دانلود پایان نامه درمورد ارزش افزوده بازار، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادارتهران

دانلود پایان نامه ارشد

ر تهران است (مدهوشی و اصغر نژاد امیری ، 1388 ،ص101)1.

6-1-6-2) همتی، هدی (1388)
در نهايت هدي همتي در رساله دكتري خود از طريق مقايسه شش مدل سنجش سرمايه فكري به بررسي ارتباط بين سرمايه فكري با متغيرهاي نوين سنجش عملكرد مبتني بر ارزش آفريني از جمله ارزش افزوده اقتصادي2 ، ارزش افزوده بازار3 و ارزش افزوده سهامدار4 پرداخته است.
نتايج حاصل از تحقيق مبين وجود رابطه بين مقياس سرمايه فكري و ارزش افزوده بازار بوده است. (رود پشتي و هدي همتي ، 1388،ص111)4.

7-1-6-2) ابراهیمی، شهلا(1388)
شهلا ابراهیمی در پایان نامه کارشناسی ارشد (رشته حسابداری) به برسی تاثیرسرمایه فکری برعملکرد مالی جاری و آینده شرکتها پرداخته است در این تحقیق سرمایه فکری از طریق مدل پالیک سنجش شده و از شاخصهای بازده دارایی ،سود هر سهم و بازده دفتری حقوق صاحبان سهام بعنوان معیارهای بازده مالی استفاده شده است.
فرضيه هاي در نظر گرفته شده دراين تحقيق بشرح 1- بين سرمايه فكري و عملكرد مالي جاري شركتهاي بورس اوراق بهادارتهران رابطه معني داري وجود دارد و 2- بين سرمايه فكري و عملكرد مالي آتي شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد، مي باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که ارتباط معنا دار مثبت بین سرمایه فکری وعملکرد مالی جاری وآینده شرکت هم در سطح کلیه شرکتها و هم در سطح صنایع وجود دارد وبین اندازه شرکت و عملکرد جاری و آتی رابطه منفی وجود دارد(نمازی وابراهیمی، 1388،ص4)1.

2-6-2) پژوهش هاي مشابه انجام شده در خارج از كشور
1-2-6-2) كوجان سيوو 2(2005)
سرمايه فكري3 به قابليت هاي رقابت پذيري بسياري از شركتها صرف نظر از صنعت اطلاق
مي شود. سرمايه فكري شامل منابع غير مادي مانند قابليت هاي كاركنان ، منابع سازماني ، روش عملياتي و روابط ذينفعان است. به سرمايه فكري اهميت داده مي شود. چرا كه شركتها به اطلاعات مربوط به آن احتياج دارند.اندازه گيري عملكرد موجود اساسا روي جنبه هاي مالي و فيزيكي شركتها متمركز شده است و سيستم هاي اندازه گيري بدون اطلاعات مربوط به عملكرد سرمايه فكري ناقص است.به هر حال ، در سال هاي اخير ، ابزارها و روشهاي خاص بسياري براي اندازه گيري و مديريت IC گسترش يافته است.اين مقاله اطلاعاتي بر عملكرد شركتهاي فنلاندي ، بكاربرنده يكي از اين روشهاي جديد را ارايه مي كند. متدلوژي ضريب ارزش افزوده سرمايه فكري ، توسعه يافته توسط آنت پالیک براي اندازه گيري عملكرد كل يك شركت بكار مي رود.
در اين تحقيق مفهوم تبعي ضريب ارزش افزوده فكري ، كارايي سرمايه فكري4 ، جهت اندازه گيري عملكرد سرمايه فكري درون يك شركت بكار مي رود. اين روش بر اين اســاس ساخته شده است كه ايجاد ارزش از دو دسته منبع اولــيه مشتق مي شود: منابع سرمايه فيزيكي و منابع سرمايه فكري . داده هاي مورد نياز براي محاسبه را مي توان در سيستم هاي مالي موجود شركت يافت.
مطالعه كمي و بر اساس داده هاي گردآوري شده اداره مركزي آمار فنلاند است و شامل اطلاعات از سيستم هاي مالي شركتهاي فنلاندي در طي سالهاي 2001 تا 2003 مي باشد.
رويهم رفته ، در هر سال ، تقريبا 20000 شركت مطالعه شدند. 11 تا از بزرگترين صنايع مشمول مطالعه بودند و مورد مقايسه قرار گرفتند.
از نقطه نظر كاربردي ، اين مطالعه جهت شناخت اهميت يا توانايي صنايع مختلف مهم است . بر پايه نتايج ، تفاوتهاي بزرگي ميان دو مقياس (VAIC , ICE)در شركتها در صنايع مختلف وجود دارد. نتايج نشان مي دهد كه شركتهاي خدماتي بيشترين استفاده موثر را از همه منابعشان مي برند. در عوض ، كمترين كارايي را در اين ميانگين ، شركتهاي صنايع جنگل كاري و صنايع شيميايي داشتند.بر طبق نتايج ice شركتهاي بخش عرضه برق ، گاز و آب بيشترين كارايي را در استفاده از IC شان داشتند . از بعد علمي، مقاله شواهد تجربي از كاربرد يك ابزار اندازه گيري خاص ارايه مي كند ; بعلاوه اين مقاله دانش عملكرد و بويژه عملكرد IC را در شركتهاي فنلاندي افزايش مي دهد.
به هر حال ، سرمايه فكري بايستي در محاسبات بكار رود ، هر چند باز سوالات بسياري در رابطه با روش ضريب ارزش افزوده فكري وجود دارد و اينكه چه روشي براي اندازه گيري IC درست و بي عيب است جاي سوال دارد.

