مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، دانشجویان

دانلود پایان نامه ارشد

رویدادهای منفی، موانع و مشکلات مقابله می‌کنند. دانشجویانی که به خوبی با تجارب تحصیلی منفی مقابله نمی‌کنند و آن‌هایی که باور ندارند که کار سخت منجر به موفقیت خواهد شد، کمتر احتمال دارد نسبت به دانشجویانی که اقدام به توسعه‌ی مهارت‌های مقابله‌ای نموده و آن‌هایی که قادر به عملکرد خوب هستند، دارای انگیزه باشند (استراتر، پِری و منِس103، 2000، شانک و پاجارس104، 2005؛ به نقل از سالیوان، 2010). راهبردهای مقابله‌ای که توسط دانش‌آموزان به کار گرفته می‌شوند، با توجه به تاثیرشان بر راهبردهای مطالعه‌‌ی‌ مورد استفاده در دوره‌ی آمادگی برای امتحانات، موضوعی اساسی در برنامه‌ریزی تحصیلی است. هنگام آماده شدن برای امتحانات، دانش‌آموزان دارای راهبردهای مقابله‌ای گرایشی، به احتمال بیشتری با رویکردهای عمیق مطالعه منطبق می‌شوند، در مقابل دانش‌آموزانی که از راهبردهای مقابله‌ای اجتنابی استفاده می‌کنند تمایل دارند که با یک رویکرد سطحی مطالعه که منجر به تاثیرات کمتر می‌شود، منطبق شوند (مونتا، اسپادا و روست105، 2007).
ترو و کانل (1984)، راهبردهای مقابله‌ی تحصیلی را در چهار گروه طبقه‌بندی کرده‌اند که شامل مدارای مثبت، مدارای فرافکن، مدارای انکاری و راهبردهای غیرمقابله‌ای می‌باشد. افراد با راهبرد مقابله‌ی مثبت، امکان

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع مقابله‌ی، استرس، مدار،، نمی‌شود، Next Entries مقاله رایگان با موضوع سختی،، (فرگوس، زیمرمن،، 2005).