منابع پایان نامه درمورد انتقال اطلاعات، عملکرد کارکنان، انتقال دانش

دانلود پایان نامه ارشد

و مستندسازي و بازيابي اطلاعات در سطح پايين قرار دارند. کارکنان در روابط غيرمستقيم آفلاين براي دستيابي به منابع بايد با کساني که در ارتباط مستقيم هستند (واسطه‌ها)، ملاقات رو در رو ترتيب دهند. اين واسطه‌ها با کساني که در سمت ديگر ارتباط به طور مستقيم متصل هستند، ملاقات رو در رو خواهند داشت و پيام‌ها را منتقل مي‌کنند. واسطه‌هاي بيشتر بين شرکاي ارتباطي، نيازمند ملاقات‌هاي رو در روي بيشتر به منظور انتقال منابع هستند که باعث مي‌شوند محدوديت‌هاي زماني و مکاني بيشتري ايجاد شوند. کارکنان ممکن است در ملاقات‌هاي رو در رو به طور کامل يادداشت‌ برداري نکنند يا همه اطلاعات را در طول ارتباطات رو در رو دريافت نکنند. بنابراين، تعداد ملاقات‌هاي رو در روي بيشتر به اطلاعات ناقص‌تر منتهي خواهند شد، در نتيجه روابط غيرمستقيم آفلاين توانايي محدودي براي رفع محدوديت‌هاي زماني و مکاني و همپچنين مستندسازي و بازيابي اطلاعات دارد (Dennis et.al, 2008). قابليت‌هاي روابط غيرمستقيم آنلاين از نظر اين مکانيزم‎ها محدوديت‌هاي روابط غيرمستقيم آفلاين را پوشش مي‌دهد.
– روابط غيرمستقيم آفلاين به عنوان مکمل روابط غيرمستقيم آنلاين: روابط غيرمستقيم آنلاين همانند روابط مستقيم آنلاين از لحاظ انتقال اطلاعات مفهومي در سطح پايين قرار دارد، به اين دليل که رسانه‌هاي ارتباطي آنلاين پشتيباني کافي از انتقال اطلاعات مفهومي فراهم نمي‌کنند. توانايي روابط غيرمستقيم آنلاين از نظر انتقال اطلاعات مفهومي حتي ضعيف‌تر از روابط مستقيم آنلاين است، زيرا اطلاعات نيازمند حرکت در طول گره‌هاي اضافي (واسطه‌ها) هستند (Dennis et.al, 2008). قابليت روابط غيرمستقيم آفلاين در انتقال اطلاعات مفهومي اين ضعف روابط غيرمستقيم آنلاين را پوشش مي‌دهد (Dennis et.al, 2008; Becker-Beck et.al, 2005). بنابراين چنين فرض شده است:
H4 – روابط غيرمستقيم آفلاين ارتباط ميان روابط غيرمستقيم آنلاين و عملکرد شغلي را به طور مثبت تعديل مي‌کنند.
* روابط غيرمستقيم آنلاين و روابط مستقيم آفلاين
– روابط غيرمستقيم آنلاين به عنوان مکمل روابط مستقيم آفلاين: همانطور که بررسي‌ها نشان مي‌دهند، روابط مستقيم آفلاين از نظر روابط ضعيف، هزينه نگهداري، دسترسي به شبکه، رفع محدوديت‎هاي زماني و مکاني، انتقال موازي اطلاعات و مستندسازي و بازيابي اطلاعت در سطح پايين قرار دارند که قابليت‌هاي روابط غيرمستقيم آنلاين از لحاظ اين مکانيزم‌ها، محدوديت‌هاي روابط مستقيم آفلاين را پوشش مي‌‎دهد.
– روابط مستقيم آفلاين به عنوان مکمل روابط غيرمستقيم آنلاين: روابط غيرمستقيم آنلاين از لحاظ شباهت شبکه، روابط قوي و انتقال اطلاعات مفهومي در سطح پايين قرار دارند که اين محدوديت‌ها، مانع انتقال دانش مي‌شوند. قابليت‌هاي روابط مستقيم آفلاين از نظر اين مکانيزم‌ها، محدوديت‌هاي روابط غيرمستقيم آنلاين را پوشش مي‌دهند. بنابراين چنين فرض شده است:
H5 – روابط مستقيم آفلاين ارتباط ميان روابط غيرمستقيم آنلاين و عملکرد شغلي را به طور مثبت تعديل مي‌کنند.
* روابط مستقيم آنلاين و روابط غيرمستقيم آفلاين
