منابع پایان نامه با موضوع حداکثر قدرت

دانلود پایان نامه ارشد

اسکاپولوتراسيک 75
جدول 2- 4: خلاصه مطالعات در مورد سطح فعاليت عضلات شانه در طي الويشن شانه 75
جدول 3-1: مشخصات گروه‌هاي مختلف تحقيق 79
جدول 4-1: ويژگي‌هاي دموگرافيک گروه‌هاي مختلف تحقيق 103
جدول 4-2: حداکثر قدرت ايزومتريک ابداکتورها (برحسب کيلوگرم) در گروه‌هاي مختلف تحقيق 103
4-3: چرخش بالايي کتف (برحسب درجه) در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گيري‌هاي اينکلينومتري 104
جدول 4-4: چرخش بالايي کتف (برحسب درجه) در زواياي مختلف ابداکشن بازو با اعمال بار خارجي با اندازه‌گيري‌هاي اينکلينومتري 105
جدول 4-5: ريتم اسکاپولوهومرال در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گيري‌هاي اينکلينومتري 106
جدول 4-6: ريتم اسکاپولوهومرال در زواياي مختلف ابداکشن بازو در شرايط اعمال بار خارجي با اندازه‌گيري‌هاي اينکلينومتري 107
جدول 4-7: چرخش بالايي کتف (برحسب درجه) در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با استفاده از تکنيک عکس گرفتن 107
جدول 4-8: چرخش بالايي کتف (برحسب درجه) در زواياي مختلف ابداکشن بازو با اعمال بار خارجي با استفاده از تکنيک عکس گرفتن 108
جدول 4-9: ريتم اسکاپولوهومرال در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با تکنيک عکس گرفتن 109
جدول 4-10: ريتم اسکاپولوهومرال در زواياي مختلف ابداکشن بازو در شرايط اعمال بار خارجي با استفاده از تکنيک عکس گرفتن 109
جدول 4-11: الگوي فراخواني عضلات مجموعه شانه (برحسب ثانيه) در طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 111
جدول 4-12: الگوي فراخواني عضلات مجموعه شانه (برحسب ثانيه) گروه‌هاي مختلف در طي ابداکشن بازو در شرايط اعمال بار خارجي 112
جدول 4-13: سطح فعاليت عضلات شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌هاي مختلف تحقيق در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 113
جدول 4-14: سطح فعاليت عضلات شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌هاي مختلف تحقيق در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرايط اعمال بار خارجي 115
4-15: سطح فعاليت عضلات مجموعه شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌هاي مختلف تحقيق در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 117
4-16: سطح فعاليت عضلات مجموعه شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌هاي مختلف تحقيق در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرايط اعمال بار خارجي 118
جدول 4-17: نسبت هم انقباضي عضلات مجموعه شانه در طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن بدون اعمال بار خارجي 121
جدول 4-18: نسبت هم انقباضي عضلات مجموعه شانه در طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرايط اعمال بار خارجي 122
جدول 4-19: نسبت هم انقباضي عضلات مجموعه شانهي گروه‌هاي مختلف تحقيق در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن بدون اعمال بار خارجي 124
جدول 4-20: نسبت هم انقباضي عضلات مجموعه شانهي گروه‌هاي مختلف تحقيق در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرايط اعمال بار خارجي 126
جدول 4-21: پايايي اندازه‌گيري چرخش بالايي کتف با استفاده از اينکلينومتر 129
جدول 4-22: پايايي اندازه‌گيري چرخش بالايي کتف با استفاده از اينکلينومتر در شرايط اعمال بار خارجي 129
جدول 4-23: پايايي اندازه‌گيري چرخش بالايي کتف با استفاده از تکنيک عکس گرفتن 130
جدول 4-24: پايايي اندازه‌گيري چرخش بالايي کتف با استفاده تکنيک عکس گرفتن در شرايط اعمال بار خارجي 130
جدول 4-25: روايي اندازه‌گيري چرخش بالايي کتف با استفاده از اينکلينومتر و تکنيک عکس گرفتن 131
جدول 4-26: روايي اندازه‌گيري چرخش بالايي کتف با استفاده از اينکلينومتر و تکنيک عکس گرفتن در شرايط اعمال بار خارجي 131
جدول 4-27: پايايي آزمون‌هاي مربوط به حداکثر انقباض ايزومتريک اختياري عضلات 132
جدول 4-28: پايايي الگوي فراخواني عضلات مجموعه شانه در طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 133
جدول 4-29: پايايي الگوي فراخواني عضلات مجموعه شانه در طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرايط اعمال بار خارجي 133
