منابع مقاله با موضوع 135، غير، قدامي، دلتوئيد

دانلود پایان نامه ارشد

مياني

برتر
45-0
5/9±6/14
01/5±3/12
6/6±7/7
7/6±4/11

90-0
6/9±6/21
5/11±5/20
8/9±5/14
6/10±3/20

135-0
4/8±7/22
1/12±31/19
9/12±3/13
8/10±1/22

غير برتر
45-0
4/8±4/11
05/4±8/9
4/5±7/5
3/6±8/8

90-0
3/8±8/18
1/10±7/17
1/7±3/10
4/9±9/16

135-0
1/8±5/18
01/11±6/15
7/8±8/8
2/6±08/16

تحت خاري- دلتوئيد قدامي

برتر
45-0
8/9±02/15
7/4±7/11
02/6±3/7
9/6±7/10

90-0
3/11±8/21
1/11±2/19
7/11±6/14
9/10±5/18

135-0
1/11±06/24
7/11±3/18
4/12±8/12
6/9±5/20

غير برتر
45-0
6/8±4/11
6/3±4/9
1/5±4/5
3/6±3/8

90-0
5/10±5/19
6/9±4/16
8/7±2/10
4/9±4/15

135-0
6/11±3/20
6/10±15
4/8±4/8
4/6±5/14

دلتوئيد مياني- پشتي بزرگ

برتر
45-0
6/2±8/7
2/2±5/5
3/1±8/1
5/3±8/7

90-0
9/6±6/11
05/3±1/8
4/1±5/2
5/5±4/7

135-0
3/7±1/14
8/2±3/11
9/1±3/3
3/4±4/11

غير برتر
45-0
5/3±4/5
9/1±2/4
94/0±5/1
4/3±2/5

90-0
5/5±6/9
6/2±3/5
79/0±6/1
5/4±2/5

135-0
8/5±7/11
4/3±6/7
90/0±2
2/3±5/8

دلتوئيد قدامي – پشتي بزرگ

برتر
45-0
5/2±4/7
1/2±4/5
3/1±8/1
7/3±5/7

90-0
6/6±9/10
9/2±7/7
5/1±5/2
2/5±07/7

135-0
3/7±6/13
7/2±8/10
9/1±3/3
2/4±8/10

غير برتر
45-0
3/3±1/5
7/1±1/4
88/0±4/1
3/3±03/5

90-0
8/4±9
5/2±09/5
83/0±6/1
4/4±07/5

135-0
8/5±4/11
2/3±4/7
92/0±9/1
2/3±9/7

4-2-4-4-2 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضي عضلات مجموعه شانهي گروه‌هاي مختلف تحقيق در حالت نگهداري ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن
در اين قسمت اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضي عضلات مجموعه شانه در گروه‌هاي مختلف تحقيق در حالت نگهداري ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن (پوزيشن ايستا) در شرايط اعمال بار خارجي و بدون اعمال بار خارجي آورده شده است.
4-2-4-4-2-1 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضي عضلات مجموعه شانهي گروه‌هاي مختلف تحقيق در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن
در جداول 4-19 و 4-20 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضي عضلات مجموعه شانه (ميانگين± انحراف استاندارد) گروه‌هاي مختلف تحقيق در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرايط اعمال و بدون اعمال بار خارجي آورده شده است.
جدول 4-19: نسبت هم انقباضي عضلات مجموعه شانهي گروه‌هاي مختلف تحقيق در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن بدون اعمال بار خارجي
هم انقباضي
شانه
زاويه
غير ورزشکار
شنا
هندبال
تنيس

