منابع و ماخذ پایان نامه تلفن همراه، نگرش به برند، انواع ارتباطات

دانلود پایان نامه ارشد

جمعآوري شد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل نشان داد که: (1) مطلوب بدست آمده، انتخاب کردن از قيمت، تصوير برند، طراحي ظاهر، ويژگي عملکرد و همچنين تبليغات تلفنهاي همراه جعلي، است. (2) مصرفکنندهاي که يک تلفن همراه جعلي را خريد ميکند، تحت تأثير رفتار فردي و جمعي قرار ميگيرد. (3) مصرفکننده تمايل به خريد تلفنهاي همراه جعلي همراه با آرم و لوگو است. (4) مصرفکنندگان تلفن همراه جعلي، بدون تأثير اخبار منفي خريد ميکنند. (5) مصرفکنندگان فکر ميکنند، تلفنهاي همراه فريبکار نه تنها نيازهاي آنها را برآورده ميکنند بلکه محبوب هم ميشوند. (6) مصرفکنندگاني که تلفنهاي همراه جعلي را خريداري ميکنند ايمان اخلاقي پاييني دارند؛ بنابراين، آنها هيچ نظر در مورد نقض دارايي فکري ندارند. (7) مصرفکنندگاني که از تلفنهاي همراه ساختگي استفاده ميکنند، مصرفکنندگان دون مايهاي ميباشند.

16. مطالعه چانگ و ليو227(2009) در مقالهاي با عنوان”تأثير ارزش ويژه برند بر ترجيح برند و قصد خريد در صنايع خدماتي” بر برندهاي خدماتي تمرکز کرده و 18 برند از 3 دسته خدمت، اينترنت پرسرعت228، خدمات تلفن همراه و کارت اعتباري را انتخاب نمودند. هدف اين مقاله همانطور که در عنوان مشخص است، بررسي تأثير ارزش ويژه برند بر ترجيح برند229 و قصد خريد محصول ميباشد. دادهها در مرحلهي اول بهصورت کيفي با توجه نگرش و نظر و احساسات مشتريان نسبت به اين برندها جمعآوري شدند و براي شرح نتيجه از مطالعات کمي از طريق پرسشنامه استفاده شد. همچنين براي بررسي رابطه بين عناصر تحقيق، از مدل معادله ساختاري (SEM) استفاده شد. در تجزيهوتحليل، نگرش به برند و تصوير برند به عنوان دو متغير اثر گذار بر ارزش ويژه برند شناسايي شد که تأثير نگرش به برند خيلي بيشتر از تصوير برند بود. در آخر يافتهها بيانگر تاييد فرضيه اصلي مثبت و مستقيم يعني تأثير ارزش ويژه برند بر قصد خريد و ترجيح برند ميبود.

