منابع پایان نامه درباره روان شناسی، برنامه ی درسی، روانشناسی، آموزش ریاضی

دانلود پایان نامه ارشد

غیر معمول، الگوهای تجسمی، تولید مساله در قالب داستانی و بافت واقعی و تخیلی)،اتصال و پیوند های موضوعی و مفهومی ریاضی، گفتمان ریاضی(فرهنگی و ارتباطی و خواندن و نوشتن ریاضی )، تصمیم گیری و تصمیم سازی، تخمین زدن و دقت یافتن آشنا شده و در آن ها مهارت یابند.. ( برنامه ی درسی ملی جمهوری اسلامی ایران ، 1391).
2-16- 3- جهت گیر یهای کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه
ریاضیات از نظر ماهیت، علمی مجرد است، ولی بستر رشد و توسعه آن، مشاهده و توصیف و تجزیه و تحلیل محیط پیرامونی است. در ریاضیات مدرسه ای، فعالیتهای آموزشی باید برخاسته از ریاضیات محیط پیرامون باشد و به دانش آموزان کمک کند تا مفاهیم و گزاره ها ی ریاضی را در محیط پیرامونی خود مشاهده، تجزیه و تحلیل و درک کنند و برای مفاهیم ریاضی در محیط پیرامونی تعبیرها ی گوناگون به دست آورند. این امر، امکان درک شهودی آنان که راهنمای عمل ریاضیدانان است را تقویت می کند. بحث شهود، در ریاضیات مدرسه ای بسیار اساسی است. یادگیری عمیق مفاهیم ریاضی وقتی رخ می دهد که دانش آموزان خودشان در طی حل یک مسئله قابل توجه؛ به آن مفاهیم رسیده باشند و خودشان آن مفاهیم را ساخته باشند. این عمل مشابه یک پژوهش در ریاضی است. بنابراین، در فرآیند یاددهی-یادگیری ریاضی، دانش آموزان یاد می گیرند که چگونه مفاهیم جدید رخ می دهد، چگونه باید آن ها را نامگذاری کرد و چگونه می توان با آنها کار کرد و آنها را تعمیم داد( برنامه ی درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، 1391).
2-17-اهداف اصلی نگارش کتاب ریاضی پایه ی هشتم
یکی از اهداف مهم و اصلی این کتاب درگیر شدن دانش آموزان در فرایند حل مساله است. فعالیت های کتاب به طور عمده به این منظور طراحی شده اند. دانش آموزان به طور معمول با انجام این فعالیت ها؛ با دشواری و چالش مواجه خواهند شد. مواجه کردن دانش آموزان با مساله یک امر هدفمند و آگاهانه در این کتاب به شمار می رود. کمک به دانش آموزان نباید با در اختیار گذاشتن حل مساله یکسان تلقی شود. کمک ها و راهنمایی ها باید به اندازه ای باشد که شوق کشف و لذت حل کردن را از دانش آموز نگیرد. در طی این مسیر گفت و گوی دانش آموزان با معلم و نیز با یکدیگر، توضیح افکار و دفاع از ایده ها، قضاوت درباره ی افکار و ایده های ریاضی دیگر دانش آموزان، بررسی و آزمایش حدس ها و نقد راه حل ها جزئی از فرایند یادگیری ریاضی است.(دفتر تالیف کتب درسی، 1393). از نظر پژوهشگر نقطه قوت در نگارش کتاب ریاضی پایه هشتم، در ارائه ی راه حل های مختلف برای مسائل مختلف است که دانش آموزان را با راه حل های مختلف حل یک مساله آشنا کرده و کمک می کند دانش آموزان راه حل صحیح را انتخاب کرده و دلیل انتخاب خود را توضیح دهند که باعث می شود معلم با نحوه ی تفکر و استدلال دانش آموزان آشنا شده و از بدفهمی آنها در مباحث مختلف آگاه شود و دانش آموزان نیز متوجّه می شوند یک مساله ممکن است چندین راه حل متفاوت داشته باشد و تنها به یک راه حل برای مساله نباید اکتفا کرد. با توجه به اینکه از اهداف مورد تاکید کتاب ریاضی هشتم درگیر شدن دانش آموزان در حل مساله و توضیح افکار دانش آموزان در فرآیند تدریس بوده و برای معلم بیشتر نقش راهنما و تسهیل کننده تدریس قائل شده است امّا اکثر دبیران به دلایل مختلفی، سعی می کنند مفاهیم را خود بیان کنند و کمتر دانش آموزان را درگیر مسائل چالش انگیز نمایند به عبارتی با روش تدریس معمول مفاهیم را به دانش آموزان ارائه کنند. که این مساله یکی از چالش های بزرگ در تدریس مفاهیم ریاضی پایه هشتم به شمار می رود.
