دانلود پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط

دانلود پایان نامه ارشد


q16
22. 644
. 172
q17

q7
13. 510
. 124
q17

q5
10. 170
. 107
q17

q1
13. 063
. 129
q16

q17
19. 914
. 193
q12

q15
11. 106
. 118
q8

O. P.
16. 743
. 294
q8

O. A.
18. 195
. 613
q8

q20
20. 481
. 189
q8

q19
24. 306
. 198
q6

O. P.
11. 153
-. 228
q6

O. A.
10. 594
-. 445
q6

q27
19. 309
-. 225
q6

q23
12. 657
-. 152
q6

q17
17. 047
-. 193
q4

O. P.
12. 497
. 270
q4

O. A.
13. 367
. 560
q4

q19
19. 491
. 189

به دلیل عدم برازش مناسب مدل این بار شاخص‏های بالاتر از 6 در نظر گرفته شد:
Modification Indices (Group number 1 – Default model)
Covariances: (Group number 1 – Default model)

M. I.
Par Change
e27

e32
8. 484
. 038
e23

e34
6. 534
. 053
e19

delivery on time
9. 164
-. 069
e19

e31
7. 567
-. 079
e19

e27
8. 487
. 088
e19

e22
8. 954
. 118
e14

e15
6. 592
. 060
e13

e19
6. 408
-. 068
e11

e21
6. 330
-. 094
e10

e18
6. 320
. 095
e8

e21
6. 430
-. 096
e8

e20
9. 568
. 130
e6

e8
6. 134
-. 088
e2

e31
6. 114
-. 066
e2

e8
6. 300
. 093
e1

e29
6. 512
. 064
e1

e17
6. 532
. 071

Variances: (Group number 1 – Default model)

M. I.
Par Change

Regression Weights: (Group number 1 – Default model)

M. I.
Par Change
q27

O. P.
12. 477
. 205
q27

O. A.
13. 981
. 367
q27

q23
10. 009
. 105
q27

q22
6. 798
. 081
q27

q19
15. 125
. 118
q27

q18
9. 712
. 098
q23

q6
6. 981
-. 104
q22

q19
7. 190
. 107
q20

q9
8. 608
. 133
q20

q8
15. 993
. 175
q19

delivery on time
12. 879
-. 339
q19

IT
17. 017
-. 251
q19

CRM
18. 920
-. 365
q19

B. V
15. 278
-. 237
q19

s. chain
12. 236
-. 308
q19

q26
8. 855
-. 153
q19

q25
7. 008
-. 127
q19

q14
15. 142
-. 204
q19

q13
20. 151
-. 194
q19

q11
8. 774
-. 142
q19

q9
11. 197
-. 158
q19

q7
7. 355
-. 121
q19

q6
7. 125
-. 110
q19

q5
12. 497
-. 157
q18

q27
6. 320
. 136
q18

q10
6. 829
. 117
q17

delivery on time
8. 007
. 198
q17

IT
6. 467
. 115
q17

CRM
7. 837
. 173
q17

B. V
8. 936
. 135
q17

s. chain
9. 829
. 205
q17

q8
8. 815
. 100
q17

q7
11. 292
. 111
q17

q5
6. 999
. 087
q17

q1
11. 602
. 120
q16

q27
8. 331
. 134
q14

q4
6. 268
-. 068
q13

q19
7. 578
-. 074
q12

q15
7. 010
. 093
q8

O. P.
11. 289
. 257
q8

O. A.
11. 063
. 432
q8

q20
19. 204
. 178
q8

q17
6. 601
. 123
q8

q12
6. 430
. 101
q7

q1
6. 236
. 103
q6

O. P.
6. 260
-. 181
q6

q23
8. 900
-. 123
q6

q17
13. 863
-. 168
q6

q15
7. 015
-. 116
q4

O. P.
6. 489
. 209
q4

q26
6. 888
-. 137
q4

q14
7. 606
-. 146

به دلیل عدم برازش مناسب مدل این بار شاخص‏های بالاتر از 4 در نظر گرفته شد:
Modification Indices (Group number 1 – Default model)
Covariances: (Group number 1 – Default model)