17. مطالعه پوواي230 (2009) در پژوهشي با عنوان “برند مقلّد؛ عوامل مؤثر بر رفتار خريد مصرفکنندگان چيني” به بررسي دلايل مصرفکنندگان براي خريد برندهاي مقلّد پرداختند. در اين پژوهش هشت عامل که بر تصميمگيري مصرفکنندگان براي خريد برندهاي مقلّد تأثير ميگذارند، شناسايي شدند. اين عوامل عبارتند از: ظاهر231، قيمت، شباهت به برند، نوآوري، عملکرد، تبليغات، پشتيباني از برند محلي و مبالغه کردن232 تصوير. داده هاي پژوهش بهوسيلهي نمونهگيري احتمالي از کسانيکه در شانگهاي چين، در اينترنت از 12 آوريل تا 27 آوريل 2009 سير ميکردند جمعآوري شد. ارتباط و تناوب بين هشت عامل و ساير زير مجموعهها مانند جنسيت، سن و درآمد توسط نرم افزار آماري SPSS، مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتيجهي تحقيق بيانگر اين موضوع بود که مصرفکنندگان هنگام خريد برند محصول تقليدي، نه تنها به قيمت بلکه به ظاهر محصول و شباهت با برند نيز توجه ميکنند. همچنين تبليغات و نوآوري در تصميمگيري مصرفکننده تا حدي تأثيرگذار است. عملکرد، پشتيباني از برند محلي و تصوير اغراق آميز بهعنوان عواملي هستند که تأثيرگذاري کمتري دارند. مردان تمرکز زيادي بر عملکرد، نوآوري و مشابهت برند دارند در حاليکه زنان به ظاهر، قيمت محصولات تقليدي و مبالغهي تصوير توجه بيشتري دارند. ظاهر و قيمت محصول، تصميمگيري دانش آموزان، دبيران و پزشکان را در خريد محصول تقليدي تحت تأثير قرار ميدهد. کارگران تمرکز زيادي در مشابهت با نام تجاري و تبليغات دارند. براي مهندسين، مهمترين عاملي است که ميتواند تصميماتشان را تحت تأثير قرار دهد نوآوري است.
18. مطالعه دبسون و سفريان233(2008) در مقالهاي با عنوان “گذار از تقليد به نوآوري: تحقيق در مؤسسات در حال تحول چين و قابليتهاي شرکت”، به بررسي اين موضوع ميپردازد که چگونه اقتصاد چين بهعنوان يک منبع رشد بلند مدت پايدار، از تقليد به سوي نوآوري عبور کرده است؟ در اين مقاله با بررسي شرکتهاي کوچک و متوسطِ بخش خصوصي در 5 صنعت با تکنولوژي بالا در استان ژجيانگ، يک سيستم نوآوري مبتني بر بازار و مدارک بيشتري از فرآيند برخي از نوآوريهاي محصول شناسايي شدند. اين شرکتها به رشد محصولات رقابتي و تقاضاي مشتريان با آموزش فشردهي داخلي، سرمايهگذاري در بخش تحقيق و توسعه و انواع ارتباطات بين المللي، پاسخ ميدهند.
19. مطالعه جو234 (2006) در مقالهاي با عنوان “نوآوري، تقليد و عملکرد محصول جديد: مورد مطالعه کشور چين”، اثرات استراتژيهاي نوآوري235 و تقليد236 را در عملکرد محصول جديد مقايسه ميکند و به بررسي احتمال وقوعشان در سراسر شرايط مختلف بازار در کشور چين ميپردازد. براي آزمايش فرضيههاي مقاله، پرسشنامههاي توزيع شده در 298 شرکت توليدي در سه شهرستان (پکن، گوانگژو237 و شانگهاي) در چين مورد بررسي قرارگرفتند. با تجزيه و تحليل رگرسيوني نتايج تجربي اين مطالعهي ميان صنعتي238 نشان داد که، مقايسهي يک استراتژي تقليد با استراتژي نوآوري منجر به بهتر شدن عملکرد محصول جديد ميشود. علاوه بر اين هنگاميکه تقاضا در بازار نامشخص، فنآوري به طور فزايندهاي در حال تغيير است و رقابت تشديد ميگردد، مزاياي يک استراتژي نوآوري بيشتر از يک استراتژي تقليد ميشود. در اين مطالعه يافتهها و پيشبينيهاي مطرح شده بر اساس ادبيات گذشتهي غرب مورد مقايسه قرار گرفت و دلالت اين يافتهها براساس ويژگيهاي منحصربهفرد بازار چين مورد بحث قرار گرفتند.
20. مطالعه ورلاپ و همکاران239 (2005) در مقالهاي با عنوان “نشانههاي برندهاي متمايز و حافظه براي تجربهي مصرف محصول”، به بررسي اين مسئله ميپردازند که رفاه مصرفکننده به اين موضوع بستگي دارد که چگونه مردم بهخوبي از تفاوت کيفيت بين محصولات رقيب را آگاه ميشوند و بهخاطر ميسپارند. اگرچه، برخي از محققان استدلال کردهاند که مصرفکنندگان در آگاهي از تجربهي مصرف واقعي بسيار خوب هستند، اما برخي آگاهيها توسط تاخير بين قسمتهاي آگاهي و تاخير بين آگاهي و استفاده از اطلاعات، پيچيده ميشوند. نمونهي مورد مطالعه از دانشجويان بازاريابي در مقطع کارشناسي انتخاب شدند. در پژوهش حاضر، آگاهي تجربي مصرفکننده از لحاظ حافظه بررسي شد. درسه مطالعه بررسي شد که چگونه نامها و بستهبنديهاي متمايز برند ممکن است آگاهي حاصل از تفاوت کيفيت در ميان محصولات را تسهيل کند. 3 آزمايش با آزمون MANCOVA و ANOVA مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و نتايج نشان داد که هر روز، نشانههاي بيروني مانند نامها و بستهبنديهاي برند متمايز، اغلب اوقات دقت مبتني بر حافظهي مصرفکنندگان را افزايش ميدهد و همچنين بهطور بالقوه رفاه مصرفکننده را افزايش مييابد. بنابراين بستهبندي و نامهاي برند متفاوت به منحصربهفرد شدن تداعي، مسيرهاي حافظه و تجربه کيفيت محصول منجر ميشود. در مقابل، شباهت در نشانههاي بستهبندي و نامهاي برند، منجر به همپوشاني تداعي و دخالت حافظه ميشود زمانيکه مصرفکنندگان براي آگاهي و به يادآوري تفاوت کيفيت تلاش ميکنند. علاوه بر اين، اين اثر سودمند از نشانههاي برند متمايز، در تسهيل دقت در قضاوت کيفيت مبتني حافظه، بهطور فزايندهاي با گذشت زمان آشکار ميشود.