2-18- مفهوم شناسی ساخت و سازگرایی
ساخت و سازگرایی مفهومی عام می باشد که برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. برای برخی به عنوان فلسفه مطرح می باشد در حالیکه برای برخی دیگر به عنوان نظریه ی یادگیری یا مدلی برای یادگیری مطرح می باشد و برای افرادی دیگر شاخه ای از روانشناسی معنا می شود(تامپسون89، 2002) در معنای لغوی( constructto )از کلمه ی لاتین ( construere) می آید که به معنی مرتب کردن و یا ساختار دادن و سازماندهی کردن می باشد( ماهونی90 ،2004). از نظر روانشناسی اصطلاح ساخت و سازگرایی به این ایده اشاره دارد که یادگیرندگان دانش را برای خودشان می سازند یعنی هر یادگیرنده به طور فردی (ویا جمعی) معنا را می سازد. نتیجه ی این دیدگاه این خواهد بود که اولاً در یادگیری یادگیرنده و نه موضوع درسی در کانون توجه قرار می گیرد و ثانیاً هیچ دانشی وجود ندارد که مستقل از معنایی که به وسیله ی دانش آموز تجربه می شود باشد. ( اکستین91، 2003) برخی از متخصصان حوزه آموزش ، ساخت و سازگرایی را اینگونه تعریف می کنند: ساخت و سازگرایی به این معناست: همان گونه که وقتی ما با چیز جدید ی مواجه شده و آن را تجربه می کنیم در واقع آن را از طریق تجربیات و دانش قبلی درونی کرده و به وسیله ی دستگاه شناختی خود معنا را خلق می کنیم . ساخت و سازگرایی اساساً نظریه ای است در مورد اینکه افراد چگونه یاد می گیرند و بر این باور است که ما عاملان فعال دانش خود می باشیم چرا که ادراکات و دانش ما از جهان از طریق تجربه کردن خود ما ایجاد می شود. ( نقل شده در لاک92، 2001) ساخت و سازگرایی ریشه در روان شناسی شناختی دارد؛ این نظریه در اواخر دهه 70 میلادي راه خود را در آموزش ریاضی باز کرد. در واقع، این نظریه در تقابل با رفتارگراها که ذهن کودك را خالی تصور می کنند و اعتقاد دارند که معلم می تواند از طریق آموزش نقش مورد نظر را روي آن حک کند، معتقد است که دانش آموزان سازنده ی دانش خودشان هستند .( نقل در ون گلسرزفلد93 ، 1989 ، ص 182). همچنین وی معتقد است اصل اول ساخت و سازگرایی عبارت از این است که« دانش به طور فعال توسط یادگیرنده ساخته می شود نه آنکه به طور منفعل از محیط اطراف دریافت شود.» نظریه ساخت و سازگرایی در آمریکا زمینه ساز تحقیقات وسیعی در ارتباط با فرایند هاي یادگیري کودکان از جمله چگونگی دستیابی آنها به مفهوم اعداد طبیعی، کسرها و اعمال حسابی شد. این نظریه به صورت یک رویکرد خاص در تدریس ریاضی توسعه پیدا کرد؛ تدریسی که در آن سخنرانی انجام نمی- شود و انجام تمرینات تکراري مورد تأکید نیست. بلکه در جریان تدریس، کودکان خود از طریق حل مسایل، دانش خویش را می سازند. در چنین محیط آموزشی، نقش معلم به یک مصاحبه گر تغییر می یابد که با طرح سؤالاتی چون « چگونه این مساله را حل کردي؟ » به جاي انتقال اطلاعات به دانش آموزان، تسهیل کننده یادگیري ریاضی آنها می شود. ون گلسرزفلد (1989) سه مورد از دلالت هاي آموزشی منتج از ساخت و سازگرایی را به شرح زیر مطرح می کند:

به جاي تربیت رفتاري، اولویت باید به رشد درك و فهم و معانی داده شود.

