دانلود پایان نامه درباره دادگاه صالح، قانون مجازات، برنامه سوم توسعه، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

اختيارات در وکالت، رعايت مصلحت موکل و امانت داري نسبت به موکل، قبلاً در قسمت تعهدات وکيل مدني بحث شده است بنابراین از توضیح مجدد این موارد پرهیز می کنیم و به توضیح سایر موارد می پردازیم.
الف- صداقت و درستی وکلاء يکي از وظايف حرفه اي وکيل دادگستري رعايت صداقت است که بايد همواره با موکل خود صادق و راستگو باشد و با توجه به ماده 39 آئين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسليم به متقاضي، مشاراليه بايد در حضور رياست کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هيئت مديره قسم ياد کرده و صورت مجلس قسم و قسم نامه را امضاء نمايد. و همچنين برابر برنامه سوم توسعه مصوب 13/6/1381، پذيرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور رياست محترم هيأت يا نماينده ايشان سوگند ياد نموده و سوگند نامه و صورت جلسه مربوطه را امضاء مي نمايد. لزوم صداقت در مشاورات حقوقي، ايجاب مي نمايد که وکيل نسبت به موضوع مشاوره بي غرضانه اظهار نظر نمايد و حقايق مربوط به آن را منصفانه بيان کند تا طرف مشاوره در موضع گيري هاي خود دچار اشتباه نگردد. بنابراين کتمان ضعف موقعيت قانوني وي که منجر به تشويق و تحريض نارواي او به طرح دعوي يا اقدامات قضايي ديگر گردد، از موارد نقض تعهد مربوط به رعايت صداقت حرفه اي است. در موردي که موضوع مشاوره داراي ابعاد اقتصادي و سياسي نيز مي باشد، وکيل بايد اين موضوع را به طرف مشاوره خود خاطرنشان سازد و چنانچه شخصاً از پيش بيني آثار و تبعات غير حقوقي آن عاجز است ضرورت مشاوره با افراد صاحب نظر در اين زمينه را به وي تذکر دهد. ( قهرماني، 1377 ص 144 و 143 ) همان طوري که قبلاً بيان کرديم وکيل بايد با موکل خود صادق باشد. بنابراين اگر موکل براي وکالت در دعاوي به وکیل مراجعه کند و وکيل در آن زمينه توانايي و اطلاعات کافي نداشته باشد بايد با موکل خود صادق باشد و حقيقت را که در اين زمينه اطلاعات کافي ندارد را به موکل خود بگويد و از قبول آن پرونده خودداري نمايد. همچنین وکيل دادگستري نمي تواند نتيجه ي دادرسي را تضمين کند بنابراين اگر وکيلي نتيجه ي دادرسي را به نفع موکل تضمين کند در واقع خواسته است با وسيله ي فريبنده تحصيل وکالت کند و نشانه اي از عدم صداقت وکيل با موکل خود است.
ب- حفظ اسرار موکل وکيل دادگستري بايد رازدار و حافظ اسرار موکل خود باشد و اطلاعات مربوط به موکل را نزد ديگران بازگو نکند و بر طبق ماده 30 قانون وکالت مصوب 1315 که در اين زمينه بيان مي کند: « وکيل بايد اسراري را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و هم چنين اسرار مربوط به حيثيات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نمايد. » تعهد وکيل به رازداري موکل و افرادي که جهت مشاوره به او مراجعه مي نمايند، از وظيفه کلي تري که وکيل در مقابل اين اشخاص دارد، يعني التزام به وفاداري ناشي مي گردد. التزام وکيل به وفاداري نسبت به موکل، يکي از وجوه افتراق وکالت به معناي عام کلمه با وکالت دادگستري به مفهوم يک شغل و يک حرفه است. زيرا با وجودي که هر شخصي مي تواند وکالت افراد متعددي را در انجام يک معامله يا هر عمل حقوقي ديگر بپذيرد و حتي وکالت متعاقدين يک قرارداد را به عهده داشته باشد، ليکن