منابع پایان نامه ارشد با موضوع تامین کننده، انعطاف پذیری، زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین

دانلود پایان نامه ارشد

مشتری ،کیفیت ،توانایی مالی،توانایی فنی ،آموزش پرسنل،فرهنگ سازمانی،تحقیق و توسعه ،ایمنی
24
2007
Su and hu
کیفیت ،هزینه ،تکنولوژی،توانایی تولید ،تحقیق و توسعه،تحویل به موقع،خدمات ارائه شده
25
2007
Muralidharan et al
کیفیت ،تحویل به موقع ،قیمت ،توانایی فنی،موقعیت مالی،سوابق کاری تامین کننده ،انعطاف پذیری ،خدمات
26
2007
هوما و کریشنا
قیمت،کیفیت،تحویل،خدمات پیش از فروش،خدمات پس از فروش،پشتیبانی فنی ،اداف آموزشی،نگرش تامسن کننده،عملکرد گذشته،وضعیت مالی،موقعیت جغرافیایی،مدیریت و سازمان،روابط کاری با کارکنان،سیستم ارتباطی،پاسخ به نیاز مشتری ،تجارت الکترونیکی،توانایی تولید به موقع،توانایی فنی،ظرفیت و توانایی تولید ،توانایی بسته بندی،کنترل عملیات ،سهولت کار،قابلیت نگهداری،مقدار تجارت قبلی،موقعیت در صنعت،ارگونومیی محصول،محصول موجود ،کاتالوگ
27
2008
Ha and Krishnan
توانایی تولید،مدیریت کیفیت ،خدمات قبل و بعد از فروش ،کیفیت ،تحویل به موقع ،میزان کنترل سازمان ،برنامه کسب و کار،ارتباط با مشتری
28
2008
Mendoza and ventura
انعطاف پذیری،کیفیت ،قیمت،خدمات ،تحویل به موقع
29
2009
Ho and xu
کیفیت ،تحویل به موقع،قیمت ،توانایی تولید ،خدمات،مدیریت ،تحقیق و توسعه،توانایی مالی ،انعطاف پذیری،شهرت و اعتبار
30
2009
حسن زاده و رزمی
ثبات مدیریت ،بازار موثر واثر بخش ،توانایی مالی،توانایی استراتژیک،سرعت
31
2009
Amy H.lee ,et al
کیفیت ،توانایی تکنولوژی،کنترل آلودگی،مدیریت زیست محیطی،تولید سبز،شایستگی سبز
32
2011
Kilincci
مالی ،مدیریتی،توانایی تکنولوژی، سیستم کیفیت ،موقعیت جغرافیایی،ظرفیت تولید قیمت،توانایی فنی

