منابع تحقیق درباره تأمین اجتماعی، قانون کار، مفقودالاثر، انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

1-خاتمه خدمت اداری:
با فوت مستخدم خاتمه خدمت مستخدم اتفاق افتاده و دیگر موجودیتی ندارد که مورد بحث قرار گیرد. ورثه مستخدم نیز هیچ تکلیفی در مقابل اداره ندارند، فقط وظیفه آنها این است که چنانچه اسناد، مدارک، اوراق یا پروندههایی مربوط به امور ادارهی متوفی در نزد آنها مانده است با نهایت امانت به اداره مربوط تحویل دهند. ( همان : 230)
2-مستمری و مزایا:
ميزان مستمری وراث قانوني مستخدم رسمي كه به سبب انجام وظيفه فوت مينمايد برابر است با آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسور بازنشستگي مستخدم با احتساب 2 گروه بالاتر قبل از فوت كه حسب مقررات پرداخت ميگردد40.( سایت سازمان بازنشستگی کشوری: 22/10/93) اما میزان مستمری وراث کارمندی که به صورت عادی و غیر ناشی از کار فوت نموده، برابر با معدل تمامی حقوق و کسور دریافتی در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی به تناسب سنوات خدمت متوفی( سنوات کمتر از 15 سال 15 سال محاسبه میگردد) خواهد بود و تمام حقوق و مستمری به وراث متوفی تعلق خواهد گرفت.( امامی، پیشین: 311) بدین نحو که میزان مستمری ورثه کارمندانی که به سبب انجام وظیفه فوت نمودهاند با اضافه نمودن دو گروه تشویقی برای آنان محاسبه میگردد ولی برای فوت عادی آنان مبنای محاسبه همان گروه زمان فوت میباشد.

گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش
در ماده 106 قانون ارتش با توجه به شرایط ویژه شغلی کارکنان ارتش شهادت و فوت به عنوان راهی برای خاتمه خدمت معرفی شده است. بدین گونه که شهادت، به سبب کشته شدن و فوت کردن کارکنان در هنگام جنگ و درگیری مسلحانه با دشمن و به سبب مأموریتهای مقابله با دشمنان و سایر مأموریتهای محوله میباشد. فوت نیز درگذشت به طریق عادی در وضعیت عادی و بر اثر بیماری یا حوادث روزمره میباشد. بنابراین در این گفتار به بیان شهادت و فوت میپردازیم.
بند اول: انواع فوت
1-شهادت:
شهادت در فرهنگ فارسی معین به معنای کشته شدن در راه خدا آمده است. در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز شهید و مفقودالاثر به کسی اطلاق می شود که جان خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و یا در این رابطه مفقودالاثر شناخته شود. ( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مصوب 2/10/1391: ماده یکم)
ماده 107 قانون ارتش مواردی را که در صورت فوت کارکنان به سبب آنها، شهادت محسوب میشود را بیان نموده است. کشته شدن یا فوت در صورتی که:
در میدان نبرد به سبب مأموریت ارجاعی نیرو یا سازمان ذیربط باشد، در هرگونه مأموریت رزمی یا جنگی یا ویژه و در طول رفت و برگشت به سبب مأموریت باشد، در اسارت دشمن یا ضد انقلاب یا اشرار یا سارقین مسلح و یا قاچاقچیان باشد، در هر گونه حملات زمینی، هوایی و دریایی دشمن باشد، در رفت و برگشت از منطقه عملیات رزمی تا محل مرخصی باشد، توسط اشرار، سارقین مسلح و قاچاقچیان به سبب مأموریت باشد، توسط ضد انقلاب و یا به سبب عملیات خرابکاری عوامل دشمن باشد، در هرگونه آموزشهای رزمی و عملیات مانوری باشد، حین آزمایش و تحقیقات در زمینه اسلحه و مهمات و وسایل جنگی باشد، به سبب خدمت از طریق سوء قصد، اعم از اینکه در ایام خدمت یا غیرخدمت باشد؛ شهادت محسوب میگردد.
برای تعیین اینکه درگذشت کارکنان ارتش مصداق شهادت است یا فوت، برابر ماده 120 قانون ارتش، کمیسیونی موسوم به کمیسیون ماده 120 قانون ارتش تشکیل و در آن در خصوص این موضوع تصمیم گیری میشود41.
شهادت برای کارمندان نیز محتمل بوده و علت توجه ویژه قانونگذار به آن در خصوص کارکنان ارتش شرایط ویژه شغلی آنها میباشد.
2-فوت:
علاوه بر شهادت نوع دیگر خاتمه خدمت کارکنان ارتش فوت محسوب میگردد. بدینگونه که درگذشت کارکنان به سبب حوادث عادی و غیر از موارد گفته شده در خصوص موارد شهادت را فوت نامیده و به دو نوع، فوت در حین انجام وظیفه و فوت عادی تقسیم میگردد.
الف:فوت حین انجام وظیفه یا به سبب آن:
در صورتی که کارکنان ارتش به دلایلی مرتبط با امور خدمتی و فعالیتهای مربوط به کار فوت شود، فوت در حین انجام وظیفه نامیده میشود. در ماده 119 قانون ارتش نیز موارد فوت حین انجام وظیفه را بیان نموده است. بدین ترتیب که کارکنان در صورتی که در شرایطی چون؛ در محل خدمت یا خارج از محل خدمتی در ارتباط با امور خدمتی، در حال مأموریت غیر از موارد مذکور مرتبط با شهادت، در اثر بیماریهای ناشی از شرایط خاص خدمتی42 یا مأموریتهای محوله یا در رفت و برگشت از مرخصی فوت نمایند، فوت حین انجام وظیفه محسوب میگردد.

