منابع و ماخذ پایان نامه مصرف کننده، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت، کیفیت ادراک شده

دانلود پایان نامه ارشد

t Matrixa

Component

PCSR
PCR
T
L
PCSR1
.624
.210
.433
.104
PCSR2
.707
.138
.216
.224
PCSR3
.639
.050
.406
.226
PCSR4
.773
.141
.201
.218
PCR1
.434
.628
.028
.196
PCR2
.452
.583
.169
.216
PCR3
.165
.768
.165
.043
T1
.223
.094
.656
.267
T2
388
.187
.764
.072
T3
.326
-.150
.522
.089
T4
.017
.424
.719
.149
T5
.001
.290
.827
.154
T6
.181
.249
.491
.759
L1
.442
.299
.127
.449
L2
.480
.246
.355
.484
L3
.267
.270
.397
.744
L4
.046
.135
.501
.751
L5
.088
.074
.241
.667
L6
.239
.220
.354
.780
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 8 iterations.

پس از حذف سوالات شماره 1و 3 (T1 و T3) مربوط به اعتماد، ماتریس چرخش یافته به صورت جدول زیر می‌باشد و واریانس کل تبیین شده پس از حذف این دو سوال به حدود 67 درصد می رسد.
جدول 4-13. ماتریس چرخش یافته نهایی پس از حذف سوالات غیر مرتبط
Rotated Component Matrixa

Component

PCSR
PCR
T
L
PCSR1
.604
.210
.456
.059
PCSR2
.696
.149
.242
-.033
PCSR3
.633
.025
.491
.421
PCSR4
.778
.156
.217
.212
PCR1
.509
.671
-.103
.077
PCR2
.519
.619
.042
.154
PCR3
.166
.689
.211
.226
T2
.445
.151
.743
.218
T4
.116
.355
.702
.216
T5
.053
.264
.832
.449
T6
.206
.238
.761
.532
L1
.387
.222
.603
.382
L2
.427
.176
.621
.419
L3
.079
.214
.499
.712
L4
.089
.137
.481
.746
L5
.132
.068
.231
.673
L6
..149
.194
.389
.772
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 13 iterations.

4-4. تحليل عاملي تاییدی جهت اندازه گیری صحت متغیرهای مدل
در این مرحله به بررسی رابطه تمامی متغیرهای مکنون و مشاهدهگرهایشان پرداخته می‌شود. به منظور به حداکثر رساندن رابطه بین متغیرها و عاملها، مقدار محاسبه شده نمره عاملها (بار عاملها) باید بیشتر از 3/0 (به اعتقاد بعضی صاحب نظران بیشتر از 4/0) باشد ( مومنی و فعال قیومی، 1389:ص 192).
قبل از وارد شدن به مرحله محاسبه متغیرهای درونزا و برونزا و نیز اظهار نظر درباره شرایط این دسته متغیرها، باید از صحت مدل‌های اندازه متغیرهای درونزا و یرونزا مطلع شویم که این کار توسط تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم و به کمک نرم افزار LISREL انجام می گیرد.
4-4-1. مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیرهای برون زا
فرضیات مدل:
بین عملکرد مالی ادراک شده و شاخص‌هایش وکیفیت ادراک شده بیانیه‌های اخلاقی و شاخص‌هایش رابطه مستقیمی وجود دارد.

نمودار 4-6. مدل در حالت تخمین استاندارد
مدل از نظر شاخص‌های برازش مانند نسبت کای دو به درجه آزادی (73/0) و RMSEA (0.02) در شرایط مناسبی قرار دارد. در جدول زیر میزان بار عاملی متغیر ها و اولویت بندی آن ها آورده شده است .
جدول 4-14 . بار عاملی متغیرها
متغير مكنون مستقل/وابسته
مشاهده گر ها
مشاهده گر ها
بار عاملي
ترتيب اولويت

عملکردمالی ادراک شده
سطح سود دهي بالا
برگشت سرمايه
بازده دارايي بالا
PFP1
PFP2
PFP3
0.86
0.70
0.91

PFP3
PFP1
PFP2

کیفیت ادراک شده بیانیه های اخلاقی
آرمان مشترک مناسب
سیاست اخلاقی مناسب
منشور اخلاقی مناسبی
PES1

PES2

PES3
0.65
0.96
0.64

PES2

PES1

PES3

نمودار 4-7. مدل در حالت ضرایب معناداری
همان طور که ملاحظه می‌کنید تمام پارامترهای مدل در وضعیت مناسبی قرار دارند. زیرا اعداد معنی داری آن ها بزرگ تر از 96/1 می باشد. لذا تمام فرضیات مدل اندازه گیری تایید می‌شود و می توان گفت که بین این دو عامل و شاخص های آنها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، یعنی پرسشنامه این قسمت از روایی لازم برخوردار است.
جدول 4-15. شاخص های نیکویی برازش متغیرهای برون زا
شاخص
فاصله اعتماد برازش
مقدار
RMSEA
RMSEA≤8%
2%
NFI
95%≥NFI ≥90%
93%
NNFI
NNFI≥90%
100%
CFI
CFI≥90%
100%
IFI
IFI≥90%
100%
RMR
RMR≤5%
3.9%
GFI
GFI≥90%
99%
AGFI
AGFI≥80%
97%
χ2⁄df
χ2⁄df3
0.735

