دانلود پایان نامه درباره مالیات بر درآمد، مالیات مستقیم، برنامه سوم توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

شد و براى عمران و آبادى کشور و صیانت از اسلام و ایران مصرف مىشود.
ازاینرو در عصر حاضر یکى از پایههاى استوار کشوردارى ، ترقى ، پیشرفت وارائه خدمات به مردم در نتیجه دریافت مالیات مىباشد ، دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى مىباشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان ۹۰ تا ۹۸ درصد بودجه عمومى از طریق مالیاتها تأمین مىشود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمىدهند.

انواع مالیات
مالیات را بر پایه مبانى ملاکها واعتبارات گوناگون مىتوان تقسیمبندى کرد وانواع آن را مشخص نمود.
الف-مالیات مستقیم و غیرمستقیم
براساس این تقسیمبندى مالیات از نظر چگونگى تعلق گرفتن به کالاهاى مورد مالیات دو نوع مىتواند باشد: مستقیم یا غیرمستقیم.
مالیات مستقیم : بدون هیچ واسطهاى روى درآمد افراد و یا سازمانها و مؤسسات اقتصادى بسته می_شود و توسط مأمورین دولتى بطور مستقیم وصول میشود. مانند مالیات سرانهاى که دولت براساس افراد ساکن در کشور و طبق آمارافراد هر خانوار مالیات مىگیرد ازاین قبیل مالیاتى که دولت بطور مستقیم از حقوق کارمندان خود کسر مىکند.
مالیات مستقیم اگر براساس میزان دارائى و یا درآمد اشخاص و موسسات استوار باشد و شامل درآمد_هاى سطح پائین نگردد در تأمین عدالت اجتماعى نقش بسزایى خواهد داشت.
مالیات غیرمستقیم: آنست که با واسطه و بطور غیرمستقیم ازاصل درآمدشهروندان گرفته مىشود واغلب پرداخت کننده مىتواند آنها را به اشخاص دیگرى منتقل کند و خود وسیله پرداخت مالیات باشد.
مالیات غیرمستقیم در شکلهاى گوناگونى قابل پیاده شدن مىباشد و پرداخت آن نیز با اینکه بر دوش همگان مىباشد ولى محسوس نیست بطور معمول عموم مردم وجود آن رااحساس نمىکنند.
مانند: عوارض گمرگى که بر ورود و صدور کالاها بسته مىشود که در نهایت از نوع مالیات غیرمستقیم بشمار مىآید. زیرا واردکننده کالا به میزان عوارضى که ازاین بابت به دولت مىپردازد به نرخ فروش کالا در بازارهاى داخلى مىافزاید چنانکه صادرکنندگان کالاهاى داخلى به خارج نیز در هنگام خرید و فروش میزان عوارضى را که باید بابت صدور کالا بپردازند از نظر دور نمیدارند.
مالیات بر فروش از دیگر شکلهاى مالیات غیرمستقیم مىباشد. و آن به این صورت است که ابتدا دولت روى یک کالاى ویژه مالیات مىبنددو در نتیجه بطور قهرى قیمت آن براى مصرفکنندگان افزایش مىیابد و در مجموع باید گفت: سنگینى مالیاتهاى غیرمستقیم بر دوش اکثریت قشرهاى کمدرآمد و فقیر جامعه مىباشد: زیرا در پرداخت این مالیات آن کس که دارد و آن کس که ندارد هر دو باید زیر یک بار بروند در این صورت فشار بر کسى است که ندارد.
شکل جدید و پیشرفته این نوع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده میباشد که نوعی مالیات بر مصرف میباشد.
ب-تقسیمى دیگراز مالیات
ازاین دیدگاه که چند درصد مالیات گرفته شود واز چه نوع درآمدى و با چه محاسبهاى مالیات به سه نوع تقسیم مىشود.
