منابع پایان نامه درمورد انتقال پایتخت، سفارتخانه، شهر هوشمند، تحقیق و توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

است. تمام فعالیتهای میان این چهار منطقه از طریق شبکههای هوشمند و کابلهای فیبر نوری به یکدیگر مرتبط و متصل میگردد. جابجایی ساکنین و اتصال کالبدی – فضایی این مناطق از طریق سیستمهای حمل و نقل سریع ریلی و جادهای و شبکۀ بزرگراهها صورت میگیرد. برای سرعت بخشیدن به اجرای طرح، دولت مالزی چند پروژۀ بزرگ مانند دولت الکترونیکی ( )، پزشکی ماهوارهای ، مدارس هوشمند ، کارت ملی چند منظورۀ هوشمند ، مجتمعهای تحقیق و توسعه ، شبکه تولید جهانی و ایجاد مراکز تجاری بدون مرز را در دستور کار خود قرار داده است.
پایتخت جدید (پوتراجایا) در فاصلۀ زمانی کمتر از 25 دقیقه از قلب مرکز تجاری و فرهنگی کوالالامپور قرار میگیرد. کل مساحت آن 15000 هکتار و جمعیتی بالغ بر 500000 نفر خواهد داشت و براساس مفاهیم «باغ شهر» و «شهر هوشمند» برنامهریزی و طراحی شده است و پیش بینی میشود ساخت آن در کمتر از زمان پیشبینی شده پایان یابد. پس از تصویب مجلس، دفتری ویژه (عمدتا متشکل از متخصصین) در نخست وزیری برای نظارت بر حسن مدیریت و اجرای پروژه تشکیل و سازمان توسعۀ پایتخت ایجاد گردید. تمام ادارات حکومتی و سازمانهای دولتی و سفارتخانهها به پوتراجایا منتقل میشود. کار ساخت پایتخت جدید و شهر هوشمند تماما به بخش خصوصی محول شده است.
طراحی ساز و کار و تسهیل سرمایهگذاری، مدیریت بر گردش و نقل و انتقال سرمایه و املاک در فرایند ساخت پایتخت جدید به طور کامل توسط سازمان توسعه املاک و عمدتا به صورت تهاتر صورت میگیرد.
در قبال سرمایهگذاری بخش خصوصی در پایتخت جدید، کلیۀ ساختمانهای دولتی و حکومتی تخلیه شده و یا زمینهای معوض در اختیار بخش خصوصی قرار داده میشود. ساخت و ادارۀ شبکه ارتباطات ریلی و جادهای در محدودۀ این کریدور و پایتخت جدید نیز به بخش خصوصی واگذار شده است. در پایتخت جدید 80 هکتار زمین برای توسعۀ منطقه دیپلماتیک و در نقطهای استراتژیک اختصاصی یافته است و در طراحی آن مسائل امنیتی، رفاه، آسایش و حریمهای خصوصی (اشراف، دید و . . .) رعایت شده است. سفارتخانهها براساس نیازهای خود میتوانند نه تنها زمین بلکه سایر مستحدثات و تسهیلات را خریداری نمایند.
لازم به ذکر است در فرایند تصمیمگیری برای اجرای این پروژه، نظرخواهی و مشارکت مردمی صورت نگرفته است. اخذ مصوبۀ مجلس (به عنوان منتخبین مردم) به منزلۀ تأئید عمومی برای این حرکت تلقی میشود. اما ارزیابی عمومی و نظر مردم در مورد انتقال پایتخت و ساخت کریدور برتر اطلاعاتی مثبت بوده است. هرچند نظرخواهی مستند و مکتوبی وجود ندارد.
پایتخت جدید مالزی (پوتراجایا) را میتوان یک شهر جهانی و پدیدهای ناشی از تأثیر فرایند جهانی شدن بر شهرنشینی دانست.

2-3-2-9- تانزانیا
انتقال پایتخت تانزانیا از دارالسلام به دودوما:
«دودوما» با 203833 نفر جمعیت (سرشماری 1988) شهری است که در قرن 19 توسط آلمان در منطقۀ مرکزی کشور تانزانیا بنا نهاده شد. این شهر مرکز منطقهای است به همین نام با جمعیت پراکنده در سطح منطقهای که معمولا با خشکسالی مواجه است و در فاصلۀ 480 کیلومتری غرب اقیانوس هند قرار دارد. پس از استقرار توسط آلمانها و با افزایش جادهها و خطوط راهآهن، دودوما به یک مرکز ارتباطی منطقهای تبدیل شد و در سال 1933 عنوان شهر به آن اطلاق شد. تصمیم به انتقال از دارالسلام به دودوما روشن نیست. لیکن همانند همۀ پایتختهای جدید باید ساختمانهای جدید، فرودگاه، جادههای مواصلاتی و دسترسیهای لازم ایجاد گردد. در سال 1990 اقامتگاه رئیس جمهور، دفتر نخست وزیر و ساختمان ستاد مرکزی حزب ملی و همچنین وزارت معادن و بنگاه دولتی توسعه از دارالسلام به دودوما انتقال یافته است. دودوما مرکز تجارت و بازرگانی محصولات کشاورزی و فرآوردههای غذایی برای سایر مناطق کشور و همچنین محل تولید مبلمان و اثاثیۀ منزل است و از سطح صنعتی متوسط برخوردار میباشد. این شهر در سال 1975 به طور رسمی به عنوان پایتخت جدید تانزانیا اعلام شد و قرار است تا سال 2005 انتقال قطعی از «دارالسلام» به «دودوما» صورت گیرد. طبق برنامهریزیهای قبلی قرار بود حداکثر تا 1990 پایتخت به دودوما انتقال یابد، لیکن اقتصاد ضعیف تانزانیا این امر را تا امروز به تعویق انداخته است.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد انتقال پایتخت، تحولات اقتصادی، قانون اساسی، مالکیت خصوصی Next Entries منبع تحقیق درمورد انتقال پایتخت، استان تهران، کلانشهر تهران، جغرافیای سیاسی