منابع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت قراردادی، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی پزشک، نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه ارشد

این صورت است که متعهد قراردادی نسبت به تخلف از اجرای تعهد،احساس محدودیت می کند و در اجرای سریع و بهتر مفاد تعهد اهتمام می ورزد و از اینطریق امنیت و سرعت رابطه قراردادی تامین می شود ولی تمامی این امور تنها با یافتن مبنای حقوقی برای گسترش دامنه مسئولیت قراردادی امکان پذیراست ،مبنای که با اصول حقوق تطابق داشته و مبتنی بر مبانی فقهی و نظریات پذیرفته شده از سوی فقها و حقوقدانان باشد. در این رساله برآن هستیم که ضمن طرح و بیان اینکه مسئولیت قراردادی پزشک در نظام حقوقی ایران بر چه اصلی مبتی است . و اینکه آثار مسئولیت قراردادی پزشک از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟آیا مسئولیت پزشک یک مسئولیت محض و بدون تقصیر است؟ضرورت پاسخگویی به این سؤالات  ناشی از آثاری است كه بر هر یك از مسائل فوق الذكر مترتب است.
پیشینه و تاریخچه ی تحقیق
مبنا و هدف مسئولیت مدنی در طول زمان برحسب شرایط مختلف اقتصادی،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی جوامع متغییر بوده است . به طوری که در زمان واحد،به دلیل شرایط متفاوت و نوع نگرش ،مبنا ،هدف و نوع و گستره قواعد مسئولیت مدنی و به طور کلی نحوه ساماندهی ضرر از کشوری به کشور دیگر فرق می کند .حقوقدانان کشور ما در مباحث مسئولیت مدنی بیشترین مطالب خود را در زمینه ضمان قهری قرارداده و مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف از اجرای تعهد را به صورت فرعی مطرع ساخته اند. چنان که در مبحث تعهدات به هنگام بحث از آثار تعهد و به دنبال قواعد عمومی ،از خسارت عدم اجرای تعهد سخنی چند به میان آورده اند. به عنوان مثال دکتر سید مرتضی قاسم زاده ،۱۳۷۸،در کتاب مبانی مسئولیت مدنی ،ضمن طرح و بیان تعریف تقصیر در نظام فقهی و حقوقی ایران و ضرورت توجه به مفهوم عرفی و اجتماعی تقصیر و با توجه به تحلیل نظریات برگزیده شده در نظام حقوق کشورهای دیگر مثل مصر ،فرانسه ،روم به عنوان مبنای مسئولیت مدنی، به این نتیجه رسیده است که اصل تقصیر (نظریه تقصیر )به عنوان یکی از مبانی مهم مسئولیت مدنی است. یا دکتر حمید بهرامی احمدی در کتاب ضمان قهری (مسئولیت مدنی) ،۱۳۹۰،تنها به تحلیل و بررسی مبانی مسئولیت خارج از قرارداد پرداخته است.در حالی که به دلیل منشاء قراردادی مسئولیت قراردادی و تفاوت آن از مسئولیت غیرقراردادی از حیث تعریف تقصیر ،چگونگی اثبات ،قلمرو جبران خسارت ،اعتبار یا عدم اعتبار شرط محدود کننده مسئولیت و حتی مبنای مسئولیت،تدوین جداگانه می طلبد تا مباحث مربوط را به طور گسترده در یک جا فراهم آورد و با نگاه عمیق حقوقی نظریه پردازی و مبنای مسئولیت قراردادی را استخراج کند.البته در مورد تعهدات پزشک صرف نظر از قهری یا قراردادی بودن آن کتب و مقالات زیادی نگاشته شده است.به ویژه نوشته های دکتر محمود عباسی در زمینه حقوق پزشکی و همچنین دکتر سیاوش شجاعپوریان،1373،در باب خطاهای شغلی و مسئولیت های ناشی از آن را می توان نام برد.اما بیشتر این منابع،مسئولیت و به ویژه مسئولیت جزایی پزشک را مدنظر قرار داده اند ولی تا جایی که ملاحضه شد هیچ یک نتوانسته است مبنای مسئولیت قراردادی پزشک را در نظام حقوقی ایران آن گونه که شایسته است بکاود.
