منابع و ماخذ پایان نامه بهای تمام شده، نیروی انسانی، تسهیم هزینه ها

دانلود پایان نامه ارشد

نهایی ارائه خدمت به بیماران نقش دارند بطوری که این مراکز دارای خروجی فیزیکی می باشند. مراکز فعالیت واسطه ای به مراکزی اتلاق می گردد که به طور مستقیم در ارائه خدمت به بیماران نقش ندارند بلکه عملکرد آنها بیشتر در راستای فراهم کردن تسهیلات برای مراکز فعالیت نهایی است . این بخشها دارای خروجی خاصی نمی باشندو در تقسیم سلسله مراتبی فعالیتها در سیستم ABC به عنوان حلقه های واسط ارائه خدمات به بیماران محسوب می گردند. از دیدگاه هزینه ای سیستم ABC ، به مراکز فعالیت نهایی اصطلاحا “کانون نهایی هزینه ” اتلاق می گردد وبه مراکز فعالیت واسط ، ” کانون هزینه ای واسط ” گفته می شود.
گام چهارم تعیین خروجی و برون داد در هر مرکز فعالیت
بعد از مشخص شدن مراکز فعالیت ، مرحله بعدی تعیین خروجی و برونداد برای هر مرکز فعالیت است . تعیین برونداد هر مرکز فعالیت بستگی به تصمیم گیری در مورد دو عامل کلیدی دارد:اول اینکه هدف از هزینه یابی و تحلیل هزینه ها مشخص گردد. به عنوان مثال اگر هدف تعیین قیمت گذاری خدمات ارائه شده بر حسب خروجیها و یا نیاز به مقایسه عملکرد بیمارستان های مختلف با یکدیگر باشد ، لازم است که مراکز فعالیت بر حسب خرجی تفکیک گردیده و سپس هزینه ها بر اساس خروجیها محاسبه شوند. عامل دیگری که در تعریف برنداد و خروجی برای هر مرکز فعالیت مهم است ، میزان اطلاعات در دسترس بر حسب خروجیها است . در صورتیکه اطلاعات هزینه یابی برای خروجیها در سطوح بالاتر تفکیک شده و اطلاعات هزینه ای نیز بر اساس خروجیهای سطوح بالاتر جمع آوری می گردد.
عامل دیگری که در تعیین و تفکیک خروجیها و برون داد هر مرکز فعالیت باید در نظر گرفته شود ،نوع خروجیها می باشد . به عنوان مثال اگر واحد آزمایشگاه به عنوان یک مرکز فعالیت در نظر گرفته شود در داخل این واحد ،آزمایشگاههای مختلفی وجود دارد مانند آزمایشگاه هماتولوژی ، آزمایشگاه میکروب شناسی و… بدیهی است که در داخل هر کدام از این آزمایشگاهها نیز ممکن است آزمایشهای متعددی انجام شود مانند آزمایش تعیین غلظت خون ویا آزمایش تعیین قند خون . برای هزینه یابی در این مراکز فعالیت ، از آنجا که خروجی هر کدام با یکدیگر متفاوت است و هر خروجی بهای تمام شده مربوط به خود را دارد . بنابراین ، باید کل مرکز فعالیت براساس خروجی تفکیک شود و عملیات هزینه یابی بر حسب خروجیها ، انجام گیرد.
گام پنجم: عملیات هزینه یابی بر اساس هر مرکز فعالیت
هزینه های هر مرکز فعالیت از نظر رفتار به دو گروه کلی تقسیم می شوند که عبارتند از : هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم . هزینه های مستقیم به هزینه های اتلاق می گردد که در راستای انجام کارها و فعالیتهای هر مرکز فعالیت باشد و با حجم کارها و فعالیتها ، تغییر کند . هزینه های غیر مستقیم هزینه هایی است که ارتباطی با حجم فعالیتها و کارها ندارد ، بلکه به عنوان هزینه های کلی هر بخش محسوب می شوند.
هزینه نیروی انسانی
هزینه انسانی در مراکز فعالیت ،شامل هزینه های حقوق ،اضافه کاری ، بهره وری و کلیه مزایایی است که به کارکنان پرداخت می کند . علاوه بر این ، کلیه هزینه های جانبی از قبیل بیمه ، مالیات و… که بیمارستان در رابطه با کارکنان متحمل می شوند ، جزء هزینه های نیروی انسانی محسوب می گردد.
هزینه مواد و ملزومات مصرفی