M. I.
Par Change
e33

e34
4. 237
-. 028
e27

e31
4. 131
. 040
e21

e28
4. 728
-. 042
e19

e21
4. 545
-. 080
e16

e23
4. 363
-. 070
e14

e15
5. 742
. 055
e10

e18
5. 264
. 086
e9

e20
4. 787
. 080
e8

e32
5. 810
. 048
e8

e27
4. 309
-. 056
e7

e31
4. 919
-. 054
e7

e18
4. 470
-. 074
e5

e31
4. 198
. 054
e4

e33
4. 219
. 056
e3

e29
5. 049
. 051
e3

e26
4. 216
. 047
e3

e15
5. 921
-. 071
e3

e5
5. 401
-. 072
e2

e30
5. 034
-. 049
e2

e18
4. 336
. 079
e2

e10
5. 331
-. 082
e2

e6
4. 406
-. 071
e1

e15
5. 359
. 073
e1

e5
4. 667
. 073
e1

e3
4. 143
-. 060

Variances: (Group number 1 – Default model)

M. I.
Par Change

Regression Weights: (Group number 1 – Default model)

M. I.
Par Change
E. S

O. P.
4. 335
-. 089
q26

q3
4. 607
. 074
q23

q16
4. 798
-. 099
q21

q19
4. 909
-. 088
q20

q9
6. 454
. 113
q17

q8
5. 113
. 075
q17

q7
4. 073
. 065
q17

q1
4. 037
. 069
q16

q27
7. 756
. 126
q14

q15
6. 113
. 078
q14

q4
5. 746
-. 066
q14

q3
4. 613
-. 070
q10

q24
6. 215
. 107
q10

q18
4. 204
. 083
q10

q12
6. 884
. 101
q8

O. P.
7. 123
. 212
q8

O. A.
6. 861
. 242
q8

q22
6. 289
. 101
q8

q18
6. 635
. 105
q8

q17
6. 684
. 117
q8

q12
6. 054
. 095
q7

q13
4. 165
-. 076
q6

q20
5. 626
-. 090
q6

q15
4. 020
-. 086
q4

O. P.
8. 653
. 256
q4

O. A.
6. 163
. 252
q4

q26
8. 525
-. 153
q4

q22
8. 643
. 130
q4

q18
4. 311
. 093
q4

q14
9. 900
-. 168
q3

O. P.
4. 234
-. 142
q3

O. A.
4. 770
-. 175
q3

q27
4. 181
-. 089
q3

q17
4. 964
-. 088
q3

q15
5. 473
-. 092
q2

q18
4. 346
. 085
q2

q10
5. 899
-. 103
q2

q8
4. 933
. 095

لذا مدل اصلاحی به شکل زیر ارائه می‏شود:

شکل 4-26 اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب غیر استاندارد

شکل 4-27 اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب استاندارد
شاخص‏های برازش مدل اصلاحی
Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
116
300. 508
262
. 051
1. 147
Saturated model
378
. 000
0

Independence model
27
4022. 161
351
. 000
11. 459

RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
. 046
. 948
. 926
. 657
Saturated model
. 000
1. 000

Independence model
. 242
. 386
. 338
. 358

Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
. 925
. 900
. 990
. 986
. 990
Saturated model
1. 000

1. 000

1. 000
Independence model
. 000
. 000
. 000
. 000
. 000
Parsimony-Adjusted Measures

Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
. 746
. 691
. 739
Saturated model
. 000
. 000
. 000
Independence model
1. 000
. 000
. 000
RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
. 019
. 000
. 029
1. 000
Independence model
. 162
. 157
. 166
. 000

HOELTER
Model
HOELTER
. 05
HOELTER
. 01
Default model
400
423
Independence model
40
42

نسبت کای اسکوئر مدل کلی به درجه آزادی برابر 14/1 و مناسب است. شاخص‏های برازش تطبیقی تقریباً بالاتر از 90 درصد و مناسب هستند. شاخص RMSEA پایینتر از 5 درصد و مناسب است (019/0). شاخص‏های مقتصد (اقتصادی بودن) همه بالاتر از 50 درصد بوده و مناسب هستند. شاخص هولتر نیز بالاتر از 200 و نشان دهنده حجم مکفی نمونه می‏باشد. بنابراین در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار می‏باشد.