– روابط مستقيم آنلاين به عنوان مکمل روابط غيرمستقيم آفلاين: روابط غيرمستقيم آفلاين از نظر دريافت سريع اطلاعات، يکپارچگي اطلاعات، رفع محدوديت‌هاي زماني و مکاني و مستندسازي و بازيابي اطلاعات در سطح پاييني قرار دارند. به دليل اينکه در روابط رو در رو تنها يک نفر در تمام مدت صحبت مي‌کند، روابط غيرمستقيم آفلاين همانند روابط مستقيم آفلاين از انتقال موازي اطلاعات پشتيباني نمي‎کنند. قابليت‌هاي روابط مستقيم آنلاين از لحاظ اين مکانيزم‌ها محدوديت‎هاي روابط غيرمستقيم آفلاين را پوشش مي‌دهد.
– روابط غيرمستقيم آفلاين به عنوان مکمل روابط مستقيم آنلاين: روابط مستقيم آنلاين از نظر انتقال اطلاعات مفهومي و نظارت شخص ثالث در سطح پايين قرار دارند. قابليت‌هاي روابط غيرمستقيم آنلاين از لحاظ اين مکانيزم‌ها محدوديت‌هاي روابط مستقيم آنلاين را پوشش مي‌دهد. بنابراين چنين فرض شده است:
H6 – روابط غيرمستقيم آفلاين ارتباط ميان روابط مستقيم آنلاين و عملکرد شغلي را به طور مثبت تعديل مي‌کنند.
3-6 ابزار پژوهش
در اين پژوهش، از دو پرسشنامه جهت گردآوري اطلاعات مورد نياز استفاده شده است، که شامل موارد زير مي‌باشد:
نامه همراه: در اين قسمت هدف از گردآوري داده‌ها به وسيله پرسشنامه و ضرورت همکاري پاسخ دهندگان در ارائه داده‌هاي مورد نياز، بيان شده است. بدين منظور بر با ارزش بودن داده‌هاي پرسشنامه تاکيد گرديده است تا پاسخ دهنده به طور مناسب به پرسش‌ها پاسخ دهد.
تعريف واژگان کليدي: به منظور ايجاد درک مشترک از مفاهيم اصلي واژگان کليدي تعريف شده‌اند.
– سوالات پرسشنامه تاثير شبکه‌هاي ارتباطي بر عملکرد شامل 4 بخش مي‌باشد:
الف) پرسش‌هاي عمومي (جمعيت شناختي) که اطلاعات کلي پاسخ گويان را در بر مي‌گيرد.
ب) پرسش‌هاي مربوط به ويژگي?هاي رفتاري شامل “مهارت متکي به خود در امور کامپيوتري” و “خصوصيات شخصيتي موثر بر کار ” است. به اين دليل اين دو متغير مورد بررسي قرار گرفتند که مي‌توانند بر توانايي افراد در دستيابي به منابع شبکه براي انجام وظايفشان تاثير بگذارند. خصوصيات شخصيتي موثر بر کار (وجدان کاري) به اين دليل بررسي شد که اين ويژگي شخصيتي پيش بيني‌کننده هميشگي عملکرد شغلي است. اين بخش از پرسشنامه مشتمل بر 9 سوال با طيف هفت‌گزينه‌اي ليکرت ( 7- بسيار موافقم 6- تا حدودي موافقم 5- موافقم 4- نظري ندارم 3- مخالفم 2- تاحدودي مخالفم 1- بسيار مخالفم ) مي‌باشد. سوالات 1 تا 4 مهارت متکي به خود در امور کامپيوتري و سوالات 5 تا 9 خصوصيات شخصيتي موثر بر کار را مورد پرسش قرار مي‌دهند.
ج) ارتباطات آنلاين و آفلاين کارکنان با همکاران خود را با طيف پنج‌گزينه‌اي ليکرت (5- چند بار در روز 4- يکبار در روز 3- يکبار در هفته 2- يکبار در ماه 1- کمتراز يکبار در ماه) مورد پرسش قرار مي‌دهد. از شرکت‌کنندگان خواسته شد، افرادي را که با آن‌ها در تعامل نيستند در نظر نگيرند. اگرچه مقياس پنج‌گزينه‌اي ليکرت به کار برده شده است، در تحليل شبکه اجتماعي از روابط دوگانه (0= عدم وجودارتباط و 1= وجود ارتباط)، براساس تکرار ارتباط استفاده شده است. به اين صورت که اگر ارتباط 3 ( حداقل يک بار در هفته) و بيشتر باشد، يک ارتباط وجود دارد و در غير اين صورت هيچ ارتباطي وجود ندارد.
د) نظر مدير مافوق در مورد عملکرد کارکنان زير مجموعه وي را مورد پرسش قرار مي‌دهد که شامل 5 سوال بر اساس مقياس هفت گزينه‌اي ليکرت ( 7- عالي 6- خيلي خوب 5- خوب 4- قابل قبول 3- نيازمند بهبود 2- نيازمند نظارت 1- کارآموزي) است.
جدول 1-3 جزئيات پرسشنامه تاثير شبکه‌هاي ارتباطي بر عملکرد شغلي را به طور خلاصه نشان مي‌دهند.

