منابع پایان نامه ارشد درمورد تغییرات جمعیت، استان تهران، رشد جمعیت

دانلود پایان نامه ارشد

ي ……………………………………………………………………….
128
-12-2-5 راهبردهاي مديريت توسعه …………………………………………………………………………
129
-3-5 نتیجهگیري …………………………..
………………………………………………………………………..
129
منابی …………………………..
…………………………..
…………………………………………………………
130
………………………………………….. Abstract
……………………………………………………………………….
213

فهرست جداوم

جدوم :1-3 جمعیت و تعداد بلوکهاي حوزههاي کرج بزرگ در سام ……………………………………………. 1375
55
جدوم :2-3 تغییرات جمعیت كل كشور، استان تهران و منشره مورد مشالعه طي سامهاي ……………….. 1345 – 85
58
جدوم :3-3 رشد جمعیت كل كشور، استان تهران و حوزه كرج ـ شهريار طي سامهاي …………………… 1345 – 85
58
جدوم :4-3 مرايسه تغییرات جمعیت شهر كرج در محدودههاي شمارش شده در سرشماريهاي مختلف …………………
59
و جمعیت بازسازي شده در محدوده سام ……………………………………………………………………………. 1380
59
جدوم :5-3 جمعیت شهركرج بزرگ بر حس جنس و سن در سام ………………………………………………. 1385
60
جدوم :6-3توزيی درصد جمعیت كرج بزرگ در سام 1385 بر حس گروههاي بزرگ سني …………………………..
61
جدوم :7-3 توزيی درصد مهاجران وارد شده به كرج بزرگ طي دهه 1375-85 بر حس جنس و طوم مدت اقامت …
62
جدوم :8-3 و عیت سواد در شهر كرج بزرگ ……………………………………………………………………………
62
جدوم :9-3 جمعیت استان البرز در گزينه مختلف ………………………………………………………………………….
64
جدوم :10-3 توزيی واحدهاي فعالیت در نراط شهري و روستايي استان بین بخشهاي سه گانه اقتصادي سام …..1381
65
جدوم :11-3 تغییرات تعداد مراكز فعالیت در شهرستانهاي كرج و شهريار، مالرد و قدس در سام 1381 نسبت به

…………………………………………………………………………………………………………………. 1373
66
جدوم :12-3تحوالت تركی اقتصادي جمعیت شهر كرج در سامهاي 1355ـ 1365ـ …………………1385 -1375
68
جدوم :13-3 توزيی واحدهاي فعالیت در مناطق 9 گانه شهر كرج به تدكیك گروههاي عمده در بخشهاي سه گانه در سام
……………………………………………………………………………………………………………….. 1381
70..
جدوم :14-3 كاربري عمومي زمین در شهر كرج او ی موجودد………………………………………………………..
71
جدوم :15-3 كاربري و ی موجود زمین به تدكیك سشوح خالص شهري و ناخالص فراشهري در شهر كرج …………
75
جدوم1-4
: شهرستان کرج به تدکیک بخش و دهستان سام ……………………………………………………….. 1375
81
جدوم2-4
: ترسیمات کشوري شهرستان کرج در سام …………………………………………………………….. 1388
82
جدوم:3-4 جمعیت شهري و روستايي در شهرستان کرج ………………………………………………………………….
83
جدوم:4-4 میزان رشد ساالنه جمعیت در شهرستانهاي کرج و شهريار در فاصله سامهاي 1345 ـ ……………1375
88
جدوم5-4
: روند ارزيابي و عیت ايداري زيست محیشي توسعه بند ا3-5د …………………………………………….
92
جدوم:6-4 نراط قوت و عف و تهديدها و فرصتهاي توسعه به تدکیک در حوزههاي تصمیمگیري با تکیه بر تحوالت
توسعه به منظور ارائه راهبرد ……………………………………………………………………………………..
121

فهرست نقشه ها

نرشه :1-3 موقعیت جغرافیايي شهر کرج ……………………………………………
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
نرشه :2-3 تو وگرافي استان البرز ………………………………………………….. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :4-3 خشوط زلزله استان البرز ……………………………………………….. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :3-3 خشوط گسلهاي محدوده مورد مشالعه ……………………………………………………….
47…………………
نرشه :5-3 ايستگاههاي هواشناسي حوزه کرج ـ شهريار …………………………… .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :6-3 ترسیمبندي آب و هوايي استان البرز……………………………………… .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :7-3 هنهبندي اقلیم استان البرز ……………………………………………….. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :7-3 هنهبندي اقلیم استان البرز ……………………………………………….. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :8-3 هنهبندي ارا
ي از جهت دسترسي به منابی آب ……………………….. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :9-3 منابی آبهاي طبیعي و زيرزمیني ………………………………………. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :10-3 تناس ارا
ي …………………………………………………………. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :11-3 وشش گیاهي …………………………………………………………… .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :12-3 صنايی و شی
ارا ي …………………………………………………. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :13-3 تراکم خالص ……………………………………………………………. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :14-3 تراکم خالص ……………………………………………………………. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :15-3 کاربري و
ی موجود کرج ……………………………………………. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :16-3 ساختار شبکه ارتباطي یشنهادي آتي ………………………………….. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :1-4 دورهبندي تاريخي گسترش شهر کرج …………………………………… .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :2-4 ترسیمات سیاسي ……………………………………………………… .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :3 -4 قابلیت ارا ي …………………………………………………………. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه : 4-4 هنههاي در معرض فرسايش آبي ………………………………………. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه : 5-4 موقعیت معادن و محدودههاي معدني …………………………………… .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه : 6-4 مناطق حساس زيست محیشي ……………………………………….. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