21. مطالعه ويزارک240 (2004) در پژوهشي با عنوان “تقليد از بسته بندي؛ مقايسهاي بين سياست و اجراي قانون در سه کشور انگلستان، اتريش و آلمان”، بر اساس يک مقايسه از مقررات قانوني مربوطه و همچنين موارد مرتبط قانون از اين سه حوزههاي قضايي، پيشنهاداتي را براي معرفي شروط و مقررات خريد و فروش با تقليد مشابه فريبآميز ارائه داده است.

22. مطالعه ورلاپ و آلبا241 (2002) پژوهشي را با عنوان “چاپلوسي صادقانه: تقليد از لباس تجاري242 و انتخاب مصرفکننده”، با انجام 4 آزمايش مورد بررسي قرار دادند. آزمايشات انجام شده براي کشف عوامل شباهت بصري و با نگاهي به سوي درک مفاهيم براي شرکتکنندههاي جديد درنظرگرفته شده است. آزمايشات با استفاده از نمونههايي از دانشجويان دورهي کارشناسي در رشتهي بازرگاني، همراه با نامهايي از چندين برند انجام شد. 4 آزمايش با آزمون ANOVA مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و نتايج نشان داد بر خلاف حدس و گمان در مورد حساسيت مصرفکننده به تاکتيکهاي آشکار براي ترغيب مصرفکننده، شواهدي مشروط بر اينکه که مصرفکنندگان بهطور خودانگيز، برندهايي که بهطور آشکار از برندهاي اصلي تقليد ميکنند را مجازات ميکنند، وجود دارد.

23. مطالعه اسکيو243(1996) در مقالهاي با عنوان “تقليد بهعنوان يک گزينهي استراتژيک براي کسب فناوري خارجي”، به اين موضوع پرداختند که اغلب بين نياز به نوآوري و ريسک بالاي اقتصادي اين نوآوريها، تضاد244 وجود دارد. بنابراين، اگر استراتژيهاي ديگري از مديريت موفق تکنولوژي از نوآوري وجود دارد، مديريت بايد در نظرشان بگيرد، که يکي از آنها ممکن است استراتژي تقليد باشد. در اين مطالعه قابليتهاي يک شرکت بهمنظور اجراي موفقيتآميز استراتژي تقليد مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. 66 شرکت در نظرسنجي مورد مصاحبه قرار گرفتند. استفاده از يک مدل LISRE نشان داد که تقليدکنندگان موفق بايد قابليتهايي از قبيل نقاط قوت در زمينههاي تکنولوژي، بازاريابي و توليد و قابليت جمعآوري اطلاعات مناسب، بهمنظور موفقيت در غلبه بر موانع ورود به بازار که توسط نوآور245 ايجاد شده است را درنظر بگيرند. علاوه بر اين، تنها زماني استراتژي تقليد موفقيت آميز خواهد بود که درجهي بالايي از شباهت بين محصول نوآورانه و محصول تقليدي (درجهي تقليد) و در ممانعت از ورود به بازار از تقليدکنندگان بيشتر، را تحقق بخشد.