مالیات تصاعدى
مالیات تنازلى
مالیات تعادلى
مالیات تصاعدى: به این صورت است که آنانى که از درآمد بیشترى برخوردارند بصورت تصاعدى مالیاتشان افزایش مىیابد و درصد بیشترى از درآمدشان را بایستى به عنوان مالیات پرداخت کنند.ازاینرو میزان مالیات هماهنگ با میزان رشد درآمد افزایش مىیابد. در نوع تصاعدى ثروتمندان بمراتب بیشتراز فقرا مالیات مىپردازند و قشرهاى فقیر جامعه در بلند کردن اهرم سنگین مالیات سهم بسیار کمترى دارند.
مالیات تنازلى: عکس روش تصاعدى است. یعنى نظام مالیاتى کشور بهگونه اى تنظیم شده است که هر چه درآمد پائینتر باشد مالیات بیشترى باید بپردازدو در برابر آنانى که از ثروت بیشترى برخوردارند مالیات کمترى مىپردازند.
البته این چنین مالیاتى همیشه با ظاهرى مردم پسند و در زیر شعارهاى زیباانجام مىگیرد به عنوان نمونه مىتوان از مالیتهاى غیرمستقیم سخنراند که بسیارى آن را طرح مىکنند در نتیجه بار سنگین مالیات بطور عمده بر دوش محرومان و کمدرآمدهاى جامعه خواهد بود. گرچه روش مالیات تنازلى مىتواند هم بطور مستقیم و هم بطورغیرمستقیم قابل اعمال باشد.یک نمونه عینی آن را در شعارهای انتخاباتی در نظامهای سرمایهداری میتوان مشاهده نمود که به بهانه افزایش تولید و حمایت از تولید کنندگان مالیات مرفهین و سرمایه داران را کاهش و مالیات اقشار محرم جامعه را افزایش میدهند

مالیات تعادلى: حد میانگین روشهاى تصاعدى و تنازلى است. یعنى درآمدهاى بالا و درآمدهاى پائین هر دو بطور مساوى مالیات مىپردازند که البته این نوع مالیات نمىتواند روشى عدالت خواهانه باشد زیرا چگونه کسانى که از ثروت بیشترى برخوردارند و هر روز براندوخته هاى خود مىافزایند همانند کسانى که اندک درآمدى داشته باشند بطور مساوى مالیات بپردازند.
مضمون و متعلق مالیات
مالیات ازاین نظر نیز که داراى چه مضمونى است و متعلق آن یعنى مورد مالیات چه نوع کالا و خدمت و یا چه نوع امتیازاقتصادى داشته باشد به انواع گوناگونى تقسیم مىشود
بر اساس این اعتبار مهمترین اقسام مالیات به قرار ذیل مىباشد:
الف-مالیات سرانه: و آن مالیاتى است که در برخى از کشورهاى جهان از هر شهروند ملبغ و یا مقدار ویژهاى پول و یا کالا به عنوان مالیات مىگیرند.
ب-مالیات بر واردات: این همان چیزى است که حق گمرکى یا عوارض گمرکى نامیده مىشود.این نوع ویژه کشورهایى است که داراى تجارت خارجى ملى شده نباشند وافراد حق وارد و صادر کردن کالا را داشته باشند. در حقیقت این مالیات جهت کنترل هر چه بیشتر واردات و تقویت تولیدات داخلی مىباشد تا ضمن قابل رقابت بودن آن با کالاهاى خارجى انگیزه تولیدکنندگان را براى تولید هر چه بیشتر و گرایش جامعه را براى خرید کالاهاى داخلى افزایش دهد.ازاینرو وضع این نوع مالیات دردگرگونى اندازه و کیفیت کالاهاى وارداتى تأثیر مشخص و روشنى خواهد داشت.
ج-مالیات برارث:مقدار و درصد معینى ازاموال و ثروت کسى که فوت شده باشد به عنوان مالیات از ورثه او دریافت مىشود. معمولاً چنین مالیاتى بدان جهت از ورثه متوفی گرفته مىشود که ثروت در برابرانجام کار و سرمایهگذارى بدست نیامده است و نیز وصول آن آسانتر به نظر مىرسد.