2-2-6-2) چن گوه 132(2005)
سرمايه فكري منبع كليدي خلق ارزش شده است؛ اين مطلب بخصوص در علم راهبردي اقتصاد صحيح است مانند بانكداري ، جائيكه ارزش افزوده موسسات، سازمان ها و اشخاص مستقيما در ارتباط با دانش وسرمايه فكري آنهاست.اين مقاله عملكرد سرمايه فكري بانك هاي تجاري مالزي را در طي سال هاي 2001 تا 2003 اندازه گرفته ، با بكار بردن ضرب كارايي كه ضريب ارزش افزوده فكري (توسط پاليك توسعه يافته) ناميده مي شود. داده هاي مورد نياز براي محاسبه كارايي سرمايه انساني ، سرمايه ساختاري و سرمايه بكار رفته از گزارشات سالانه بدست آمدند.
اين مقاله اولين مطالعه بر روي عمكرد سرمايه فكري بانك هاي مالزي است.اين مقاله به بانكها اين امكان را مي دهد كه مبناي خودشان را جهت الويت بندي و توسعه طرحهاي استراتژيك ، براساس سطح كارايي تعيين كنند.همچنين يافته ها به ذينفعان و سرمايه گذاران در تشخيص پتانسيل ايجاد ارزش بانك ها و به سياست گذاران جهت فرمول بندي و ايفاي سياستها براي تاسيس يك بخش بانكداري ارتجاعي كمك مي كند.
اين مطالعه نشان داده كه توانايي خلق ارزش بانك هاي داخلي و خارجي مالزي تا حد زيادي وابسته به كارايي سرمايه انساني133 است. آن بدين معني است كه سرمايه گذاري در سرمايه انساني بازده نسبتا بالاتري را نسبت به سرمايه گذاري در سرمايه فيزيكي و ساختاري دارد. اين مقاله همچنين نشان مي دهد كه بانكهاي خارجي ، بانك هاي كارامدتري بودند اما در شرايط خلق ارزش ، بانك هاي داخلي ارزش افزوده بيشتري را نسبت به بانك هاي خارجي خلق كرده اند. بانك Hong Leong با بالاترين ضريب فكري ، كارامدترين بانك داخلي بود. May Bank بزرگترين بانك از نظر دارايي ، سود خالص و ROE ، سرمايه هايش را به كارامدي بانك Hong Leong بكار نبرد.
اين مطالعه برخي تفاوت ها را در طبقه بندي بر اساس مقياس هاي حسابداري سنتي و كارامدي نشان داد.
بانك هاي بزرگي مانند BCB, RHB بانكهاي كارامدي نبودند اين يافته ها در راستاي مطالعات انجام شده توسط پاليك در “اتريش” مي باشد. تركيب فعاليت ها در سال 2001 ، كه به منظور بهبود كارايي و اثر بخشي بانك ها ، افزايش ساختاري زيادي در بخش بانكداري مالزي موجب شده است.
تنها بانكهاي Hong Leongو Eon ، May Bank بهبود كارايي داشتند.در حالي كه ساير بانكها هنوز در كشاكش با منابع تكراري هستند اين بانكها لازم است تا در جهت تجديد ساختار تلاش كنند به طوري كه زوائد را حذف كرده و كارايي و توانايي خلق ارزش خود را بهبود بخشند.