2-8سیر تکامل مدیریت زنجیره تامین:
در دهه 1950 و 1960 میلادی بیشتر سازندگان بر تولید انبوه محصول به منظور حداقل سازی هزینه های تولید هر واحدمحصول تاکید داشتند چرا که استراتژی اصلی عملیات شرکت ها کاهش هزینه های تولید به حداقل ممکن بود و در این میان انعطاف پذیری محصول و فرآیند از درجه اهمیت کمتری برخوردار بود .حجم عظیمی از سرمایه در گردش به شکل موجودی در جریان ساخت بود و علاوه بر آن روابط استراتژیک و مشارکت مابین تامین کننده و خریدار از اهمیت و تاکید کمتری برخوردار بود .
یکی از مهمترین تحولات دهه 60 میلادی ورود مفهوم برنامه ریزی به صنعت بود در سال 1964 برای نخستین بار تکنیک برنامه ریزی مواد و قطعات (MRP)5 معرفی شد. در دهه 1970 میلادی مدیران تشخیص دادند که حجم بالای موجودی های مواد اولیه ،در جریان ساخت و محصول نهایی بر هزینه ساخت،کیفیت ،توسعه محصول جدید و زمان انتظار تحویل تاثیر فراوانی دارد. سازندگان به سمت مفاهیم مدیریت موجودی ها جهت بهبود عملکرد شرکت متوسل شدند.
اولین بار مفاهیم تولید به هنگام (JIT)6در دهه 70 توسط شرکت خودروسازی تویوتا معرفی شد و در این زمان بود که سازندگان به منافع روابط مشارکتی و استراتژیک با تامین کنندگان و مشتریان واقف شدند .در دهه 1980 میلادی علاوه بر مدیریت سفارش مواد و قطعات مدیریت منابع ساخت نیز مورد توجه سازندگان قرار گرفت در این زمان سنجه تکامل یافته MRP که دارای نقصان بود نیز به جهانیان معرفی شد .
واژه مدیریت زنجیره تامین در سال 1982 برای نخستین بار توسط کت الیور مشاور شرکت بوز آلن همیلتون مطرح شد .با توجه به نقایص (MRPII)و همزمان با تحول در سیستم ها و شبکه اطلاعاتی مفهوم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)7 توسط گروه گارنتر8 در سال 1990 مطرح شد .
در اواسط دهه 1990 مدیریت زنجیره تامین با انتشار مقالات و کتاب های مختلف مقبولیت جهانی یافت و سازمان ها به سمت توسعه روابط با تامین کنندگان استراتژیک و عملیات لجستیک در زنجیره تامین متمایل شد.
مفهوم مدیریت زنجیره تامین از سال 2000 در حال تکامل بوده است تحولات جدید در تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطاتی در خلق نگرش های جدید و نوظهور مدیریت زنجیره تامین بی تاثیر نبوده است در حالی که انتظارات مدیران از مدیریت زنجیره تامین بیشتر بر محور کاهش هزینه ها بوده اکنون آنها به مدیریت زنجیره تامین از نقطه نظر استراتژیک می نگرند..( احمدی و بهزادیان ،1392)

2-9پیشینه تحقیقات انجام شده.
گاروین در مطالعات خود در سال 1993 به تفضیل شاخص های عملکرد را ارائه نموده است در این مطالعات 5شاخص پیشنهاد شده است که عبارت اند از:کیفیت ،هزینه ،تحویل به موقع ،خدمات و انعطاف پذیری.هر کدام یک از این شاخص ها دارای مولفه هایی است که بررسی در بیش از 100 مورد از مراجع مختلف تحقیق نشان می دهد که شاخص های کیفیت،تحویل به موقع ،خدمات(قبل و بعد از فروش)،قیمت (هزینه)،انعطاف پذیری ،پاسخگویی ،فناوری ،اعتبار ،مدیریت و سازمان بیش از سایر موارد مورد توجه بوده اند.( امانی شورباریکی، 1392 )
دیکسون در سال 1996 در زمینه انتخاب تامین کنندگان پرسشنامه ای را برای 273 آژانس خرید و مدیران آنها فرستاد و حدودا 170 شرکت به آن پاسخ دادند این مطالعه دارای 50 شاخص بود.
ویلیام دمپسی 20 شاخص ارزیابی تامین کننده را مورد بررسی قرار داده است وی معتقد است که اهمیت شاخص های انتخاب مهم تر از سایر بخش های فرآیند تامین کنندگان است .او سه عامل خاص ،عوامل مخصوص صنعت ،عوامل سازمانی،عامل اثرگذاری شاخص ها بر هم را در انتخاب شاخص ها و استراتژی خرید موثر می داند.
گلهر و همکارانش در سال 1993 یک تحقیق میدانی را درباره انتخاب تامین کنندگان انجام دادند .آنها پرسشنامه های را طراحی نمودند و برای مدیران خرید فرستادند که نتایج آنها نشان دهنده اهمیت قابل توجه کیفیت ،پاسخ تامین کنندگان به تغییر، سهولت ارتباطات ،ثبات مالی تامین کنندگان ،مهارت فنی و کنترل آماری فرآیند می باشد.(ghodsypour &brien, 1998)
استم و گلهر ،با مطالعه 11 مقاله در رابطه با انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان شاخص های 15 گانه جهت ارزیابی تامین کنندگان ارائه نمود که این شاخص ها عبارت اند از :