ب:فوت عادی:
چنانچه فوت کارکنان به سبب امور عادی روزمره و غیرمرتبط با کار اتفاق بیفتد، فوت عادی محسوب میگردد. شایان ذکر است مرجع تشخیص فوت در حین انجام وظیفه و فوت عادی کمیسیون موضوع ماده 120 قانون ارتش میباشد.
موارد فوت عنوان شده برای کارکنان ارتش برای کارمندان نیز به همین منوال بوده و از روش مشابهی استفاده مینمایند. مواردی که منجر به فوت حین انجام وظیفه کارکنان ارتش میگردد به دقت مشخص و احصاء گردیده است ولی در خصوص کارمندان چنین نمیباشد.
بند دوم: آثار فوت
1-خاتمه خدمت:
در صورت فوت مستخدم به صورت غیر ارادی خاتمه خدمت اتفاق افتاده و برای همیشه خدمت وی پایان میپذیرد.
2-مستمری و مزایا:
1-مستخدمین شهید با پیشبینی پستها یا مشاغل سازمانی به نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان، به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات پرداخت حقوق کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق و مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقای گروه و سایر عناوین مشابه همانند مستخدمین شاغل با دو گروه تشویقی بالاتر با آنان رفتار خواهد شد. سپس بر اساس مقررات استخدامی ذیربط باسنوات مقرر بازنشسته شده و ورثه آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری بهرهمند خواهد شد. ( ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالأثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، مصوب 11/ 7 / 72)
مستمری و مزایای کسانی که شهید میشوند به استناد قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید و… برای کارمندان و کارکنان ارتش و کارگران یکی بوده و همگی از این قانون تبعیت مینمایند.
2-در خصوص کارکنان پایور و پیمانی چنانچه فوت آنها حین انجام وظیفه یا به سبب آن باشد، برابر آخرین حقوق و مزایا با احتساب دو رتبه حقوقی بالاتر و در صورت فوت عادی معادل آخرین حقوق دریافتی مستمری کامل به وراث آنها پرداخت میشود. ( ماده 6 دستورالعمل اجرائی قانون اصلاح پارهای از مقررات حقوق بازنشستگی نیروهای مسلح43)
مستمری پرداختی به وراث کارمندان متوفی به سبب انجام وظیفه همانند کارکنان ارتش با احتساب دو گروه تشویقی محاسبه میگردد. از طرف دیگر برای فوت عادی، هر دو قشر از شاغلین به یک شیوه مستمری دریافت میدارند.