هزینه های مواد و ملزومات مصرفی به دو دسته کلی تقسیم می شوند که عبارتند از هزینه های مواد مستقیم و هزینه های مواد غیر مستقیم . هزینه های مواد مستقیم هزینه هایی است که برای ارائه خدمات به هر بیمار و یا خروجیهای هر بخش ارتباط ندارد بلکه این هزینه ها بیشتر برای فعالیتها و کارهای کلی هر مرکز فعالیت استفاده می شود.
هزینه های استهلاک
هزینه های استهلاک در واقع هزینه های جایگزینی اموال و تجهیزات موجود می باشد که متناسب با استفتده و عمر مفید آنها باید محاسبه شود. با توجه به اینکه اموال و تجهیزات در هر سازمانی با توجه به قیمت زیادی که به خود اختصاص می دهند ، نقش مهمی در تعیین بهای تمام شده دارد . بنابراین این هزینه باید دقیقا مشخص شود.
هزینه های سربار
هزینه های سربار شامل هزینه های ایجاد شده و یا مربوط به هر مرکز فعالیت می باشد که در گروه هزینه های دستمزد ، نیروی انسانی و مواد مصرفی قرار نمی گیرد . این هزینه ها از نظر مقدار معمولا ارتباطی با حجم عملیات ندارند. مانند آب مصرفی و یا هزینه پذیرایی در یک مرکز خاص .
گام ششم نسبت دادن هزینه های هر مرکز فعالیت به مراکز هزینه نهایی
در سیستم بیمارستانی ، علاوه بر بخشهای عملیاتی که بطور مستقیم در گیر ارائه خدمات به بیماران می باشند یکسری بخشهای جانبی برای سرویس دادن به بخشهای عملیاتی ایجاد می گردند ، به همین دلیل هزینه های مربوط به این مراکز فعالیت باید به بخش های عملیاتی تخصیص داده شود.بنابراین هزینه ها از نظر منشاء ایجاد نیز به دو گروه تقسیم می شوند که عبارتند از :1- هزینه هایی که در داخل هر مرکز فعالیت ایجاد می شوند و 2-هزینه هایی که از سایر مراکز فعالیت به هر مرکز تخصیص می یابد . برای مشخص کردن این هزینه ها ، در مرحله اول باید تمامی هزینه های مربوط به هر بخش ( مستقیم و غیر مستقیم ) شناسایی شود و براساس مبنا استفاده سایر بخشها از خدمات هر بخش ، این بخشهای گیرنده خدمت تسهیم کرد.با توجه به اینکه در عمل یک ارتباط متقابل بین قسمت های مختلف بیمارستان در ارائه خدمت به یکدیگر وجود دارد ، در تسهیم هزینه ها نیز باید در نظر گرفته شود.
برای تسهیم هزینه ها در مراکز فعالیتی که خود شامل چندین مرکز فعالیت داخلی می باشند ، در دو مرحله می توان عملیات تسهیم را انجام داد. در مرحله اول باید هزینه های مشترک ایجادشده را بر اساس یک مبنای منطقی به مراکز فعالیت داخلی تخصیص داد و سپس هزینه های مراکز فعالیت داخلی را به دوایر گیرنده خدمت تسهیم کرد. به عنوان مثال در واحد انبار یکسری فعالیتهای مشترک مانند اداره کردن و کنترل کارها ، عملیات دفتری ، تخلیه بار و … بصورت مشترک در بین چند انبار انجام می شود که هزینه این فعالیتها ، قابل تخصیص به یک مرکز فعالیت خاص نمی باشد،بلکه خدمات آنها مربوط به کل مراکز فعالیت است . برای این منظور لازم است که ابتدا هزینه های هر مرکز فعالیت تسهیم شود ، سپس هزینه های هر مرکز فعالیت براساس ماتریس تسهیم هزینه ها به مراکز دریافت کننده خدمت تخصیص یابد.
گام هفتم محاسبه بهای تمام شده بر حسب هر خروجی
پس از مشخص شدن هزینه های مربوط به مراکز فعالیت نهایی یا مراکزی که دارای خروجی می با شد ، برای محاسبه بهای تمام شده مربوط به هر خروجی ، کل هزینه های تخصیص یافته به هر مرکز فعالیت را بر تعدادخروجیهای تعریف شده برای هر مرکز فعالیت تقسیم شده و از این طریق بهای تمام شده بر حسب هر خروجی به دست می آید.
8-مراحل انجام شده برای محاسبه بهای تمام شده در محل مورد مطالعه
گام اول تفکیک و تعیین مراکز فعالیت
1-مراکز فعالیت عملیاتی
2-مراکز فعالیت تشخیصی
3-مراکز فعالیت پشتیبانی و اداری