محققان و معلمان باید فرض کنند که اعمال دانش آموزان گویاي راهی است که در حال
حاضر از آن طریق چیزها را حس می کنند.

اشتباهات دانش آموزان و پاسخ هاي پیش بینی نشده آنها باید به عنوان فرصت هایی براي مطلع شدن از درك دانش آموزان در نظر گرفته شود.

فارستر و جانزی94 (2003) معتقدند که ساختن گرایی اساساً یک نظریه ی یادگیری شناختی است، زیرا بر فرآیند های ذهنی ای که معناسازی می کنند، تاکید دارد. (ص 11) کارپنتر95 ( 2003) به نقل از اپلتون96 (1997) بیان می نماید: ساختن گرایی، توسط تعداد زیادی از نویسندگان به روش های متنوعی توصیف شده است. در اصل ساختن گرایی به گروهی از نظریه ها درباره یادگیری اشاره دارد که به نوبه ی خود می تواند در هدایت تدریس، مورد استفاده قرار گیرد. (ص 29) ویلر97 (1987) برای نقد ساخت و سازگرایی، نخست به ایجاد مرزبندی هایی میان زمینه هایی که در آن ساخت و سازگرایی ظاهر می- شود، می پردازد. وی می گوید: « تقسیماتی که من انجام خواهم داد، بین ساختن گرایی، به عنوان فلسفه ی ریاضی، روان شناسی (به ویژه روان شناسی یادگیری)، فلسفه، به ویژه پرسش های هستی شناسی و آموزش است. ساختن گرایی در آموزش ریاضی، احتمالاً از همه ی این ها یا تعدادی از این ها، تغذیه می کند.» (ص 55). رزنیک98 (1983) ساخت و سازگرایی را یک نظریه ی شناختی درباره ی کسب دانش (در واقع یادگیری ) معرفی می کند و معتقد است که نظریه های جدید اکتساب باید به اهمیّت نقش ساختار های ذهنی و تفسیر هایی که یادگیرنده انجام می دهد توجه کند. (ص 24). میسون وجانستون – وایلدر99 در (2004) ، سیل تاریخی ساختن گرایی را چنین توصیف می کند: از ایده ی معرفت شناسی تکوینی پیاژه100 به عنوان ساختن گرایی یاد می شود. که ریشه های آن در کارهای نویسندگان ما قبل او است. شکلی از ساختن گرایی که در تعلیم و تربیت قرار می گیرد، به گونه ای ساده شده ی بود که ون گلسرزفلد (1989 ) در مقابل آن ساخت و ساز گرایی افراطی را معرفی کرد تا بر جنبه های پیچیده تر آن تاکید کند. با این حال بسیاری گمان کردند که وی بر فرد، بیش از جامعه تاکید کرده است. به همین دلیل ساخت و سازگرایی اجتماعی، این موضوع را جبران کرد. و بر اجتماع تاکید ورزید ولی در بسیاری موارد این نوع ساختن گرایی تا جایی بر جنبه های اجتماعی تاکید داشت که با عنوان ساخت وساز گرایی افراطی و اجتماعی مطرح شد. ( ص91) در هر صورت تعبیر های مختلف ساختن گرا یی، پاسخی به این چالش هستند که چگونه یادگیرنده ها، روش های ریاضی دانستن؛ را ضمن تعامل با دیگران و در جریان فرهنگ سازی، ریاضی خویش می سازند. (92ص). ساختن گرایی از جهت فلسفی به نسبیت گرایی پیوند می خورد به طوری که در شکل های گوناگون به عنوان یک نظریه ی