت تورهای گردشی مخصوص ناتوانان جسمی(توانیابان)

اهميت
رضايت
نمره نهايي ویژگي
نمره
92/5
46/4
38/7

نگه داری از کودکان و سالخوردگان در مراکز خرید و تفریحی: اين ويژگي كه سئوال 11 پرسشنامه اهميت آن و سئوال 12 رضايت از آن را مي‌سنجيد، نمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از:
ارزش نگهداری از خردسالان و سالخوردگان

اهميت
رضايت
نمره نهايي ویژگي
نمره
6/6
63/3
56/9

برگزاری جشنوارهها و فستیوالهایی با تاریخهای مشخص: اين ويژگي كه سئوال 13 پرسشنامه اهميت آن و سئوال 14 رضايت از آن را مي‌سنجيد،. نمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از:
ارزش برگزاری جشنوارهها و فستیوالها

اهميت
رضايت
نمره نهايي ویژگي
نمره
94/5
6/6
28/5

معرفی جاذبههای گردشگری برای گردشگران: اين ويژگي كه سئوال 15 پرسشنامه اهميت آن و سئوال 16 رضايت از آن را مي‌سنجيد،. نمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از:
ارزش معرفی جاذبههای گردشگری برای گردشگران

اهميت
رضايت
نمره نهايي ویژگي
نمره
84/6
42/7
26/6

حال براي رتبه بندي ويژگيها با استفاده از نمرات به دست آمده، نتايج را مرتب مي‌كنيم:

جدول 4-10 : رتبهبندی فرصتهای عامل جاذبههای گردشگری
رتبه
نام فرصت
نمره نهايي
1
ارزش نگهداری از خردسالان و سالخوردگان
56/9
2
تورهای گردشی مخصوص ناتوانان جسمی(معلولین)
38/7
3
معرفی جاذبههای گردشگری
26/6
4
برنامهریزی و رزرو امکانات در مقاصد و جاذبههای گردشگری، پیش از صفر
16/6
5
پیست ورزشهای زمستانی
88/5
6
تلکابین
80/5
7
برگزاری جشنوارهها و فستیوالها
28/5
8
رستورانها
16/4
9
شکارگاه های مصنوعی
6/3
10
ورزشهای بومی
46/1

این رتبه تندی نشان میدهد پرستاری از خردسالان و سالخوردگان بالاترین ارزش و ورزشهای بومی پایینترین ارزش را از نظر گردشگران به عئان یک فرصت داراست.
اين رتبه‌بندي نتايج را مي‌توان در نمودار 4-7 به عنوان نتيجه نهايي دید.

نمودار 4-7 : رتبه بندي نهايي فرصتهای جاذبههای گردشگری
4-3-2. یافتههای تحقیق عامل حمل و نقل
4-3-2-1. یافتههای ناشی از مصاحبه
ويژگيهاي مورد علاقه جامعه مصرف كننده عبارت بود از:
1- قیمت، 2- کیفیت، 3- امنیت، 4- در دسترس بودن وسایل نقلیه 5- دسترسی به اینترنت در وسایل حمل و نقل و ایستگاهها، 6- تجهیزات حمل و نقل معلولین، 7- راحتی حمل بار 8- سرگرمی در حین سفرهای درون شهری 9- سرعت 10- اطلاع رسانی 11- سفرهای حومه شهر.
4-3-2-2. تحلیل آزمون فریدمن در حمل و نقل
پرسشنامه‌اي كه در پيوست اين پژوهش آمده است با استفاده از يافته هاي حاصل از بررسي جامعه نمونه طراحي و میان تعداد 343 نفر از مسافران با توجه به فرمول بیان شده در فصل سوم، توزیع شد. نتایج زیر از آنها استخراج شد. برای دو بعد”اهمیت” و “رضایت” با توجه به نحوه طراحی پرسشنامه آزمون فریدمن به صورت متمایز انجام شد. نتایج حاصل در جدول 4-6 مشاهده میشود.
جدول 4-11: آزمون فریدمن ویژگیهای حمل و نقل
ویژگیهای حمل و نقل
میانگین رتبه
رتبه
اهمیت
قیمت
78/5

کیفیت
68/6

امنیت
96/6

در دسترس بودن
66/6

دسترسی به اینترنت
04/6

تجهیزات حمل نقل توانیابان
12/5

راحتی در حمل بار
28/5

سرگرمی
58/4

سرعت
32/7

اطلاع رسانی زمان و مکان
42/6

سفر به حومه شهر
16/5

رضایت
قیمت
90/4

کیفیت
14/7

امنیت
30/8

در دسترس بودن
52/8

دسترسی به اینترنت
20/3

تجهیزات حمل نقل توانیابان
50/4

راحتی در حمل بار
18/5

سرگرمی
44/4

سرعت
14/8

اطلاع رسانی زمان و مکان
24/6

سفر به حومه شهر
44/5

جدول4-12: آماره آزمون فریدمن اهمیت حمل و نقل
تعداد
343
کای-دو
695/25
درجه آزادی
10
سطح معناداری
004/0