گفتار سوم: فوت کارگران
برابر ماده 21 قانون کار، فوت کارگر به عنوان یکی از راههای خاتمه قرارداد کارگر شناخته شده است. تعهدی که به موجب قرارداد کار بر عهده کارگر قرار میگیرد، انجام کار است و چون این تعهد جنبه مالی ندارد تا به دیگری منتقل شود با پایان زندگی، ایفای آن از سوی کارگر دیگر ممکن نیست و قرارداد کار خاتمه مییابد. (عراقی، پیشین: 312) قرارداد کار از جمله عقودی است که شخصیت کارگر در آن نقش اساسی داشته و اصولاً به اعتبار شخصیت وی قرارداد منعقد میشود. با توجه به این خصوصیت، طبیعی است زمانی که کارگر فوت نماید امکان ادامه قرارداد میسر نبوده و قرارداد خاتمه مییابد.
نکته قابل توجه این است که خاتمه قرارداد کار در اثر فوت کارگر اختصاص به نوع خاصی از قراردادهای کار نداشته و قراردادکار اعم از موقت و یا غیر موقت به این طریق خاتمه خواهد یافت. همچنین قرارداد کار به علت قائم به شخص بودن تعهد کارگر در انجام کار با فوت او منحل میشود و به وراث او منتقل نمیشود، زیرا تعهد کارگر در مقابل کارفرما جنبه شخصی دارد، ولی تعهد کارفرما در مقابل کارگر جنبه مالی دارد، کارفرما با توجه به ویژگیهای فردی کارگر از جمله میزان تحصیلات، تجربه، توانایی، مهارت و حتی بر اساس سن او اقدام به انعقاد قرارداد کار مینماید و دلیل اصلی بهکارگیری او نیز داشتن ویژگیهای شخصی است و تعهداتی نیز که کارگر بر عهده میگیرد، تعهداتی است که کاملاً جنبه شخصی دارد. (رفیعی، پیشین: 2-351)

بند اول: انواع فوت
1- فوت کارگر بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماریهای حرفه ای:
در صورتی که کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار یا مرتبط با آن و به سبب انجام وظیفهای که بر عهده او گذاشته شده فوت نماید، یا بر اثر کار دچار بیماری گردیده و به سبب آن بیماری فوت شود، فوت بر اثر حادثه ناشی از کار نامیده میشود و تشخیص آن بر عهده کمیسیون پزشکی مربوطه می باشد.
2-فوت کارگر بر اثر حوادث غیر مرتبط با کار ( فوت عادی):
در صورتی که کارگر بر اثر حوادث عادی روزمره که ارتباطی با کارش ندارد فوت نماید، فوت غیر مرتبط با کار یا فوت عادی محسوب خواهد شد. موارد فوتی که برای کارگران در بالا بیان گردید با انواع فوت کارمندان مشابه بوده و هر دو به سبب میزان ارتباط با کار تقسیم بندی گردیدهاند.
بند دوم: آثار فوت
1-خاتمه کار:
با فوت کارگر خاتمه قرارداد کار به صورت غیر ارادی اتفاق افتاده و با توجه به قائم به شخص بودن قرارداد کار کارگر امکان ادامه آن میسر نبوده و بدین ترتیب خاتمه خدمت کارگر محقق شده است.
2-مستمری و مزایا:
الف-در صورتی که فوت بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار و یا بیماری حرفه ای باشد، بدون توجه به میزان سابقه پرداخت حق بیمه، برای بازماندگان واجد شرایط وی، مستمری برقرار خواهد شد. میزان مستمري ماهانه از کارافتادگی کلی ناشی از کار عبارتست از یک سیام مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد. در مورد بیمه شدگانی که داراي همسر بوده یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمري استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمري استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمري و کمک از شصت درصد تجاوز نکند پرداخت خواهد شد.
ب-در صورتی که فوت بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماریهای عادی( غیر ناشی از کار) باشد، حمایت از بازماندگان وی تابع شرایط خاص پیشبینی شده در قانون تأمین اجتماعی است. بدینگونه که به تناسب نحوه و میزان پرداخت حق بیمه به آنها مستمری و یا غرامت مقطوع پرداخت خواهد شد.
علاوه بر این برابر قانون تأمین اجتماعی چنانچه بیمه شده تأمین اجتماعی فوت نماید، بازماندگان او مستحق دریافت کمکهای از طرف سازمان تأمین اجتماعی مثل پرداخت هزینه کفنودفن متوفی بیمه شده میباشند و یا بعد از فوت کارگر تا تعیین تکلیف وارث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان باید نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طورعلی الحساب و به بمدت 3 ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید. ( تبصره ماده 21 قانون کار)
نکته قابل توجه دیگر آن است که برابر ماده 31 قانون کار، کارفرما در موارد خاتمه قرارداد کار به سبب از کار افتادگی کلی یا بازنشستگی کارگر تکلیفی مبنی بر پرداخت وجهی به کارگر دارد. ( پاداش پایان خدمت) ولی در مورد فوت کارگر، چنین امری پیش بینی نشده است. ( عراقی، پیشین: 312) ولی طبق تصمیم و تصویب سال 1370 شورای عالی کار که به ماده 22 قانون کار نیز مستند شده است در صورت فوت کارگر، کارفرما

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره قانون کار، تأمین اجتماعی، سابقه خدمت، دیوان عدالت اداری Next Entries منابع تحقیق درباره سابقه خدمت، تخلفات اداری، ارزیابی عملکرد، هیأت علمی