شکل شماره 2 تفکیک مراکز فعالیت بیمارستان بر حسب بخشهای کلی

دوایر عملیاتی
دوایر تشخیصی
دوایر اداری وخدماتی
-اتفاقات
– فوریتهای داخلی
– فوریتهای جراحی
-جراحی قلب
-جراحی اورولوژی
-جراحی2
-جراحی3
-جراحی 4
بخشهای داخلی
-داخلی1
-داخلی2
بخش های مراقبت های ویژه
ICU – داخلی
– ICUجراحی
– CCUقلب
-بخش های بهبودی
-اندوسکوپی
-رایولوژی
-سونوگرافی
-مموگرافی
آزمایشگاه
– هماتولوژی
– انگل شناسی
– تجزیه ادرار
-اکوکاریوگرافی
-تست ورزش
-تزریقات

-مدیریت
-خدمات اداری و گارگزینی
-حسابداری
-تدارکات
-مدارک پزشکی و پذیرش
-استریل
-تغذیه و آشپزخانه
-داروخانه
-تجهیزات پزشکی
-تاسیسات و خدمات فنی
-خدمات عمومی و نظافت
-مخابرات
-نقلیه
-خیاط خانه
-آشپزخانه
-نگهبانی و انتظامات
-کامپیوتر
-دفتر پرستاری

گام دوم:هزینه یابی در مراکز فعالیت:
مرحله بعدی در طراحی سیستم پیشنهادی شناسایی هزینه های هر مرکز فعالیت از نظر رفتار به دو گروه هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم تقسیم بندی می شوند. مبنای تقسیم بندی هزینه ها بر این اساس ، هدف هزینه است.
1-هزینه های نیروی انسانی:
شامل کلیه هزینه هایی است که از طرف بیمارستان به نیروهای انسانی پرداخت می گردد.برای این منظور از فرم جمع آوری اطلاعات نیروی انسانی استفاده می گردد.
2-هزینه مواد مصرفی شامل:هزینه های غیرمستقیم و هزینه های مستقیم
2-1-هزینه مواد عمومی مصرفی:
لازم به ذکر است مبنای تقسیم بندی استفاده شده برای تفکیک مواد مصرفی ،نوع عملکرد و کارکرد هر بخش می باشد. به عنوان مثال مواداختصاصی مصرفی در واحد لاندری که از انبار عمومی تحویل این بخش داده می شود در سایر بخشها به عنوان مواد اختصاصی در نظر گرفته می شود .در مراکز فعالیتی که در حال حاضر بصورت مشترک فعالیت می کنند می توان میزان واقعی مصرف مواد را مشخص کرد و سپس با توجه به مبنای مورداستفاده این هزینه را به مرکز فعالیت داخلی تخصیص داد مانند قسمت حسابداری که به مراکز فعالیت داخلی متعددی تقسیم می شود.
2-2- هزینه های دارو:
ازآنجا که مصرف دارو عمدتاً خاص هر بیمار می باشد . بنابراین ،هزینه مصرف آن نیز باید در صورتحساب هزینه های مربوط به هر بیمار درج گردد.بنابراین این هزینه به بخشهای عملیاتی و یا تشخیصی تخصیص داده نمی شود . لازم به ذکر است که هزینه بعضی از داروها ی مصرفی مه در بخشهای عملیاتی و یا تشخیصی جنبه عمومی دارند و قابل تخصیص به یک بیمار نمی باشند می تواند به عنوان هزینه های هر بخش در نظر گرفته شود و سپس با توجه به به مبنای ” تخت روز اشغالی” به بیماران تخصیص داده شود.