اهداف تحقیق
1) بررسی اینکه مبنای مسئولیت قراردادی پزشک در نظام حقوقی ایران بر چه اصلی مبتنی است
2) بررسی تأثیرنهاد برائت در مسئولیت پزشک
3) بررسی رابطه نظریه تقصیر در زمینه مسئولیت قراردادی پزشک
ضرورت انجام تحقیق
با توجه به گسترش روز افزون قرارداد میان پزشک و بیمار و به تبع آن افزایش مسئولیت مدنی ناشی از این قراردادها،نیاز به تحلیل مبنای این مسئولیت و تعیین قلمرو آن و همچنین تلاش برای قاعده مند نمودن آن احساس می شود.همان گونه که بیان شد در حقوق ایران مسئولیت قراردادی پزشک به طور مختصری مورد بررسی قرار گرفته و بررسی و تحقیقی جامع در مورد مبنای مسئولیت قراردادی وجود ندارد .اما چنان که ملاحضه می شود،همچنین گسترش دعاوی مسئولیت مدنی و گرایش به جبران تمامی خسارت ها اهمیت بررسی این موضوع را دو چندان می کند.
سوالها ی تحقیق
1) آثار مسئولیت قراردادی پزشک از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟
2) آیا مسئولیت پزشک یک مسئولیت محض و بدون تقصیر است؟
3) آیا در صورت شرط عدم مسئولیت یا برائت از ضمان پزشک به طور کلی از مسئولیت معاف است؟
فرضیه های تحقیق
1) آثار مسئولیت قراردادی پزشک از نوع تعهد به وسیله است.
2) مسئولیت پزشک یک مسئولیت محض نیست.
3) شرط عدم مسئولیت یا تحصیل برائت ازضمان،پزشک را از مسئولیت به طورکامل معاف نمیکند.
روش تحقیق
روش تحقیق در اینرساله توصیفی- تحلیلی است. بدین نحو که اطلاعات و اسناد لازم از طریق مراجعه به کتابخانه و منابع الکترونیکی موجود بویژه از طریق مراجعه به منابع فقهی و مطالعه و فیش برداری جمع آوری گردیده و پس از تجزیه و تحلیل ،نتایج مورد انتظار استنتاج خواهد شد.
ساماندهی تحقیق
این تحقیق مشتمل بر سه فصل ،هشت بخش و گفتارهای مختلف می باشد.فصل اول تحت عنوان کلیات مسئولیت مدنیشامل دو بخش است که در بخش اول به مفاهیم کلی و تعاریف پاره ای اصطلاحات پرداخته شده است و در بخش دوم ضمن بیان تاریخچه مختصری از مسئولیت پزشک،انواع مسئولیت پزشک را بیان نموده ایم.فصل دوم تحت عنوان ماهیت مسئولیت مدنی پزشک متشکل از سه پخش است که در بخش اول ضمن بیان دیدگاههای موجود در مورد ماهیت مسئولیت پزشک،ماهیت تعهدات پزشک نیز بیان شده و در بخش دوم به بیان قلمرو مسئولیت قراردادی پزشک و ماهیت حقوقی قرارداد درمان و خصوصیات و ویژگی های آن پرداخته شده و در بخش سوم به بیان اثر قراردادهای خصوصی در مسئولیت قراردادی پزشک پرداخته شده است و نهایتاً فصل سوم تحت عنوان مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت پزشک در فرض وجود قرارداد در قالب سه بخشکه به ترتیب در بخش اول از مبانی فقهی مسئولیت قراردادی و در بخش دوم از ضمان طبیب در فقه امامیه و در بخش سوم از مبنای نظری مسئولیت پزشک سخن به میان آمده است.

