منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، سرمایه درگردش، بخش کشاورزی، خوداشتغالی

دانلود پایان نامه ارشد

یافته‌های ضرایب‌زاویه مدل که اثر خود را در شیب نشان داده‌اند، سازمان جهادکشاورزی نسبت به سازمان بازرگانی عملکرد بهتری در کاهش میزان انحراف مذکور داشته‌ است.
نوع طرح اجرایی
طرح‌های اجرایی از نوع سرمایه‌ درگردش که تسهیلات را برای تثبیت اشتغال به‌کار می‌برند، توانسته‌اند با استفاده از تسهیلات پرداختی به آن‌ها میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را کاهش دهند. طرح‌های جدید، توسعه‌ای و خوداشتغالی نیز همچون طرح سرمایه درگردش، میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را در سال 1386 کاهش داده‌اند. با توجه به ضریب‌تفاضلی متغیر طرح جدید، با پرداخت یک میلیون ریال به طرح‌های جدید زودبازده، انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده به میزان 0002/0 کاهش می‌یابد. همچنین طرح‌های نیمه‌تمام بر شیب مدل تأثیر معنادار داشته و نشان‌دهنده اثر منفی انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده می‌باشند.
بر اساس یافته‌های مذکور در این قسمت می‌توان بیان نمود که طرح‌های از نوع خوداشتغالی در سال 1386، توانسته‌اند میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را نسبت به سایر طرح‌های اجرایی بیش‌تر کاهش داده و بنابراین موفق‌تر عمل نمایند (اثر این متغیر در عرض از مبدأ مدل نمایان می‌باشد). طرح‌های توسعه‌ای، جدید و نیمه‌تمام نیز به ترتیب در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق بوده‌اند. بنابر نتایج به‌دست آمده از متغیرهای اثرگذار بر شیب مدل، طرح‌های جدید نقش حائز اهمیتی در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده نسبت به طرح‌های نیمه‌تمام داشته‌اند.
مجری طرح
نقش نوع مجری بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در ایجاد اشتغال در سال 1386 نشان‌دهنده آن است که دو گروه زنان و مردان به‌عنوان مجریان حقیقی و تعاونی‌ها به‌عنوان مجریان حقوقی طبق مدل به‌دست آمده، نتوانسته‌اند انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را کاهش داده و حتی آن‌را تشدید نموده‌اند. لازم به‌ذکر است که نقش زنان در ایجاد انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در این سال پررنگ‌تر از بقیه می‌باشد. بررسی تأثیر افزایش تعاونی‌ها به عنوان مجریان حقوقی بر متغیر توضیح‌گیرنده، نشان دهنده اثر مثبت متغیر انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر متغیر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده می‌باشد. به عبارت دیگر، اگر یک میلیون ریال به تعاونی‌ها برای راه‌اندازی طرح و ایجاد اشتغال پرداخت شود، انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده به میزان 623/1 کاهش می‌یابد.
در نتیجه طبق نتایج نگاره 4-4، شرکت‌های حقوقی که اثر آن‌ها در عرض از مبدأ مشخص می‌باشد، در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق‌تر از سایر مجریان بوده و سپس تعاونی‌ها عملکرد بهتری داشته‌اند.
بانک عامل
همان‌گونه که از نتایج نگاره شماره 4-4 برآورد می‌شود، بانک‌های کشاورزی، مسکن، ملت، رفاه، صنعت و معدن و تجارت توانسته‌اند در سال 1386 اثر معناداری بر روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده داشته باشند که برخی از این بانک‌ها اثر مثبت و بعضی دیگر اثر منفی بر انحراف مذکور داشته‌اند. بانک‌های کشاورزی، مسکن، ملت، رفاه و تجارت هرکدام به‌تنهایی اثر مثبت انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را تشدید نموده‌اند. بانک صنعت و معدن برخلاف بانک‌های مذکور دیگر در این سال از یک‌سو با داشتن ضریب‌زاویه تفاضلی منفی، نتوانسته در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده سهیم باشد؛ اما از سوی دیگر با داشتن عرض از مبدأ تفاضلی منفی باعث کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در این سال شده است.
بنابر نتایج حاصل شده از عرض از مبدأهای تفاضلی مدل شماره 4-5، بانک صنعت و معدن نسبت به بانک‌های دیگر اثرگذار بر کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در سال 1386، عملکرد مناسب‌تری داشته و سپس بانک‌های سپه، ملت و تجارت موفق‌تر از سایر بانک‌ها عمل نموده‌اند. بر اساس اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته که در شیب مدل خود را نشان داده است، بانک‌های مسکن، ملت، رفاه، کشاورزی و تجارت به ترتیب توانسته‌اند بر کاهش اثر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده اثر معنادار بگذارند.