ذوزنقه بالايي- دندانهاي قدامي

برتر
45
8/5±9/18
8/4±3/11
5±6/8
9/5±4/9

90
9/5±8/26
8/4±2/20
5/4±02/13
8/4±3/16

135
1/17±8/35
9/9±6/30
9/6±1/28
5/8±3/31

غير برتر
45
9/7±4/16
07/5±07/5
03/4±7/5
7/3±8/4

90
8/6±7/27
8/3±2/18
2/4±5/11
8/5±7/14

135
4/13±7/37
06/8±6/26
8/5±6/20
5/4±1/23

ذوزنقه مياني- دندانهاي قدامي

برتر
45
2/5±2/17
8/3±1/10
08/5±8/7
6/5±3/8

90
5/8±1/27
8/5±8/20
3/7±5/12
8/5±1/17

135
7/17±7/34
3/5±1/27
1/12±6/20
4/8±1/26

غير برتر
45
2/7±9/14
1/4±7/4
05/4±6/5
04/4±2/5

90
8/8±05/25
6/7±2/14
2/28±5/16
6/6±8/12

135
7/16±6/32
6/5±23
1/10±5/15
9/6±9/18

ذوزنقه تحتاني- دندانه‌اي قدامي

برتر
45
06/4±9/17
7/5±02/11
8/4±6/6
7/6±7/9

90
04/10±2/26
8/5±8/18
08/8±1/11
1/5±4/17

135
5/18±8/35
6/6±4/24
7/10±03/18
1/6±9/21

غير برتر
45
9/2±7/11
03/4±6/4
3/4±9/4
3/4±7/5

90
6/9±02/25
4/5±8/10
8/4±9/6
7/5±09/12

135
5/13±3/31
1/6±2/19
9/9±4/13
6/45±4/19

تحت خاري- دلتوئيد مياني

برتر
45
6/3±7/12
4/2±4/7
07/4±04/6
5/6±2/8

90
1/5±1/14
1/3±9/7
6/4±7/5
1/6±2/8

135
5/5±01/23
3/3±5/12
08/4±9/5
7/5±4/10

غير برتر
45
6/5±07/10
3/4±4/5
2/3±86/3
2/3±1/4

90
6/5±6/12
9/2±1/6
09/5±5/5
06/4±6/5

135
8/6±3/17
6/3±4/8
5/4±8/4
6/4±4/7

تحت خاري- دلتوئيد قدامي

برتر
45
6/3±01/12
5/2±04/7
7/3±6/5
1/6±5/7

90
4/5±04/14
1/3±7/7
3/4±4/5
01/6±02/8

135
3/6±9/21
2/3±09/12
9/3±7/5
6/5±3/10

غير برتر
45
5/5±2/9
8/3±1/5
8/2±6/3
06/3±8/3

90
6/5±4/12
8/2±9/5
6/4±1/5
08/4±7/5

135
9/6±08/17
3/3±03/8
2/4±7/4
4/4±2/7

دلتوئيد مياني- پشتي بزرگ

برتر
45
94/0±71/1
65/0±3/1
58/0±93/0
65/0±14/1

90
23/1±07/6
9/0±01/2
87/0±28/1
78/0±79/1

135
46/2±72/6
26/1±9/2
79/0±84/1
64/1±52/2

غير برتر
45
55/0±54/1
27/0±81/0
43/0±81/0
41/0±65/0

90
27/1±9/3
94/0±87/1
68/0±06/1
82/0±68/1

135
98/1±39/5
61/1±25/3
61/0±54/1
1/1±99/1

دلتوئيد قدامي – پشتي بزرگ

برتر
45
94/0±69/1
65/0±28/1
56/0±91/0
64/0±12/1

90
23/1±99/5
91/0±2
86/0±26/1
77/0±77/1

135
54/2±59/6
25/1±88/2
78/0±83/1
63/1±5/2

غير برتر
45
55/0±5/1
27/0±81/0
46/0±82/0
4/0±.64/0

90
27/1±85/3
92/0±84/1
66/0±04/1
85/0±67/1

135
92/1±33/5
59/1±19/3
6/0±52/1
08/1±97/1

جدول 4-20: نسبت هم انقباضي عضلات مجموعه شانهي گروه‌هاي مختلف تحقيق در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرايط اعمال بار خارجي
هم انقباضي
شانه
زاويه
غير ورزشکار
شنا
هندبال
تنيس

