دانلود پایان نامه ارشد درباره بازده سهام، قیمت سهام، رگرسیون، بازده غیر عادی

دانلود پایان نامه ارشد

مدت شرکتهای جديد به عنوان متغير وابسته می باشد. بررسی فرضيه های تحقيق به کمک تجزبه و تحليل رگرسيون وتحليل واريانس يک طرفه در دوره زمانی1386تا1391 نشان می دهد که از بين عوامل مختلف تنها نوع صنعت بر بازده غير عادی کوتاه مدت تاثير گذاشته است.
قائمی و کیانی (1392) در تحقیقی به بررسی بازده سهام و تغییرات نامنتظره سود: سطح بازار در مقایسه با سطح شرکت پرداختند. هدف اين پژوهش بررسی واکنش رفتاری سرمايهگذاران نسبت به اخبار سودهای فصلی گزارش شده توسط سیستم حسابداری در سطح کل بازار است. با استفاده از 2877 شرکت- فصل الگوی رفتاری شاخص کل بازار نسبت به تغییرات سودهای فصلی مورد مطالعه قرار گرفت تا واکنش قیمت سهام نسبت به انتشار اخبار مربوط به تغییرات سودهای فصلی در سطح کل بازار، مورد آزمون قرار گیرد. نتايج نشان داد که بین بازده فصلی بازار و تغییرات سود رابطه معنادار وجود ندارد و اخبار تجمیعی حاصل از اعلانهای فصلی سود توسط شرکتها باعت واکنش معنادار شاخص کل بازار نمیگردد. برخلاف نتايج بدست آمده درسطح بازار، بررسی رفتار قیمت در سطح شرکتها نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بین بازده فصلی سهام و اخبار سود است. به بیان ديگر واکنش قیمت سهام شرکتها نسبت به اخبار سود فصلی، مثبت و معنادار است. همچنین با وجود اين که در سطح شرکتی، قیمت سهام نسبت به اعلان سود فصلی دچار کم واکنشی است، چنین رفتاری در سطح کل بازار مشاهده نگرديد. اين نتايج تاکیدی بر ارتباط ارزشی سودهای فصلی حسابداری است.

2-11- جمع بندی پیشینه تحقیق:
مهم ترین تحقیقات انجام شده مشابه یا مرتبط با تحقیقات حاضر به صورت خلاصه بر مبنای روش، متغیرها و نتایج به صورت جدول شماره 1-2خلاصه شده اند:

جدول شماره 1-2: جمع بندی پیشینه تحقیق
تاریخ
محققین
داده های مورد بررسی
مدل
نتایج حاصل از تحقیق
1968
بال و براون
سود سالانه و نرخ بازده غير عادي
چارک بندی، همبستگی
تغييرات قيمت سهام براي دوره خاص به ميزان سود غير منتظره آن دوره بستگي دارد
1994
وانگ
مبادلات سهام، تغييرات قيمت
رگرسیونی
حجم معاملات هميشه با قدر مطلق تغييرات قيمت رابطه اي مثبت دارد و اين همبستگي با افزايش عدم تقارن اطلاعات افزايش مي يابد
2000
روگر و كينگ
قيمت سهام و ارقام حسابداري
رگرسیونی
قدرت تبيين قيمت سهام به وسيله ارقام حسابداري درکشورهاي تايوان و مالزي نسبتًا پايين است
2001
چن و همكاران
بازده سهام و حجم معاملات
رگرسیونی
حجم معاملات علت گرنجر بازده سهام است
2002
لي و همكاران
حجم و بازده
همبستگی
بازده علت گرنجر حجم معاملات است
2003
مستل و دیگران
بازده سهام، تغییر بازده و حجم معامله
همبستگی
ضعیف بودن همزمانی و وابستگی دو متغیر بازده سهام و حجم معامله است
2006
آن و رانگو
حجم معامله بر تغییر بازده
رگرسيون
بین بازده و حجم معامله، همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین بین تغییرهای بازده و تغییرهای حجم معامله رابطه همزمانی وجود دارد.
2008
باچتا، مرتنز و وينكوپ
بيني بازدهي غيرعادي و خطاهاي قابل انتظار
رگرسيون
قابليت پيش بيني بازده غيرعادي داراي رابطه مستقيم و قوي باقابليت پيش بيني خطاهاي قابل انتظار بازده غيرعادي است.
2010
آتول و ژانگ
سود سهام تقسیمی و بازده غیرعادی سهام
همبستگي
بین سود تقسیمی و بازده غیرعادی سهام رابطه مستقیم وجود دارد.
2010
چویی
سود غیرمنتظره
رگرسيون
زمانی که سرمایه گذاران در خصوص وقوع رونق یا رکود اقتصادی با عدم اطمینان روبرو هستند؛ اخبار بد پیش بینی سود تاثیرات شدیدتری در کاهش قیمت سهام دارد
2012
اوزگار ارسلان و همکاران
اندازه، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و اطلاعات گذشته و بازده غيرعادي
همبستگي
بازده غيرعادي مشاهده شده تنها در اثر ريسك بالا يا قيمت گذاري اشتباه سهام در بازار ايجاد نمي شود، بلكه اندازه شركت نيز مي تواند عامل تعيين كننده اي در اين رابطه باشد.