فصل اول :

کلیات مسئولیت مدنی

قبل از هر چیز برای ورود به بحث لازم است که مفاهیم بنیادین مرتبط با موضوع مورد مداقه قرار گرفته و زوایای آن بررسی شود.
با توجه به این که ،در طول تاریخ،همه ادیان،مذاهب و تمدن های بشری،انسان را در برابر افعالش مسئول دانسته اند،بی شک این مسئولیت ریشه در آزادی و اختیاری دارد که انسان از آن برخوردار است.باید مسئولیت را قاعده طبیعی و از بدیهیات دانست،چرا که حتی تصور داشتن آزادی و اختیار بدون وجود مفهوم مسئولیت آنچنان سهم گین است که هیچ ذهن سلیمی آن را نمی پذیرد.(پایدار،1354، 10)واضح است که مفهوم مسئولیت جز لاینفک زندگی بشری و لازمه بقاء و تداوم آن است،مفهومی که اگر از زندگی بشر رخت بر بندد بی شک نظم طبیعی حاکم بر جهان و سیر طبیعی آن دچار اختلال جدی خواهد شد.مطالب این فصل را به دو بخش تقسیم می کنیم،در بخش اول به بررسی مفهوم مسئولیت و انواع آن خواهیم پرداخت و در بخش دوم تاریخچه مختصری از مسئولیت پزشک و انواع مسئولیت پزشک بیان خواهد شد.

بخش اول – کلیات
گفتار اول – مفاهیم و تقسیمات
1- مفهوم مسئولیت
مسئولیت مصدری جعلی از مسئول و از ریشه «سال یسال» به معنای بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن و موظف بودن به انجام دادن امری آمده است.(معین، ۱۳۷۱، ۴۰۷۷)
در آیات قرآنی واژه مسئولیت در معنای مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری استعمال شده، چنانکه در آیه ۳۴ سوره اسراء و ۲۳ سوره صافات کلمه مسئول با عبارت «وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و «وقفوهم انهم مسئولون» و نیز در حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» این معنا از مسئولیت مراد بوده است. در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است. (باریکلو، ۱۳۸۵، ۲۲)
2- انواع مسئولیت
مسئولیت نیز همانند تعهد،اختصاص به عالم حقوق نداشته و خاص آن نیست،لفظ و مفهومی است که به تناسب قیدی که پس از آن قرار می گیرد مضیق شده و سمت و سوی خاص به خود می گیرد،(مرقس،1992م،به نقل از محمدی،1389، 13)بدیهی است که در این نوشتار نمی توان تمام مسئولیت هایی را که یک شخص در اجتماع یا حتی در حرفه ای خاص بر عهده دارد بیان کرد،منتها از یک دیدگاه کلی مسئولیت به دو نوع قابل تقسیم است : اخلاقی و حقوقی
2-1- مسئولیت اخلاقی
در تعریف اخلاق می توان گفت : »اخلاق مجموعه قواعدی است که رعایت آنها برای نیکوکاری و رسیدن به کمال لازم است«. (کاتوزیان ، 1376 ، ۴۵۱) در تعریف دیگری می توان گفت »: علم اخلاق یعنی علمی که از ملکات انسانی که مربوط به قوای نباتی و حیوانی و انسانی است صحبت می کند و او را با فضائل و رذایل اخلاق آشنا می سازد تا بتواند صفات فاضله را کسب کرده و از رذایل بپرهیزد و بدین وسیله سعادت خود را تکمیل نموده و اعمالی از او سرزند که موجب ستایش اجتماع گردد«. (طباطبائی، 1373 ، ۵۲۳)مسئولیت در نگاه حقوقدانان ارتباط تنگاتنگی با اخلاق دارد »:واژه مسئولیت در هر جا به کار رود رنگ و طنین اخلاقی دارد .