وکيل دادگستري با تنظيم قرارداد وکالت با شخص يا اشخاص معين و با ارائه خدمات مشاوره اي به آنان، به بداهت عقلي از قبول وکالت افرادي که با موکلين وي تعارض منافع دارد، ممنوع مي باشد، به طوري که حتي پس از عزل يا استعفا از وکالت آنان نيز، براساس وظيفه اي که در مقام لزوم وفاداري نسبت به موکلين سابق خود دارد، نمي تواند طرف مقابل آن را در دعوي مطروحه بپذيرد. قانون گذار در ماده 37 قانون وکالت در مقام بيان اين وظيفه وکيل چنين مقرر داشته است: « وکلاء نبايد بعد از استعفا از وکالت يا معزول شدن از طرف موکل يا انقضاء وکالت به جهتي از جهات، وکالت طرف مقابل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر عليه موکل سابق خود يا قائم مقام قانوني او قبول نمايند و محاکم، وکالت او را نبايد در اين مورد بپذيرند. » ( قهرماني، 1377 ص 222) البته در برخي از موارد افشاء اسرار موکل توسط وکيل مجاز خواهد بود که عبارتنداز: _افشاء اسرار در صورت موافقت موکل _افشاء اسرار به حکم قانون يا دادگاه صالح _افشاء اسرار در مقام ادای شهادت _افشاء اسرار در مقام دفاع از خود _افشاء اسرار برای جلوگیری از وقوع جرم که در ذيل به توضيح هر کدام از اين موارد بالا مي پردازيم:
_افشاء اسرار در صورت موافقت موکل در برخي از موارد موکل به وکيل اجازه در افشاء اسرار را مي دهد در اين موارد اگر وکيل اقدام به افشاء اسرار موکل خود کند مجاز خواهد بود و مسئوليتي متوجه وي نخواهد بود و وکيل بهتر است در اين موارد اجازه صريح از موکل براي افشاء اطلاعات داشته باشد نه اجازه ضمني.
_افشاء اسرار به حکم قانون يا دادگاه صالح برخي از موارد وکيل به حکم قانون يا دادگاه صالح ملزم خواهد بود که اطلاعات مربوط به موکل را در اختيار آن ها قرار دهد که در اين موارد هم افشاء اسرار مجاز است. البته تنها در حدي که قانون يا دادگاه مشخص کرده است و وکيل نبايد فراتر از اين حد اقدام به افشاء اسرار موکل خود نمايد. به عنوان نمونه، وکلای دادگستری با توجه به ماده ی 6 قانون مبارزه با پولشویی مکلف هستند که اطلاعات لازم را در اختیار مقامات قضایی قرار دهند.
_افشاء اسرار در مقام اداي شهادت در قانون ايران نصي در زمينه ي افشاء اسرار در مقام اداي شهادت وجود ندارد و همچنين در ميان نويسندگان حقوقي نظرات متفاوتي بيان شده است و با توجه به اصل 38 قانون اساسي که مقرر مي دارد: « هر گونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار و سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود. » بنابراين اداي شهادت امري اختياري است نه اجباري. ولي بر عکس حفظ اسرار موکل از جمله وظايف اجباري وکيل است. و در اينجا اين سوال مطرح مي شود که چگونه مي توان از انجام وظيفه اجباري ( حفظ اسرار موکل ) به وسيله انجام وظيفه اختياري ( اداي شهادت ) صرف نظر کرد؟ در محاکم ايران، آرايي در اين زمينه ديده نمي شود. ليکن آنچه از آميختگي قوانين شرعي و عرفي و لزوم انطباق مقررات عرفي با موازين شرعي استنباط مي گردد، اين است که در مواردي که مصلحت اجتماعي و يا اجراي عدالت اقتضاء نمايد، وکيل مي تواند در مقام اداي شهادت، اسرار حرفه اي خود را نسبت به موکل يا غير، افشاء کند. زيرا چنانچه اسرار مزبور انحصاراً نزد وکيل بوده و من به الکفايه نيز نباشد، لزوماً وي در مقام اداي وظيفه شرعي و اخلاقي خود ناگزير از بيان آن سرّ خواهد بود. ( قهرماني، 