منابع پایان نامه ارشد با موضوع لالایی، دِ، کورپهی، خردسالم

دانلود پایان نامه ارشد

میکند. کلمه به کلمه این ابیات نیز حاکی از معانی همچون سلامتی جسمی و روحی، مردی و مردانگی ، سخاوت و بخشندگی برای پسرها، آراستگی و صورت زیبا، سیرت زیبا، مهمان نوازی و هنرمندی برای دخترها را خواستار است.

لالایی ها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
27-1- لالایی ویژه پسران
27-2- لالایی ویژه دختران

27-1-1-1)لالایی لری ویژه پسران.
لالا-لالا-لایِ تو دَرد نَکِنه جای تو
نیرِ چَشِ مِنی تو پیا حُونَم تونی تو
صو که دِ خواو وِریسی بپوشی کُوش اُورسی
کوشِت پاشنه طلایه بد دِ راست نیایه
لالا-لالا-لای تو درد نَکِنه جای تو
رُولَم بُووه پیایی پیا خُووه وِ جا
تا زنی سیش به سونِم دَرد و بِلاش وِجونم
زنش تَک تَکی با نه زَردوله نه سی با
سوزه با و خوش میوه تا سیش بُووزِم گیوه
لالا-لالا- لای تو درد نَکِنه جای تو
کُرِم رَته شاه رضا نی اینه هیچ درد و قضا
امام رضا هُمیارشه هُمیار باووه و بِرارِشه
جونِ نِنه ش دَر اُما تا کُرّ دِ سفر اُما
لالا-حَهنِمَ دِ گوشت صیقهی قلا دو پوشِت
لالا-لالا-لای تو درد نَکِنه جای تو
معنی:
برای تو لالایی میخوانم امیدوارم که مریض نشوی.
تو نور چشم، و مرد خانهی من هستی.
صبح که از خواب بیدار میشوی کفشهای اورسی(چرمی) بپوشی.
پاشنه کفشت از طلاست. امیدوارم هیچ وقت بد نبینی
برای تو لالایی میخوانم. امیدوارم که مریض نشوی.
پسرم بزرگ شود. مردی با وجاهت و خوبی شود.
تا برایش زن بگیرم. درد و بلایش به جانم.
زنش تک و برجسته باشد. رنگ پریده و سیه چرده نباشد.
سبزه و خوش قیافه باشد. تا برایش گیوه بدوزم.
.برای تو لالایی میخوانم. امیدوارم که مریض نشوی
پسرم که به زیارت امام رضا(ع) رفته، به هیچ درد و بلایی مبتلا نشود
امام رضا نگهدار خودش، برادر و پدرش باشد.
تا پسر از سفر برگشت مادرش مرد و زنده شد.
درگوشت لالایی خواندهام. فدای خانه دو طبقهات شوم.
برای تو لالایی میخوانم. امیدوارم که مریض نشوی. (عسکری عالم، 1387: 328).
27-1-1-2) لالای پسران لر
1-اِ کُرّه کُرّه هفت چی دت میحوام پا و پا به کی بیای وانهام
2- بی ئینم گَپ بویی، بویی پیایی کدخدا پیا، پیا و جایی
3- «لالا عزیزم کُرّ نازارم» «اسبت زین به کو بیا وا دیارم»
4- هفت چی که حواستم اوّل ختینه دوم کتاو و درس که رنگینه
5- سوم بی ئینم پرده حجاوِت لالا سیت بحُونم بِئیره خواوت
6-«لالا عزیزم کُرّ نازارم» «اسبت زین به کو بیا وا دیارم»
7- چارم بی ئینم دُرّی دِ گوشت وِ صیقهی سری خُت بام و هوشت
8- پنجم بی ئینم گِرِه پاپوشت وِ صیقهی زینهی سرداری پوشت
9- «لا لا عزیزم کُرّ نازارم» «اسبت زین به کو بیا وا دیارم»
10- ششم بی ئینم اسب سواریت قیقاچ وَنِن دَشت و هُماریت
11- هفتم بی ئینم اُو دویخونت مردم لُرسو بوئن مهمونت
12- خدا بشنوئه حرف دِلَه کم وِ ناز بحُوفته کُرّه گُلَه کم
13- «لالا عزیزم کُرّ نازارم» «اسبت زین به کو بیا وا دیارم»
معنی:
1-ای پسر هفت چیز از تو میخواهم. راه بروی و به استقبالم بیایی
2- ببینم که بزرگ شدهای، مرد بزرگ، باوجاهت و کدخدایی شدهای.