شاخص‏های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری)
جدول 4-29- برآوردهای رگرسیونی مدل تحقیق

Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
زنجیره تأمین

تحویل به موقع
1. 000

ارزش کسب و کار

تحویل به موقع
1. 546
. 158
9. 774
***

مدیریت ارتباط با مشتری

تحویل به موقع
1. 118
. 141
7. 932
***

فناوری اطلاعات

تحویل به موقع
1. 453
. 172
8. 454
***

فعالیت‏های عملیاتی

تحویل به موقع
. 517
. 093
5. 562
***

عملکرد سازمانی

تحویل به موقع
. 490
. 101
4. 864
***

شرایط محیطی

تحویل به موقع
. 656
. 101
6. 493
***

q1

زنجیره تأمین
1. 000

q2

زنجیره تأمین
. 791
. 103
7. 671
***

q3

زنجیره تأمین
1. 116
. 124
8. 988
***

q4

زنجیره تأمین
. 890
. 115
7. 737
***

q5

زنجیره تأمین
1. 070
. 127
8. 461
***

q6

ارزش کسب و کار
1. 000

q7

ارزش کسب و کار
. 846
. 067
12. 650
***

q8

ارزش کسب و کار
. 474
. 064
7. 363
***

q9

ارزش کسب و کار
. 571
. 063
9. 126
***

q10

مدیریت ارتباط با مشتری
1. 000

q11

مدیریت ارتباط با مشتری
. 853
. 101
8. 473
***

q12

مدیریت ارتباط با مشتری
. 908
. 100
9. 119
***

q13

فناوری اطلاعات
1. 000

q14

فناوری اطلاعات
. 596
. 051
11. 668
***

q15

فناوری اطلاعات
. 462
. 061
7. 630
***

q16

فناوری اطلاعات
. 680
. 060
11. 306
***

q17

فعالیت‏های عملیاتی
1. 000

q18

فعالیت‏های عملیاتی
1. 153
. 139
8. 286
***

q19

فعالیت‏های عملیاتی
1. 125
. 155
7. 266
***

q20

عملکرد سازمانی
1. 000

q21

عملکرد سازمانی
. 524
. 100
5. 216
***

q22

عملکرد سازمانی
1. 152
. 127
9. 057
***

q23

عملکرد سازمانی
. 852
. 107
7. 946
***

q24

شرایط محیطی
1. 000

q25

شرایط محیطی
1. 184
. 133
8. 909
***

q26

شرایط محیطی
. 969
. 118
8. 207
***

q27

شرایط محیطی
. 641
. 095
6. 780
***

با توجه به جدول 4-29 سطح معناداری برای تمامی روابط کمتر از 05/0 و برابر صفر به دست آمد که نشان از تأیید روابط دارد، اما چون داده‏ها از توزیعی نرمال برخوردار نبودند بایستی ابتدا خودگردان سازی صورت گیرد.
جدول 4-30- ضرایب استاندارد روابط در مدل

Estimate
زنجیره تأمین

تحویل به موقع
. 826
ارزش کسب و کار

تحویل به موقع
. 923
مدیریت ارتباط با مشتری

تحویل به موقع
. 911
فناوری اطلاعات

تحویل به موقع
. 846
فعالیت‏های عملیاتی

تحویل به موقع
. 445
عملکرد سازمانی

تحویل به موقع
. 379
شرایط محیطی

تحویل به موقع
. 629
q1

زنجیره تأمین
. 608
q2

زنجیره تأمین
. 486
q3

زنجیره تأمین
. 725
q4

زنجیره تأمین
. 492
q5

زنجیره تأمین
. 609
q6

ارزش کسب و کار
. 727
q7

ارزش کسب و کار
. 670
q8

ارزش کسب و کار
. 390
q9

ارزش کسب و کار
. 480
q10

مدیریت ارتباط با مشتری
. 592
q11

مدیریت ارتباط با مشتری
. 527
q12

مدیریت ارتباط با مشتری
. 494
q13

فناوری اطلاعات
. 790
q14

فناوری اطلاعات
. 569
q15

فناوری اطلاعات
. 415
q16

فناوری اطلاعات
. 596
q17

فعالیت‏های عملیاتی
. 601
q18

فعالیت‏های

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع چند متغیره Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، عملکرد سازمانی، عملکرد سازمان، فناوری اطلاعات