2012
اتوكايت و مولاي
وجه نقد نگهداری شده، سرمایه در گردش و ارزش شرکت و بازده غیرعادی
رگرسيون
بین وجه نقد نگهداری شده، سود حسابداری و سود تقسیمی با بازده غیرعادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
2014
ونکاتا
کیفیت سود و نوسان بازده غیرعادی سهام
رگرسيون
تأثیر کاهش کیفیت سود بر روی نوسان بازده غیرعادی سهام
2014
لین و سام
حجم مبادلات و بازده سهام
رگرسيون
رابطه مثبت حجم و بازده
1379
قائمی
حجم معامله ها و قیمت سهام
همبستگي
تعداد دفعات معامله ی هر سهم با تعداد سهام معامله شده، همبستگی مثبت دارد
1384
زیوداری
حجم معامله ها، بازده سهام و نوسانات بازده
رگرسيون
بین حجم معامله ها و قدر مطلق تغییر قیمت رابطه همزمان وجود دارد.
1385
نجارزاده و زيودار
حجم معاملات و بازده سهام
رگرسيون
مبناي تصميم گيري برخي از سهامداران نحوه حرکات بازده سهام و برخی ديگر حجم معاملات مي باشد.
1389
کوشا
بازدهی غیرعادی
رگرسيون
بازده غیرعادی در بازار سرمایه تا حدی کاهش پیدا می کند و بنابراین کارایی بازار افزایش پیدا خواهد کرد.
1389
عسکری و جبارزاده
بازده غیر عادی سهام
رگرسيون
خطای پیش بینی سود هر سهم ،شرایط عمومی بازار قبل از عرضه سهام ،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،نسبت حاشیه سود خالص و بازده حقوق صاحبان سهام ،تنها متغیرهای خطای پیش بینی سود هر سهم به صورت مثبت و شرایط عمومی بازار قبل از عرضه و نسبت حاشیه سود خالص به صورت معکوس با بازده غیر عادی در مدت 12 ماه رابطه دارند .
1390
جلالي
سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم مبادلات
همبستگي
اعلان تعدیل سود پیش بینی شده در هر سه حالت (کل موارد، موارد تعدیل مثبت و موارد تعدیل منفی) بر قیمت سهام تاثیر دارد.
1390
آلودری و همکاران
حجم معاملات و بازده سهام
مدل هاي خودرگرسيون برداري
افزايش بازده بازار با كاهش حجم معاملات و كاهش بازده بازار با افزايش حجم معاملات دنبال مي شود كه در نتيجه فرضيه اول تحقيق پذيرفته نمي شود
1390
رامشه و همکاران
تغییرات بازده سهام بر اساس حجم معاملات
از مدل پروبیت
برای شرکتهای با حجم بالای معاملات سهام و نیز شرکتهای با نسبت بازده صفر پایین، حجم معاملات سهام دارای قدرت پیشبینی جهت تغییرات بازده سهام است.
1390
علوی
عملکرد اقتصاد کلان و سود با بازده غیر عادی
رگرسيون
سود و بازده غيرعادي شركت با يكديگر داراي رابطة مثبت و معني داري هستند ولي با اضافه كردن عامل عملكرد اقتصاد كلان به عنوان متغير كنترلي معني داري خود را از دست ميدهد
1391
ودیعی و حسینی
بازده غيرعادي سهام و معيارهاي ارزيابي عملكرد
رگرسيون چند متغيره
بين نسبت جاري، نسبت آني، درصد بدهي به مجموع داراييها، ،درصد بازده مجوع داراييها، درصد سود به سود ناويژه، درصد سود عملياتي به درآمد، درصد سود ناويژه به درآمد و نسبتp/E ,p/B با بازده غير عادي سهام رابطه معني داروجود دارد.
1390
معصومی و آزادی
سنجش بازده غیرعادی سهام
رگرسيون
دهد قدرت تشريح الگوي بازار تحت روش دادوستد براي سهام كم گردش و متوسط که مجموعاً يشتر سهام را تشكيل مي دهد بالاتر است.

1392
باغومیانو شعبانی
سود حسابداری و تغییرات آن با بازده عادی
مدل رگرسیونی
سود حسابداری برای استفاده کنندگان دارای ارتباط ارزشی است
1393
رضازاده
بازده غیر عادی سهام
الگوی تصادفی و الگوی پیش بینی سود
سرمایه گذاران کوچک در جهت سودهای غیر منتظره مبتنی بر الگوی گام تصادفی و سرمایه گذاران بزرگ در جهت سودهای غیر منتظره مبتنی بر الگوی پیش بینی معامله می کند.

1393
بیات
بازده غیرعادی سهام و محتوای اطلاعاتی جريان نقدي
رگرسيون
صورت جریان وجوه نقد می تواند اطلاعات مهمی درخصوص مقادیر، دلایل و فواصل زمانی میان سود و دریافت و پرداخت وجه نقد فراهم آورد.
1393
حسن زاده
بازده غیر عادی
تجزبه و تحليل رگرسيون وتحليل واريانس يک طرفه
تنها نوع صنعت بر بازده غير عادی کوتاه مدت تاثير گذاشته است.