مکان اجرای طرح
شهرستان‌های استان کرمان به‌عنوان عامل دیگر اثرگذار بر روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در این مدل بیان شده است. شهرستان‌های بافت و کهنوج اثر مثبت انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را نشان می‌دهد. درحالی‌که شهرستان کهنوج به‌تنهایی میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را در سال 1386 افزایش داده است و از این‌رو نقش مثبتی در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده نداشته است. شهرستان‌‌های بردسیر، جیرفت و رفسنجان بر خلاف دو شهرستان دیگر در این مدل، اثر مثبت انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را کاهش می‌دهند.
بر این اساس، شهرستان زرند که اثر آن در عرض از مبدأ نمایان می‌باشد در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در سال 1386 موفق‌تر بوده و سپس به ترتیب شهرستان‌های کهنوج و بافت در این سال عملکرد بهتری در نزدیک نمودن اشتغال ایجادشده به اشتغال پیش‌بینی‌شده داشته‌اند.
بخش فعالیت
نوع بخش فعالیت طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده که شامل فعالیت‌ طرح‌ها در بخش‌های کشاورزی، خدماتی و صنعتی می‌باشند، به‌عنوان عامل دیگر مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در سال 1386 بوده‌اند. بخش صنعت در این سال با کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده توانسته نسبت به سایر بخش‌های مذکور موفق‌تر عمل نماید. لازم به ذکر است که با تأثیر بخش صنعت و بخش کشاورزی بر ضرایب‌زاویه مدل، باعث افزایش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در این سال شده‌اند. به‌عبارت دیگر، با سرمایه‌گذاری یک میلیون ریال در طرح‌های اجرایی موجود در بخش کشاورزی، انحراف از اشتغال به‌میزان 0013/0 افزایش می‌یابد.
بنابر نتایج حاصل شده، بخش خدمات در سال 1386 توانسته با استفاده از تسهیلات دریافتی، فرصت‌های شغلی کم‌تری را از دست دهد و نیز بخش صنعت هم تا حدودی توانسته در این سال موفق عمل نماید.
میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده
در نهایت می‌توان اثر مثبت انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را در مدل شماره 4-5 مشاهده نمود. نتیجه به‌دست آمده طبق انتظار است؛ زیرا هرچه میزان انحراف از تسهیلات برنامه‌ریزی شده افزایش یابد، فرصت‌های شغلی بیش‌تری به دلیل کمبود تسهیلات، از دست می‌رود.
نتیجه‌گیری
بر اساس نتایج نگاره شماره 4-4، اداره تعاون، کار و امور اجتماعی و سازمان جهادکشاورزی، طرح‌های خوداشتغالی و جدید، شرکت‌ها به عنوان مجریان حقوقی، بانک‌های صنعت و معدن و مسکن، شهرستان‌های زرند و کهنوج، بخش خدمات و نیز ویژگی میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده، در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده نسبت به سایر ویژگی‌های مورد استفاده در مدل شماره 4-5، بهتر عمل نموده‌اند.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود تمام عرض از مبدأهای تفاضلی و ضرایب زاویه در سطح احتمال 10 درصد از نظر آماری معنادار هستند. بنابراین می‌توان فرضیه تغییر انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده از طریق متغیرهایی که در مدل شماره 4-5 موجود و مربوط به سال 1386 می‌باشد را قبول نمود.
از نتایج فوق می‌توان دو رگرسیون زیر را به‌دست آورد:
اگر 0D = باشد
Yt = 2+Xt مدل شماره 4-6
اگر 1D = باشد
Yt = +014Xt مدل شماره 4-7
این رگرسیون‌ها بیانگر این مطلبند که رگرسیون دومی ضریب زاویه تیزتر نسبت به رگرسیون اول و رگرسیون اولی عرض از مبدأ بالا‌تری نسبت به رگرسیون دوم دارا است.
4-3-3- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1387
نگاره شماره 4-5 مربوط به اطلاعات طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده‌ای است که در سال 1387 تسهیلات دریافت کرده‌اند.
نگاره شماره 4-5: برآورد طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1387
(متغیر توضیح‌گیرنده: انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده) 32/0R=،73/25F=
متغیرها
ضریب
خطا استاندارد
آماره t
سطح احتمال
انحراف از تسهیلات




