منابع پایان نامه ارشد درمورد پیامدهای بیماری، فعالیت های اجتماعی، میزان افسردگی

دانلود پایان نامه ارشد

میزان 56/5 که نشان می دهد. بیشترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار 8-1 ساله به میزان 25/8 و کمترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در گروه سنی 40-25 ساله به میزان 28/7 می باشد. که نشان می دهد با افزایش سن بیمار میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار کاهش می یابد. بیشترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 40-25 ساله به میزان 42/10 و کمترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در گروه سنی 8-1 ساله به میزان 50/7 می باشد. بیشترین میزان مشکلات ناشی از درمان 8-1 ساله به میزان 50/45 و کمترین میزان مشکلات ناشی از درمان در گروه سنی 40-25 ساله به میزان 21/38 می باشد. که نشان می دهد با افزایش سن میزان مشکلات ناشی از درمان کاهش می یابد. بیشترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری 8-1 ساله به میزان 00/86 و کمترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در گروه سنی 24-17 ساله به میزان 90/79 می باشد.

4-2-3- تحصیلات بیمار
جدول 4-3 : توزیع فراوانی و نسبی براساس تحصیلات بیمار
میانگین
درصد
فراوانی
میزان تحصیلات
میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی

61/76
61/44
96/6
07/9
65/3
61/5
69/6
0/26
26
بی سواد
51/80
18/40
54/9
87/7
27/6
36/7
27/9
0/33
33
ابتدایی
30/81
34/39
82/9
21/7
30/7
60/7
00/10
0/23
23
راهنمایی
64/82
14/37
71/11
50/6
92/7
42/8
92/10
0/14
14
دیپلم
00/78
00/32
00/12
00/6
00/9
00/9
00/10
0/2
2
فوق دیپلم
03/100
00/40
00/14
00/7
00/11
00/15
00/16
0/1
1
لیسانس
04/100
00/43
00/19
00/4
00/13
00/10
00/15
0/1
1
فوق لیسانس
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع
با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگویان باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/33 درصد ابتدایی و کمترین افراد یعنی 0/1 درصد لیسانس و 0/1 فوق لیسانس هستند. همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: بیشترین میزان افسردگی و غمگینی در افراد لیسانس و فوق لیسانس و کمترین میزان افسردگی و غمگینی در افراد بی سواد می باشد. که نشان می دهد با افزایش تحصیلات میزان افسردگی و غمگینی افزایش می یابد. بیشترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افراد لیسانس و فوق لیسانس و کمترین میزان افسردگی و غمگینی در افراد بی سواد می باشد. که نشان می دهد با افزایش تحصیلات میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی افزایش می یابد. بیشترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افراد فوق دیپلم و بالاتر و کمترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افراد بی سواد می باشد. که نشان می دهد با افزایش تحصیلات میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان نیز افزایش می یابد. بیشترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افراد بی سواد و کمترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افراد فوق لیسانس می باشد. که نشان می دهد با افزایش تحصیلات میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار نیز کاهش می یابد می یابد. بیشترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افراد فوق لیسانس و کمترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افراد بی سواد می باشد. که نشان می دهد با افزایش تحصیلات میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل نیز افزایش می یابد. بیشترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افراد بی سواد و کمترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افراد فوق دیپلم می باشد. بیشترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افراد فوق لیسانس و کمترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افراد بی سواد می باشد.
4-2-4- وضع شغلی بیمار
جدول 4-4: توزیع فراوانی و نسبی براساس وضع شغلی بیمار
میانگین
درصد
فراوانی
وضع شغل
میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی

00/96
25/41
00/14
75/5
25/9
00/12
75/13
0/4
4
شاغل
73/79
55/40
23/9
84/7
10/6
05/7
94/8
0/96
96
بیکار
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع

با توجه به جدول توزیع فراوانی وضع شغلی بیمار، می‌توان اظهار داشت که 4 نفر(0/4) شاغل و 96 نفر(0/96) از آنها بیکار بوده‌اند. همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: میزان افسردگی و غمگینی در افراد شاغل 75/13 و در افراد بیکار 94/8 می باشد که نشان می دهد میزان افسردگی و غمگینی در افراد شاغل بیشتر از افراد بیکار است. میانگین فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افراد شاغل 00/12 و در افراد بیکار 05/7 می باشد که نشان می دهد میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افراد شاغل بیشتر از افراد بیکار است. میانگین احساس ناتوانی نسبت به همسالان، در افراد شاغل 25/9 و در افراد بیکار 10/6 می باشد که نشان می دهد میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان، در افراد شاغل بیشتر از افراد بیکار است. میانگین احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار، در افراد شاغل 75/5 و در افراد بیکار 84/7 می باشد که نشان می دهد میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار، در افراد بیکار بیشتر از افراد شاغل است. میانگین اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افراد شاغل 00/14 و در افراد بیکار 23/9 می باشد که نشان می دهد میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افراد شاغل بیشتر از افراد بیکار است. میانگین مشکلات ناشی از درمان در افراد شاغل 25/41 و در افراد بیکار 55/40 می باشد که نشان می دهد میزان مشکلات ناشی از درمان در افراد شاغل بیشتر از افراد بیکار است. میانگین شدت آثار و پیامدهای بیماری در افراد شاغل 00/96 و در افراد بیکار 73/79 می باشد که نشان می دهد میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افراد شاغل بیشتر از افراد بیکار است.
4-2-5- درآمد بیمار
جدول 4-5 : توزیع فراوانی و نسبی براساس درآمد بیمار
میانگین
درصد
فراوانی
میزان درآمد
میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی

73/79
55/40
23/9
84/7
10/6
05/7
94/8
0/96
96
درآمد ندارند
00/96
25/41
00/14
75/5
25/9
00/12
75/12
0/4
4
درآمد دارند
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع
با توجه به جدول توزیع فراوانی میزان درآمد بیمار، می‌توان اظهار داشت که 96 نفر(0/96) فاقد درآمد و 4 نفر(0/4) از آنها درآمد دارند. همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: میزان افسردگی و غمگینی در افراد درآمد ندارند 94/8 و در افرادی که درآمد دارند 75/12 می باشد که نشان می دهد میزان افسردگی و غمگینی در افرادی که درآمد دارند بیشتر از افراد فاقد درآمد است. میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افراد درآمد ندارند 05/7 و در افراد درآمد دارند00/12 می باشد که نشان می دهد میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که درآمد دارند بیشتر از افراد فاقد درآمد است. میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افراد درآمد ندارند 10/6 و در افراد درآمد دارند25/9 می باشد که نشان می دهد میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی که درآمد دارند بیشتر از افراد فاقد درآمد است. میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افراد درآمد ندارند 84/7 و در افراد درآمد دارند75/5 می باشد که نشان می دهد میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی که درآمد ندارند بیشتر از افرادی است که درآمد دارند. میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افراد درآمد ندارند 23/9 و در افراد درآمد دارند00/14 می باشد که نشان می دهد میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که درآمد دارند بیشتر از افراد فاقد درآمد است. میزان مشکلات ناشی از درمان در افراد درآمد ندارند 55/40 و در افراد درآمد دارند25/41 می باشد که نشان می دهد میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که درآمد دارند بیشتر از افراد فاقد درآمد است. میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افراد درآمد ندارند 73/79 و در افراد درآمد دارند00/96 می باشد که نشان می دهد میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی که درآمد دارند بیشتر از افراد فاقد درآمد است.

4-2-6- سن پدر
جدول 4-6 : توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان سن پدر
میانگین
درصد
فراوانی
سن پدر
میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی

23/80
44/39
76/9
89/7
42/6
34/7
36/9
0/38
38
43-35 ساله
97/79
34/41
04/9
90/7
02/6
90/6
75/8
0/41
41
52-44 ساله
35/83
92/40
64/10
71/6
14/7
00/8
92/9
0/14
14
61-53 ساله
71/77
57/41
42/7
28/8
57/4
28/7
57/8
0/7
7
79-62 ساله
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع
با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی سن پدر باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/41 درصد در گروه سنی 52-44 ساله و کمترین افراد یعنی 0/7 درصد 79-62 ساله هستند همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: بیشترین میزان افسردگی و غمگینی در افرادی است که پدرشان در گروه سنی گروه سنی61-53 ساله و کمترین میزان افسردگی و غمگینی در افرادی که پدرشان در گروه سنی79-62 ساله است. بیشترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی است که پدرشان در گروه سنی61-53 ساله و کمترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که پدرشان در گروه سنی52-44 ساله است. بیشترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی است که پدرشان در گروه سنی61-53 ساله و کمترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی که پدرشان در گروه سنی79-62 ساله است. بیشترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی است که پدرشان در گروه سنی79-71 ساله و کمترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی که پدرشان در گروه سنی61-53 ساله است. بیشترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی است که پدرشان در گروه سنی79-62 ساله و کمترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که پدرشان در گروه سنی43-35 ساله است. بیشترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی است که پدرشان در گروه سنی61-53 ساله و کمترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی که پدرشان در گروه سنی79-62 ساله است.

4-2-7- تحصیلات پدر
جدول 4-7 : توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان تحصیلات پدر
میانگین
درصد
فراوانی
تحصیلات پدر

میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی

14/77
28/40
28/8
85/8
42/5
00/6
28/8
0/7
7
بی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد فعالیت های اجتماعی، رگرسیون چندگانه، پیامدهای بیماری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد فعالیت های اجتماعی، پیامدهای بیماری، میزان افسردگی