1393
قائمی و کیانی
بازده سهام و تغییرات نامنتظره سود
رگرسيون
وجود رابطه مثبت و معنادار بین بازده فصلی سهام و اخبار سود است

2-12- الگوی مفهومی تحقیق
برای انجام تحقیق زیر از الگو یا الگوریتم مفهومی زیر مبتی بر تحقیق انجام شده توسط پارک، لی وسانگ(2014) به عنوان پیشینه تحقیقات مرتبط استفاده شده است:
الف) تعیین معیار تمایز بازده غیر منتظره:
در این مرحله با تکیه بر تحقیق فوق الذکر از منفی و مثبت بودن و به تعبیری علامت میزان بازده منتظره استفاده شده است. در تحقیق پارک، لی و سانگ از متغیرهای مصنوعی صفر ویک در رابطه ریاضی برآوردی استفاده شده است، در حالی کد تحقیق حاضر، نوع بازده غیر منتظره بنا بر ماهیت متغیری کیفی تلقی و از تحلیل چند سطحی در راستای ارزیابی تاثیر آن بر متغیر وابسته استفاده شده است. به این ترتیب که در یک سطح صرف نظر از نوع بازده رابطه بین میزان بازده منتظره و متغیر وابسته مورد مطالعه قرار گرفته و در سطح دوم شرکت ها بر مبنای نوع بازده تفکیک شده و در هر دسته به صورت جداگانه رابطه مورد نظر بررسی شده است.
ب) اندازه گیری متغیرهای وابسته و مستقل:
در این تحقیق بر مبنای موضوع تحقیق متغیر بازده غیر منتظره سهام به عنوان متغیر مستقل اصلی و حجم مبادلات سهام به عنوان متغیر وابسته تلقی گردید. به تبع غالب تحقیقات فوق از متغیرهای اندازه بر حسب لگاریتم ارزش شرکت و بتای ریسک شرکت طی دوره، به عنوان دیگر مستقل استفاده شده است. شایان ذکر است در تحقیقات مشابه از این متغیرها به عنوان متغیرهای کنترلی یاد کرده اند، در حالی هیچ گونه کنترلی توسط محقق بر آن ها اعمال نگردیده و همانند متغیر مستقل اصلی در معادله آورده شده اند. متغیر وابسته یا بازده سهام در این تحقیق بر مبنای تحقیق پارک، لی و سانگ (2014) از تفاوت بین سود واقعی هر سهم و سود پیش بینی شده به عنوان بازده غیر منتظره استفاده شده است.
د) تعیین رابطه بین متغیرها:
در این تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مرکب به روش تحلیل داده های تابلویی یا Data Panel مبتنی بر تحقیقات مشابه انجام شده در تعیین رابطه بین بازده و شاخص های حسابداری از جمله تحقیقات فوق الذکر استفاده شده و بر مبنای این روش رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

فصل سوم:
روش تحقیق

3-1)مقدمه:
منظور از روش تحقیق، همه راه‌ها و شیوه‌هایی است که محقق را از خطا مصون داشته و امکان رسیدن به حقیقت را برای وی فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر روش تحقیق علمی، پیروی از رویه‌ای منظم و سیستماتیک است که در جریان استفاده از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق، باید رعایت گردد (دلاور، 1386).
طی فصول اول و دوم گزارش تحقیق به ترتیب کلیات تحقیق، مبانی نظری و پیشیته تحقیق در ارتباط با مفاهيم، معيارها و روش هاي پيش بيني سرمایه در گردش و نهايتا پيشينه تحقيق در ارتباط با روش ها و نتايج تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از كشور مورد بحث قرار گرفته است.
در این فصل ابتدا در مورد روش کلی یا نوع تحقیق بر مبنای هر یک از معیارهای هدف، روش گردآوری داده ها و استنتاج و نهایتا طرح کلی تحقیق در اجرای تحقیق و استنتاج تشریح شده است. در ادامه بر مبنای مرزبندی های مبتنی بر شرایط احراز افراد مورد مطالعه، جامعه آماری مورد تعریف واقع شده است. به جهت محدودیت در انتخاب افراد جامعه آماری و رعایت شرط تجانس و همگنی داده ها، شرکت های باقی مانده پس از اعمال شرایط ياد شده به عنوان جامعه آماري يا شركت هاي منتخب بورسي تعريف شده است. در ادامه نحوه تعيين حجم نمونه آماري و كفايت آن مبتني بر فرمول آماري و مراحل مرتبط با آن مطرح و روش نمونه گيري تصادفي عنوان شده است.
پس از آن به ترتیب روش ها و ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از هر روش مطرح و پایایی و اعتبار ابزار تحقیق مطرح شده است. در انتها به شرح هریک

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، اعلان سود، اخبار خوب Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره سود پیش بینی شده، اعلان سود، رگرسیون، اندازه شركت