جدول 4-30: پايايي سطح فعاليت عضلات مجموعه شانه در طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 134
جدول 4-31: پايايي سطح فعاليت عضلات مجموعه شانه در طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرايط اعمال بار خارجي 136
جدول 4-32: پايايي سطح فعاليت عضلات مجموعه شانه در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 138
جدول 4-33: پايايي سطح فعاليت عضلات مجموعه شانه در زواياي مختلف ابداکشن شانه در سطح اسکاپشن در شرايط اعمال بار خارجي 139
جدول 4-34: آزمون‌هاي تعيين نرمال بودن توزيع داده‌هاي چرخش بالايي کتف با اندازه‌گيري توسط اينکلينومتر 142
جدول 4-35: آزمون‌هاي تعيين نرمال بودن توزيع داده‌هاي چرخش بالايي کتف با اعمال بار خارجي با اندازه‌گيري توسط اينکلينومتر 143
جدول 4-36: آزمون‌هاي تعيين نرمال بودن توزيع داده‌هاي چرخش بالايي کتف با استفاده از تکنيک عکس گرفتن 143
جدول 4-37: آزمون‌هاي تعيين نرمال بودن توزيع داده‌هاي چرخش بالايي کتف با اعمال بار خارجي با استفاده از تکنيک عکس گرفتن 144
جدول 4-38: آزمون‌هاي تعيين نرمال بودن دادههاي الگوي فراخواني عضلات مجموعه شانهي گروه‌هاي مختلف طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 145
جدول 4-39: آزمون‌هاي تعيين نرمال بودن دادههاي الگوي فراخواني عضلات مجموعه شانهي گروه‌هاي مختلف طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرايط اعمال بار خارجي 145
جدول 4-40: آزمون‌هاي تعيين نرمال بودن دادههاي سطح فعاليت عضلات مجموعه شانهي گروه‌هاي مختلف طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 146
جدول 4-41: آزمون‌هاي تعيين نرمال بودن دادههاي سطح فعاليت عضلات مجموعه شانهي گروه‌هاي مختلف طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرايط اعمال بار خارجي 148
جدول 4-42: آزمون‌هاي تعيين نرمال بودن دادههاي سطح فعاليت عضلات مجموعه شانهي گروه‌هاي مختلف در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 149
جدول 4-43: آزمون‌هاي تعيين نرمال بودن دادههاي سطح فعاليت عضلات مجموعه شانهي گروه‌هاي مختلف در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرايط اعمال بار خارجي 151
جدول 4-44: نتايج اثر خالص و تعاملي فاکتورهاي مختلف بر الگوي فراخواني عضلات طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 154
جدول 4-45: نتايج مقايسه الگوي فراخواني عضلات در طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن بين گروه‌هاي تحقيق 155
جدول 4-46: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني در مورد مقايسه الگوي فراخواني بين عضلات در طي ابداکشن بازو 156
جدول 4-47: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسه الگوي فراخواني عضلات در طي ابداکشن شانه بين شرايط اعمال بار و بدون اعمال 158
جدول 4-48: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسه الگوي فراخواني عضلات در طي ابداکشن بين شانهي برتر و غير برتر 158
جدول 4-49: نتايج اثر خالص و تعاملي فاکتورهاي مختلف بر سطح فعاليت عضلات (ابداکشن ديناميک) 159
جدول 4-50: نتايج آزمون اثرات بين گروهي (ابداکشن ديناميک) 161
جدول 4-51: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسه بين گروهها (ابداکشن ديناميک) 162
جدول 4-52: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني در مورد مقايسه سطح فعاليت عضلات بين عضلات مجموعه شانه طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 162
جدول 4-53: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسه سطح فعاليت عضلات بين زواياي مختلف ابداکشن بازو 164
جدول 4-54: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسه سطح فعاليت عضلات در طي ابداکشن بازو بين شرايط اعمال بار و بدون اعمال 164
جدول 4-55: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسه الگوي فراخواني عضلات در طي ابداکشن بازو بين شانهي برتر و غير برتر 165
جدول 4-56: نتايج اثر خالص و تعاملي فاکتورهاي مختلف بر سطح فعاليت عضلات شانه (ابداکشن ايستا) 165
جدول 4-57: نتايج آزمون اثرات بين گروهي (ابداکشن ايستا) 168