جدول (2-2)شاخص های ارزیابی تامین کننده استم و گلهر
دفعات تحویل
اطمینان تحویل
کیفیت تعداد محموله ها
محموله کوچک
قیمت گذاری رقابتی
مهارت فنی
انعطاف پذیری
کنترل آماری فرآیند
تعهد
سرمایه گذاری عمده
ارتباطات
روابط همکاری
قابلیت طراحی محصول
کیفیت
همجواری

الرام 15 شاخص انتخاب تامین کننده را مورد مطالعه قرار داده،و آنها را در 4 گروه تقسیم کرده است : (ghodsypour &brien 1998)
جدول (2-3)شاخص های ارزیابی تامین کننده الرام
ردیف
طبقه
شاخص
1
مالی
عملکرد اقتصادی،ثبات مالی
2
استراتژی ها و فرهنگ سازمانی
احساس اعتماد ،و تمایل و علاقه مندی مدیریت ،دورنمای آینده ،تناسب استراتژیک،سازگاری میان سطوح و وظایف شرکت های خریدار و تامین کننده
3
تکنولوژی
ارزیابی تسهیلات ،قابلیت تولید جاری و آینده ،قابلیت طراحی تامین کننده، سرعت تامین کننده در بهبود و توسعه
4
عوامل دیگر
سوابق ایمنی تامین کننده ،منابع سازمان

رائو و کیسر 60 شاخصه در 6 طبقه تقسیم نمودند:( Ghodsypour and brien,1998)
الف)سهولت ارتباط ب)مالی و اقتصادی ج)گنجایش و ظرفیت د) شهرت و اعتبار ه)روابط بین تامین کننده و خریدار و)خدمات مرتبط با مطالعات ومواد اولیه
بچ نیز در سال 1987، 51شاخص را برای انتخاب تامین کننده بیان کرده است و آنها را در هشت گروه طبقه بندی نموده است (سوهانیان،1387)
جدول (2-4)شاخص های ارزیابی تامین کننده بچ
کیفیت
تسهیلات
تمایل، علاقه مندی فروشنده
ابزار تامین کننده
برنامه ریزی
کنترل
سازمان و مدیریت تامین کننده
تعهد ،مسئولیت
وبر و همکاران(1991) 47مقاله ارائه شده در زمینه مسئله انتخاب تامین کننده را مورد بازنگری قرار داده و به این نتیجه رسیدند که قیمت خالص ،مهمترین شاخص برای انتخاب تامین است زیرا در 80درصد مقالات مطالعه شده عامل قیمت در درجه اول اهمیت قرار داشت و تحویل به موقع کیفیت ،تسهیلات و قابلیت تولید دارای اهمیت بودند.
جدول (2-5)شاخص های ارزیابی تامین کننده وبر و همکاران
رتبه بندی وبر
شاخص ها
رتبه بندی دیکسون
1
قیمت خالص
6
2
تحویل به موقع
2
3
کیفیت
1
4
قابلیت و تسهیلات تولید
5
5
موقعیت جغرافیایی
20
6
توانایی فنی(تکنولوژی)
7
7
سازمان و مدیریت
13
8
موقعیت و اعتبار در صنعت
11
9
عملکرد گذشته
3
10
موقعیت مالی
8
11
خدمات تعمیر
15
12
طرز تلقی و تمایل فروشنده
16
نتیجه گیری وبر شامل نکات زیر است :
انتخاب تامین کننده یک مسئله چند شاخصه است
اولویت شاخصه ها به موقعیت ها و استراتژی های خرید وابسته است
توجه به مسئله انتخاب تامین کننده افزایش یافته است
ویلس و هاتسون 1990 نشان دادند که در محیط تحویل به موقع سه طبقه از شاخصه ها بر فرآیند انتخاب تامین کننده موثر است: (سوهانیان،1387)
جدول (2-6)شاخص های ارزیابی تامین کننده ویلس و هاتسون
ردیف
طبقه
شاخص
1
مالی
قیمت ،سرمایه گذاری عمده ،سفارش دریافت
2
تاکتیکی
کیفیت ،کنترل آماری فرآیند،توانایی فنی،انبارهای نگهداری،تحقیق و توسعه ،منطق مدیریت ،سطح تکنولوژی
3
خدمت
تحویل به موقع ،مقدار دقیق تحویل،انعطاف پذیری،مهیت همکاری،قرارداد ،تعهد همیشگی،صداقت و اصول اخلاقی،قرارداد بلند مدت ،مکان استقرار حلقه های ارتباطی، روش حمل و نقل، تعهد