د-مالیات برمشاغل:این نوع به این دلیل از صاحبان مشاغل گرفته مىشود که فقط داشتن درآمد اصالت دارد و نیازها واصالتهاى انسانى و اخلاقى را در تنظیم مالیات شرط نمىدانند.ازاینرو مراکز فساد و فحشاء و قمارخانهها و مشروب فروشىها هم مالیات خاصى به دولتها پرداخت مىکنند. یکى از راههاى پردرآمد دولتها گرفتن مالیات ازاین دسته از مشاغل است. و رژیم ستم شاهى افزون برترویج این مراکز براى مقاصد سیاسى اخذ مالیات را وسیلهاى براى کسب درآمدهاى خود و نظام حاکم مىدانست.
ه-مالیات بر فروش: دولت دراین نوع مالیات جهت و سوى مصرفى جامعه را به طور دلخواه یا مصالح جامعه معین مىکند و براى کنترل مصرف جامعه مالیاتى بطور غیرمستقیم بر آن وضع مىکند. دخانیات یا کالاهاى لوکس و تشریفاتى از قبیل این نوع مالیات است.
و-مالیات ارزش اضافى: مالیات خاصى است که در برخى از کشورهااز سودى که از کالاها به دست آمده است گرفته مىشود.
ز-مالیات فراگیر: این نوع مالیات ویژة کشورهاى بلوک شرق و سوسیالیستى ماننداتحاد جماهیر شوروى واقمارش مىباشد. دراین کشورها دولت کارها و خدمات را با قیمت خاصى از تولید کننده خریدارى کرده و با قیمت اضافى تحویل مصرف کننده مىدهد. و در حقیقت اختلاف قیمت بین تولید کننده و مصرف کننده همان مالیات فراگیرى مىباشد که به این شکل دولت از همه مصرفکنندگان دریافت مىکند..
ح-مالیات امنیت اجتماعى: در برخى از کشورها در برابرانجام برنامههاى اجتماعى وامنیتى مالیاتى تنظیم مىشود که به این نام دریافت مىگردد.
ط-مالیات بر شرکتها: این مالیات را بهخاطر داشتن شخصیت حقوقى جداگانه شرکتها که درآمدى جدا از درآمدافراد دارد وضع مىکنند.
ی-مالیات براى تأمین زندگى در سنین پیرى: این نوع مالیات توسط دولت ازافراد در برابر تعهدش نسبت به بیمه شدن آنان در سنین پیرى در برخى از کشورها گرفته مىشود.
ک-مالیات براملاک و مستغلات:نوعی مالیات است که بر املاک و اراضی و مستغلات بنابر نوع متراژ و کاربری آنها حسب موضوع اذ میگردد.
ل-مالیات بر دارائىها: که به طور فراگیراز کلیه کسانى که دارائىهایى داشته باشند اخذ مىشود. البته اقسام دیگرى ازانواع مالیاتهاى وضع شده وجود دارد که به خاطر کم اهمیت داشتن آنها از ذکرشان خوددارى مىشود.
مالیات و تأمین عدالت اجتماعى
امروزه دولتها براى ایجاد تعادل اقتصادى وظایف گوناگونى به عهده مىگیرند. بازارهاى اقتصادى را کنترل و قیمتها را تعیین و کنترل مىکنند و بر توزیع مزدها ، فراآوردهها و سایر درآمدها نظارت مىکنند. اما آنچه از همه اینها در تعادل اقتصادى و تأمین عدالت اجتماعى نقش ویژهاى دارد مالیات است.
مالیات دولت را قادر مىسازد که بر جریانات و مسائل اقتصادى کشور وافزایش درآمدها و ثروتها نظارت و کنترل داشته و از رکود و فساد و کسادى اقتصادى جلوگیرى کند.
