منابع و ماخذ پایان نامه توزیع فراوانی، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

هزار
112
28.0
28.0
501 هزار تا 1 ملیون
192
48.0
76.0
1 میلیون و یک تا 2 میلیون
80
20.0
96.0
2 میلیون و یک تا 3 میلیون
8
2.0
96.0
3 میلیون و یک تا 5 میلیون
8
2.0
100
جمع کل
400
100.0

میانگین= 948000 تومان

داده های جدول فوق نشان‌دهنده میزان درآمد ماهیانه خانوار پاسخگویان می‌باشد. همانطور که قبلا ذکر شد، پاسخگویان دامنه درآمد متوسط خانوار خود را بین 300 هزار تومان تا 5 میلیون تومان گزارش کرده‌اند. این داده‌ها نشان می‌دهند که از بین 400 نفر پاسخگو که درآمد خانوارشان را ذكر کرده‌اند، 28 درصد از آنها بین 300 هزار تا 500 هزار تومان درآمد دارند. 48 درصد از پاسخگویان، میزان درآمد ماهیانه خود را بین 500 هزار تا یک میلیون تومان ذکر کرده اند. 20 درصد از پاسخگویان بین 1 تا 2 میلیون تومان و 4 درصد نیز بین 2 تا 5 میلیون درآمد در ماه کسب می‌کنند. همچنین، میانگین درآمد متوسط خانوار در بین پاسخگویان مورد بررسی 948000 تومان می‌باشد.
5-2-2- توصیف متغیرهای اصلی تحقیق
در این قسمت به توصیف متغیرهای اصلی تحقیق پرداخته می‌شود. در ابتدا، آماره‌های مهم یعنی میانگین، خطای معیار میانگین و انحراف معیار این متغیرها ارائه می‌شود و در ادامه توزیع فراوانی متغیرها و مفاهیم اصلی نمایش داده می‌شود. جدول زیر نشان‌دهنده شاخص‌های آماری مذکور می‌باشد.
جدول شماره (7-5): شاخص‌های آماری متغیرهای اصلی تحقیق
متغیر
حداقل و حدکثر نمره
میانگین67
خطای معیار میانگین68
انحراف معیار69
نگرش نسبت به بازیافت
1 – 5
3.82
022/0
457/0
رفتار بازیافت
1 – 5
66/2
026/0
536/0
پارادایم نوین اکولوژیکی
1 – 5
3.76
016/0
334/0

5-2-2-1- نگرش نسبت به بازیافت
متغیر «نگرش نسبت به بازیافت» با 10 گویه سنجیده شده است. این متغیر برحسب طیف لیکرت تنطیم گردیده است. گویه‌های 4، 5 و 6 جهت منفی و بقیه گویه‌های دارای جهت مثبت می‌باشند که هنگام کدگذاری به این موضوع توجه شده است. جدول زیر، توزیع فراوانی متغیر نگرش نسبت به بازیافت را براساس نمره مقیاس 1 تا 5 نشان می‌دهد.
جدول شماره (8-5): توزیع فراوانی متغیر نگرش نسبت به بازیافت
گویه‌ها
فراوانی
درصد
کاملاً موافق
موافق
بی‌نظر
مخالف
کاملاً مخالف
میانگین از 5
1) قوانین سخت‌گیرانه‌تری وضع شوند تا افراد را مجبور به بازیافت کنند.
تعداد
136
160
24
40
40
3.78

درصد
34.0
40.0
6.0
10.0
10.0

2) مردم می‌بایست بیش از این میزان بازیافت نماید.
تعداد
288
104
8


4.7

درصد
72.0
26.0
2.0

3) مسئولین می‌بایست فرصت‌ها و زمینه‌های بیشتری را برای بازیافت فراهم نمایند.
تعداد
200
168
32


42/4

درصد
50.0
42.0
8.0

4) خوشم نمی‌آید مردم با من درمورد بازیافت صحبت می‌کنند.
تعداد
8
8
72
176
136
4.06