ذوزنقه بالايي- دندانهاي قدامي

برتر
45
3/12±1/28
1/10±8/21
2/11±6/19
4/9±1/19

90
3/15±46/77
6/12±9/63
24/14±9/64
6/18±4/58

135
5/17±9/91
9/17±03/75
1/27±3/58
2/16±08/64

غير برتر
45
7/9±8/23
3/11±2/19
1/11±7/15
3/10±2/16

90
6/17±7/72
8/14±2/63
3/12±8/58
94/15±1/57

135
6/20±8/85
3/20±4/70
8/24±01/51
6/12±9/54

ذوزنقه مياني- دندانهاي قدامي

برتر
45
7/9±8/32
5/10±5/20
2/17±7/239
7/9±07/15

90
3/34±7/56
04/30±6/45
9/29±5/45
2/32±01/39

135
6/27±3/63
8/32±4/54
2/24±4/28
1/32±27/49

غير برتر
45
9/8±03/24
5/10±6/18
1/14±7/14
9/8±4/11

90
2/34±5/51
6/28±8/41
3/28±8/41
5/24±2/37

135
9/24±9/57
5/29±5/48
5/21±3/22
8/25±4/41

ذوزنقه تحتاني- دندانه‌اي قدامي

برتر
45
3/11±1/32
5/11±8/19
5/12±3/13
6/11±5/16

90
9/24±8/69
5/20±4/56
3/20±5/53
5/23±5/50

135
3/16±03/90
7/17±5/75
8/21±6/75
9/15±7/66

غير برتر
45
3/10±2/25
8/10±8/15
9/10±6/13
2/8±8/13

90
1/25±6/63
2/20±5/54
5/17±1/46
5/22±6/45

135
9/20±4/85
4/29±6/64
1/20±2/66
3/16±9/58

تحت خاري- دلتوئيد مياني

برتر
45
7/8±7/21
6/12±04/16
9/12±6/12
02/13±7/15

90
8/11±3/30
1/12±8/21
9/13±2/21
4/8±5/21

135
5/6±1/35
1/12±7/28
3/9±4/15
9/4±07/9

غير برتر
45
8/8±1/17
7/13±4/13
08/14±5/10
4/11±5/12

90
7/11±2/24
1/11±05/19
1/15±6/18
1/8±3/17

135
5/6±8/28
8/9±25
4/7±6/10
2/10±5/23

تحت خاري- دلتوئيد قدامي

برتر
45
3/7±8/17
2/9±5/12
9/8±10
11±2/12

90
7/11±5/28
2/11±9/20
2/9±8/18
8/7±9/19

135
1/5±4/18
4/3±8/12
8/2±8/8
3/2±7/4

غير برتر
45
6/6±6/13
4/9±1/10
8/9±1/8
07/10±5/10

90
6/11±9/22
04/11±4/18
4/9±06/16
6/7±1/16

135
2/6±02/27
6/8±3/23
9/6±5/10
7/8±05/22

دلتوئيد مياني- پشتي بزرگ

برتر
45
7/4±2/10
7/4±5/6
1/4±5/4
3/7±5/6

90
9/4±4/19
6/3±3/15
4±3/12
03/7±6/13

135
3/6±7/20
1/4±7/12
1/4±3/12
1/5±6/14

غير برتر
45
1/4±6/7
4±1/5
4/1±3/2
7/4±4/3

90
7/4±8/14
9/3±8/13
6/3±08/10
08/7±7/10

135
2/5±4/17
2/4±8/9
2/5±7/8
5/4±9/11

دلتوئيد قدامي- پشتي بزرگ

برتر
45
1/4±9/8
01/4±8/5
8/2±7/3
1/5±2/5

90
9/4±4/18
3/3±15
4/3±5/11
9/5±6/12

135
9/5±7/19
8/3±23/12
05/4±7/12
8/4±1/14

غير برتر
45
6/3±6/6
3/3±3/4
2/1±1/2
2/3±7/2

90
7/4±2/14
7/3±2/13
04/3±4/9
9/5±8/9

135
3/5±7/16
9/3±5/9
9/4±8/8
4/4±5/11

4-3 آمار استنباطي
در اين بخش از تحقيق به بررسي تائيد يا عدم‌تأييد فرضيه‌هاي تحقيق پرداخته مي‌شود. قبل از پرداختن به اين موضوع ابتدا آزمون‌هاي مربوط به پايايي ابزارهاي تحقيق و سپس تعيين نرمال يا غير نرمال بودن توزيع داده‌هاي تحقيق مي‌پردازيم.
4-3-1 پايايي ابزارهاي تحقيق
همان‌طور که قبلاً ذکر شد در اين مطالعه ما از اينکلينومتر و تکنيک عکس گرفتن براي اندازه‌گيري چرخش بالايي کتف در جهت محاسبه ريتم اسکاپولوهومرال و از دستگاه الکتروميوگرافي سطحي براي بررسي فعاليت الکتريکي عضلات مجموعه شانه در پارامترهاي الگوي فراخواني عضلات، سطح فعاليت عضلات و نسبت هم انقباضي عضلات استفاده کرديم. هدف ما در اين بخش ارائه نتايج پايايي هرکدام از اين ابزارها و تعيين روايي اندازه‌گيري چرخش بالايي کتف با استفاده از اينکلينومتر و تکنيک عکس گرفتن مي‌باشد.
4-3-1-1 پايايي اندازه‌گيري چرخش بالايي کتف با استفاده از اينکلينومتر
همان‌طور که در فصل سوم توضيح داده شد براي تعيين پايايي اندازه‌گيري چرخش بالايي کتف با استفاده از اينکلينومتر، تعداد 20 آزمودني در جلسه اول، ابداکشن بازوي برتر و غير برتر را در زواياي مختلف ابداکشن در شرايط اعمال بار و بدون اعمال بار خارجي به‌صورت تصادفي انجام دادند. در جلسه دوم (يک هفته بعد از جلسه اول) همان آزمودني‌ها، همان آزمون‌ها را مجدداً باهمان شرايط تکرار کردند (شخص ارزياب در هر دو جلسه اندازهگيري يک نفر بود). نتايج پايايي اندازه‌گيري چرخش بالايي کتف با استفاده از اينکلينومتر در شرايط اعمال بار خارجي و بدون اعمال بار خارجي در جداول 4-21 و 4-22 آورده شده است.

جدول 4-21: پايايي اندازه‌گيري چرخش بالايي کتف با استفاده از اينکلينومتر
متغير
شانه
ICC*
فاصله اطمينان 95%
حد بالا حد پايين
P-value*

پوزيشن استراحت کتف
برتر
غير برتر
93/0
92/0
97/0
96/0
83/0
81/0
001/0>
001/0>

45 درجه
برتر
غير برتر
94/0

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع غير، 135، 45-0، 90-0 Next Entries منبع پایان نامه درمورد حداکثر قدرت، ورزشکاران، روش پژوهش