دانلود پایان نامه ارشد درمورد سبک هویت، تفکر انتقادی، سلامت اجتماعی، سلامت روان

دانلود پایان نامه ارشد

ت سردرگم/اجتنابی پیش بینیکننده شکوفایی اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت سردرگم/اجتنابی پیشبینی کنندهی کمال و تعهد است یا نه؟
4-9-45-2 ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویتسردرگم/اجتنابی
111/42
175/0
673/2
078/0

128/0-
756/15
236/2
001/0
026/0
128/0-
016/0

*در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیش بینیکننده کمال و تعهد است .

3–آیا تعهد به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت سردرگم/اجتنابی و شکوفایی اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-9-45-3- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایباستاندارد

t

سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
633/11
080/0
251/1
026/0

227/0
244/9
058/3
001/0
003/0
227/0-

331/0-

052/0

110/0

مقادیر(ثابت)
تعهد
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
78015
085/0
131/0-
741/1
025/0
039/0

243/0
242/0-
065/9
362/3
346/3-

001/0
001/0
001/0

*در با توجه به اینکه سطح اطمینان کوچکتر از 05/0 است متغیر کمال و تعهد حفظ شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیشبینیکننده ای برای شکوفایی اجتماعی است و همچنین متغیر کمال و تعهد برای شکوفایی اجتماعی نیز پیش بینی کننده بود. از آنجا که شرط چهارم(b1b3) :ضریب مستقل به وابسته در نظر گرفتن نقش واسطه کوچکتر از مستقل به وابسته است متغیر مستقل به تنهایی پیشبینی کنندهی مستقل به وابسته است (331/0-207/0-) بعبارتی نقش واسطهای تفکر انتقادی(تعهد) تایید شد.