درصد
2.0
2.0
18.0
44.0
34.0

5) واقعاً وظیفه‌ من نیست که زباله‌ها را بازیافت کنم.
تعداد

40
32
176
152
4.10

درصد

10.0
8.0
44.0
38.0

6) بازیافت کار پر دردسری است.
تعداد
8
104
120
120
48
3.24

درصد
2.0
26.0
30.0
30.0
12.0

7) دوست دارم که شغلی در ارتباط با بازیافت داشته باشم.
تعداد
32
56
200
64
48
2.90

درصد
8.0
14.0
50.0
16.0
12.0

8) شغلی که در ارتباط با بازیافت باشد، از مهم‌ترین شغل‌هایی است که یک فرد می‌تواند داشته باشد.
تعداد
16
120
176
72
16
3.12

درصد
4.0
30.0
44.0
18.0
4.0

9) دوست دارم نظرات و اطلاعات جدیدی در مورد بازیافت بشنوم.
تعداد
136
216
24
8
16
4.12

درصد
34.0
54.0
6.0
2.0
4.0

10) خیلی علاقمندم که در محله خود به‌طور داوطلبانه در کارهای مربوط به ترویج بازیافت شرکت کنم.
تعداد
72
240
40
40
8
3.82

درصد
18.0
60.0
10.0
10.0
2.0

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، فراواني مربوط به گويه‌هاي نگرش نسبت به بازیافت در جدول شماره 8-5 آمده است.
يافته‌ها حاكي از آن است كه:
بيشترين فراواني (160 پاسخ) برای گويه «قوانین سخت‌گیرانه‌تری وضع شوند تا افراد را مجبور به بازیافت کنند» به گزينه «موافق» اختصاص دارد. 34 درصد گزینه «کاملاً موافق» را برگزیده‌اند. به عبارت دقیق‌تر، 74 درصد از افراد موافق اتخاذ قوانین سختگیرانه‌تر برای اجبار مردم به بازیافت هستند. همچنین 6 درصد از پاسخگویان نظری در رابطه با این گویه نداشته اند. 20 درصد افراد نیز با این گویه مخالف بوده اند. میانگین بدست آمده برای این گویه 3.78 (از 5) بوده است که حاکی از آن است، اکثر پاسخگویان موافق اتخاذ قوانین سختگیرانه تر برای اجبار مردم به بازیافت هستند.
بيشترين درصد پاسخ (72 درصد) برای گویه «مردم می‌بایست بیش از این میزان بازیافت نماید» به گزينه «کاملا موافق» اختصاص دارد و 26 درصد به گزينه « موافق» پاسخ داده‌اند. به عبارت دقیق‌تر، 98 درصد با این گویه «موافق» یا «کاملاً موافق» بوده‌اند. 2 درصد نیز نظری در رابطه با گویه نداشته‌اند. با توجه به میانگین به دست آمده (4.7 از 5) و این که هیچکدام از پاسخگویان با این گویه مخالف نبودند، می توان فهمید که اکثریت پاسخگویان با این گویه موافق بوده اند.
بيشترين فراواني گویه «مسئولین می‌بایست فرصت‌ها و زمینه‌های بیشتری را برای بازیافت فراهم نمایند» (200پاسخگو) به گزينه «کاملا موافق» اختصاص دارد و تعداد 168 پاسخگو به گزينه « موافق» پاسخ داده‌اند. به عبارت دقیق‌تر، 92 درصد با فراهم نمون فرصت‌های لازم برای بازیافت توسط مسئولین «موافق» یا «کاملاً موافق» بوده‌اند. 8 درصد نیز نظری نداشته‌اند. میانگین به دست آمده برای این گویه 4.42 (از 5) بوده است که حاکی از موافق بودن اکثریت پاسخگویان با فراهم نمودن فرصت های لازم برای بازیافت توسط مسئولین، بوده است.
برای گویه «خوشم نمی‌آید مردم با من درمورد بازیافت صحبت می‌کنند» 72 پاسخگو (18 درصد) گزينه «بی‌نظر» را انتخاب کرده‌اند. با این حال، 78 درصد از پاسخ‌ها به گزینه «مخالف» و «کاملاً مخالف» پاسخ داده‌اند. همچنین 4 درصد از پاسخگویان، با این گویه موافق بوده اند. میانگین این گویه 4.06 (از 5) به دست آمد. بدین معنی که با توجه به میانگین بدست آمده می توان گفت که اکثر پاسخگویان مایلند درباره بازیافت با آنها صحبت شود.