چکيده

با اشاعه خودآگاهي زيستمحیشي در آغاز هزاره سوم، نگهداري و مديريت فرايندهاي اکولوژيک يا سیستمهاي شتیبان حیات براي همه جوامی امري سرنوشتساز است و امروزه نیز مدهوم توسعه از مدهوم ايداري جدايي ندارد.در روند توسعه انساني مناطق توجه به ايداري حوزهها الزمه رسیدن به توسعه ايدار است.عدم توجه به دغدغههاي زيستمحیشي روند توسعه را حتي با وجود دستیابي به اهداف اقتصادي در

نهايت با نا ايداري جوامی مواجه ميکند خا سیر زماني مدهوم توسعه و
ايداري که در حریرت سیر تحوم
تاريخي مدهوم توسعه و توسعه ايدار است؛ چارچوب نظري توسعه و
ايداري شامل مکات فکري عمده

اين تدکر، رويکردها، ديدگاهها و گدتمانها، مداهیم، دغدغهها و تعاريف مختلف مشرح و همچنین چارچوب تجربي که شامل نتايج آخرين اجالس جهاني توسعه ايدار، تاريخچه فعالیتهاي زيستمحیشي در ايران و ابزار تکنیکي مورد استداده در توسعه ايدار از قبیل مدمها، شاخصها و تجربه کشورهاي مختلف در استداده از شاخصها است که در اين شوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در اين تحریق سعي بر بررسي و تحلیل در يک نگاه کلي نگر بر مباني مربوط به محیا زيست در قال توسعه ايدار شده است.در شروع شوهش با بیان اهمیت مو وع تحریق و فر یات و سواالت یش مردمهايي جهت رسیدن به مسائل اساسي در فصوم بعدي رساله شده است.در ادامه با درنظر گرفتن مسائل اساسي تا یرگذار بر محیا زيست کرج فاکتورهاي تغییردهنده اصوم توسعه ايدار تحلیل گرديده است.در انتها در يک جمیبندي سیستماتیک با ارائه راهبردها و اس به سواالت اساسي تحریق به يک نتیجهگیري قابل قبوم جهت تکمیل شوهش در نظر گرفته شده است.

فصل اوم :

-1-1 مقدمه

با توجه به برداشتهاي متداوتي كه از مدهوم و محتواي محیا زيست وجود دارد، رورت ايجاب مينمايد تا مروري اجمالي در زمینه اهداف كلي حداظت محیا زيست و سیس اهداف آن در چارچوب مشالعات محدوده مورد مشالعه صورت ذيرد.در عین حام، بررسي اجمالي نكته اخیر روشن خواهد ساخت كه هدف حداظت محیا زيست تنها حداظت از طبیعت و حیات وحش نبوده و به تبی آن هدف توسعه زيست محیشي يا توسعه ايدار نیز به هیچ وجه به مروله ساماندهي طبیعت محدود نميشود.

در مریاس كالن و در مدهوم عام، هدف توسعه زيست محیشي را ميتوان در بهسازي و سازماندهي سرزمین به منظور فراهم ساختن بستر و فضاي مناس جهت شكوفايي استعدادهاي معنوي و مادي

جامعه قرار دارد.

با توجه به تاكید
شوهش، مجموعه شهري بر مدهوم توسعه ايدار و مبهم باقي ماندن اين مدهوم در
چارچوب مشال
یش گدته، در وهله نخست تبیین مدهوم توسعه ايدار به طور اعم و سیس بررسي

قابلیت آن در نا ايداري زيستمحیشي شهر کرج در روند تحریق قرار ميگیرد. در حریرت يكي از اهداف توسعه ايدار نیز ـ همانند اهداف ذكر شده در مجموعه شهري تأ یرات عوامل وابسته و مسترل است؛ در اين زمینه بايد میان دو مدهوم وابستگي از يك سو و تعامل از سوي ديگر تفاوت قايل شد. بر اين مبنا، توسعه ايدار نه در ي قشی روابا، كه عمدتاً در صدد قشی وابستگيها است تا از هر سو نوع روابا به بهترين شکل ممکن در يک تکامل حریري به ايدهآمترين حالت برساند.

بخشي از اين امكانات و محدوديتها به قابلیت هاي اكولوژيك فضاي مو وع برنامهريزي بستگي مييابد؛ چگونگي شرايا اقلیمي، میزان دسترسي به منابی آب، كیدیت منابی موجود خاك و بسیاري ديگر از اين قبیل و مهمتر از همه، بررسي جملگي اين عوامل در قال يك سیستم اكولوژيك به نحوي كه به هنگام برنامهريزي مشخص شود، از كدامین منبی، ميتوان به چه میزاني برداشت نمود، بدون

آنكه به ساير منابی آسی غیر قابل جبران وارد آيد ؟
در مرحله بعدي مو وع كیدیت محیا زيست مورد بررسي قرار ميگیرد ؛ اين بررسي بايد نشان دهد
:

 كیدیت محیا زيست در و عیت موجود چگونه است؟
 كدامین عوامل كیدیت محیا زيست را تهديد مينمايند؟
 چگونه ميتوان به بهكرد كیدیت محیا زيست كمك نمود؟
 چه روش هايي براي كاهش عوامل تهديد كننده محیا زيست وجود دارد؟
 چگونه ميتوان از افت كیدیت محیا زيست در آينده و بروز عوامل تهديد كننده جديد جلوگیري

به عمل آورد ؟

بدين ترتی در چارچوب مشالعات شوهش در محدوده مورد مشالعه اوالً آنچه كه تحت عنوان مشالعات محیا زيست صورت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل عوامل Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد استان هرمزگان، دانشگاه تهران، توسعه انسانی، ابزار توسعه