فصلپنجم: بحث،نتیجه‌گیریو پیشنهاد‌ها

5-1. مقدمه
پژوهش حاضر با هدف شناخت نحوهی ارتباط بین سبکهای هویت و سلامت اجتماعی، با بررسی نقش متغیر گرایش به تفکر انتقادی انجام شده است با تکمیل سه پرسشنامهی سلامت اجتماعی کیینز، گرایش به تفکر انتقادی ریتکس و سبکهای هویت برزونسکی توسط آزمودنیها، که شرح نتایج آن، با پاسخ به هریک از فرضیهها به ترتیب مورد بحث و تبین قرار خواهند گرفت.با توجه به توع پژوهش، آزمون تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی برای آزمون فرضیهها استفاده شد متغیرهای پژوهش، متغیر مستقل(سبکهای هویت)، متغیر واسطه (گرایش به تفکر انتقادی) و متغیر وابسته (سلامت اجتماعی و مولفههای آن) است.
۵-۲. فرضیهاول.سبک‌های هویت پیشبینی کنندهی مناسبی برای سلامت اجتماعی و تفکر انتقادی است.
نتایج آزمون برای این فرضیه نشان میدهد روابط مولفهها معنادار بود و فرضیه را تأیید مینمایند. نتایج پژوهش مبین آن است که افرادی که در برخورد با مسائل هویتی از سبک هویت اطلاعاتی بهره میبرند یعنی از ساختار هویتی منسجم و محکمی برخوردارند در کل از سلامت اجتماعی بیشتری برخوردارند و در این بین نقش آن در مشارکت اجتماعی قویتر بوده است اما با انطباق رابطهای نشان نداد و این یافته در راستای پژوهش(حجازی و همکاران، 1388؛ برزونسکی،1998،1992؛ برزونسکی و فراری،1996؛ حجازی، فرتاش، پاشا و همکارن(1382)1382، ). در تبیین روابط مستقیم بین سبک هویت اطلاعاتی با مشارکت و در کل با نمره کل سلامت اجتماعی میتوان گفت پذیرش و تحمل بالای این افراد نسبت به افراد و موقعیت‌های جدید و مبهم، میل به بررسی اطلاعات مثبت و منفی و اتخاذ دیدگاههای غیر دو بعدی و غیر جزمی ثابت باعث افزایش مشارکت و در نتیجه سلامت اجتماعی آنان می‌شود و یا شاید بتوان گفت روابط بین فردی سالم و درست تامین کننده بخشی از سلامت اجتماعی است. نتایج تحقیقات قبلی نیز نشان میدهد افرادی با دارا سبک هویتی اطلاعاتی هستند از رشد روابط بین فردی برخوردارند خود را متحمل و پذیرا نسبت به رفتار دیگران توصیف میکنند و نگرشها، رفتارها و روابط صادقانه، آن ها را قادر به ایجاد و استمرار روابط اجتماعی حمایتگر و مثبت میسازد و این هم راستا با پژوهش(برزونسکی، نورمی، کیس، 2000؛ به نقل از فارسینژادو حجازی، 1386) میباشد.
اما برخلاف آنچه انتظار میرفت ومطابق نتایج تحقیقات قبلی که میبایست رابطهای بین سبک هویت اطلاعاتی و انطباق اجتماعی نشان داده نمیشد اما در این پژوهش رابطه معنادرا بود به طور قابل انتظار اافرادی دارای سبک هویت اطلاعاتی به دلیل برخورداری از تعهدات منطقی و مبتنی بر پیشرفت همواره در صدد تغیر شرایط موجود در جهت بهینه ساختن آن هستند و لذا خود را عضو حیاتی جامعه دانسته و در جهت رفاه آن تلاش می‌کنند. افراد با سبک هویت اطلاعاتی خودهای متفاوتی( بین انچه دوستدارن باشند و انچه هستند) را تجربه میکنند سبب نارضایتی در فرد میشود. تفاوت بین خود طبیعی و خود ایدهآل باعث تحریک خودتنظیمی مبتنی بر پیشرفت میشود این افراد تلاش میکنند به اهدافشان برسند از صدمه دوری نمیکنند بلکه ریسکپذیرند. اما با وجود این دلایل، رابطه این سبک با مولفه سلامت اجتماعی یعنی انطباق معنادار به دست آمد شاید به این دلیل بتوان نسبت داد که، با بررسی دقیقتر پیشینههای هویت در ایران، متوجه میشویم که تعداد این پژوهشها در اوائل جوانی و به طور اخص در دوران دانشجویی اندک است. شاید بتوان یکی از دلایل این کمبود را به فقدان ابزاری مناسب با بافت فرهنگ ایرانی که باید دارای ویژگی روانسنجی مناسب برای اندازهگیری هویت در این گروه سنی نسبت داد ویا حیطههای محتوایی که در مقیاسسبکهویت سنجیده میشود زیاد متناسب نوجوان و جوانان کشور ما نیست.
همچنین یافته ها نشان داد افرادی با سبک هویت هنجاری نیز رابطهی معناداری با سلامت اجتماعی نشان دادند این ارتباط در مورد انطباق اجتماعی قویتر بود و این در راستای پژوهش فارسی نژاد (1386) بوده است علت ارتباط قویتر این سبک هویتی با انطباق اجتماعی را میتوان چنین توجبه کرد که افراد هنجاری، به واسطهی نیاز به تایید دیگران از انطباق اجتماعی بیشتری برخوردارند اما استفاده از این سبک با مشارکت اجتماعی رابطه‌ای نشان نداد به دلیل آن که این افراد دنیای اطراف خود را به صورت قابل درک و پیش‌بینی می‌بینند و از این طریق نیاز به ایمن ماندن خویش را مرتفع ساخته و معیارهای تجویز شده از سوی دیگران را حفظ می‌کنند.