3-2-6-2) آپوهامي 134(2007)
هدف اين مقاله تحقيق اثر خلق ارزش در افزايش قيمت سهام سرمايه گذاري است. نويسنده از اطلاعات جمع آوري شده از دو منبع زير استفاده كرده است : 1 – شركتهاي ليست شده در بورس تايلند 2- ضريب ارزش افزوده فكري135 توسعه داده شده جهت تحقيق اثر كاترايي و خلق ارزش شركت بر افزايش قيمت سهام سرمايه گذاران ، بعنوان مقياس سرمايه فكري و مدل رگرسيون چندگانه .
تحقيق از گزارشات سالانه حسابرسي شده قيمت بازار سهام بورس تايلند استفاده مي كند. جامعه آماري تحقيق شامل 33 شركت بيمه ، مالي و بانكداري بورس تايلند در سال 2005 مي باشد.
تحقيق تجربي نشان داد كه سرمايه فكري شركت يك رابطه معني داري با افزايش قيمت سهام سرمايه گذاران دارد. يافته ها دانش پايه سرمايه فكري را افزايش مي دهدا و مفهوم سرمايه فكري را در بدست آوردن ضريب رقابتي در اقتصاد پايدار مانند تايلند توسعه مي دهد. بدينگونه يك شركت باتوجه به نتايج اين تحقيق مي تواند استراتژي هاي تجاري اش را جهت افزايش كارايي منابعش و دست يافتن به مزاياي رقابتي پايدار فرم بندي كند(آپوهامی ،2007،ص 105) 136.

4-2-6-2) ويليامز137 (2000)
اين تحقيق با ادبيات قبلي بر روشهاي آشكار سازي سرمايه فكريدر دو روش عمده تفكيك شده است . نخست اين تحقيق يك آزمون طولي از روشهاسي آشكار سازي سرمايه فكري در گزارشات سالانه از FTSE 100، شركتهاي ليست شده از سال 1996 تا 2000 آماده مي كند دوم ، اين مقاله رابطه ميان عملكرد سرمايه فكري و ميان آشكار سازي سرمايه فكري را تحقيق مي كند.
با توجه به اينكه اولين هدف اصلي اين مقاله به نتيجه رسيده است ، بر اساس يافته هاي گزارش شده كه در مقايسه نتايج سالانه دوره بررسي بدست آمده اين تحقيق يك افزايش عمده در ميزان افشاء سازي سرمايه فكري در گزارشات سالانه شركتهاي سهامي عام در بريتانياي كبير از FTSE 100 بود .
در ارتباط با دومين هدف اصلي اين تحقيق ، يافته هاي تجربي يك رابطه منظمي بين عملكرد سرمايه فكري و ميزان افشاء در طي دوره بررسي نشان نداد. نتايح بهر حال اظهار مي كند اگر عملكرد سرمايه فكري مقدار بالايي باشد افشاء سازي كاهنده است.
در آخر بطور خلاصه اين مقاله، بينشي با ارزش جهت راهنمايي ادبيات تحقيق سرمايه فكري تهيه مي كند. راهنمايي ها عبارتند از :
يك نشان از تغييرات روشهاي افشاء سرمايه فكري شركتهاي سهامي عام از بريتانياي كبيردرطول دهه 1990.
عامل هاي تاثير گذار بر روشهاي افشاء سرمايه فكري در طي دوره مزبور.
توجيه متدولوژي ضريب ارزش افزوده فكري بعنوان يك تكنيك مناسب براي اندازه گيري عملكرد سرمايه فكري شركتها.

5-2-6-2)چين چن و ديگران
هدف اين مقاله بررسي به صورت عملي رابطه بين سرمايه فكري شركت و ارزش بازاري و عملكرد مالي شركت است. سرمايه فكري معمولا از عوامل مهم رشد ملي تشخيص داده شده است.”كاپلان” و “نورتن” در سال 2004 در مورد سرمايه فكري اينطور بيان مي كند:بسياري از كشورها مانند ونزوئلا و عربستان سعودي منابع طبيعي فراواني دارند اما اين كشورها سرمايه گذاري ضعيف تري روي كاركنان و سيستم ها دارند در نتيجه با توجه به منابعشان درآمد سرانه كم و نرخ رشد كمتري دارند، در عوض در كشورهايي مانند سنگاپور و تايوان كه منابع طبيعي كمتري دارند سرمايه گذاري آنها در زمينه نيروي انساني و سرمايه اطلاعاتي بيشتر مي باشد و لذا درآمد سرانه آنها بالاتر است.در اين كار تحقيقي اطلاعات شركت هاي بورس تايوان و مدل ارزش افزوده سرمايه فكري پاليك ، بعنوان معيار اندازه گيري سرمايه فكري (IC) و مدل هاي رگرسيون جهت امتحان رابطه بين سرمايه فكري شركت و ارزش بازاري و عملكرد مالي شركت ها استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق ، شركت هايي هستند كه در بورس تايوان در طول سال هاي 1992 تا 2002 فعاليت داشتند و در كل 4254 شركت براي اين مطالعه در نظر گرفته شده است.
سرمايه فكر به طور گسترده بعنوان معيار ارزيابي استراتژيك مهم براي مزيت هاي رقابتي تشخيص داده شده است. مطالعات تجربي نشان مي دهد كه سرمايه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار سهام، حقوق صاحبان سهام Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع شرکت های تجاری