24. مطالعه آلين و ازدين246(1999) در مقالهاي با عنوان “ارزيابي مصرف کنندگان از برندهاي مقلّد”، ديدگاه مصرفکننده دربارهي برندهاي مقلّد را تحت شرايط؛ خوب بودن تقليد، حضور و يا عدمحضور برند مقلّد، شهرت فروشگاه و لوکس يا کاربردي بودن کالا مورد بررسي قرار دادند. دادههاي تحقيق بهوسيله نمونهگيري احتمالي از 160 پرسشنامه در کانادا جمعآوري شد و توسط نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که ارزيابي مصرفکننده از برند مقلّد، به اين بستگي ندارد که آن تقليد چقدر خوب بوده است. هرچه بهتر بودن ظاهر فروشگاه، در جايي که برندهاي مقلّد کالاهاي لوکس توزيع شده، ارزيابي مصرفکننده را مثبتتر ميکند. اگرچه در مورد کالاهاي کاربردي، تأثير تصوير فروشگاه بر روي ارزيابي مشتري، بستگي به حضور يا عدم حضور برندهاي مقلّد دارد. 4 ويژگي مصرفکننده که با ارزيابي از برند مقلّد هبستگي منفي دارند مشخص شد: سطح ارتباط با محصول، آشنايي با محصول، حساسيت به برند و وفاداري کلي به برند.

2-8- جمعبندي پيشينه تجربي
2-8-1- جمعبندي پيشينههاي تجربي داخلي

مشخصات تحقيق
جامعه آماري
توضيحات(نتايج)
1
شيرازي و همکاران(2013): “بررسي اثر هويت برند بر وفاداري مشتري از نگاه هويت اجتماعي”
ايران/ دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد
هويت برند (شامل عناصر برند) بر ارزش درک شده توسط مشتري اثر مثبت و معناداري دارد.
2
زينالزاده(2012):
” توسعه بررسي اثر آگاهي برند و تصوير برند بر رفتار قصد خريد”
ايران/ دانشجويان مديريت و پژوهش اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي تهران
هر يک از سه متغير اعتماد به برند، رضايت از برند، تعهد برند بر قصد خريد مشتريان، اثر مثبت و معناداري دارد.
3
مرداي و زارعي (2011) : “اثر ارزش ويژه برند بر قصد خريد و ترجيح برند با اثر ميانجي تصوير شرکت سازنده”
ايران/ دانشجويان مصرفکننده لپتاب و تلفن همراه در 4 دانشگاه کشور ايران
نتايج اثر مثبت ارزش ويژه برند بر قصدخريد مصرفکننده و ترجيح برند را تاييد نمود. اما اثر ميانجي تصوير کشور سازنده بر اين دو رابطه تاييد نشد.
4
ياراحمدي و همکاران (1392): “بررسي نقش هويت برند تيم هاي ورزشي، بر قصد خريد محصولات حامي گر در ليگ برتر واليبال ايران”
ايران/ سالن 12 هزار نفري آزادي
نتايج تحقيق ارتباط ميان 4 بعد هويت برند باشگاههاي واليبال ليگ برتر کشور و تعلق طرفداران به باشگاه را از طريق نيازهاي خود تعريفي طرفداران، تأثير تعلق طرفداران به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، عملکرد سازمان، حل و فصل اختلافات Next Entries دانلود پایان نامه درمورد استرس شغلی، رضایت شغل، رضایت شغلی