مطابق انتظار، سبک هویت سردرگم/ اجتنابی با سلامت روانی و مقیاس‌های فرعی آن رابطه‌ی منفی دارد و این هم راستا با پژوهش سعادتیشامپر(1383) است. «افراد با سبک هویت مغشوش/اجتنابی، با مشکلاتی برای تشکیل روابط دوستی و حفظ شبکه‌ای از حمایت‌های اجتماعی روبه‌رو هستند. آنها روابط ضعیفی را باهمسالان برقرار می‌کنند و روابط اجتماعی سطح پایینی از نظر صمیمیت، گشودگی، شکیبایی و اعتماد دارند افراد مغشوش/اجتنابی، هنگام ورود به دانشگاه، به دلیل ضعف در برقراری و نگهداری شبکه‌های حمایت اجتماعی و فقدان صمیمیت، انعطاف‌پذیری، و اعتماد به دیگران مشکلات اجتماعی و تحصیلی زیادی را تجربه می‌کنند». تحقیقات زیادی (برزونسکی،1998،1992؛ برزونسکی و فراری،1996؛ به نقل از حجازی، فرتاش،1384: 170) نشان می‌دهند که تعهدات ثابت شخص نقش مهمی در تقویت عملکرد و سلامت روانی– اجتماعی فرد بازی می‌کند به طوری که افرادی که تعهد کمی دارند به دلیل آن که فاقد یک دیدگاه ثابت و واضح دربارهی خودشان و دنیایی که در آن زندگی می‌کنند هستند، ممکن است اجتماع را به صورت یک مجموعه پراز هرج و مرج، غیرقابل پیش‌بینی مدیریت‌ناپذیر بدانند یعنی از سلامت اجتماعی پایینی برخوردار هستند . دارند و نیز پژوهش( گنجی و همکاران، 1390) نیز نشان داد افراد دارای سبک هویت مغشوش/ اجتنابی هویت سردرگم به دلیل پایین بودن میزان تعهد ، پایین‌ترین سطح سلامت روانی را نشان می‌دهند. . و هویت موفق، بالاترین سطح معناداری را با سلامت روانی را دارد این مسئله به دلیل آن است که افراد دارای هویت موفق، موفقیت بیشتری داشته و بازخورد مثبت از اجتماع دریافت می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که آنها دید مثبت‌تری به زندگی خود را دارند. و همچنین پژوهش(برزونسکی، 2004، به نقل از شمس‌اسفند و همکاران، 1390:108 و 109) افرادی که دارای سبک پردازش اطلاعاتی و هنجاری هستند نسبت به کسانی که از سبک سردرگم استفاده می‌کنند از تعهد بالاتری برخوردارند برزونسکی در پژوهشی روی نقش تعهد در ارتباط بین سبک‌های هویت و متغیرهای سلامت شخصی، اظهار می‌دارد که تعهد به طور مستقیم با متغیرهای مربوط به سلامت ارتباط دارد »
در راستای پژوهشی (سونس، دیونز و گوسنر، 2005) و حجازی و برجعلی (1386)، که انجام دادهاند نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد که بالاترین ضریب همبستگی مولفههای تفکر انتقادی با سبک هویت اطلاعاتی است. و با توجه نتایج حاصل از رگرسیون سلسه مراتبی نشان میدهد که مولفههای تفکر انتقادی برسبک هویت اطلاعاتی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد سبک اطلاعاتی با مولفههای تفکر انتقادی مانند مولفهی خلاقیت (586/0r=)، بالندگی (157/0r=)، کمال و تعهد (390/0r=)، بیشترین میزان همبستگی را دارد از طرفی، میان تفکر انتقادی و سبک هویت هنجاری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ البته باید به این نکته توجه داشت که این ارتباط نسبت به سبک هویت اطلاعاتی کمتر است و همچنین پژوهش(هانسبرگر،پرات و پنسر109،2002، به نقل از رحیمی نژاد،1379) و برخی دیگر از این تحقیقات در این زمینه، نشان می‌دهد که جوانانی که قادر به تفکر در ابعاد پیجیده هستند، بهتر از دیگران می‌توانند مسائل مربوط به هویت را حل کنند و دچار بحران هویت نشوند.
ارتباط سبک هویت هنجاری با مولفههای تفکر انتقادی، خلاقیت (188/0r=)، بالندگی (609/0r=)، کمال و تعهد (146/0r=) رابطه مثبت و معنادار دارد و همان طور که اتظار میرفت سبک هویت سردرگم/اجتنابی با تفکر انتقادیرابطهی منفی دارد ارتباط آن با مولفههای تفکر انتقادی، خلاقیت (250/0-r=)، بالندگی (212/0-r=) و کمال و تعهد (128/0-r= ) به صورت معنادار و منفی است.
در کل ارتباط تفکر انتقادی با سبک هویت اطلاعاتی و سبک هویت هنجاری رابطهی مثبت و با سبک هویت سردرگم/اجتنابی رابطهی منفی دارد البته این رابطه در مورد سبک هویت اطلاعاتی قویتر بود تببین چپنین یافتههایی میتوان گفت؛ افرادی با سبک هویت اطلاعاتی دارای پیچیدگی شناختی، و صاحب تفکر انتقادی هستند. چرا که این افراد به صورت فعال در جستجوی اطلاعات مرتبط با خود هستند و به آزمون سازه‌های مربوط به خود و انطباق دیدگاه‌های خویش با توجه به بازخورد‌های ناهماهنگ میپردازند؛ تمایل به جستجوی حقایق دارند و شجاعت ریسک کردن را دارند و همچنین دارای روحیهی اکتشافاند و همانگونه که قبلا بیان شده) خلاقیت(، تمایل کنجکاوانه، هوشمندانه و خلاقانه برای اکتشاف واقعیتهای جدید است که سبک هویت اطلاعاتی با آن ارتباط قوی و مثبتی دارد. در تبیین ارتباط سبک هویت اطلاعاتی و بالندگی (انتقادپذیری) نیز میتوان چنین گفت که افراد دارای سبک هویت اطلاعاتی در شناسایی انواع مختلف عقاید و باورها انعطافپذیرند و معمولا در انتخاب و به کارگیری ملاکها . معیارها مسئولیت پذیرند. وتبیین ارتباط این سبک با تعهد نیز باید چنین گفت افرادی با سبک هویت اطلاعاتی تمایل به سازماندهی، بررسی هوشیارانه و آگاهی از مسائل را دارا هستند و تعهد به معنای آمادگی برای استدلال و پیشبینی موقعیتها و اعتماد فرد به توانایی خود در زمینه استدلال کردن است. هر چند افرادی با سبک هویت هنجاری نیز با مولفههای تفکر انتقادی ارتباط مثبت و معناداری نشان دادند اما این ارتباط به نسبت کمتر بود تبیین آن میتوان گفت که، افرادی با سبک هویت هنجاری دارای تمایلات جزمی و محافظه‌کاری فرهنگی هستند. ویژگیهایی هم چون وظیفهشناسی، مقاومت در برابر ابهام، میل شدید به مسائل سازمان یافته دارند و هم چنین عدم تمایل به بررسی ارزشها و باورهای ناهماهنگ دارند (برزونسکی، 2003).
با توجه به مطالب گفته شده مشاهده میشود افراد هنجاری هم میل به نظامندی دارند هم ب

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سبک هویت، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، رگرسیون Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد تفکر انتقادی، سبک هویت، سلامت اجتماعی، کارشناسی ارشد