بانک تجارت*




بانک رفاه*




بانک صادرات*




بانک صنعت و معدن




بانک صنعت و معدن*




بانک کشاورزی




بانک کشاورزی*




بانک ملی*




بخش صنعتی*




بخش کشاورزی




سازمان بازرگانی




سازمان بازرگانی*




سازمان جهاد کشاورزی




سازمان جهاد کشاورزی*




متغیرها
ضریب
خطا استاندارد
آماره t
سطح احتمال
سازمان صنعت، معدن و تجارت




شهرستان بردسیر*




شهرستان بم*




شهرستان جیرفت*




شهرستان رفسنجان




طرح جدید




طرح جدید*




طرح سرمایه درگردش




طرح سرمایه درگردش*




طرح نیمه تمام




طرح نیمه تمام*




زن




زن*




مرد




عرض از مبدأ




* انحراف از تسهیلات پیش‌بینی شده
منبع: یافته‌های محقق

مدل شماره 4-8
Yt = α+αDa -αDb -αDb -αDc + αDe+ αDe – αDm – αDm -αDm-αDp-αDp-αDp-βDaXt – βDbXt+ βDbXt+ βDbXt – βDbXt – βDbXt+ βDbXt + βDcXt + βDcXt + βDcXt + βDeXt- βDmXt + βDmXt- βDpXt -βDpXt- βDpXt + βXt + Ut
مدل شماره 4-5 شامل 17 متغیر کمی و 12 متغیر کیفی است. این مدل می‌خواهد تأثیر معناداری تمام متغیرهای کیفی و کمی روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در سال 1387 را بررسی نماید. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ضرایب تمامی متغیرهای این مدل در سطح احتمال 10 درصد از نظر آماری معنادار هستند.
دستگاه اجرایی طرح
این نگاره بیان می‌نماید که سازمان بازرگانی همچون سال‌های قبل، اثر معناداری بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده داشته و میزان آن‌را کاهش داده است. سازمان جهادکشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز اثر انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده را کاهش می‌دهند که از عرض از مبدأهای تفاضلی به‌دست آمده برای این دو سازمان، این نتیجه‌گیری به‌دست آمده است. عرض از مبدأ تفاضلی به‌دست آمده برای سازمان جهادکشاورزی 53/0- و برای سازمان صنعت، معدن و تجارت 57/1- می‌باشد. اثر سازمان صنعت، معدن و تجارت در کاهش این انحراف بیش‌تر از دو سازمان دیگر مذکور بوده و توانسته در کاهش انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در سال 1387 موفق‌تر عمل نماید. بررسی اثر دستگاه‌های اجرایی بر شیب مدل برآوردی 4-8 نشان می‌دهد که با پرداخت یک میلیون ریال به طر‌ح‌های معرفی شده توسط سازمان‌ بازرگانی و سازمان جهادکشاورزی، انحراف از اشتغال به‌ترتیب به میزان 0007/0 افزایش و 0025/0 کاهش یافته است.
بنابراین از نتایج این نگاره این‌گونه یافت می‌شود که اداره تعاون، کار و امور اجتماعی نسبت به دستگاه‌های اجرایی دیگر موفق‌تر عمل نموده و سپس به‌ترتیب سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرگانی و سازمان جهادکشاورزی در کاهش میزان انحراف از اشتغال

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه درگردش، خوداشتغالی، رگرسیون، بانک تجارت Next Entries منبع تحقیق درمورد حمل و نقل، فعالیت های ورزشی، استفاده از اینترنت، پایگاه اجتماعی