منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، اشتغال زنان، سازمان ملل، حقوق زنان

دانلود پایان نامه ارشد

میگیرند.
البته کار از لحاظ حقوقی دارا‌ی مفاهیم گسترده ای می‌باشد و شامل انواع مختلف رشته هایی که افراد ااعم ازحقیقی یا حقوقی انجام مي‌دهند می‌باشد در انواع و اقسام کار برای تمام کارگران در کارخانه‌ها، کارگرها، مزارع، شرکت‌ها و موسسات خصوصی و دولتی را شامل مي‌شود که البته باید درنظر داشت شامل کارهای جمعی وانفرادی شبانه یا روزانه در ابعاد و اصناف مختلف نظر به موقعیت اجتماعی وشغلی و قوانین و مقررات وضع گردیده است.
همان طور که میدانیم انسان به طور طبیعی گرایش به رشد و تکامل دارد و تفاوت او با سایر موجودات در قدرت فکر وخلاقیت اوست بر همین اساس او باید روش‌های نوینی را درنتیجه پویایی و خلاقیت بوجود آورد تا به سوی کمالی که فظرت او نهاده شده پیش بود.
پدیده اشتغال از ابتدای زندگی اجتماعی بشرهمواره موردتوجه بوده است.
ولی کار بدون فرد هرگز دریک محدوده شغل مورد مطالعه قرار نگرفته است همان طور که کار بی مزد زنان درمحیط خانه به طور عمده نادیده نگاشته شده است ولی چنین کاری برای اقتصاد و فردضرورت دارد و البته به طور کلی از نقش زنان در فعالیت‌های اقتصادی واجتماعی کمتر سخن به میان مي‌آید.
در واقع زنان نیمی ازجمعیت جهان را تشکیل مي‌دهند. نظام حقوق بشر، حمایت از زنان رابه عنوان یکی از اهداف خود مدنظر قرارداده است و سازمان ملل از طریق مختلف از اشتغال زنان حمایت کرده است.
حمایت از زنان، امروزه به طور عمده توسط سازمان بین‌المللی کارانجام میگیرد چون پس ازوقوع انقلاب صنعتی و کشانده شدن زنان به کار در صنایع به ضرورت حمایت از ایشان دربرابر برخی خطرها وتنظیم مقررات ویژه درمورد شرایط کار آنان حس مي‌شد.81
ویژه در مورد شرایط کار آنان حس مي‌شد سازمان ملل متحد نیز طی اعلامیه جهانی حقوق بشر سال1948 با اشاره به تساوی حقوق زن ومرد در مقدمه اعلامیه در موارد مختلف آن بر تساوی اجرت در برابر کار مساوی (بند2، ماده23) و حمایت از مادران (بند 2ماده 25) تاکید ورزیده است. سپس درمیثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1966 همین اصول را با وضوح بیشتری اعلام کرده است. سپس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1967 دراعلامیه تحت عنوان «اعلامیه رفع تبعیض درمورد زنان بر تساوی حقوق زنان در حیات اقتصادی و اجتماعی و بویژه درزمینه کار ازدستیابی به آموزش حرفه ای، استخدام،شغلی، تساوی مزد وغیره) تاکید کرده است.82
البته درجوامع در حال توسعه نقش زنان در برنامه‌های ملی وبین‌المللی و در رابطه با نحوه برخورد بحران‌های اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری همچنان نادیده انگاشته میشود. در حالیکه زنان مي‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی واجتماعی سهیم باشند و با کسب آموزش در جهات مختلف ازجمله بالا بردن سطح تولید و بهره وری سهم بیشتری در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند.