جدول 4-16 . همبستگی بین متغیرهای برون زا (آزمون بررسی وجود همبستگی)
PES
PFP
همبستگی
.067
غیر معنادار

PFP

PES

برای بررسی ادعای وجود همبستگی بین دو متغیر از ضرایب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود. در صورتی که میزان sig مربوط به این آزمون کمتر از 5 درصد باشد، به معنی وجود رابطه معنی دار بین دو متغیر می‌باشد. همان طور که ملاحظه می شود بین این دو متغیر(عملکرد مالی ادراک شده و کیفیت ادراک شده بیانیه‌های اخلاقی) همبستگی و رابطه معنی داری وجود ندارد.
4-4-2. مدل اندازه گیری مرتبه اول- متغیر های درون زا
فرضیات مدل:
بین وجهه ادراک شده و شاخص‌هایش، اعتماد مصرف کننده و شاخص‌هایش، وفاداری مصرف کننده و شاخص‌هایش، مسئولیت اجتماعی شرکت و شاخص‌هایش، ریسک ادراک شده و شاخص هایش رابطه مستقیمی وجود دارد.

نمودار 4-8 . مدل معادلات ساختاری متغیرهای درون زا در حالت تخمین استاندارد
همانطور که در مدل مشخص است، مدل از نظر شاخص های برازش در وضعیت مناسبی قرار دارد.

نمودار 4-9. مدل معادلات ساختاری متغیر‌های درون زا در حالت ضرایب معنی داری

جدول 4-17. شاخص های نیکویی برازش متغیرهای درون زا
شاخص
فاصله اعتماد برازش
مقدار
RMSEA
RMSEA≤8%
4%
NFI
95%≥NFI ≥90%
94%
NNFI
NNFI≥90%
95%
CFI
CFI≥90%
95%
IFI
IFI≥90%
95%
RMR
RMR≤5%
1.9%
GFI
GFI≥90%
88%
AGFI
AGFI≥80%
89%
χ2⁄df
χ2⁄df3
1.8
همان طور که ملاحظه می‌شود تمام پارامترهای مدل معنادار شده اند و بیانگر این موضوع می‌باشند که تمامی شاخص‌ها با متغیر مربوطه رابطه مثبت و معنی داری دارند. زیرا عدد معنی داری تمامی آن ها بیشتر از 96/1 و یا کمتر از 96/1- می باشد. یعنی پرسشنامه در این قسمت از روایی لازم برخوردار است.
در جدول زیر شاخص های مربوطه به همراه بارهای عاملی مربوط به آن ها آورده شده است.
جدول 4-18. بارعاملی متغیرهای پژوهش
متغير مكنون مستقل/ وابسته
مشاهده گرها
مشاهده گرها
بار عاملي
ترتيب اولويت

مسئولیت اجتماعی ادراک شده
تعهد به اصول اخلاقی ارزشمند و روشن
PCSR1
0.57
PCSR1

تضمين رفتار قانون مدارانه كاركنان
PCSR2
0.44
PCSR4/3

نقش فرا تر از ایجاد بهره و منفعت
PCSR3
0.48
PCSR3/4

برنامه ریزی بلند مدت
PCSR4
0.48
PCSR2

وجهه ادراك شده
صداقت
PCR1
0.79
PCR2

قابلیت اعتماد
PCR2
0.88
PCR1

اعتبار
PCR3
0.46
PCR3

اعتماد
اعتماد به دليل عملكرد خوب
T2
0.9
T2

ايمان به صحت اطلاعات
T4
0.71
T5/6

باور كاذب نبودن ادعا
T5
0.76
T5/6

باور به صداقت در برخورد
T6
0.76
T4

وفاداری
حفظ مشتريان
L1
0.63
L3

شكايت كم
L2
0.67
L4

براورده کردن انتظارات
L3
0.90
L6

پيشنهاد به ديگران
L4
0.89
L2

تشویق به برقراری ارتباط تجاری
L5
0.65
L5

تعويق خريد در صورت نبود محصولات
L6
0.88
L1

ریسک ادراک شده
نگراني از خريد انجام شده
PR1
0.78
PR2/4

ریسک مالی
PR2
0.93-
PR2/4

رضايت
PR3
0.87-
PR5

ريسك پايين
PR4
093-
PR3

ادراك از ريسك
PR5
0.89
PR1

جدول 4- 19. همبستگی بین متغیر های درون زا
L
T
PR
PCR
PCSR
همبستگی
.554**
معنادار
.521**
معنادار
.348**
معنادار
.628**
معنادار