3- ای پسر عزیز و دلبندم، اسبت را زین کن به سراغم بیا
4- از آن هفت خواسته ام یکی ختنه است. دوم درس خواندن که بسیار زیباست
5- سوم شرم و حیای مردانه توست. برایت لالایی بخوانم تا بخوابی.
6- ای پسر عزیز و دلبندم اسبت را زین کن به سراغم بیا
7- چهارم ببینم که حرفهای مرا گوش کردی. فدای تو شوم که خیلی باهوش هستی
8- پنجم ببینم که مرتب لباس پوشیدهای(کمربندت را محکم بستهای). فدای تو و زن سرداری پوشت شوم.
9- ای پسر عزیز و دلبندم. اسبت را زین کن به سراغم بیا
10- ششم در دشت و صحرا اسب بتازی و اسب سواری کنی
11- هفتم ببینم مهمان نواز شدهای و همه لرستان مهمان تو هستند.
12- خدایا تو حرفهای دلم را بشنو. پسر گلم با ناز بخواب.
13- ای پسر عزیز و دلبندم اسبت را زین کن به سراغم بیا. (عسکری عالم ، 1387: 21).
27-1-2) لالایی در زبان لکی ویژه پسران:
1-لاوَه لاوَه کَم کورپه نازارِم کورپهی ایلِ باوان هِزار هزارم
2- سَرِم بُوه خِرّ کورپهی شیرینم مِهرهِ هاوه نوم کَویرهِ دَرینِم
3- دَرینِم اَرّ ای کورپَهم وَ جُوشه جای کورپهم کوشکه، کوشکِ دو پوشه
4- سُواره هاتیه مُوشِن یَه کیه قیقاچه مایژِه اَر وَر اِی دیه
5- بیلا بِه پرسِن قوم و خویشانت تا گه به زانِن نامِ ئو نی شانِت
6- لاوه لاوه کم کورپهی نازارِم کورپهی ایلِ باوان هزار هزارِم
7- خوه شال وَ کسی موئینی وَ چَیهم کورپهی کَلِن بو مچو وَ کل رَم
8- گَل گَل رَم دری وَ روی تاشِ را پا زنه پُورّه کی و نهاش را
9- کهَ لِ به کُشی هشت پا وَه نوی گُل چوئیر حواردهِ کلهی گرین کوی
10- خیراتی به کم گوشتِ شکاری دس خُووشی بوشِن وی هُونَه کاری
11- لاوه لاوه کم کورپهی نازارِم کورپهی ایلِ باوان هزار هزارم
معنی:
1-برای فرزند نازنین خردسالم لالایی کنم. فرزند خردسالم که ایل پدریش هزاران هزار نفرند.
2- سرم به فدای فرزند خردسال و زیبایم. فرزندی که مهر آتشینش در دلم جای دارد.
3- درونم برای فرزند خردسالم که قصرنشین است آن هم قصر دو طبقه، آشفته است.
4- سواری آمده جلوی روستا و بر اسبش میتازد. همه مردم میپرسند اینکه بر اسبش میتازد چه کسی است؟.
5- بگذار همه اقوامت بپرسند. تا نام و نشانت را به خاطر بسپارند.
6- برای فرزند نازنین خردسالم لالایی کنم. فرزند خردسالم که ایل پدریش هزاران هزار نفرند.
7- آرزو دارم به چشم خود ببینم فرزند دلبندم بزرگ شده است و به شکار میرود.
8- و شکارهای کوهی را روی شیب کوه رم میدهد، پازن جلودار گلهی شکار«پورّه»میکشد.
9- پسرم کهلِ هشت و نه سالهای که گُلِ چوئیر نوک قلهی گرین کوه را خورده، بکشد.
10- من گوشت شکارش را خیرات میکنم تا همه به پسرم دست خوش بگویند.
11- برای فرزند نازنین خردسالم لالایی کنم. فرزند خردسالم که ایل پدریش هزاران هزار نفرند. (عسکری عالم، 1387: 23).