هاروادج در سال 2004 با مطالعه ادبیات موضوع ارزیابی و انتخاب تامین کننده سعی درارائه شاخصه هایی خاص صنعت الکترونیک کشور آلمان نمود .او 10 شاخص را در قالب 4 دسته به شرح جدول زیر ارائه نمود 🙁 Bharadwaj .2004))

جدول (2-7)شاخص های ارزیابی تامین کننده هاروادج
ردیف
طبقه
شاخص
1
تحویل
زمان تحویل (زمان بین سفارش و تحویل)
عملکرد براساس تحویل به موقع
توانایی تامین کننده برای سفارشات آتی و بحرانی
صحت سفارشات ارسالی
توانایی مالی و اعتباری تامین کنندگان
وضعیت محصولات تامین کنندگان هنگام تحویل
2
کیفیت محصولات
کیفیت
3
خدمات
پشتیبانی و خدمات پس از فروش
توانایی و خواست تامین کننده در طراحی فرآیند
4
قیمت
قیمت محصول و خدمات تامین کننده

هوها و کریشنا در سال 2007 مدلی جهت انتخاب تامین کنندگان با رویکرد چند منظوره ارائه نمودندایشان در این تحقیق شاخص های مختلفی جهت انتخاب و ارزیابی که در ادبیات تحقیق وجود داشت به شرح زیر عنوان کردند: (Hoha & Krishna,2007)
جدول (2-8)شاخص های ارزیابی تامین کننده هوها و کریشنا
1-قیمت
8-نگرش تامین کننده
15-پاسخ به نیاز مشتری
22-سهولت کار
2-کیفیت
9-عملکرد گذشته
16-تجارت الکترونیکی
23-قابلیت نگهداری
3-تحویل
10-وضعیت مالی
17-توانایی تولید به موقع
24-مقدار تجارت قبلی
4-خدمات پیش از فروش
11-موقعیت جغرافیایی
18-توانایی فنی
25-موقعیت در صنعت
5-خدمات پس از فروش
12-مدیریت و سازمان
19-ظرفیت و توانایی تولید
26-ارگونومی محصول
6-پشتیبانی فنی
13-روابط کاری با کارکنان
20-توانایی بسته بندی
27-محصول موجود
7-اهداف آموزشی
14-سیستم ارتباطی
21-کنترل عملیات
28-کاتالوگ
اسپنسر در سال 1994 پرسشنامه ای مشتمل بر5 صفحه جهت تعریف شاخصه های ارزیابی تامین کنندگان تهیه نمود .به این نتیجه رسید که در محیط JIT،شاخصه تحویل به موقع ،مهمترین شاخصه است و دیگر شاخصه ها مطابق با رتبه هایشان به شرح زیر هستند: (سوهانیان،1387)
1-خدمات 2-کیفیت 3-قابلیت اطمینان 4-ارتباط خوب
مرلی (1991)عوامل موثر در رده بندی تامین کندگان به صورت زیر عنوان کرده است : (سوهانیان،1387)
جدول (2-9)شاخص های ارزیابی تامین کننده مرلی
کلاس 3 :تامین کننده سنتی
ارزیابی فنی خروجیها: قیمت ،کیفیت کالای خروجی،زمان تحویل،قابلیت اطمینان تحویل
کلاس 2:تامین کننده مرتبط
ارزیابی جامع عملکرد تامین کننده :کلیه موارد فوق به اضافه:هزینه کل محصول تامین شده،قابلیت فرآیند،سیستم تضمین کیفیت ،سطح تکنولوژی ،سطح نیروی انسانی،سیستم مدیریت ،انعطاف پذیری

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع زنجیره تامین، تامین کننده، مدیریت زنجیره تامین، یکپارچه سازی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تامین کننده، سلسله مراتب، سلسله مراتبی، تحلیل سلسله مراتبی