جدول 3-1 جزئيات پرسشنامه ارتباطات و عملکرد شغلي
معيار
عوامل
تعداد سوالات
منبع
جمعيت شناختي
جنس، موقعيت شغلي، تصدي، ميزان تجربه کامپيوتري
4
(Cross & Coming, 2004; Mehra er.al, 2001)
رفتاري
مهارت متکي به خود در امور? کامپيوتري،
4
(venkatesh et.al ,2003)

خصوصيات شخصيتي موثر بر کار
5
(Gosling et.al, 2003)
ارتباطي
روابط آنلاين
2

(Baldwine et.al ,1997)

روابط آفلاين
2

وظيفه‌اي
کميت کار، کيفيت کار، شايستگي فني، همکاري به عنوان عضوي از تيم يا گروه کاري، کمک به ديگران در صورتيکه بخشي از وظيفه او نباشد.
5
(Kraumer et.al, 2005; Welbourne et.al, 1998)

سوالات پرسشنامه فرهنگ، عوامل فني، سازماني و فردي موثر بر روابط و عملکرد کارکنان را مورد بررسي قرار مي‌دهد و شامل 33 سوال با طيف هفت گزينه‌اي ليکرت (7- بسيار با اهميت، 6- با اهميت، 5- تاحدودي با اهميت، 4- اهميت متوسط، 3- تا حدودي بي اهميت، 2- بي اهميت، 1- بسيار بي‌اهميت) که پس از گردآوري داده‎ها و بررسي پايايي تعداد آنها به 25 مورد کاهش يافت. و همچنين 3 سوال با پاسخ باز بوده که نظر خبرگان را درمورد ساير عوامل فني، سازماني و دسته‌بندي ديگري از عوامل که بر اختلاف نتايج موثر مي‌باشند مورد سوال قرار مي‌دهد.
جدول 2-3 جزئيات پرسشنامه تاثير عوامل فرهنگي بر روابط و عملکرد شغلي را به طور خلاصه نشان مي‌دهند.

جدول 3-2 جزئيات پرسشنامه عوامل فرهنگي
عوامل
مولفه‎ها
منبع
جمعيت شناختي
جنس و تحصيلات
——-

ضريب نفوذ فناوري اطلاعات،
((Hersey et.al, 1996)

تفويض اختيار، ايجاد زمينه ابتکار و خلاقيت
Rabbins, 2005, Duffy, 2004))
عوامل
انگيزه پيشرفت
(Brockhaus & Horwitze, 2000)
فرهنگي
هماهنگي، قابليت انطباق، استراتژي، اخلاق کاري
Byrne, 2006))
(فني،
توجه به تامين نيازهاي مادي
(Hersey & Goldsmith, 1980)
سازماني
و فردي)
استقبال از افکار و ايده‎هاي نو، وجود فرصت ارتقا و پيشرفت، ارتقا انگيزش کارکنان، تناسب مسئوليت و اختيار، پاسخگويي به نيازهاي شغلي کارکنان، اهميت به نظر کارکنان، تقويت روحيه مسئوليت‌پذيري