البته روشن است در میان انواع مالیاتها ، مالیاتهاى مستقیم آنها از آنجا که اشخاص پرداخت کننده نمىتوانند آنرا به دیگرى منتقل سازند ، اگر براساس درآمد اشخاص تنظیم گردد ، مانع از تمرکز ثروت و اندوختههاى سرسام آور اقشار مرفه و افزایش روحیه و رفاه کلی جامعه خواهد بود. به این جهت فاصلههاى وحشتناک طبقاتى را ترمیم و یا تعدیل مىکند و از طرف دیگر موجب رونق اقتصادى خواهد بود. در میان مالیاتها سیستم مالیاتى تصاعدى مؤثرترین آن در مسائل اقتصادى مىباشد هم از جهت تأمین نیازهاى دولت و هم از نظر نقش آن در تعدیل درآمدها.
انواع مالیاتها در ایران
  ۱ -مالیاتهای مستقیم
  این دسته از مالیات ها مستقیما از دارائی یا درآمد افراد وصول میگردد و شامل مالیات بر دارائی و مالیات بر درآمد می‌باشد.

  الف: مالیات بر دارائی:
.1 مالیات بر ارث
. 2 حق تمبر

  ب: مالیات بر درآمد:
  ۱ – مالیات بر درآمد اجاره املاک
  ۲ – مالیات بر درآمد کشاورزی
  ۳ – مالیات بر درآمد حقوق
  ۴ – مالیات بر درآمد مشاغل
  ۵ – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
  ۶ – مالیات بر درآمد اتفاقی
  ۲ – مالیاتهای غیر مستقیم
  مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد بر دو نوع است:
  الف : مالیات بر واردات
  ۱ – حقوق گمرکی  2 – سود بازرگانی
  ۳ – ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی  ۴ – ۱۵٪ حق ثبت
  ب : مالیات بر مصرف و فروش
  ۱- مالیات بر فرآورده‌های نفتی  ۲ – مالیات تولید الکل طبی و صنعتی
  ۳ – مالیات نوشابه‌های غیر الکلی  ۴ – مالیات فروش سیگار
  ۵ – مالیات اتومبیل  ۶ – ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی
  ۷ – مالیات فروش خاویار   8 – مالیات ضبط صوت و تصویر
9 – مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین‌الملل(قانون مالياتهاي مستقيم،ص44).
2-3-1- طرح جامع مالیاتی
طرحی است که به موجب بند ب ماده ۵۹ برنامه سوم توسعه بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور گذاشته شده است و این سازمان را مکلف نموده است تا سه سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحي و راهاندازي نظام جامع اطلاعات مالياتي كشور اقدام كرده و با گردآوري و پردازش اطلاعات مربوط به فعاليتهاي اقتصادي مؤديان مالياتي در شبكه فراگير، روش خوداظهاري را در نظام مالياتي كشور توسعه و ترويج دهد.بهنظر اينجانب كه يكي از كاركنان آن سازمان ميباشم طراحي و تدوين اين طرح كه با مشاركت دو شركت معتبر و كارآزموده خارجي كه داراي سوابقي در زمينه طراحي و پياده سازي طرحهاي تحول مالياتي در سراسر جهان ميباشند بسيار كارشناسانه صورت پذيرفته اما ميبايستي ابتدا بستر سازيهاي لازم جهت موفقيت هرچه بيشتر آن صورت ميگرفت.
2-3-1-1- پيشنويس لايحه طرح جامع نظام مالياتی
با هدف ارتقاء عملکرد سيستم مالياتی در جهت اصلاح ساختار مالی دولت از طريق بهبود نقش آفرينی ماليات؛ پيشنويس لايحه طرح جامع نظام مالياتی کشور به عنوان يکی از محورهای هفتگانه جامع اقتصادی ارائه شد. متن کامل

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره زندگی کاری، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری Next Entries دانلود پایان نامه درباره طرح جامع مالیاتی، امور مالیاتی، امور مالی