1377 ص220 ) برخي ديگر گفته اند که همانگونه که در مورد تعارض دو دليل جمع بين آنها بهتر است1در مورد تعارض ظاهري دو وظيفه در مورد خاص جمع بين آنها بهتر باشد. بنابراين وکيل بايد با خاطرنشان کردن وجدان اخلاقي و وظيفه شرعي به موکل و اينکه ممکن است حفظ اسرار او لطمه حيثيتي و يا مالي جبران ناپذيري به ديگري وارد نمايد موکل را ترغيب و تشويق به اداي شهادت و جلوگيري از تضييع حقوق ديگران نمايد. که اين تلاش وکيل در واقع انجام وظيفه در راستاي مساعدت به اجراي عدالت مي باشد ولي چنانچه نتواند رضايت موکل را در اين باره جلب نمايد و افشاء اسرار موکل باعث ضرر حيثيتي به موکل گردد به نظر مي رسد وکيل بايد از اداي شهادت و افشاء اسرار موکل خود خودداري نمايد زيرا اگر غير از اين باشد هرگز رابطه اعتماد و اطمينان بين وکيل و موکل برقرار نمي گردد . در موارد کيفري وقتي که موکل
1.الجمع مهما امکن اولي من الطرح
نزد وکيل اقرار به عملي نمايد که از نظر قوانين جرم شناخته شده است، آيا در اينجا هم وکيل بايد از افشاء اسرار موکل خودداري نمايد؟ البته به نظر مي رسد که در زمينه حق الهي بايد از افشاء اسرار موکل بپرهيزد اما در مواردي که اين رازداري به حق الناس خلل وارد مي آورد در واقع وظيفه رازداري وکيل با وظيفه اصلي وکيل که کمک به اجراي عدالت است در تعارض قرار مي گيرد که بهترين روش در حل اين مشکل استعفاء وکيل است. ( انصافداران، 1390 ص82 و 81 ) ولي به نظر مي رسد هر چند وکيل موظف به حفظ اسرار موکل است و نبايد اسرار موکل را افشاء کند اما برخي از موارد براي اجراي عدالت وکيل مجاز به افشاء اسرار در مقام اداي شهادت خواهد بود و در اين موارد افشاء اسرار موکل باعث مسئوليت وکيل نخواهد شد ولي اگر هدف وکيل از افشاء اسرار در اداي شهادت، ضرر زدن به موکل باشد افشاء اسرار در اين موارد مجاز نخواهد بود.
_افشاء اسرار در مقام دفاع از خود هنگامي که وکيل از طرف موکل مورد اتهام واقع مي شود ، امکان دارد حفظ اسرار موکل توسط وکيل باعث لطمه خوردن به حرفه وکالت او بشود در اين موارد وکيل در جهت دفاع از خود مجاز به افشاء اسرار موکل خواهد بود. البته ذکر اين نکته در اينجا حائز اهميت است که وکيل تنها به مقداري مي تواند اسرار موکل را افشاء نماید که براي دفاع از خود لازم است ، ولي زمانی که وکيل از طرف شخص ثالث مورد اتهام واقع می شود در اين صورت وکيل بايد با احتياط بيشتري اسرار موکل را افشاء نمايد چون در اين موارد موکل نقشي در لطمه خوردن به حيثيت و حرفه وکالت وکيل نداشته است و اگر وکيل به صرف اينکه مورد اتهام از طرف هر شخص ديگري قرار گيرد تمام اسرار موکل را فاش نمايد اعتماد بين وکيل و موکل از بين خواهد رفت و باعث ضرر زدن به موکل مي شود.
_افشاء اسرار براي جلوگيري از وقوع جرم البته در افشاء اطلاعات محرمانه به جهت پيش گيري از وقوع جرم توسط وکيل در صورتي موجه است که دلايل کافي و موجهي براي اينکه جرم واقع خواهد شد وجود داشته باشد و فقط با احتمال ضعيف بر وقوع جرم و حدس و گمان، وکيل از وظيفه حفظ اسرار معاف نمي گردد.( انصافداران، 1390 ص83 )
پ- پيگيري و مراقبت هاي لازم در تعقيب دعوي وکيل با قبول

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره وکالت مطلق، قانون مدنی، عقد وکالت، عقد اجاره Next Entries دانلود پایان نامه درباره عقد وکالت، اجرت المثل، قاعده احترام، حق الزحمه