فلسفی و آموزشی جایگزین کمک می کند( لودن و والانس101، 1994نقل در نیاز102 ، 2008). ظهور نظریه ساخت و سازگرایی به عنوان یک نظریه ی تاثیر گذار در نظام آموزشی به نیمه ی دوم قرن بیستم برمی گردد(همان، 2008). در واقع ریشه های نظریه ی ساختن گرایی برگرفته از ایده های دیوئی103 ، پیاژه و ویگوتسکی104 می باشد. (دنجل و گویتن105، 2004) . به عنوان مثال پیاژه معتقد به ساخت شخصی دانش به صورت فعال توسط یادگیرنده بود.( گوردلر106، 2001). به نظر می رسد می- توان یکی از اصلی ترین ویژگی های تدریس مبتنی بر الگوی ساخت و سازگرایی را نقش های معلم و دانش آموز برشمرد. از آنجا که در این الگو معلم به عنوان تسهیل گر یادگیری در فرایند یادگیری نقش اصلی را ایفا می کند( واوروس107 ، 2009). در این الگو، معلم به عنوان راهنما، به عنوان کسی که به دانش آموزانش اختیارات لازم را می دهد و انگیزه و توانایی آنها را برای افزایش یادگیری و توسعه ی تفکر برای آنها با ایجاد محیطی باز برای سوال کردن و هم چنین مخالفت های مستدل با سایر نظرات را مهیا می کند شناخته می شود( آویرام108، 2009). در این دیدگاه ، یادگیری به مثابه ی انتقال دانش که هسته ی یادگیری در تعلیم و تربیت معمول است در حال کم شدن و یادگیری بیشتر به سوی ساخت فعال و شخصی دانش، مهارت ها و توسعه ی توانایی ها پیش می رود( هرینگتون و الیور109 ، 2000). ساخت و سازگرایان به طور خاص بر انگیزش دانش آموز برای یادگیری و توانایی استفاده از آنچه در زندگی روزانه یاد گرفته می شود تمرکز دارند. آنچه مردم دریافت می کنند، فکر می کنند و توسعه می دهند، اساساً تحت یک زمینه قرار دارد به همین دلیل است که زمینه ی یادگیری به عنوان یک فعالیت موقعیتی در نظر گرفته می شود و عموماً به فرآیند معنادار ساختن و فهم مهارت ها و مفاهیم در زمان استفاده از آنها کمک می کند. (دی کوک، همکاران110، 2004) .
2-19- تلفیق ساخت و سازگرایی با آموزش
ساخت وسازگرایی سه نقطه ی تلفیق مهم با آموزش دارد ابتدا، اهداف برنامه ی درسی یا واحد درسی که به وضوح براساس سطوح معین فهم از مفاهیم محتوا بوده و عملکرد مناسب را می طلبد. دوم، روش های تدریس که دانش آموز را وادار می کند در بستری قرار گیرد که مستلزم آن عملکرد مورد نظر است. و سوم، تکالیف ارزیابی؛ که پیگیر آن عملکردها هستند. ( لبوو111، 1994). بنابراین در این دیدگاه، نقش اصلی بر عهده ی دانش آموز بوده و تاکید روش تدریس مبتنی بر ساخت وسازگرایی بر ارتباط بین معلم،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره یادگیری ریاضی، آموزش ریاضی، روش های تدریس، برنامه ی درسی Next Entries منابع پایان نامه درباره محیط یادگیری، برنامه ی درسی، اهداف یادگیری، نظریه پردازی