جدول4-13: آماره آزمون فریدمن رضایت حمل و نقل
تعداد
343
کای-دو
215/76
درجه آزادی
10
سطح معناداری
000/0

همانطور که مشاهده میشود سطح معناداری در دو بعد “اهمیت” و “رضایت” در جاذیههای گردشری دارای سیگوند صفر می باشد بنابراین فرض یکسان بودن رد شده و رتبهبندی صحیح می باشد در رتبه بندی بعد اهمیت، سرعت بالاترین اهمیت و سرگرمی کمترین اهمیت را دارااست. در رتبه بندی بعد رضایت نیز در دسترس بودن وسایل نقلیه، بالاترین میزان رضایت و دسترسی به اینترنت پایینترین میزان رضایت را نشان میدهد.
4-3-2-3. تحلیل براساس مدل اولویک در حملو نقل
با توجه به طراحی پرسشنامه براساس مدل اواویک، برای بدست آوردن رتبهبندی نهایی، از میانگین رتبههای بدست آمده در آزمون فریدمن استفاده شد و با روش اولویک، رتبه بندی نهایی فرصتهای حملونقل بدست آمد .
ويژگي قیمت و کنترل هزینه در حملونقل: یکی از مشکلات عدیده ی مسافران که بسیار باعث نارضایتی آنها شده است، قیمتهای نا متعارف و همچنین ناهماهنگ حمل و نقل درون شهریست. ایراد در ابتدا برمی گردد به عدم زیر ساختهای مناسب حمل و نقل عمومی. مشهد با یک خط مترو که انتهای بلوار وکیل آباد را به غدیر متصل می کند(غرب به شرق)، تنها ظرفیت جابجایی جمعیت مشهد را داراست و نمی تواند در هنگام نیاز به مسافران برای حمل و نقلی راحت و مطمئن کمک کند. همچنین با توجه به جمعیت زیاد مسافر، سیستم اتوبوسرانی نیز نتوانسته است خطوطی پوشش دهنده برای مسافران و ارضا نیاز حمل و نقل آنها فراهم آورد. بنابراین ساده ترین و در دسترس ترین نوع حمل و نقل عمومی یعنی تاکسی استفاده کنند. بنابراین این تقاضای کثیر منجر به افزایش بسیار زیاد تاکسی های شخصی، شلوغی و ترافیک بیش از حد انتظار و در نهایت عدم توانایی نظارت بر قیمت توسط سیستم های قیمت گذار شده است. اين ويژگي كه سئوال 1 پرسشنامه اهميت آن و سئوال 2 رضايت از آن را مي‌سنجيد، با استفاده از فرمول اولویک نمره نهايي به دست آمده براي ويژگي شخصيت ايراني در اسباب بازي عبارت خواهد بود از:
ارزش ویژگی قیمت در حمل و نقل

اهميت
رضايت
نمره نهايي وپژگي
نمره
78/5
90/4
66/6

ويژگي امنیت در حملونقل: اين ويژگي كه سئوال 3 پرسشنامه اهميت آن و سئوال 4 رضايت از آن را مي‌سنجيد. با استفاده از فرمول اولویک نمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از:
ارزش ویژگی امنیت در حمل و نقل

اهميت
رضايت
نمره نهايي وپژگي
نمره
68/6
14/7
22/6

ويژگي کیفیت در حملونقل:اين ويژگي كه سئوال 5 پرسشنامه اهميت آن و سئوال 6 رضايت از آن را مي‌سنجيد، با استفاده از فرمول اولویک نمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از:

ارزش ویژگی کیفیت در حمل و نقل

اهميت
رضايت
نمره نهايي وپژگي
نمره
96/6
3/8
62/5
ويژگي در دسترس بودن وسایل نقلیه عموی: اين ويژگي كه سئوال 7 پرسشنامه اهميت آن و سئوال 8 رضايت از آن را مي‌سنجيد. با استفاده از فرمول اولویک نمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از:
ارزش ويژگي در دسترس بودن وسایل نقلیه عمومی

اهميت
رضايت
نمره نهايي وپژگي
نمره
66/6
52/8
8/4

ويژگي دسترسی به اینترنت: اين ويژگي كه سئوال 9 پرسشنامه اهميت آن و سئوال 10 رضايت از آن را مي‌سنجيد، با استفاده از فرمول

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد حمل و نقل، توزیع فراوانی، شناسایی فرصت، آزمون فریدمن Next Entries منابع پایان نامه درمورد حمل و نقل، اولویت بندی، شهرستان مشهد، جاذبه های گردشگری