27-2) لالایی لری ویژه دختران
27-2-1- 1) دختران لر
هیلای هیلا یه چینه نیرِش اُفتا دِی مینه
2- یه ماهه یا آساره نیرِش دِ دیر دیاره
3- هم ماهه هم آساره خُوورِ هفت براره
4- بِرارونش پایار بان پایار هشت و چار بان
5- هر صو شفق بیار بان دِ مین مردم دیار بان
6- هیلای هیلای یه چینه نیرِش اُفتا دِ مینه
7- دُختِر گَپ و گلونِم نیر حونه، و حون و مونِم
8- دُختر دردت و جونِم دختر بیتو نه مونِم
9- تو چی اُرِ وِهاری گِر گِرّ بارو بواری
10- اَسرِت دونه مرواریه دِ آسمو نیر باریه
11- یه کرم الهی یه نوم دخترکَم نازاریه
معنی:
1-لالا لالا این نوری که در این میان افتاده، چه نوری است؟
2- این نوری که از دور پیداست نور ماه است یا ستاره؟
3- هم ماه است هم ستاره، زیرا خواهر هفت برادر است.
4- برادرانش پایدار باشند. پایدار دوازده امام باشند.
5- هر روز صبح زود بیدار شوند. در بین مردم باشند.
6- لالا لالا این نوری که در این میان افتاده، چه نوری است؟
7- دختر بزرگ و گلم. نور و روشنایی خونم.
8- دخترم دردت به جانم و بی تو زنده نمانم.
9- تو مثل ابر بهاری. بارش بارانت لحظهای است.
10- اشک چشمت شبیه دانههای مروارید است. آسمان نور باران شده است.
11- این لطف الهی است. اسم دخترم نازاری است. (عسکری عالم، 1387: 345).
27-2-1-2) لالایی دختران لر:
1-واتُنــم هی واتُنـم دختـــر گـــلِ می تو چــراغ حـــونه و هــرنگ دلِ می
2-دخترم هی دختــــرم نــــازت کم کو چی کـلِ کلمـــا درآ بَزه و رَم کـــو
3-سرونت دو برگ گل خو رنگ و رنگـــه واقطـــار پُر دِ شنــگ میلت و جنگ
4-لالایی هی دخترم هی دخترم شاه پریو تالِ دو میـــات می ارزه کُـــل طریو
5-دوش گُتن یه دختری وا چــرخ و دولِ آو کشی دِ چاه شیـــرین، بافه و کولِ
6-ریسمون چـرخ دول تـــالِ دِ میش بی و گمونم ماینه هفت قوم و خویش بی
7-گپ بویی، گِلــو بویی قطــــار به ونی هی چنو چی قـدم خیر دختر قـه نی
8-لالایی هی دخترم هی دختر شـاه پریو تالِ دو میات میارزه کُـــل طـــریو
معنی:
1-دختر گلم با تو هستم. تو چراغ خانه و امید دلم هستی
2- ای دخترم کمتر ناز کن. مانند شکاری که از شکارگاه بیرون میآید، تو هم بیرون بیا
3-سربندت مانند برگ گل رنگارنگ و زیباست. با وجود قطار پر از فشنگ میل به جنگ داری
4-ای دخترم ای دختر شاه پریان تاری از موی تو به اندازه کل طرهان ارزش دارد
5-دیشب گفتند که دختری با چرخ و دلو در حالی که از چاه آب بیرون میکشید باری از خوشههای گندم و جو بر روی دوش داشت.
6-ریسمان چرخ دلو یک تار از مویش بود. به نظر میرسد این دختر اقوام زیادی دارد.
7-بزرگ شوی. مانند قدم خیر دختر قندی قلاوندی به جنگ بروی.
8- ای دخترم ای دختر شاه پریان تاری از موی تو به اندازه کل طرهان ارزش دارد. (عسکری عالم، 1386: 23).
27-2-2) لالایی لکی ویژه دختران
1-هی لا رُوله خوئهکم مشکه و مالار دووهکم
2- میره و ملون و گووهکم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع انتخاب همسر، همسرگزینی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع آداب و رسوم، رنگین کمان، نام گذاری