جدول 4-58: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسه سطح فعاليت عضلات بين گروه‌ها (ابداکشن ايستا) 168
جدول 4-59: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني در مورد مقايسه سطح فعاليت بين عضلات مختلف در نگه‌داري ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 169
جدول 4-60: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسه سطح فعاليت عضلات بين زواياي مختلف ابداکشن بازو 170
جدول 4-61: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسه سطح فعاليت عضلات در نگه‌داري ابداکشن بازو بين شرايط اعمال بار و بدون اعمال بار 171
جدول 4-62: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسه سطح فعاليت عضلات در حالت نگه‌داري ابداکشن بازو بين شانهي برتر و غير برتر 171
جدول 4-63: نتايج اثر خالص و تعاملي فاکتورهاي مختلف بر نسبت هم انقباضي عضلات مفصل شانه (ابداکشن ديناميک) 172
جدول 4-64: نتايج آزمون اثرات بين گروهي (ابداکشن ديناميک) 175
جدول 4-65: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسه نسبت هم انقباضي مفصل شانه بين گروه‌ها (ابداکشن ديناميک) 175
جدول 4-66: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني در مورد مقايسه بين نسبت هم انقباضي عضلات مختلف مفصل شانه در طي ابداکشن ديناميک 176
جدول 4-67: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسه نسبت هم انقباضي عضلات مفصل شانه بين زواياي مختلف ابداکشن بازو 176
جدول 4-68: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسه نسبت هم انقباضي عضلات بين شرايط اعمال بار و بدون اعمال بار 177
جدول 4-69: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسه نسبت هم انقباضي عضلات مفصل شانه بين شانهي برتر و غير برتر 177
جدول 4-70: نتايج اثر خالص و تعاملي فاکتورهاي مختلف بر نسبت هم انقباضي عضلات مفصل شانه (ابداکشن ايستا) 178
جدول 4-71: نتايج آزمون اثرات بين گروهي (ابداکشن ايستا) 181
جدول 4-72: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسه نسبت هم انقباضي عضلات مفصل شانه بين گروه‌ها (ابداکشن ايستا) 181
جدول 4-73: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني در مورد مقايسه نسبت هم انقباضي بين عضلات مختلف در نگه‌داري ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 182
جدول 4-74: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسه نسبت هم انقباضي بين زواياي مختلف ابداکشن بازو 183
جدول 4-75: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسه نسبت هم انقباضي عضلات مفصل شانه بين شرايط اعمال بار و بدون اعمال بار 183
جدول 4-76: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسه نسبت هم انقباضي عضلات بين شانهي برتر و غير برتر 184
جدول 4-77: نتايج اثر خالص و تعاملي فاکتورهاي مختلف بر نسبت هم انقباضي عضلات اسکاپولوتراسيک (ابداکشن ديناميک) 185
جدول 4-78: نتايج آزمون اثرات بين گروهي (ابداکشن ديناميک) 187
جدول 4-79: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسه نسبت هم انقباضي عضلات مفصل اسکاپولوتراسيک بين گروه‌ها طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن (ابداکشن ديناميک) 187
جدول 4-80: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني در مورد مقايسه نسبت هم انقباضي بين عضلات مختلف در طي ابداکشن بازو 188
جدول 4-81: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسه نسبت هم انقباضي عضلات مفصل اسکاپولوتراسيک بين زواياي مختلف ابداکشن بازو 188
جدول 4-82: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسه نسبت هم انقباضي عضلات مفصل اسکاپولوتراسيک بين شرايط اعمال بار و بدون اعمال بار 189
جدول 4-83: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسه نسبت هم انقباضي عضلات اسکاپولوتراسيک بين شانهي برتر و غير برتر 189
جدول 4-84: نتايج اثر خالص و تعاملي فاکتورهاي مختلف بر نسبت هم انقباضي عضلات اسکاپولوتراسيک (ابداکشن ايستا) 190
جدول 4-85: نتايج آزمون اثرا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع حداکثر قدرت، ورزشکاران، روش پژوهش Next Entries منابع پایان نامه با موضوع ورزشکاران