44 درصد و 38 درصد از پاسخگویان به ترتیب گزینه‌های «مخالف» و «کاملاً مخالف» را برای گویه «واقعاً وظیفه‌ من نیست که زباله‌ها را بازیافت کنم» برگزیده‌اند. به عبارتی، 82 درصد از افراد بازیافت را وظیفه خود دانسته‌اند. در عین حال، 8 درصد از پاسخگویان نیز نظری در رابطه با این گویه نداشته‌اند و 10 درصد از پاسخگویان نیز، بازیافت زباله را وظیفه خود ندانسته اند. میانگین بدست آمده برای این گویه برابر 4.10 (از 5) بوده که نشانگر این است، اکثر پاسخگویان بازیافت زباله ها را به عنوان یکی از وظایف خود تلقی می کنند.
28 درصد از پاسخ‌ها به گزینه‌های «موافق» و «کاملاً موافق»، 42 درصد به گزینه‌های «مخالف» و «کاملاً مخالف» برای گویه «بازیافت کار پر دردسری است» اختصاص دارد120 نفر نیز گزینه «نظری ندارم» را انتخاب نموده‌اند. میانگین بدست آمده برای این گویه 3.24 (از 5) بوده است.
28 درصد از پاسخ‌های گویه «دوست دارم که شغلی در ارتباط با بازیافت داشته باشم» به گزينه‌های «مخالف» و «کاملاً مخالف» اختصاص دارد. تعداد 22 درصد به گزينه‌های «موافق» و «کاملاً موافق» پاسخ داده‌اند. 50 درصد نیز نظری در رابطه با گویه نداشته‌اند. همچنین میانگین این گویه 2.90 (از 5) به دست آمده است.
44 درصد درباره گویه «شغلی که در ارتباط با بازیافت باشد، از مهم‌ترین شغل‌هایی است که یک فرد می‌تواند داشته باشد» بی‌نظر بوده‌اند. 34 درصد «موافق» یا «کاملاً موافق» و درنهایت، 22 درصد «مخالف» و «کاملاً مخالف» بوده‌اند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه 3.12 (از 5) بدست آمد.
54 درصد از پاسخگویان با گویه «دوست دارم نظرات و اطلاعات جدیدی در مورد بازیافت بشنوم» «موافق» و 34 درصد «کاملاً موافق» بوده‌اند. به عبارت دیگر، 88 درصد از آنها دوست داشته‌اند درباره بازیافت بیشتر بدانند. 6 درصد نیز نظری درباره این گویه نداشته اند و 6 درصد نیز مخالف با این گویه بوده اند. در نهایت با توجه به میانگین بدست آمده (4.12 از 5) برای این گویه می توان گفت که بیشتر پاسخگویان مایل بوده اند تا اطلاعات بیشتری درباره بازیافت بدانند.
60 درصد پاسخگویان گزينه‌ «موافق» و 18 درصد گزینه «کاملاً موافق» را برای گویه «خیلی علاقمندم که در محله خود به‌طور داوطلبانه در کارهای مربوط به ترویج بازیافت شرکت کنم» انتخاب کرده‌اند. 10 درصد نیز نظری در رابطه با گویه نداشته‌اند. و 12 درصد با فعالیت داوطلبانه برای ترویج بازیافت «مخالف» و «کاملاً مخالف» بوده‌اند و درنهایت، میانگین به دست آمده برای این گویه، 3.82 (از 5) به دست آمد.
مقايسه ميانگين‌ها نشان مي‌دهد كه ميانگين 42/4 (از 5) مربوط به گویه «مسئولین می‌بایست فرصت‌ها و زمینه‌های بیشتری را برای بازیافت فراهم نمایند» در بالاترين سطح و ميانگين 90/2 (از 5) مربوط به گویه «دوست دارم که شغلی در ارتباط با بازیافت داشته باشم» در پائين‌ترين سطح قرار دارد. در مجموع، ميانگين متغیر نگرش نسبت به بازیافت 82/3 (از 5) مي‌باشد که سطح مناسبی از نگرش مردم نسبت به بازیافت را نشان می‌دهد.