PCSR
.649**
معنادار
.619**
معنادار
.421**
معنادار

PCR
.583**
معنادار
.536**
معنادار

PR
.850**
معنادار

T

L
همان طور که از نتایج جدول همبستگی پیداست، بین تمامی متغیرهای وابسته به صورت دو به دو، رابطه و همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.
برای بررسی ادعای وجود همبستگی بین دو متغیر از ضرایب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود . در این حالت دو فرضیه مد نظر می باشد:
H0: بین دو متغیر همبستگی معنی داری وجود ندارد. μ=0
H1: بین دو متغیر همبستگی معنی داری وجود دارد. μ≠0
در صورتی میزان sig مربوط به این آزمون کمتر از 5 درصد باشد، به معنی وجود رابطه معنی دار بین دو متغیر می‌باشد که در جدول با علامت دو ستاره مشخص می شود (مومنی و فعال قیومی، 89) .
4-5. محاسبه امتیاز عامل ها
پس از شناسایی سایر عوامل توسط تحلیل اکتشافی مرتبه اول و اطمینان از مدلهای اندازه گیری توسط تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول، می‌بایست امتیاز عامل‌ها را به دست آورد. برای این کار دو روش وجود دارد:
1. روش میانگین ساده
2. روش میانگین موزون
در این تحقیق از روش میانگین ساده برای محاسبه امتیاز عامل‌ها استفاده شده است.
4-5-1. بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق و شاخص‌های آنها با استفاده از آزمون میانگین یک جامعه آماری
فرض صفر: مقدار میانگین متغیر کوچکتر از 3یا مساوی 3 می باشد- وضعیت نامناسب
فرض مقابل صفر: مقدار میانگین متغیر بزرگتر از 3 می باشد- وضعیت مناسب
از آنجاییکه كه مقدار sig تمامي متغيرها كمتر از 5 درصد مي‌باشد، بنابراین ميانگين هر يك از متغير ها اختلاف معني داري با عدد 4 دارد.
جدول 4-20. نتایج آزمون میانگین جامعه آماری
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف معیار
عدد T
درجه آزادی
وضعیت
PFP1
384
5.6750
1.16885
20.266
383
مناسب
PFP2
384
5.7150
1.08149
22.426
383
مناسب
PFP3
384
5.6950
1.11273
21.542
383
مناسب
PES1
384
4.9250
1.03184
12.678
383
مناسب
PES2
384
5.1450
1.03893
15.586
383
مناسب
PES3
384
5.3850
1.04510
18.742
383
مناسب
PCSR1
384
5.2400
.96283
18.213
383
مناسب
PCSR2
384
5.0200
1.16032
12.432
383
مناسب
PCSR3
384
5.0650
1.02765
14.656
383
مناسب
PCSR4
384
5.0850
.98622
15.559
383
مناسب
PCR1
384
4.3950
1.06520
5.244
383
مناسب
PCR2
384
4.9800
.97176
14.262
383
مناسب
PCR3
384
6.3100
.89325
36.573
383
مناسب
PR1
384
2.1100
1.33296
-20.052
383
نا مناسب
PR2
384
5.7550
1.22576
20.248
383
مناسب
PR3
384
5.3900
1.32540
14.831
383
مناسب
PR4
384
5.7550
1.28578
19.303
383
مناسب
PR5
384
2.0200
1.30311
-21.488
383
نا مناسب
T2
384
5.3350
1.36826
13.798
383
مناسب
T4
384
4.3700
1.08582
4.819
383
مناسب
T5
384
4.3050
1.31171
3.288
383
مناسب
T6
384
4.3900
1.12884
4.886
383
مناسب
L1
384
5.1450
.97917
16.537
383
مناسب
L2
384
5.2950
1.24326
14.731
383
مناسب
L3
384
5.4950
1.37821
15.341
383
مناسب
L4
384
5.1400
1.70438
9.459
383
مناسب
L5
384
4.7200
1.31156
7.764
383
مناسب
L6
384
4.6600
1.82236
5.122
383
مناسب

4-6. تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل- آزمون فرضیات اصلی تحقیق
4-6-1. فرضیات مدل ساختاری
. H1 عملکرد مالی ادراک شده به طور مستقیم بر ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت اثر دارد.
H2. کیفیت ادراک شده بیانیه‌های اخلاقی به طور مستقیم بر ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت اثر دارد.
. H3 ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مسقیم بر وجهه ادراک شده شرکت اثر دارد.
H4 . ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مستقیم بر اعتماد مصرف کننده اثر دارد.
H5. ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مستقیم بر وفاداری مصرف کننده اثر دارد.
H6. ارزیابی مصرف کننده از

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل داده، فراوانی تجمعی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه مصرف کننده، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت، انحراف معیار