دانلود پایان نامه با موضوع چنين، معيارهاي، اميال

دانلود پایان نامه ارشد

فاقد معيارهاي وحياني است، تابع هرگونه پسند و سليقه شده و درواقع هيچ‌گونه معيار، مناط و استانداردي نبايد بپذيرد؛ چون از اميال لحظه‌اي و خواست مردم بدون لحاظ معيارهاي ارزشي پيروي مي‌کند؛ بنابراين هيچ ملاک استانداردي جهت بررسي ارزش‌مندي يا بي‌ارزشي صحت و ستم چنين عدالتي قابل طرح نيست. محصول چنين وضعيتي آن است که عقايد شريف و سخيف را در يک رتبه قرار مي‌دهد؛ زيرا داوري منطقي ميان حق و باطل اساساً ممکن نيست. و بر اساس ليبراليسم، در ‌حوزه‌ي اخلاقيات و ارزش‌ها و وراي اميال محسوس انسان‌ها و آن‌چه آن‌ها‌‌ به‌عنوان فرد در عمل انتخاب مي‌کنند، حقيقتي وجود ندارد، بنابراين معيارها و نمايه‌هاي نظام اخلاقي مورد نظر، خودسرانه، شخصي و دل‌بخواهي است و اعتبار مطلق و همگاني نداشته و حيات و تصميمات مورد پسند افراد تنها بايد با آزادي عمل ديگران در صحنه‌ي اجتماع منافات نيابد! بديهي است که با چنين بستري فکري، راولز نمي‌تواند مدعي عدالت و اصول آن‌‌ به‌عنوان معيارهاي کلي و مطلق و فراگير باشد؛ ‌‌همان‌طورکه ليبراليسم نيز با اعتقاد به شخصي و ذهني و دل‌بخواهي بودن ارزش‌ها، نمي‌تواند مدعي توجيه اصول مقبول خويش و ضرورت توجيح آن‌ها بر عقايد رقيب باشد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره سیستم اطلاعاتی، اشاعه اطلاعات، طراحی سازمان Next Entries پایان نامه رایگان درباره سیستم اطلاعاتی، پایگاه اطلاعات، خرده فروشی