ظهور انقلاب صنعتی موجب گردید تا زنان بخش عمده ای ازفعالیت خود را در خارج از خانه بسر ببرند و این به دلیل فقدان نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید بود به همین دلیل صاحبان صنایع به سراغ نیروی عظیم تولیدی جامعه آمدند واز زنان به عنوان نیروی کاربهره جستند وبه ویژه درجامعه شهری بسیار ازکشورها گرایش زنان به اشتغال بیشتر بود وهمچنین به دلیل دسترسی آنان به سازمان‌های آموزشی وفعالیت اقتصادی واجتماعی چهره جهان را تغییر داد.83
اگر چه انقلاب صنعتی سبب افزایش حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی شد ولی هنوز هم در بسیاری ازنقاط جهان زنان ازابتدایی ترین حقوق خود که اشتغال است محرومند همان طور که مي‌دانیم نیمی ازجمعیت جهان را زنان تشکیل مي‌دهد ولی در مقابل کار وخدماتی که از زنان مي‌گیرند وبهره اقتصادی که از آنان مي‌برند دستمزد بسیار کمتری نسبت به مردان مي‌دهند.65% کارسرتاسر جهان را زنان انجام مي‌دهند ولی بهتر است این را نیز بدانیم که فقط 10 درصد از درآمد جهان را دارا میباشند وسهمشان از درآمد جهان 1 درصد می‌باشد واین باعث مي‌شود که مردان فرصت کافی برای خرید بالاتر و در نهایت سرمایه بیشتری کسب کنند.84
پس عدم وجود کاری شایسته وعدم دریافت مزد مساوی با مردان عدم امکانات تحصیل، بیکاری، همه اینها مشکلاتی هستند که باوجود تحولات اقتصادی برای زنان همواره وجود دارد وهنوز هم این حقیقت وجود دارد که زمینه کارمناسب برای زنان فراهم نگردیده است ولی بر خلاف میلشان و برای تامین معیشت وار حیات خویش و اطفال خود مجبورند به کارهای مشقت بار بیرون از منزل نیز پردازند زنانی که مشاغلی نظیر زراعت، قالیبافی، ریسندگی، خیاط و… نمي‌توانند فواید حاصله را مستقیما به دست آورند.
طبق قوانین وضعی که به آن مي‌پردازیم هر کس حق دارد حاصل کار و تلاش خود را ازمالی که به دست مي‌آورد مالک شود و مي‌تواند به طور دلخواه از آن نفع و بهره برد.
سازمان بین‌المللی کار (I.L.O) درابعادگوناگون از اشتغال زنان حمایت نمود. این حمایت‌ها در واقع ماهیت فقط نقش زن را دارد که با تساوی زن ومرد مورد قبول غرب سازگاری ندارد. سازمان بین‌المللی کار درموارد زیر از حقوق زنان شاغل حمایت کرد:
1)ممنوعیت کار زنان در ساعات شب مخالفان ممنوعیت کار زنان درساعات شب پایه استدلال خود رابرابری زن و مرد قرار مي‌دهند و ابراز عقیده مي‌کنند که چنین ممنوعیتی نوعی تبعیض به وجود مي‌آورد.85
2) ممنوعیت کارهای خطرناک و زیان آور.
3) حمایت ازجنبه مادری کارگران زن
4) حمایت در جهت برقراری تساوی شرایط کار زنان و مردان:
– منع تبعیض در استخدام واشتغال
اصل تساوی مزد کارگران زن ومرد در برابر کارمساوی: امروزه بسیاری کشورها براین باورند که این مقررات حمایتی برای زنان ضروری است وحذف این مقررات حمایتی کار دشوارتر خواهد کرد.86
حمایت سازمان ملل و سازمان‌های وابسته بر بحث اشتغال زنان نشان دهنده نگاه جامعه ی بین‌المللی به زنان ومسائل آن می‌باشد و نگاه خاصی که مبنی بر تفاوت‌های طبیعی بین زنان ومردان است چون بدون حمایت ویژه از زنان و امتیازات حاصل برای آنان تساوی حقوق زن ومرد سازگاری ندارد.
ازمیان انبوه اسنادبین‌المللی حقوق بشر که به اشتغال زنان پرداخته‌اندتنها به مواردی مي‌پردازیم.
اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب1327
هنگامی که ملل دنیا به حقوق اساسی خود ایمان آورند وایمان خود رامقام وارزش والای انسانی اعلام کردند و به تساوی حقوق مرد وزن نیز ایمان آورند و تصمیم راسخ پیشرفت اجتماعی گرفتند تا آزادی را فراهم کنند وبه زندگی بهتری برسند اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شده طبعا کمک به پیشرفت اجتماعی و دسترسی به زندگی بهتر بدون تساوی زن ومرددر عرصه‌های اجتماعی واقتصادی میسر نیست.87
اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میکند که زن ومرد آزاد به دنیا آمده‌اند و ازلحاظ جنسیت و حقوق اجتماعی برابرند به همین دلیل هچ کس را نمي‌توان به بهانه نژاد جنس، زبان، مذهب، عقیده ثروت وموقعیت از انتخاب شغل منع کرد همچنین زنان نباید به دلیل وضعیت سیاسی اداری قضایی سیاسی کشور و سرزمینی که درآن زندگی میکنند و خواه در کشور مستقل زندگی مي‌ کنند یا تحت استعمار از تعصدی به شغلی که به آن علاقه دارند منع کرد و یا آنان را وادار به انتخاب شغلی کرد که به آن علاقه‌ای ندارند. زنان نیز حق دارند که ازامنیت شغلی برخودار باشند ونیز شغلی که به آن علاقه دارند انتخاب کنند و نمی‌توان آنان را وادار کرد که برده شوند و نمی‌توان او را در خرید وفروش برده مشارکت داد والبته حق ندارد داوطلبانه به داد و ستد برده بپردازد.
طبق این اعلامیه زنان را نباید تحت شکنجه قرار داد وبرخلاف انسانیت و شئون بشری آنها را به شغلی گماردواز شغل موردعلاقه خود محروم کرد شخصیت شغلی زنان باید رسمیت شناخته شود و آنان باید بدون تبعیض و به طور مساوری با مردان برای حفظ شغل وکسب شغل از آنان حمایت نمود و زن حق دارد درمقابل هر تبعیض علیه او در شرایط مساوی که او دارد در رده پایین‌تری از مردان قرار میدهد حمایت مساوی قانون را مطالبه کند.
زنان طبق این اعلامیه دربرابر اعمالی که حقوق و امتیازات شغلی آنان را مورد تجاوز قرار میدهد و آن حقوق و امتیازات در قوانین اساسی یا قوانین دیگر به رسمیت شناخته شده حق رجوع به حاکم ملی مصالحه را دارند.
هیچ فردی را نمی توان خودسرانه از کار‌ی بازداشت. زنان نیز حق دارند دعاوی خودرادرباره مشاغل خویش در دادگاهی بی طرف و منصفانه علنی مطرح نمایند.
زن در شرایط مساوی مي‌تواند به مشاغل عمومی کشورش دست یابد ومالک دسترنج خویش است هیچ کس را نمی توان به دلیل اشتغال به کاری که قانون پذیرفته است تحت مجازات و تعصیب قرار گیرد.
زن حق دارد کار خویش را آزادانه انتخاب کند و باید ا زحقوق مکفی برخوردار باشد زنان نیز میتوانند به اتحادیه‌های کارگری و مانند آن بپیوندند و نیز حق دارند از حقوق زنان شاغل دفاع کنند. وی درقبال کار حق استراحت و استفاده از اوقات فراغت و تفریح نیز دارد و نیز اجازه دارد از مرخصی‌ها‌ی اداری استفاده کند. او نیز در مواقع بیکاری مورد حمایت قانون قرار میگیرد از شرایطی آبرومند بهره مند مي‌شود زنان در مقابل بهینه کاری که برعهده مي‌گیرند
حق آموزش دارند و آموزش باید با شرایط مساوی به روی مرد و زن باز باشد.88
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی واجتماعی وفرهنگی (مصوب 1345)

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد آزادی بیان، حقوق بشر، اسناد بین‌الملل، حق آزادی بیان Next Entries پایان نامه درباره حقوق بشر، جهانی شدن، جهانی شدن حقوق، سازمان ملل