5-2-2-2- رفتار بازیافت
متغیر «رفتار بازیافت» با 5 گویه سنجیده شده است. این متغیر برحسب طیف لیکرت تنطیم گردیده است. هر پنج گویه دارای جهت مثبت هستند. جدول زیر، توزیع فراوانی متغیر رفتار بازیافت را براساس نمره مقیاس 1 تا 5 نشان می‌دهد.

جدول شماره (9-5): توزیع فراوانی متغیر نگرش نسبت به بازیافت
گویه‌ها
فراوانی
درصد
همیشه
اکثر اوقات
گاهی
به ندرت
اصلا
میانگین
از 5
1) در خانه از ظروف و بطری های شیشه ای استفاده می کنید؟
تعداد
80
168
136
16

2.22

درصد
20.0
42.0
34.0
4.0

2) از کاغذهای باطله مجددا استفاده می کنید؟
تعداد
32
104
96
128
40
2.90

درصد
8.0
26.0
24.0
32.0
10.0

3) وسایل خانه که استفاده نمی کنید را جهت استفاده دوباره نگه می دارید؟
تعداد
8
112
144
120
16
2.94

درصد
2.0
28.0
36.0
30.0
4.0

4) لباسهایی که استفاده نمی کنید را برای استفاده دوباره نگه می دارید؟
تعداد
16
152
88
104
40
3

درصد
4.0
38.0
22.0
26.0
10.0

5) از وسایل بازیافت شده همچون دستمال کاغذی بازیافت شده استفاده می کنید؟
تعداد
8
64
80
112
136
2.24

درصد
2.0
16.0
20.0
28.0
34.0

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، فراواني مربوط به گويه‌هاي نگرش نسبت به بازیافت در جدول شماره 8-5 آمده است.
يافته‌ها حاكي از آن است كه:
20درصد از پاسخگویان گفته اند که «همیشه» از ظروف و بطری های شیشه ای استفاده می کنند. 42 درصد نیز گفته اند که «اکثر اوقات» استفاده می کنند. 34 درصد نیز اظهار داشته اند که «گاهی اوقات» و 4 درصد هم گفته اند «به ندرت» از این بطری ها استفاده می کنند. میانگین به دست آمده برای گویه «در خانه از ظروف و بطری های شیشه ای استفاده می کنید؟» 2.22 بدست آمد که حاکی از آن است، تعداد زیادی از پاسخگویان از بطری ها و ظروف شیشه ای استفاده می کنند.
بیشترین فراوانی پاسخ (128 نفر) برای گویه «از کاغذهای باطله مجدداً استفاده می کنید؟» به گزینه «به ندرت» اختصاص دارد. 26 درصد پاسخگویان گزینه «اکثر اوقات»، 8درصد گزینه «همیشه»، 24 درصد گزینه «گاهی اوقات» را انتخاب کرده اند و 10 درصد (40 نفر) هم گفته اند که اصلا از کاغذهای باطله مجدداً استفاده نمی کنیم. میانگین این گویه از 5، 2.90 بدست آمد.
36 درصد پاسخگویان گزینه «گاهی اوقات» را در

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه توزیع فراوانی پاسخگویان، توزیع فراوانی، محیط زیست Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه زیست محیطی، محیط زیست، توزیع فراوانی