مسئول به کسی می گویند که خطا کار است و باید مکافات گناهی را که مرتکب شده است ببیند .پاره ای از نویسندگان به این فکر نظم علمی داده و بر آن شده اند که همه ی مسئولیت ها را بر مبنای قواعد اخلاقی و مذهبی توجیه کنند.ریپر،استاد فرانسوی سر آمد این گروه است .به نظر او،حقوق در فنی ترین بخش های خود،یعنی تعهدات نیز مرهون قواعد اخلاقی است .آنچه را حقوق می نامیم،در واقع قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته است .اخلاق حکم می کند که هیچکس نباید به دیگری ضرر برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند .(لاضرر و لاضرار فی الاسلام )و سایر قواعد و احکام،وسائل فنی برای تحقق بخشیدن به این آرمان است. (کاتوزیان ،۱۳۸۴، ۴۸)از قدیم الایام تا به حال حقوق و اخلاق و مذهب رابطه ی نزدیکی داشته اند .پیش از دو قرن اخیر قواعد اخلاقی و حقوقی با هم ممزوج بود و حتی بر حقوق بسیاری از ملل دنیا،مذهب حاکم بود .البته این بدان معنی نیست که امروز اخلاق و حقوق دو مقوله جداگانه اند؛بلکه امروزه نیز حقوق و اخلاق رابطه داشته و گاه قواعد حقوقی چهره ی اخلاقی نیز دارد .حقوقدانان در بحث از تفاوت های مسئولیت اخلاقی و حقوقی ا ز ضمانت اجرای مسئولیت حقوقی به عنوان شاخصه ای درکنار مسئولیت اخلاقی یاد می کنند. «یکی از تفاوت های مسئولیت حقوقی و اخلاقی در ضمانت آن دو است .هر چند مسئولیت اخلاقی ضمانت اجرای قواعد اخلاقی است اما اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگاه غیر ممکن است؛به علاو ه ممکن است حدود و خصوصیات موضوعات قوانین با حدود و ویژگی های موضوعات اخلاقی متفاوت باشد؛مثلاً بعضی قوانین رنگ و بوی سیاسی داشته باشد «مسئولیت اخلاقی در برابر وجدان مطرح می شود اما مسئولیت حقوقی همیشه در برابر وجدان نیست و انسان خود را در برابر دیگران پاسخ گو می داند .مسئولیت اخلاقی گاهی متحقق است ولو ضرری نباشد اما مسئولیت حقوقی وقتی است که لطمه ای به غیر وارد آید؛این ضرر گاهی به جامعه است که موجب مسئولیت جزائی و گاهی به فرد است که موجب مسئولیت مدنی است .دایره مسئولیت اخلاقی وسیع تر از قانون است؛چرا که مسئولیت اخلاقی گاه مربوط به خدا و گاه وجدان و گاه دیگران است اما مسئولیت حقوقی فقط مربوط به دیگران است . (السنهوری ، 1952،۷۴۶)البته گاه اطاعت از اخلاق در قوانین واجب شمرده شده است) ماده ۹۷۵ق.م (و نیز بسیاری از مسائلی که قبلاً در حوزه اخلاق بود امروز وارد حوزه حقوق شده است. (جعفری لنگردوی ،۱۳۷۱، 20)
2-2-مسئولیت حقوقی
هر گونه مسئولیت که ضمانت اجرای قانونی داشته و در برابر مسئولیت اخلاقی به کار رفتهو همچنین در مقابل مسئولیت جزایی به کار می رود.(جعفری لنگردوی ،۱۳۸۷، ۶۴۳)
گفتار دوم – انواع مسئولیت حقوقی
1- مسئولیت کیفری
مسئولیت کیفری،مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون ر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت قراردادی، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی پزشک، روش تحقیق Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت مدنی، مسؤولیت مدنی، جبران خسارت، قانون مجازات