دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباط، الگوهای ارتباطی، احساس تنهایی، الگوهای ارتباطی خانواده

دانلود پایان نامه ارشد

دارند، ولی بررسیهای علمی در این زمینه، گامهای اوّلیّه خود را بر میدارند ( حجت و کراندال23، 1989).
بنابراین، سازماندهی مطالعهای در زمینه پیش بینی احساس تنهایی و شادکامی بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه گری نیازهای اساسی روانشناختی، دارای اهمّیّت فراوانی است. با این پژوهش گامی هر چند کوچک در جهت کمک به علم تعلیم و تربیت که مقدمه سلامت روان جامعه است، برداشته میشود.

1-4- اهداف تحقیق

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطهی الگوهای ارتباطی خانواده با احساس تنهایی و شادکامی با واسطه گری نیازهای بنیادی در فرزندان می باشد.

1-5- سوال اصلی تحقیق

پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به سوال زیر خواهد بود:
1- آیا الگوهای ارتباطی خانواده، با واسطه گری نیاز های بنیادی، احساس تنهایی و شادکامی را در فرزندان پیش بینی می کند؟

1-6- سوال های فرعی تحقیق

در راستای پاسخگویی به سوال اصلی، سوالات فرعی دیگری قابل بررسی خواهد بود:
1- آیا الگوهای ارتباطی خانواده، می تواند احساس تنهایی و شادکامی را در فرزندان پیش بینی کند؟
2- آیا الگوهای ارتباطی خانواده می تواند نیازهای بنیادی فرزندان را پیش بینی کند؟
3- آیا نیازهای بنیادی فرزندان، پیش بینی کننده ی احساس تنهایی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، الگوهای ارتباط، الگوهای ارتباطی، رضایت از زندگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، روابط اجتماعی، مشکلات رفتاری، روانشناسی