(طاهري، 1387)

کارگروهي و تشکيل تيم‎هاي کاري
(صنوبري، 1379)

شيوه‎هاي تربيتي والدين
(Brackhuse & Heroitze, 2000)

طبقه اجتماعي
Hofstede, 2010))

سخت‌کوشي، پشتکار و وقت‌شناسي
(Thompson et.al, 2000)

مسئوليت‌پذيري و تفويض اختيار
Fry, 2001))

وفاداري سازماني
)Graham, 2002)

تجربه کاري مرتبط
Maister, 1987))

وجدان کاري و انضباط اجتماعي
Organ, 1988, 1990))

3-7 سازمان و جامعه آماري
سازمان مربوط به پرسشنامه اول پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌باشد و جامعه آماري آن، تعداد 143 نفر از کارکنان دانشي، شامل مهندسان نرم افزار، تحليل‌گران و رهبران فني سازمان است.
به منظور بررسي اختلاف نتايج حاصل از اين پژوهش و پژوهش انجام شده در آمريکا، پرسشنامه دوم طراحي شد و جامعه آماري مربوط به آن تعداد 100 نفر از خبرگان رشته‌هاي مديريت فناوري اطلاعات، مديريت بازرگاني، مهندسي فناوري اطلاعات و ساير رشته‌هاي مرتبط بود که به روش گلوله برفي (به يک نفر مراجعه کرده و او افراد ديگري را معرفي مي‌کند و به اين ترتيب هر فرد فرد ديگري را معرفي کرده و ادامه مي‌يابد)، انتخاب شدند.
3-8 نمونه آماري
منظور از حجم نمونه تعداد كل عناصر موجود در نمونه است. به دليل وجود محدوديت‌هاي مربوط به زمان و هزينه، معمولا به جاي بررسي کل جامعه آماري، از نمونه‌هاي منتخب که قابليت تعميم به کل جامعه را دارند استفاده مي‌شود. نمونه‌هاي اين مطالعه به طور تصادفي ( با کمک جدول اعداد تصادفي) انتخاب شدند.
نمونه مربوط به پرسشنامه اول با استفاده از جدول مورگان شامل 104 نفر از کارکنان دانشي سازمان است.
نمونه آماري مربوط به پرسشنامه دوم تعداد 50 نفر از خبرگان مي‌باشند که به پرسشنامه پاسخ دادند.
3-9 روش جمع آوري داده
اطلاعات مورد نياز اين پژوهش بر حسب نياز از روش‌هاي زير جمع آوري شده اند:
مطالعات کتابخانه‌اي
به منظور گردآوري اطلاعات درباره ادبيات پژوهش و مباني نظري، از منابع کتابخانه‌اي، مقالات، کتاب‌هاي مورد نياز و همچنين از پايگاه‌هاي داده علمي و مجلات الکترونيکي استفاده شده است.

تحقيقات ميداني

به منظور گردآوري داده‌ها براي انجام مطالعه موردي پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است.

3-10 روايي(اعتبار) و پايايي (قابليت اعتماد) ابزار گردآوري داده
روايي ابزار اندازه گيري داده‌ها يکي از چالشهاي مهم در مراحل اجراي پژوهش است. روايي نشان دهنده توانايي ابزار مورد نظر در اندازه‌گيري ويژگي‌هاي متغير است (مومني و فعال قيومي، 1391). سوالات پرسشنامه با استفاده از ادبيات موضوع تدوين گرده است. روايي سوالات پرسشنامه توسط مقالات مختلف سنجيده شده، به علاوه نظر استاد راهنما و استاد مشاور نيز در آن اعمال شده است.
پايايي نشان دهنده ميزان دقت نتايج حاصل از ابزار اندازه‌گيري مي‌باشد و به دقت، قابليت اعتماد و قابليت تکرار نتايج آزمون اشاره دارد (مومني و فعال قيومي، 1391). سازگاري

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد انتقال اطلاعات، انتقال دانش، تلفن همراه Next Entries منابع پایان نامه درمورد ابزار پژوهش، سطح معنادار، ارزش اطلاعات