2-3-هزینه مواد مصرفی از انبار فنی و ساختمانی:
هزینه تجهیزات پزشکی نیز شامل وسایل و اقلام پزشکی مصرفی است که بطور مستقیم در رابطه با ارائه خدمات به بیماران استفاده می گردد ویا توسط بخشهای عملیاتی و تشخیصی برای ارائه خدمات تخصصی مصرف می گردد، مانند انواع سرنگها ، یا گاز مصرفی و یا محلولهای مورد استفاده برای شستشو و نظافت بخشها . برای محاسبه هزینه های تجهیزات پزشکی در مراکز فعالیت می تواند مانندعملیات محاسبه هزینه های دارو ، این هزینه ها را در صورتحساب های اختصاصی مربوط به هر بیمار در نظر گرفت تا این هزینه فقط به استفاده کنندگاناز آن تخصیص داده شود. در مورد اقلام مصرفی، تجهیزات پزشکی که مصرف آن در بخشهای عملیاتی بصورت عمومی است ، این هزینه را می توان به عنوان هزینه های مواد مصرفی هر مرکز فعالیت در نظر گرفت و پس از جمع آوری در هر بخش بر مبنای ” تخت روز اشغالی ” و یا ” نوع خدمات ” ارائه شده تسهیم کرد.
2-4- هزینه مواد مصرفی از انبار فنی وساختمانی
این هزینه نیز باید به هزینه های کلی و عمومی بخش افزوده شود. بدیهی است در صورتیکه مواد مصرفی از انبار فنی به نحوی باعث افزایش عمر مفید یک دارایی و یا تجهیزات گردد، این هزینه را نباید به عنوان هزینه مواد مصرفی همان دوره تلقی کرد بلکه این هزینه باید به بهای تمام شده دارایی اضافه شود تا از طریق هزینه استهلاک در هزینه های مربوط به هر بخش منظور گردد.
2-5- هزینه مواد مصرفی از انبار خوار بار و تغذیه
هزینه مواد مصرفی از انبار خوار و بار شامل هزینه کلیه اقلام خوراکی و تغذیه ای است که به هر بخش داده می شود . از انجا که کلیه مواد و اقلامی که در این انبار قرار می گیرند مصرفی می باشد . بنابراین هزینه های آن نیز صرفا به همان دوره تخصیص داده می شود . مصرف این مواد معمولا ارتباطی با تعداد بیماران و یا خدمات تشخیصی داده شده ندارد بلکه عمدتا با تعداد کارکنان شاغل ( رسمی ، طرحی ، شرکتی ) هر بخش مرتبط است.
2-6- هزینه مواد مصرفی از انبار متفرقه
مواد مصرفی در انبار متفرقه شامل طبقه بندی خاصی نمی باشند و معمولا کلیه اقلامی که در هیچکدام از انبار های فوق قابل طبقه بندی نباشد در این انبار قرار می گیرند.
3-هزینه های استهلاک

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه بهای تمام شده، جمع آوری اطلاعات، ساختار سازمانی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه حقوق و دستمزد، تسهیم هزینه ها، بهای تمام شده